31.10.16

Samizdat.cz: Využití kapacit mateřských škol

Samizdat.cz vloni vytvořil online interaktivní mapu pro Český rozhlas, který získal od ministerstva školství kompletní databázi mateřských škol včetně údajů o jejich kapacitě a aktuální zaplněnosti. Škoda, že podobnou mapu nenabízí web samotného ministerstva školství nebo některé jím přímo řízené organizace.

Hana Bolcková: Nepřijali vám dítě do školky? Pomůžeme vám!

Marně hledáte pro dítě školku? Víte o volných místech ve vaší mateřské škole nebo ještě do své mateřinky děti přibíráte? Dejte nám to vědět. Průběžně zveřejňujeme kapacitní stav školek napříč celým Středočeským krajem.

3. 11.: Soutěž v psaní na počítači pro nevidomé a zrakově postižené žáky

Perfektní znalost a ovládání klávesnice je pro lidi se zrakovým postižením nepostradatelná. Rychlost a přesnost jsou proto hlavní kritéria tradiční soutěže, jejíž desátý ročník se uskuteční 3. listopadu 2016 v Praze. Poměřit své síly se přihlásilo zhruba čtyřicet žáků základních a středních škol, a to jak ze speciálních škol, tak ze škol hlavního vzdělávacího proudu.

Informační platforma Pedagogicke.info

Ve středu 26. října 2016 byla ustavena neformální otevřená Informační platforma Pedagogicke.info. Tato platforma je především skupinou lidí s blízkým pohledem na aktuální problematiku školství (témata inkluze, kariérní řád, řízení školství a další) a se snahou o realistický a neideologický pohled na školství. Tato skupina je otevřená, bez mluvčích; podle iniciativy členů bude diskutovat a publikovat komentáře k aktuálním školským otázkám.

Miroslav Suchý: Programování pro děti

Příručka pro pedagogy a rodiče o výuce programování dětí na prvním stupni (tj. věk 6 až 11 let).

2. 11.: Webinář Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin matematiky

Lektor Mgr. Jan Horák vám v rámci setkání představí možnosti využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s matematikou na 1. stupni ZŠ. Součástí budou praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky. Setkání se uskuteční ve středu 2. listopadu 2016 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

Pozor na zavádějící nabídku Telefonní Seznam České republiky a Slovenska s.r.o.!

Pokud vám dojde do školy dokument od Telefonní Seznam České republiky a Slovenska s.r.o., který na první pohled vypadá jako faktura, hoďte ho rovnou do koše! Dole na první straně dokumentu je sice drobným písmem uvedeno Tato listina je obchodní nabídkou adresovanou výlučně podnikatelům, ale jde o klasický katalogový podvod. Pokud omylem zaplatíte, získáte jen bezcennou inzertní službu s nevýhodnými podmínkami: "Cena služby je určena za období čtvrtletní, shodná s částkou uvedenou na líci této nabídky. Služba je splatná automaticky 14. dne příslušného kalendářního čtvrtletí na účet Společnosti, společnost bude zasílat klientům na provedené platby řádné daňové doklady, a to poštou či emailem. Pro případ prodlení s platbou služby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,4 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě II. a následující upomínky pro neplacení klienta si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každou upomínku. Klient má právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě deseti dnů ode dne provedení platby."

Markéta Chumchalová: Speciální škola pro autisty se rozroste. Nově nabídne i středoškolské vzdělání

Autisté často žijí jako v jiném světě. Nerozumí tomu, co prožívají, a mají problémy se zapojením se do společnosti. Jako jediná v České republice se jejich vzdělání plně věnuje základní škola ve Štolcově ulici v brněnských Černovicích. Podle zjištění Deníku Rovnost v budoucnu nabídne dětem více než dvojnásobek míst.

MŠMT: Koncepce podpory sportu 2016-2025

Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025) předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 – 2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu: Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 – 2017 a dokument Ministerstva zdravotnictví Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014).

MŠMT: Státní podpora sportu na období 2017-2019

 Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 - 2019 byly projednány poradou vedení MŠMT dne 27. října 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.

Bořivoj Brdička: Model 70:20:10

Odhad, který říká, že 70 % všeho, co se v životě naučíme, získáme řešením problémů typicky v rámci praxe, 20 % pozorováním nebo prostřednictvím sociálních kontaktů a jen 10 % přímou výukou, sice není exaktně vědecky ověřen a nutně ani nemusí být zcela přesný, přesto se s ním setkáváme stále častěji. Spomocník na něj poprvé narazil již před 5 lety (Neformální vzdělávání učitelů pod taktovkou architekta), je ale třeba se k němu vrátit.

NÚV: Jak postupovat u škol/tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona ve věci vytváření individuálního vzdělávacího plánu

 

30.10.16

Růžena Machálková, Markéta Chumchalová: Dva měsíce inkluze na školách? Pedagogické poradny nestíhají a chybí asistenti

Stovky klientů na jednoho specialistu z pedagogické poradny, čekací doba několik měsíců a nedostatek asistentů. Tak vypadá na jižní Moravě situace dva měsíce po zavedení proinkluzivního zákona, který slibuje podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny obrovský nápor žádostí o podporu nezvládají.

Markéta Hronová: Ty jsi Rom, ty ne, musí rozhodovat ředitelé škol. Je to nedůstojné, protestují proti formuláři ministerstva

Ředitelé škol nově vykazují počty romských žáků přímo ministerstvu školství. Výsledky šetření zjišťují i to, kolik z nich se stále vzdělává jako žáci s mentálním postižením. Výsledky budou zveřejněny v prosinci. O tom, kdo je Rom a kdo ne, rozhodují ředitelé škol podle toho, co si myslí většina. To se jim nelíbí.

Jiří Sotona: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino!

Pokud je pro vás „mě“ a „mně“ prašť jako uhoď a mezi „jezte, děti!“ a „jezte děti!“ nevidíte rozdíl, pak se obávám, že tenhle článek neoceníte. Lidí, kteří nad zákonitostmi češtiny mávají rukou, bohužel přibývá. Náš rodný jazyk musí ve jménu svobody vyjadřování skousnout neuvěřitelné věci. I od těch, kteří mají jeho používání v popisu práce. Nenastal už čas na nějaké další, malé národní obrození?

Jiří Kuhn: Jak pracovalo ministerstvo školství na novele zákona o pedagogických pracovnících

Absolvovali jsme na jaře tohoto roku na MŠMT jednání o novele zákona o pedagogických pracovnících. Odhadem osmdesát lidi - zástupci všech asociací působících v regionálním školství, zástupci vysokých škol vzdělávající učitele, CZESHA, Unie zaměstnavatelských svazů (zde si nejsem jist), neziskovky, zástupci soukromých a církevních škol, no a samozřejmě i zástupci Českomoravského odborového svazu s nimiž přišel i předseda Josef Středula.

29.10.16

Český rozhlas: Že jsme národem vzdělanců? To už dnes neplatí! Podotýká historik a autor učebnic

Vzdělání je dobré natolik, nakolik je z něj možné vytřískat peníze, varuje filozof, historik a autor učebnic občanské výchovy Vladislav Dudák, podle kterého se dnes z poznávání a vzdělávání vytrácí radost. Co je nutné k tomu, aby dospívající generace věděla o svém státě? Především dobrý učitel!

Petr Chaluš: Koncepce rozvoje Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Přinášíme návrh koncepce rozvoje Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání z výběrového řízení na ředitele.

28.10.16

28. říjen 1918 v Praze

Jiří Pilař: Opět sčítání romských žáků

Ministerstvo školství sice ve své odpovědi na dotaz České školy proč sčítá, odpovídá, že to je v rámci rozsudku D. H. proti České republice. Ono to ale není tak docela pravda. Úkol sčítání Romů si dalo do svého Akčního plánu opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D. H. a ostatní proti České republice samo ministerstvo. Evropský soud o ničem takovém v rozsudku nehovořil. Teď se samozřejmě tento plán musí plnit, byť jde o naprostý nesmysl a stále jsem přesvědčen, že to není v nejlepším zájmu dítěte.

1.-2. 12.: 2. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Profesní rozvoj pedagogů uvnitř škol

Tématem druhého ročníku mezinárodní konference je plánování a realizace profesního rozvoje pedagogických pracovníků přímo ve školách a školských zařízeních. První den představí v plénu své příspěvky významní tuzemští i zahraniční odborníci zabývající se profesním rozvojem pedagogů, druhý den proběhnou pracovní dílny zaměřené na konkrétní otázky profesního rozvoje a jejich zpracování uvnitř samotných škol. Cílem akce je nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jiří Mach: Poruch učení ubylo, ale děti jsou divočejší

Kde pánbůh ubere, jinde přidá. Za deset let klesl počet dětí s poruchami učení o více než čtvrtinu. Zato se víc než ztrojnásobil počet dětí s poruchami chování.

Hana Kratochvílová: Ptali jsme se ve školách: Proč se připomíná 28. říjen?

28. říjen je zřejmě nejvýznamnější státní svátek, který se v České republice slaví. Každý rok se vznik samostatného Československa připomínají vlajky na plápolající na radnicích, úřadech i u škol. Na mnoha místech se pokládají věnce k pomníkům a v oficiálních projevech politici připomínají Tomáše Garrigue Masaryka i další státníky, kteří se o vznik republiky zasloužili. Jak ale tento den vnímají mladí lidé, současní žáci základních a středních škol?

27.10.16

Učitelské profesní sdružení: Petr Uhl lže a Britské listy tuto pomluvu šíří dál

Výpad Petra Uhla očerňuje Učitelské profesní sdružení a obviňuje ho z podpory segregace a diskriminace. Není zřejmé, na čem Petr Uhl zakládá tuto nehoráznou lež. Je snad důvodem, že Učitelské profesní sdružení dlouhodobě varuje před inkluzí, jejíž nepřipravenost právě vyplouvá na povrch a je potvrzována zkušeností jak učitelů, tak poradenských pracovníků? Důrazně se proti šíření takové lživé pomluvy ohrazujeme.

Komiksová soutěž Míříš k cíli? Uzávěrka prodloužena do 14. listopadu!

Organizace ADRA, oddělení globálního rozvojového vzdělávání, pořádá komiksovou soutěž, jejímž tématem jsou Cíle udržitelného rozvoje. Soutěž je určena především pro studenty od 15 do 26 let.

MŠMT: Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

V přípravě pro tisk v Částce č. 139 Sbírky předpisů České republiky je schválená Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017.

Blesk.cz: Třetina prvňáčků neumí správně mluvit. Zhoršuje to Facebook i ráčkující rodiče

 Zůstat ve školce a nenastoupit do prvního ročníku se svými kamarády je pro některé děti smutná realita. Často se tak děje kvůli vývojovým poruchám a vadám řeči. Těmi trpí až třetina všech šestiletých dětí. Podle psycholožky z Asociace logopedů ve školství Jany Šusterové je navíc v Česku málo odborníků, kteří by s nácvikem řeči pomohli. Jak poznat, že se dítě bude potýkat s vadou řeči, a co když jeden z rodičů ráčkuje?

26.10.16

Kateřina Valachová: Čtrnáct miliard je hmatatelný krok ke kvalitnějšímu školství

V první den projednávání návrhu rozpočtu republiky na rok 2017 vystoupila na tiskové konferenci ČSSD ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Kulatý stůl SKAV a EDUin 20. 10.: S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluze

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Jak velká změna pro školy od 1. září nastala a v čem spočívá? Co školy uvítaly v souvislosti s novou legislativou a věří, že to do budoucna přinese pozitivní změnu? Jak se to projevilo ve třídách v práci se žáky? Jaké jsou reakce pedagogů? Co v současnosti nefunguje a za jakých podmínek je reálné, aby to do budoucna bylo funkční? Jak vypadá aktuální situace ohledně financí na inkluzi?


Názory na sčítání romských žáků

Tuto podle řady kritiků rasistickou definici "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a /nebo je za takového (takovou) považován (a) významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." jsme vysledovali až do roku 2006, kdy ji použily v průzkumu MPSV agentura Ivana Gabala a Nová škola o.p.s. Poté ji v roce 2009 použilo i MŠMT. Přinášíme názory učitelů a dalších pracovníků ve školství či kultuře z diskuse na České škole.

25.10.16

Zlata Šťástková: Učitel, nebo tak trochu superman?

O tom, že na sebe mají učitelé přísný metr, jsem se přesvědčila během slavnostního setkání k výročí Charty učitele. Zeptala jsem se některých přítomných kantorů, co by podle jejich názoru nemělo chybět těm, kdo se rozhodnou pro povolání učitele.

Ze sociálních sítí: Žena s Downovým syndromem pracuje jako učitelka v mateřské škole

VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE

Přinášíme plné znění rozsudku v řízení, které bylo zahájeno stížností směřující proti České republice, kterou dne 18. dubna 2000 podalo k Soudu na základě článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod osmnáct českých občanů. Stěžovatele před Soudem zastupovalo Evropské středisko pro práva Romů se sídlem v Budapešti, dále Lord Lester of Herne Hill, Q. C., advokát, pan J. Goldston, člen advokátní komory v New Yorku, a pan D. Strupek, advokát zapsaný u České advokátní komory. Českou vládu zastupoval její zmocněnec pan V. A. Schorm.

Lucie Chaloupková: Inspirace z Norska: Na inkluzi není nic zvláštního

O Norském vzdělávacím systému a tamější inkluzi přednášeli ve středu v Brně čeští pedagogové. Po návratu z Norska, kde navštěvovali různé školy, se rozhodli své poznatky veřejnosti předat v rámci akce „Týden pro inkluzi“. Inkluze je podle nich v Norsku zcela normální, protože většina norských osad je příliš malá na to, aby zde bylo možné zaplnit více škol. Tradice zakládání speciálních škol tam proto neexistuje. Přesto ale vše funguje bez problému.

MŠMT: Národní koalice pro digitální pracovní místa zahájí činnost

MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR a Czech ICT Alliance po jednání vlády uzavřeli dohodu o vzniku České národní koalice pro digitální pracovní místa. Její vznik je jedním z opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Národní koalice pro digitální pracovní místa vznikají v rámci Evropy ve více státech pod zastřešením „Velké koalice pro digitální pracovní místa“.

Učitelské profesní sdružení nesouhlasí s formou, jakou probíhá sčítání romských žáků na školách

Ministerstvo školství opět začne v letošním školním roce sčítat žáky ze sociálně slabého prostředí a romské žáky. Jedná tak prý kvůli rozsudku D. H. z roku 2007. Pak ovšem jde především o žáky romské.

EDUjob.cz: pokus EDUin o pracovní portál pro učitele

Pracovních portálů je celá řada, zpravidla pro potřeby škol a učitelů ale nejsou příliš použitelné. Úřady práce také neplní příliš kvalitně svou zprostředkovatelskou činnost. V poslední době se objevily i některé další pokusy, například při zprostředkování asistentů pedagoga, inzerci nabízí i krajské školní portály. EDUjob je podle jeho tvůrců prvním pracovním webem vyvinutým řediteli a učiteli, který je zaměřený na vzdělávání a školství. Není určený jen učitelům, ale všem, kteří chtějí působit ve vzdělávací oblasti.

Druhý ročník konference Učitel IN

Druhý ročník konference Učitel IN se konal dne 8. října 2016 v prostorách Centra robotiky v Plzni. Opět se sešla stovka učitelů, studentů a zájemců o využití ICT ve vzdělávání, pro které byl připraven prakticky orientovaný pestrý program. Připomeňte si atmosféru konference v krátkém sestřihu z přednášek, workshopů i diskusí v kuloárech a záznamu některých přednášek.

24.10.16

Václav Klaus ml.: Když vám píše vlastní babička, že mrháte svým nadáním

Asi se mnou budete souhlasit, že jednou z klíčových složek úspěchu nějakého konání (třeba i učení) je motivace. Přeloženo do češtiny „sám chtít“.

Česká televize: V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou

Ve školách neustále ubývá mužů a většině z nich je nad 56 let. Už před čtyřmi lety byl jen každý pátý pedagog muž, pokles se ale nezastavuje. Noví mladí učitelé se objevují jen výjimečně. Ministerstvo školství věří, že křivku obrátí zvyšování platů.

DUM: Kolik lidí žije v extrémní chudobě?

Graf počtu lidí ve světě žijících v extrémní chudobě v letech 1820-2015. Extrémní chudoba je definována denní spotřebou (nebo příjmem) menší než 1,90 $ (upraveny cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a započtena inflace).


Radka Hrdinová: Děti z lesních školek budou muset na přezkoušení. Pravidla přišla pozdě

 Děti od příštího školního roku budou muset do mateřské školy chodit povinně. Ne však do kterékoli. Povinnou školní docházku budou moci absolvovat jen ve školkách, které budou zapsány do rejstříku ministerstva školství. A lesní školky v něm nejsou.

Všem, jejichž hlas je slyšet

Publikujeme již více než devět let starou výzvu podepsanou významnými představiteli české inteligence, která varuje před kritickou situací, v níž se ocitlo jak české školství, tak společnost.

Bořivoj Brdička: Wheelerova pyramida digitálního zapojení

Nedávno jsem v rámci otevřeného kurzu Childhood in the Digital Age na Future Learn (britská Open University) narazil na aktualizovaný model osobního růstu uživatelů počítačových sítí. Jeho autorem je nám dobře známý britský vzdělávací technolog Steve Wheeler [1]. Vychází z analýzy Charlene Li z výzkumné agentury Altimeter z roku 2010, která se zabývala hlavně sociálním chováním zákazníků v online prostředí. K trochu odlišnému, mnou dosud používanému modelu dospěla v roce 2011 Beth Kanter s použitím výzkumu Packard Foundation, který zkoumal vzájemné obohacování lidí (zaměstnanců) online (viz Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí). Zde se vyskytující potřebné vlastnosti účastníka sítě zvané „návodnost“ se od té doby věnujeme poměrně často – Pracovat nahlas.
Wheelerova pyramida digitálního zapojení[1]

Český rozhlas: Inkluze v praxi: postižené děti mají na některých školách speciální třídu. V Čerčanech jsou spokojené

Jak začlenit postižené děti do běžných škol a neovlivnit výuku ostatních? České základní školy se s tímto problémem potýkají od letošního září. Někdy jsou děti s hendikepem v běžných třídách a mají k sobě asistenta. Část základních škol ale řeší začlenění postižených do kolektivu po svém. Zřizují speciální třídy, ve kterých mají děti zvláštní péči, malý kolektiv a vlastní učební plán. Takovou třídu má třeba škola v Čerčanech na Benešovsku.

Projekt „Vojenské lesy a statky dětem“ - nový interaktivní portál o lese, lesnictví, jeho obyvatelích i všem, co se dá v přírodě zažít a dělat

1. září spustil státní podnik Vojenské lesy a statky ČR nový interaktivní portál o lese, lesnictví, jeho obyvatelích i všem, co se dá v přírodě zažít a dělat. Projekt „Vojenské lesy a statky dětem,“ který bude motivovat děti, aby trávily více času mezi stromy, je zaměřen nejen na ty nejmenší, ale také na rodiče a pedagogy.

23.10.16

Webové a mobilní aplikace se počtvrté utkají v soutěži Společně otevíráme data. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2016

Fond Otakara Motejla vyhlásil čtvrtý ročník soutěže, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat. Autoři mohou hlásit své aplikace do 31. října 2016, vítězové získají finanční i věcné ceny. Záštitu nad letošním ročníkem převzal koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.

Jiří Mach: Na žáky není čas, přežívá výklad

Žáci sedí v hodině, učitel povídá a občas nahlédne do učebnice. Na tradiční takzvanou frontální výuku děti narazí ve většině hodin, ačkoli je málo přínosná. Jedním uchem tam, druhým ven.

Josef Soukal, Vladimír Stanzel, Zdeněk Sotolář: Jak nepsat o maturitě aneb Experti mají problém

Zatímco matematice se ti, kdo se vyslovují k maturitní zkoušce, spíše vyhýbají (neboť jí málokdo rozumí a málokdo ji umí), o češtině „zasvěceně‟ hovoří či píše kdekdo, skoro jako o fotbale. Podle toho to ovšem také dopadá. Dost často padají vlastní góly, přičemž jejich autoři většinou ani netuší, do které brány se to právě trefili.

Přinášíme odkaz na více než půl roku starý text odhalující úroveň některých kritiků českého školství a českých učitelů.

1. 11.: Webinář Předměty speciálně pedagogické péče - příklady z praxe

Online webinář nabídne rady a zkušenosti Lenky Říhové, zástupkyně ředitelky ve Speciální ZŠ Poděbrady - Speciálně pedagogickém centru. Obsahem webináře budou příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče a jejich zapracování do školních vzdělávacích programů (ŠVP) z pohledu speciálního pedagoga a koordinátora ŠVP.

22.10.16

Ondřej Šteffl: Bobři, které známe (Potěmkinova vesnice II, pokračování)

Seriál Potěmkinovy vesnice ve vzdělávání, se věnujeme našim přeludům a omylům. V prvním dílu jsme se věnovali našemu omylu, že víme co a proč ve školách učit. Druhý díl se věnuje omylu, že víme jak učit, a našim hlubokým, nezničitelným, ale mylným přesvědčením - bobrům - jak správná škola musí fungovat.

Pokračujeme v druhém dílu, tentokrát o bobrech, o kterých víme, ale stejně je těžko dostaneme z hlavy.

Zdeněk Sotolář: Učitelský kariérní řád se mění na grotesku

Zatímco MŠMT není ochotno rozpoutat o kariérním řádu veřejnou diskusi, ba spíše mlčí a ponechává tak tisíce učitelů v nejistotě, příležitosti se chopili studenti, kteří začali usilovat o podíl na rozhodování o kariérním růstu svých učitelů.

21.10.16

Dopis náměstka České školní inspekce Ondřeje Andryse ve věci šetření počtu romských žáků

Přinášíme pro připomenutí způsobu práce ČŠI tři roky starý dopis náměstka České školní inspekce Ondřeje Andryse ve věci šetření počtu romských žáků, kde se kromě jiného dočteme: "Dovoluji si Vás zdvořile upozornit, že v případě že tento dotazník nevyplníte, bude do Vaší školy vyslán inspekční pracovník České školní inspekce, který provede šetření přímo na místě tak, aby byla zajištěna 100% návratnost, a tudíž i validita a relevantnost sbíraných dat. I v tomto případě však bude odpovědnost za zodpovězení otázek na Vás."

ČT24: Ministerstvo začne sčítat sociálně znevýhodněné žáky. Nechce opakovat situaci v Krásné Lípě

Ministerstvo školství bude od listopadu na základních a praktických školách zjišťovat, kolik se v jakých studijních programech vzdělává romských a sociálně znevýhodněných dětí. Jde o reakci na rozsudek Evropského soudu z roku 2007, podle kterého jsou romské děti u nás ve vzdělávání diskriminované. Současná praxe ukazuje, že v některých školách stále dochází k segregaci těchto dětí. Potvrzuje to i čerstvá zpráva Školní inspekce ze základní školy v Krásné Lípě.

Čím chtějí být romští studenti, kteří obdrží roční stipendia na podporu studia?

Poznejte romské studenty středních a vyšších odborných školy, kteří v pondělí obdrží roční stipendia. Jsou mezi nimi budoucí hudebníci i lékaři.

Adéla Čabanová: Za peníze z evropských fondů přibude chův i možností doučování

Celkem 4,5 miliardy korun na dva roky půjde z evropských fondů do českých škol a školek. Dostat se má téměř na všechny. Každá škola a školka bude moci získat 200 tisíc korun plus 2200 na žáka. Pokud má základní škola 500 žáků, může získat až 1,3 milionu korun na dva roky.

Jaká bude letošní Eduína? Přihlášeno je již 46 projektů

Malá technická univerzita, mapa společenských stereotypů, encyklopedie fyziky, Duhový institut věd a další inovativní projekty jsou nominovány na cenu Eduína 2016.

Peďák.cz: Otázky a odpovědi z českého školství #4

 Budoucí učitelé by měli mít přehled o tom, co se aktuálně v našem školství odehrává. Proto vznikl pětidílný seriál, kde můžete porovnat názory děkanů různých pedagogických fakult i názor veřejného a soukromého sektoru.

V poslední době se hodně hovoří o vnímání českého školství jako jednotného fenoménu – tzn. od mateřské po vysokou školu. Jaký je váš názor v této věci a jak důležité je právě školství vnímat takto jednotně?

Společné vzdělávání je přirozená věc: Kateřina Polišenská

Kateřina Polišenská, matka tří dětí ve věku od 8 do 16 let, s nimiž žije v třítisícovém městečku ve Zlínském kraji, je důkazem toho, že odhodlaný rodič dokáže vzdor okolnostem téměř cokoliv. Díky jejímu nasazení, ochotě se vzdělávat i spolupracovat, se její jedenáctiletý syn Martin, který má Downův syndrom, mohl zařadit do spádového školního kolektivu, kde se mu daří, je v něm spokojený a jeho přítomnost je přínosem pro spolužáky i školu, kterou navštěvuje.

20.10.16

Novinky.cz: Podle ředitelů škol zatím přinesla nová pravidla inkluze jen více administrativy

Nová pravidla pro inkluzi, které od září přinesla novela školského zákona, znamenají více administrativy. Na čtvrtečním kulatém stole Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a společnosti EDUin to sdělili ředitelé základních škol. Po odevzdání potřebných podkladů nyní vyčkávají, zda na podpůrná opatření dostanou peníze, na něž mají ze zákona nárok. Shodli se, že při konkrétní práci s žáky, kteří potřebují podporu, se od 1. září téměř nic nezměnilo.

OECD: Srovnání vynaložených nákladů na žáka/studenta


OECD Reviews of School Resources: Czech Republic 2016

Efektivní využívání zdrojů ve školách je prioritou politik napříč zeměmi OECD. Zpráva OECD Reviews of School Resources přináší podrobnou analýzu distribuce, využití a správy zdrojů v českém školském systému.

MŠMT: OECD vydala zprávu o zdrojích v českém školství

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala zprávu Zhodnocení zdrojů ve školství: Česká republika , která přináší podrobnou analýzu distribuce, využití a správy zdrojů v českém školském systému. Navržená doporučení podporují aktuální iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti financování regionálního školství a zatraktivnění učitelské profese.

Život napříč kulturami: přehlídka školních projektů pro pražské školy právě začíná

Kdo vlastně jsem? Jak poznám, kde jsem doma? Co se nám líbí na životě v naší čtvrti a v Praze? Kdo jsou lidé, které během dne potkávám? Co máme společného a čím se lišíme? Co potřebujeme, abychom mohli žít pohromadě a fungovalo to? Magistrát hlavního města Prahy a vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašují přehlídku školních projektů pro žáky základních škol v Praze „Život napříč kulturami“.

10.-11. 11.: Konference Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání (POZOR! Uzávěrka přihlášek již DNES!)

NÚV zve na odbornou konferenci sítě TTnet, jejímž cílem je dojít na základě výměny odborných stanovisek a názorů k ujasnění pojetí polytechnického vzdělávání a k dalšímu posunu v rozpracování modelu polytechnického vzdělávání na vyšším sekundárním stupni. Výsledkem rozpravy o úkolu rozvíjení podnikavosti iniciativy a kreativity ve vyšším sekundárním vzdělávání by mělo být zhodnocení současného stavu konceptu.

NIDV: Integrace žáků.cizinců do základních škol

Metodický materiál NIDV zpracovaný formou videa. Obsahuje základní informace související s integrací dětí, žáků cizinců do vzdělávacího systému ČR v souladu s legislativou. Konkrétními tématy materiálu jsou postupy přijímání dětí, žáků cizinců do škol v ČR, organizace, zařazování a práce v kmenové třídě, obsah a metodické vedení výuky přizpůsobené potřebám těchto žáků. Obsahem je rovněž nabídka námětů a vhodných aktivit pro praktické využití ve výuce českého jazyka jako druhého jazyka.

NIDV a nový web k podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky cizinci ve školách zahájil činnost nového webu cizinci.nidv.cz. Co tento webový portál nabízí? Přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího vzdělávání poskytuje, např. Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách, Čeština z druhé strany, jak ji učit děti – cizince I, Specifikace předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků. Od roku 2017 bude NIDV nabízet e-learning pro vzdělávání pedagogů zaměřený na interkulturní kompetence a práci s dětmi/žáky cizinci.

19.10.16

Petra Pšeničková: Školní zralost I

První díl seriálu nabízí sledování školní zralosti – zejména oblasti řeči a komunikace, jemné motoriky a laterality. Nabízené aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci.

Ondřej Šteffl: Potěmkinova vesnice II: Víme, jak učit

V minulém textu Potěmkinova vesnice I jsem se věnoval našemu omylu, že víme co a proč ve školách učit. Velmi podobně - mylně - věříme, tomu, že to, jak je škola organizována a jakými metodami se ve škole postupuje, se opírá o nějaké odborné či vědecké poznatky, nebo alespoň, že jde o výsledek nějakých ověřených zkušeností.

Filip Horáček: Konec náhražek a biflování. Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Školství, které vychovává kuchaře, prožívá malou revoluci. Už polovina gastronomických škol ze zhruba 130 se rozhodla, že upustí od biflování receptů a vaření z náhražek. Oproti konvencím se postavila i největší síť hotelů v Česku CPI Hotels miliardáře Radovana Vítka.

Filip Šimeček: Učitel je na oběd doma aneb Největší mýty současného školství

O absolventech pedagogických fakult koluje řada mýtů a polopravd o jejich motivacích či uplatnitelnosti. Pokud chceme české školství někam posunout, musíme se jich v první řadě zbavit.

Čeští středoškoláci opět se svými znalostmi mezi světovou špičkou

 Nejlepší čeští a slovenští středoškoláci, jako v posledních letech již tradičně, dosáhli výborných výsledků v mezinárodních zkouškách Advanced Placement (tzv. AP Exams). V roce 2016 skládalo AP zkoušky přes 2 miliony studentů z téměř 22 000 středních škol z celého světa a jejich průměrná dosažená známka byla 2,87 (na pětibodové stupnici je nejlepší známkou 5).

18.10.16

Petr Wojnar: Ředitel zakázal ve škole používání mobilů, rodičům volají učitelé

S novým školním rokem platí na Základní škole ve Stonavě na Karvinsku zákaz používání mobilů, a to nejen ve vyučování, ale také o přestávkách. Žáci si telefon vypínají při příchodu do školy, a znovu jej pak zapínají až ve chvíli, kdy odcházejí domů. Zástupci školy říkají, že tak chtějí udržet děti během výuky koncentrované.

Novinky.cz: Poradny pro děti se speciálními potřebami jsou zatížené, špatně funguje doporučující formulář

Nový systém doporučení pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami, který od září přinesla novela školského zákona, zvýšil administrativní zátěž školských poradenských zařízení. Především kvůli špatně fungujícímu elektronickému formuláři, do něhož se doporučení pro žáky nově zapisují. Sdělila to Eva Čadová, jednatelka výboru Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (SPC).

ČT24: Inkluze probíhá již déle než měsíc. Školy ale narážejí na problémy s financemi

Od nového školního roku musí základní školy přijímat do běžných tříd i děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Patří mezi ně rovněž devítiletý Filip, který využívá služeb asistentky pedagoga Kateřiny Čecháčkové. „Začlenění je pro tyto děti dobré. Jsou motivované,“ popisuje své zkušenosti. Některé ze škol ale upozorňují na problémy, které souvisí hlavně s financováním inkluze.

Ze sociálních sítí: Je půlka října a mé dítě bylo už dvakrát napadeno spolužákem s ADHD! Co poradíte nespokojené matce?

Je půlka října a mé dítě,už dvakrát bylo napadeno spolužákem s ADHD. Jenomže má papír na hlavu, tak se nic neděje a ze školy nesmí být vyhozeno. Je tohle normální? Udělat to dítě bez papíru na hlavu, tak možná dostane i 3 z chování. Není možné, aby práva měla jen jedna strana. Je to pro nás pro rodiče, co máme normální děti, hrozná bezmoc.

Ředitelka rodiče pozvala a asistenta proškolila. Miminka řekla: že synovi pořád domlouvá, ale když dostane zatmění, tak nevidí a neslyší. To teda není pro mne uspokojivá odpověď. Budu čekat, až mi dítě zabije a výsledek bude, že mi řeknou, že zas přišlo zatmění?

Ty děti by měly jít mezi své a tohle by se vůbec nemuselo řešit.


Peďák.cz: Otázky a odpovědi z českého školství #3

Budoucí učitelé by měli mít přehled o tom, co se aktuálně v našem školství odehrává. Proto vznikl pětidílný seriál, kde můžete porovnat názory děkanů různých pedagogických fakult i názor veřejného a soukromého sektoru.

Jak si vysvětlujete fakt, že Česká republika je nejhorší co do počtu studentů připadajícího na 1 pedagoga v průměru v zemích OECD, tedy že na jednoho učitele v Čechách připadá nejvíce žáků v OECD?

Zdeněk Sotolář: Inkluze aneb Kejkle s výkladem vyhlášky 27

Že k takovým kejklům dojde, to jsme samozřejmě věděli. MŠMT nedokáže zajistit školám skutečně odbornou podporu a vše se bude odehrávat na bázi kutilství Přemka Podlahy, v duchu „udělej si sám“.

17.10.16

DUM: Pythagorova věta

14. 11.: Konference Škola pro budoucnost - budoucnost pro školu II.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vás zve na 2. ročník konference „Škola pro budoucnost - budoucnost pro školu II.“, kterou pořádá paní ministryně Kateřina Valachová pod záštitou pana Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Prohlášení ze Salamanky a Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami

Více než tři sta představitelů devadesáti dvou vlád a dvaceti pěti mezinárodních organizací se od 7. do 10. června 1994 setkalo ve španělské Salamance, aby přispěli k dosažení cíle Vzdělávání pro všechny tím, že zváží, jaké zásadní proměny různých politik jsou potřeba, aby se mohl šířit přístup inkluzivního vzdělávání, a konkrétně pak to, aby všechny děti, a to především ty se speciálními vzdělávacími potřebami, mohly chodit do běžných škol. Celou konferenci organizovala španělská vláda ve spolupráci s UNESCO a setkali se na ní vysocí státní úředníci zabývající se školstvím a vzděláváním, tvůrci politik, ti, kteří tyto politiky administrují, a různí odborníci, jakož i představitelé OSN a jejích specializovaných agentur, představitelé dalších mezinárodních vládních organizací, lidé z nestátních neziskových organizací a zástupci dárcovských institucí. Na této konferenci bylo přijato Prohlášení ze Salamanky, které se týká principů, politik a praxe ve vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, a Akční rámec pro jejich dosažení. Tyto dokumenty se opírají o princip inkluze, spočívající v tom, že je uznána potřebnost společného úsilí, aby běžné školy byly „školy pro všechny‟ – tedy toho, aby se z nich staly instituce opravdu pro každého, které dovedou vyzdvihnout rozmanitost, skutečně podporují proces učení a reagují na konkrétní potřeby každého jednotlivce. Toto Prohlášení i Akční rámec představují podstatný krok směrem k naplnění principu Vzdělávání pro všechny a k tomu, aby se školy v oblasti vzdělávání staly efektivnějšími.

15.–23. 10.: Evropský týden programování CodeWeek 2016

V roce 2015 bylo zorganizováno 7341 akcí, na kterých programátoři všech věkových kategorií tvořili své aplikace. V letošním roce jsme zaznamenali neuvěřitelný nárůst počtu zapojených škol, překročili jsme také evropské hranice do Afriky a USA.

Video soutěže "Óda no kód" se stalo velkým hitem – nabídlo inspiraci všem vzdát hold kódování prostřednictvím tance! Kampaň Thunderclap byla se sociálním dosahem 859 412 lidí také úspěšná. Organizátoři akcí měli poprvé možnost získat certifikát jejich aktivního podílu na kampani. Společnost Google podpořila CodeWeek v roce 2015 tím, že udělila finanční grant 60 iniciativám ve 24 zemích.

Nguyen Thuong Ly: Mluvila jste v televizi. Porušila jste zákon, napomenul ředitel učitelku

Nejdřív u Michaely Jílkové v televizním pořadu, pak na koberečku u ředitele. Učitelka základní školy Petra Štěpánová se do povědomí dostala letos na jaře, když veřejně odsoudila komunismus a ruského prezidenta Vladimira Putina. Ve škole, kde pracovala, to nezůstalo bez odezvy. Redakce Echo24.cz získala dokument, ve kterém ředitel školy obviňuje Štěpánovou za to, že vystoupením v České televizi porušila školský zákon. Jenže zákon nic takového neříká.

Václav Klaus ml.: Květy zla

To Ďábel na drátkách tak pohybuje námi. V odporných předmětech vidíme půvab, žel, a denně ujdeme kus cesty do Pekel, bloudíce bez děsu čpavými temnotami. - Tolik tedy francouzský génius Charles Baudelaire v Předmluvě svého životního díla (překlad Svatopluk Kadlec).

Bořivoj Brdička: Pohled na technologie školou zkreslenými brýlemi

Článek informuje o existenci metodického portálu Educating Modern Learners specializujícího se na implementaci vzdělávacích technologií a vybírá jeden typický aktuální článek, který otevírá diskuzi nad tím, zda se nám daří moderní formy výuky skutečně zavádět. V závěru připomíná úmrtí největšího guru vzdělávacích technologů Seymoura Paperta.

17.-23. 10.: Týden pro inkluzi

Přidejte se k Týdnu pro inkluzi vlastní aktivitou zaměřenou na začlenění dětí se znevýhodněním. Uspořádejte tematickou diskuzi, hru, společné učení, výlet, promítání filmu či koncert. Vyjádřeme podporu učitelům, kteří myšlenku inkluze ve škole vzali za svou. Oceňme je a vymysleme způsob, jak jim poděkovat. Umožněme učitelům a rodičům získat informace a nápady, jak na to.

16.10.16

Ze sociálních sítí: Senátoři v Otázkách Václava Moravce

"Chvíli jsem strpěla samolibost Václava Moravce, abych se podívala blíže na některé senátory. Zatímco u senátorky Dernerové začínal rozhovor tím, že uspěla i díky kritice nešvarů ve zdravotnictví, senátor Růžička na Praze 6, který definitivně uspěl proti Bělohradskému nejen proto, že je úspěšný ředitel kvalitního gymnázia, ale i díky tomu, že otevřeně kritizoval nešvary ve školství, na toto nebyl vůbec dotázán. Pročpak asi nebylo v den dalšího debaklu ČSSD vhodné zmínit inkluzi?"

15.10.16

CVVM: Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2016

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (65 %) a policie (60 %), nejméně lidé důvěřují církvím (22 %), tisku a televizi (33-34 %). U ostatních institucí s výjimkou soudů a odborů mírně převažuje nedůvěra, v hodnocení bank je podíl odpovědí vyrovnaný. Pokračuje propad důvěry k tisku, k televizi i rozhlasu (během dvou let důvěra poklesla o zhruba 15 procentních bodů) a k internetu (poprvé je vyšší podíl těch, kteří internetu nedůvěřují). Neziskovým organizacím nedůvěřuje téměř polovina respondentů: 48 %. Byl potvrzen vzestupná trend důvěry k odborům. U ostatních institucí nedošlo od posledního šetření v dubnu 2015 k významným posunům.

Dotazník "S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?"

Další tradiční Kulatý stůl EDUin a SKAV, tentokrát na téma "S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?", se koná 20. října od 10 do 12 hodin v ZŠ Vodičkova 683/22, Praha 1-Nové Město. Pokud se nemůžete kulatého stolu zúčastnit, vyplňte, prosím, své odpovědi, dotazy či připomínky do našeho dotazníku!

Ministryně školství k vysokoškolskému vzdělání učitelů MŠ

Vyjádření ministryně Kateřiny Valachové k diskusi o potřebě vysokoškolského vzdělání učitelů/ek mateřských škol.

Peďák.cz: Otázky a odpovědi z českého školství #2

Budoucí učitelé by měli mít přehled o tom, co se aktuálně v našem školství odehrává. Proto vznikl pětidílný seriál, kde můžete porovnat názory děkanů různých pedagogických fakult i názor veřejného a soukromého sektoru.

V poslední době se nestalo výjimkou vidět na kandidátkách politických stran velmi mladé osoby (včetně středoškolských studentů). Mnoho studentů se současně podílí na různých projektech, kde si „na nečisto” zkoušejí formáty uplatnitelné v politice. Co toto vypovídá o této nastupující generaci? Dochází k ní v této oblasti dle vašeho názoru k nějaké zásadní proměně?

Ze sociálních sítí: S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?

 U pozvánky na připravovaný Kulatý stůl EDUin a SKAV, jehož tématem bude otázka "S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?", si postěžoval ředitel základní školy Zdeněk Bělecký.

14.10.16

Novinky, ČTK: Bude i nadále učitelkám ve školce stačit střední škola?

Mezi odborníky se diskutuje o požadavcích na kvalifikaci učitelek mateřských škol. Na rozdíl od ostatních pedagogických pracovníků jim stačí středoškolské vzdělání. Na konferenci o předškolním vzdělávání minulý týden opakovaně zaznělo, že se nabízí otázka, zda středoškolské vzdělání vyhovuje současným nárokům kladeným na tyto učitelky. Ministerstvo školství sdělilo, že ke konkrétním závěrům o případných změnách zatím nedospělo.

20. 10.: Kulatý stůl EDUin a SKAV: S jakými problémy se potýkají školy při zavádění inkluzivních opatření?

Další tradiční kulatý stůl se koná 20. října od 10 do 12 hodin v ZŠ Vodičkova 683/22, Praha 1-Nové Město.

Informace o možnosti podpory pedagogických pracovníků pracujících s dětmi, žáky-cizinci v mateřských, základních a středních školách prostřednictvím krajských center podpory při krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)

Při krajských pracovištích NIDV - krajských centrech podpory pracují od roku 2014 krajští koordinátoři podpory (interní pracovníci NIDV), kteří zajišťují organizaci vzdělávacích aktivit dané problematiky a poskytují „centralizovanou“ podporu pedagogickým pracovníkům.

MŠMT: Šablony od A do Z

Řídicí orgán zveřejňuje přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout v případě, že žádáte o finanční podporu z OP VVV ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ.

Deník.cz: Učitelka ukázala dětem sošku Panny Marie jako vzor. Ze školy musela odejít

Do druhé třídy na brněnské základní škole v Janouškově ulici měla přinést sošku Panny Marie a říct žákům, že pokud budou zlobit, půjdou ji poprosit o odpuštění. Jak zjistil Deník Rovnost, učitelka Petra Štěpánová poté ze školy musela odejít. O promítání náboženské víry do výuky se podle ní nejednalo.

Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Tematická zpráva ČŠI: Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v předškolním, základním a středním vzdělávání.

CVVM: Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání – září 2016

Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol  rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory získala víceletá gymnázia (70 %), následují praktické školy pro děti s lehkým mentálním postižením (78 %), speciální školy pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (79 %) a školy s rozšířenou výukou (80 %).

Téměř všichni dotázaní se shodují na společném vzdělávání dětí z bohatých i chudých rodin (přes 90 %), dvě třetiny podporují společné vzdělávání s dětmi cizinců, s tělesně postiženými a mimořádně nadanými, zhruba tři pětiny společné vzdělávání s romskými dětmi. Dvě pětiny souhlasí s inkluzí zrakově či sluchově postižených a jen 15 % souhlasí s inkluzivním vzděláváním mentálně postižených dětí.

13.10.16

Kalibro Projekt: Hodnocení učitelů žáky základních a středních škol

V reakci na probíhající diskuse o podobě kariérního řádu pro učitele zveřejnila společnost Kalibro souhrnné výsledky dotazníkového šetření „Učitelé na mé škole“, které nabízí základním a středním školám od roku 2008.

Louis C. K.: Všechno je úžasné, ale nikdo není spokojený


Všechno je úžasné, ale nikdo není spokojený - Louis C K. (české titulky) from ProNaladu.cz on Vimeo.

14. 11.: VIII. republikový sněm České středoškolské unie

"Vypracovali jsme na základě nápadů nás, středoškoláků, několik konkrétních věcí, kterými bychom chtěli zlepšit české školství. Nazvali jsme je Revoluce na střední a společně s ministryní školství Kateřinou Valachovou je na tomto sněmu představíme světu. A ty můžeš být u toho!"

Rozstřel iDNES.tv: Václav Bělohradský versus Jiří Růžička

Prahy je nutné vytlačit auta a posílit veřejnou dopravu, uvedl v pondělním pořadu Rozstřel na iDNES.tv filozof a kandidát do Senátu Václav Bělohradský. Jeho soupeř pro druhé kolo voleb v Praze 6 Jiří Růžička je pro méně razantní krok. Mluvilo se ale i o školství.


Zdeněk Bergman: Čas se nám krátí

Mluvím o čase, který mají vymezený učitelé na to, aby vzdělávali žáky. Přitom čeští žáci tráví ve škole více času, než je průměr zemí OECD, takže by se zdálo, že jeho zkrácení není na závadu. Problém je v tom, že se krátí velmi nevhodným způsobem.

Zdeněk Sotolář: Podstatné otázky českého školství aneb Hrdinství českých školních inspektorů

Myslíte, že jde o nedomrlou reformu nebo pseudospolečné vzdělávání? Kdepak. Daleko podstatnější věci hýbou školami, když je navštíví Česká školní inspekce.

Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2016

Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se těší podpoře veřejnosti. Postoj obyvatel České republiky k placení školného na veřejných vysokých školách je dlouhodobě negativní a v čase téměř neměnný. Podíl lidí s kladným názorem na státní maturitu mírně převažuje nad podílem lidí s názorem záporným.

Sprayscape: aplikace pro sférické snímky

Sprayscape umožňuje pomocí gyroskopu telefonu pořízení sférických snímků.

12.10.16

NÚV: Předmět speciálně pedagogické péče

Ve 2. stupni podpůrných opatření je také možnost doplnění předmětu speciálně pedagogické péče. Tento předmět se realizuje v disponibilních hodinách, jeho popis je uveden v ŠVP, jeho realizace má tedy vliv na úpravu obsahu vzdělávání žáka.

Otevřené kurzy MOOC vám pomohou zjistit, co vás zajímá a v čem jste dobří

První české univerzity či jejich učitelé nabízejí otevřené on-line kurzy. Každý, kdo má přístup k internetu, si například může vybrat mezi kurzem investiční a finanční gramotnosti, kurzem internetové bezpečnosti nebo kurzem vyhledávání a posuzování informací na internetu.

Patrick Zandl: Znalost je na nic, škola má naučit obsluhu Wikipedie? Ne!

Jak dlouhý je Karlův most? Tuhle otázku jsem před mnoha lety měl v jednom testu. Nechápal jsem, proč v testu psychologického profilu je tahle otázka, ale poctivě jsem ji zodpověděl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když se test s psychologem vyhodnocoval, zeptal jsem se ho zvědavě, jak se k testování vztahuje znalost délky Karlova mostu. Psycholog mi vysvětlil, že jde o posouzení schopnosti vyhodnotit situaci, se kterou je člověk zběžně obeznámen. Že součástí testu není odpovědět přesně, ale tím, že se zhruba trefíte prokázat, že máte smysl pro proporce a odhad. Pak se podíval na moji odpověď a tím se to trochu pokazilo, protože to byla tříodstavcová analýza rozebírající různé možnosti v průběhu doby, ale to už s příběhem nesouvisí.

ČT24: Školy mají myslet na inkluzi. Peníze na asistenty ale dostanou až zhruba za rok

Přestože se začátkem školního roku odstartoval projekt větší inkluze, tedy společné vzdělávání všech dětí, ve třídách se toho příliš nezměnilo. Chybí asistenti, kteří by handicapovaným pomáhali. Pro většinu žáků také platí dosavadní posudky z pedagogických poraden. Nové posudky budou zhotoveny zhruba do roka. Školy proto na pomocníky dostávají peníze podle starých pravidel.

DVTV: Žádné pochvaly ani tresty. Nevýchova je o důvěře, obětovat dítěti všechno nejde, tvrdí pedagožka

Nevýchova je o partnerství, učí rodiče a dítě respektu, domluvit se na věcech, které je trápí, říká pedagožka Kateřina Králová. Lidé podle ní vůbec neumí mluvit o svých pocitech, dělat pro dítě úplně všechno není dobré. Dodává, že pochvala je sice pro dítě motivační, ale pouze na krátkou dobu a navíc vytváří závislost, proto je lepší nechválit.

MŠMT: Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2016 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Martin Mojžiš k stupňovanému štrajku

Jsou rady Vaše práva ve škole v otázce domácích úkolů správné?

Nedávno jsem narazil na sociální síti Facebook na stránku Vaše práva ve škole. Zaujal mne výklad o údajné protiprávnosti domácích úkolů. Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo školství, ale jeho odpověď byla poněkud vyhýbavá.

Pozvánka na vzdělávací kurs Cambridge English: Let’s Speak!


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání zve učitele anglického jazyka k účasti na vzdělávacím kursu Cambridge English: Let’s Speak!

MŠMT: Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydává metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

11.10.16

Infografika: Jak domácí úkoly ovlivňují žáky

Domácí úkol je důležitou součástí zapojení žáků mimo vyučování. Přináší výhody pro všechny věkové skupiny, včetně řízení času, organizace a schopnosti myslet nad rámec toho, co se učí ve třídě. Tyto výhody se projeví pouze tehdy, když mají žáci chuť se učit, ta je ale limitována množstvím domácích úkolů. Hranici je obtížné najít.

Ze sociálních sítí: Dny zdravé výživy

Zdeněk Sotolář: Moc odkladů školní docházky aneb Odborníci radí odborníkům

„Odklad nástupu na ZŠ by měl být zcela výjimečný, doporučují odborníci,“ a dodávají, „že by podíl odkladů školní docházky neměl překročit dvě procenta populačního ročníku.“ U nás však mělo odklad 19,5 procenta. A to je příliš.

Peďák.cz: Otázky a odpovědi z českého školství #1

Budoucí učitelé by měli mít přehled o tom, co se aktuálně v našem školství odehrává. Proto vznikl pětidílný seriál, kde můžete porovnat názory děkanů různých pedagogických fakult i názor veřejného a soukromého sektoru.

V oblasti vysokých škol se nyní velmi aktuálně diskutuje problematika kvality jejich vzdělávací činnosti (viz novela zákona o vysokých školách, jež zavádí mnoho novinek). Myslíte si, že kvalita výuky na středních a základních škol je v současné době dostatečně akcentována? Existují popř. nějaké společné jmenovatele kvality platné pro všechny etáže vzdělávací soustavy?

Filip Soucha: TED-Ed Innovative Educator program

Článek na základě zahraničních zpráv shrnuje informace o programu TED-Ed Innovative Educator, který nabízí podporu výukovému využití známých přednášek TED zaznamenaných v podobě videí.

10.10.16

Výstava „Historie školních budov" zahájena

Vývoj školních budov od tereziánských reforem po současnost představuje na nové výstavě s názvem „Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost." Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Předmětem výstavy jsou budovy základních škol a jejich proměny v období od zavedení povinné školní docházky roku 1774 až po současnost. Výstava potrvá až do 31. 8. 2017.

Jakub Krainer, Vladimír Barák: Byznys s doučováním. Kolik stojí úspěch?

Klidně i desetitisíce korun utrácejí rodiče za doučování svých dětí. Nejvíce vydají za soukromé biflování maturantů a uchazečů o studium na vysoké škole. Ale táhnou i jazykovky nebo matematika.

Martina Sznapková: Inkluze hromadný odliv ze speciálních škol nevyvolala

S příchodem nového školního roku, kdy se podle novely školského zákona tzv. inkluze naplno rozjela, se ředitelé obávali hromadného přesunu dětí s handicapem z praktických a speciálních škol do běžných „základek".

Šárka Kabátová: Pokuta za neočkované děti v kolektivu? Soukromá školka žaluje ministerstvo

Soukromá mateřská školka v Chrudimi v minulosti přijala několik dětí, které nebyly očkovány všemi povinnými vakcínami. Krajská hygienická stanice a ministerstvo zdravotnictví to považují za správní delikt, uložily proto školce pokutu 40 tisíc. Ta se ale brání. Rozhodnutí je protiústavní, uvádí zastupující advokátka Zuzana Candigliota v žalobě, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

DVTV: Povinná inkluze a maturita? Dostaneme to do vás, i kdybyste to nechtěli, špatný směr, říká Růžička

Není jediný ministr školství, kterého bych za 26 let svého působení nepotkal. Byli to příjemní lidé, ale nepohnuli jsme s ničím, školská politika se vyvíjí špatným směrem, říká ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička, který kandiduje do Senátu v Praze 6. Právě na ni se DVTV zaměřila ve své sondě do letošních senátních voleb. Růžička říká, že finanční toky do školství jsou hanebné a navíc se rozmělňují v nenaplněných oborech a školách. Je podle něj chyba, že vzdělávání stále bereme jako přípravu na určité zaměstnání, to už prý nefunguje. Dodává, že chování současného prezidenta je důkaz toho, že přímá volba nebyla nejlepší cesta.


Petr Havel: Zdravější stravování ve školách není dražší

Skutečně zdravé obědy ve školních jídelnách nestojí víc než ty podle zastaralého spotřebního koše. Ukazují to zkušenosti projektu Skutečně zdravá škola. Větší nároky jsou ale na kuchařky a suroviny.

Ze sociálních sítí: Bohumil Kartous nemá Pedagogicke.info rád aneb Bohušu, prostě jsi piárová děvka za vysomrovaný prachy

Bohumil Kartous uvedl v článku v Britských listech Případová studie: Česká mediální tupost v krystalické podobě dvě zavádějící či přímo nepravdivé informace. Jeho reakce na kritiku vypovídá především o jeho lidských kvalitách, snaží se urazit opravdu v každé větě...

EDUin: Vzdělávání není vítězem krajských voleb

Vítězství Hnutí ANO a druhá pozice ČSSD nedávají příliš velkou naději na rozvoj vzdělávání v krajích s vizí, kterou budoucnost v závislosti na nepředvídatelnosti technologického a společenského vývoje přinese.

9.10.16

Ze sociálních sítí: Dnešní děti si s kazeťákem neporadí

Marek Švehla: Kdo vlastně ty volby vyhrál?

Jediným skutečně kritickým místem, jehož se Babišovi manažeři bez minulosti mohou zmocnit, je školství.

Karel Pančocha: Inkluze je idea, která brání štěpení společnosti

Karel Pančocha nepatří mezi lidi, kteří by povyšovali inkluzivní vzdělávání nad speciální. Výzkumy a mezinárodní srovnání ale podle něj mluví jasně. Vzdělávací systémy, které děti nerozdělují podle jejich výkonu, jsou efektivnější a dokážou společnost z dlouhodobého hlediska zbavit řady problémů.

„Čím víc času spolu budou děti trávit ve společných školách, tím líp spolu budou vycházet po zbytek života. To platí pro elity, sociálně vyloučené i handicapované,“ tvrdí vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

8.10.16

Ze sociálních sítí: Dcera má v páté třídě poprvé lekce výpočetní techniky


Český rozhlas: Zlepšení bez hanby a ztráty motivace. I k tomu ve školách pomůže formativní hodnocení

Samostatný, zodpovědný a s vlastním zájmem o vzdělávání, takový by mohl být prototyp ideálního žáka v českých školách. Jednou z metod, která by trendu mohla napomoct, je formativní hodnocení. Ve školách se prosazuje čím dál víc.

Martina Heroldová, Markéta Hronová, Radek Dragoun: Učí a kandidují za nenávistné strany. Ředitelům to nevadí

Na kandidátkách v letošních krajských volbách najdeme relativně velký počet učitelů. Desítky z nich však usilují o hlasy za uskupení šířící nenávist vůči uprchlíkům či migrantům. Ředitelé škol o jejich aktivitě často nevědí nebo se o ní dozvídají z tisku. Nechtějí však zasahovat do soukromí pedagogů. Šíření nenávistných názorů ve škole by tak řešili až v případě, kdy by o nich existoval důkaz. "Je to nešťastné a nevhodné. Není to ale důvod pro to, abychom to zakázali. Možná bychom se ale mohli zabývat tím, proč to tak je," říká o učitelích na kandidátkách extremistů expert na vzdělávací politiku z Univerzity Karlovy Arnošt Veselý.

Zdeněk Sotolář: Média ve službách inkluze a dvojí políček speciálním pedagogům

Stále opakovanou mantrou inkluze byla podpora učitelům při zavádění společného vzdělávání. Že budou problémy, to ministerstvo nechtělo slyšet. Ten veliký cíl se nebude přece zabývat nějakými hlasy zdola.

7.10.16

Michal Altair Valášek: Fenomén Arduino: Splněný sen pro kutily, který by měli před školami rozhazovat vidlemi

Arduino je minimalistický počítač, se kterým můžete vyrábět roboty nebo ovládat domácnost. Díky své jednoduchosti se hodí jako úvod do programování a je s ním zábava.

5.10.16

Vernisáž ve školních lavicích. Žáci si připomenou odkaz Václava Havla

5. října by oslavil 80. narozeniny prezident Václav Havel. U příležitosti tohoto výročí připravil vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni na svém audiovizuálním portále jsns.cz speciální lekci, která žákům středních a nejvyšších ročníků základních škol nabídne Havlovu absurdní hru Vernisáž a zprostředkuje jeho odkaz coby dramatika a básníka.

Ministryně Valachová k Mezinárodnímu dni učitelů

Dnes si připomínáme Mezinárodní den učitelů vyhlášený Organizací spojených národů v roce 1994. Ten náš, český Den učitelů (28. března), má tradici mnohem delší. Oba mají ale stejný cíl. Vzdát hold a vyseknout poklonu těm, kteří se starají o naše děti, o vzdělání a výchovu dalších a dalších generací. A toto není vždy úkol snadný.

Boris Titzl: Naučit nebo inkludovat 3. (Odkud přicházíš, inkluze?)

Politickou garanci poskytují inkluzi lidé, kteří když se dostali do vysokých funkcí, udělali si z ní politický program. Sekundují jim ti, kteří na různých úrovních státní správy i mimo ni plní jejich zadání. Utilitární zájem tu vítězí nad odpovědností. Nejsmutnější na tom je, že tyto lidi nezajímá mínění většiny těch, kterých se celá inkluze týká – rodičů postižených dětí i dospělých zdravotně postižených a znevýhodněných občanů. S nimi se jedná jako s nesvéprávnými individui, které je třeba ke štěstí dokopat.

Interview ČT24 4. října: Kateřina Valachová

Matouš Vencálek: Vzdělávání místo školství?

České školství se potýká s celou řadou problémů – mezi ty nejvýraznější patří bezesporu nedostatek financí, který se zákonitě projevuje nejen na nízkých platech učitelů, ale i v celkové kvalitě českého vzdělávacího systému, který je ze strany mezinárodních organizací dlouhodobě kritizován. Čeští školáci dle mezinárodních srovnání v zemích OECD a dalších vyspělých zemích hodnotí atmosféru na školách nejkritičtěji ze všech a rovněž nejhůře ze srovnávaných zemí hodnotí „přátelskost prostředí“ na školách. Avšak o problémech českého školství jsem již psal a mluvil mnohokrát, tentokrát to tedy zkusím jinak – pozitivněji a s vizí.

4.10.16

Jan Boček: Předvolební analýza: Kraje zachraňují učební obory. Žáci o ně nemají zájem

V krajských volbách se hraje také o podobu středních škol. Největší část krajských rozpočtů směřuje právě do školství. Jaké nástroje mají budoucí hejtmani k prosazování svých slibů?

Český rozhlas: Ranní interview s náměstkem ministryně školství Václavem Píclem o inkluzi

Rozhovor s náměstkem ministryně školství Václavem Píclem o nových pravidlech pro společně vzdělávání, tedy inkluzi, podle kterých školy už měsíc fungují. Moderuje Jiří Chum.

EDUin hodnotí předvolební programy hlavních stran: Strana zelených

Mezi čtyři hlavní priority strany pro krajské volby se vzdělávání nevešlo. Vzhledem k tomu, že strana ve většině krajů vytváří koalice, nejčastěji s Piráty, politickým hnutím Změna, KDU-ČSL a Evropskými demokraty, jednotnou regionální vzdělávací politiku Zelených nelze odhadnout.

Markéta Hronová: Slovenští učitelé dohnali ty z Česka. Ke zvýšení platů nám pomohla radikalizace a masivní stávky, radí odborář

O platech v českém školství se dlouho říkalo: Hůř už je jen na Slovensku. To už ale přestává být pravda. V roce 2012 zahájili slovenští učitelé masivní stávky, jichž se zúčastnilo až sto tisíc lidí. Podařilo se jim politiky přesvědčit, že je potřeba dlouhodobě zvyšovat platy pedagogů. Nyní jsou příjmy českých a slovenských učitelů na základních a středních školách na stejné úrovni. "Pomohl až radikální nátlak," říká předseda slovenských školských odborů Pavel Ondek.

MŠMT: Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb.

MŠMT zveřejnilo vyhlášku č. 311/2016 Sb., kterou byla novelizována maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel budou konat maturitní zkoušku žáci počínaje jarním zkušebním obdobím 2017. Pro lepší orientaci zveřejňujeme také platné znění vyhlášky s vyznačením aktuálních změn.

Boris Titzl: Naučit nebo inkludovat 2. (Reformy a ´reformy´)

Sousloví „člověk s handicapem“ je pak manipulátory s míněním veřejnosti využíváno nejen k účelové redukci celého problému, ale hlavně k personifikaci jejich vlastního vidění věcí: tím se stal člověk na invalidním vozíku a celé spektrum nejrůznějších postižení jako kdyby zmizelo.

Petr Holec: Děti, v neděli přijede Bohouš (a pak možná zmizí)

A pak že je premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka suchar bez smyslu pro humor. V rámci předvolební kampaně přijede v neděli do Zlína, vzpomene si, že chce vidět děti, a zástupce ředitele základní školy, který za ČSSD kandiduje ve volbách, zařídí, že přijdou do školy i v neděli. Načež ředitel školy řekne, že šlo o apolitickou akci.

Internet usvědčil ministra Chovance - opsal úvod své bakalářské práce

Úvod bakalářské práce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) z roku 2009 je okopírován ze studentské seminární práce publikované o šest let dříve na Internetu. Další pikantností jeho bakalářské práce na Plzeňských právech je, že podle dat uvedených v dokumentu byla odevzdána dříve, než byla zadána.

NÚV: Jak tvořit školní akční plány (ŠAP) a plány aktivit (PA)

Videometodika, která vysvětluje význam ŠAP a PA a postup jejich tvorby, vnikla v týmu projektu P-KAP v září 2016. Obsahuje:

  • Zasazení do širšího kontextu
  • Čím začít
  • Stanovení cílů a kritérií jejich hodnocení
  • Stanovení úkolů a jejich rozpracování
  • Uplatnění strategických oblastí v plánech aktivit a šablonách

3.10.16

Ze sociálních sítí: Dnes jsme dostali nové platové výměry

Stát chce najít mezi mladými lidmi talenty a obout se do jejich vzdělávání (AKTUALIZOVÁNO!)

Biologie, chemie, programovatelné automaty či pomocné vědy historické jsou příklady kurzů, které si budou moci vybrat talentovaní studenti ve věku třináct až devatenáct let. Kurzy budou vedeny on-line formou, ale i prostřednictvím pravidelných soustředění a exkurzí na odborných pracovištích.

Aktualizace: Přihlašování do T-kurzů Talnetu prodlouženo do 10. 10. 2016!

20. ročník Týdne knihoven právě probíhá!

V letošním roce proběhne ve dnech 3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

MŠMT: Genderová problematika zaměstnanců ve školství

Statistické údaje o genderové problematice zaměstnanců ve školství vycházejí z dat sbíraných v rámci Informačního systému o platech Ministerstvem financí. Datové výstupy obsahují údaje o věkové a vzdělanostní struktuře pracovníků v regionálním školství s ohledem na muže a ženy.

Počet učitelů mužů v posledních letech klesá absolutně a především ve věkových kategoriích 26-35 a 46-55 let.

EDUin hodnotí předvolební programy hlavních stran: Starostové a nezávislí

Koncepce, komunitní školy a otevřená podpora začleňování žáků do běžných škol. Program soustředěný na rozvoj vzdělávání v pravomoci a dosahu kraje s otazníkem nad učňovským školstvím.

„Výsledkem má být celková koncepce školství na úrovni kraje, která bude zahrnovat celý vzdělávací systém až do úrovně vysokoškolského vzdělávání.“ Starostové a nezávislí akcentují na prvním místě svého programu dlouhodobou „bolest“ českého vzdělávání: nedostatek koncepce v dlouhodobém rozvoji. Míra koncepčnosti je nízká na celostátní úrovni, natož na samosprávné. Jednostranný důraz na podporu technického a učňovského vzdělávání je patrný v řadě politických programů a STAN není výjimkou. Faktu, že je v prvé řadě potřeba učňovské a odborné vzdělávání reformovat, se ale program vyhýbá.

Boris Titzl: Naučit, nebo inkludovat?

V časech hluboko předlistopadových se vyprávěl tento vtip: Zapnu rádio, slyším Lenin; otevřu noviny, čtu Lenin; bojím se otevřít konzervu…

Dnes mají sdělovací prostředky jinou mantru: inkluzi; ta je podobně vtíravá, bohužel není to legrace. Oč jde?

Martin Štolc: Teacherpreneurs podle Edutopia

Článek s použitím materiálů amerického portálu Edutopia vysvětluje význam anglického pojmu teacherpreneurs, který má přímou souvislost s naší klíčovou kompetencí nazvanou „smysl pro iniciativu a podnikavost“.

Pohledem Učitelského profesního sdružení: Září 2016

Přinášíme pravidelné hodnocení událostí minulého měsíce.

1.10.16

EDUin hodnotí předvolební programy hlavních stran: Svobodní

Politická strana Svobodní vyznává krajní individualizaci i ve vzdělávání. V mnoha ohledech se ale vlamuje do otevřených dveří, což naznačuje, že reálná znalost současného vzdělávacího systému je nízká.

Přečtěte si: Speciální školství v Kutné Hoře slaví 100 let, přežilo krizi i velké války

Dnešní Základní škola a Praktická škola v Kutné Hoře má za sebou velice dlouhou historii. Její příběh se začal psát už před sto lety. Tento speciální díl seriálu Příběhy starých škol jej připomene od jejích krušných začátků v době první světové války až po dnešek.