22.7.16

Avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016.

Ke stažení:
Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č.3 - platná od 20. ledna 2016) jsou k dispozici zde.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy (verze O) naleznete zde, verze 0 je verze avíza výzvy, závazná verze bude pod číslem 1 zveřejněna nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+).

Vzory právních aktů jsou uvedeny na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-aktyČ.j: MSMT-13758/2016
V Praze dne 21. července 2016
ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
vyhlašuje
VÝZVU
Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
Cílem výzvy je umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Stěžejní je maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických materiálů. Do podpory dětí a žáků mohou být zapojeny i školy vzdělávající více jak 40% dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), které se budou podílet na síťování, přípravě materiálů, podpoře dětí a žáků se SVP atd.
1. Identifikace výzvy
1.1. Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání
1.2. Investiční priorita1: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných
příležitostí
1.3. Specifický cíl2: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
1.4. Číslo výzvy3: 02_16_37
1.5. Typ podporovaných operací/ projektů: Individuální projekt
1.6. Druh výzvy: Kolová, komplementární (IROP SC 2.4, OP PPR SC 4.1)
1.7. Model hodnocení: Jednokolový
2. Časové nastavení
2.1. Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách: 21.7. 2016
2.2. Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 4
9.8. 2016
2.3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5 9. 8. 2016
2.4. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2016
2.5. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12. 2022
2.6. Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců
2.7. Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců
3. Forma podpory
3.1. Alokace na výzvu: 300 000 000 Kč
3.2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
1 Tento řádek bude zobrazen a vyplněn tolikrát, kolik bude v rámci výzvy IP. 2 Tento řádek bude zobrazen a vyplněn tolikrát, kolik bude v rámci IP ve výzvě zvoleno SC. 3 Číslo bude doplněno dle MS2014+. 4 V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV. 5 V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

3.3. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč
3.4. Fond: Evropský sociální fond
3.5. Způsob financování: Ex-ante, ex-post - upraveno v Pravidlech pro žadatele
a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.1. a 8.1.2
3.6. Výše 1. zálohové platby: v případě ex-ante financování je výše 1. zálohové platby stanovena na maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu
3.7. Míra podpory a podmínky spolufinancování – rozpad zdrojů financování:
Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kaptiola 8.1.5.
3.8. Informace o podmínkách veřejné podpory: Podpora bude poskytnuta formou vyrovnávací platby upravenou Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora poskytnutná na financování služeb obecného hospodářského zájmu je považována za slučitelnou s vnitřním trhem EU. Dále upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.3.3.
3.9. Informace o podpoře v režimu de minimis (je-li v rámci výzvy poskytována):
Nerelevantní
4. Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství
4.1. Oprávnění žadatelé:
- Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání). - Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání). - Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace):
o spolek, o ústav, o obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše), o nadace nebo nadační fond,

o registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená
tzv. církevní právnická osoba. - Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol. - Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zapsaná ve školském rejstříku, kromě mateřských škol. - Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek
státu. - Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. - Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích.
Bližší podmínky oprávněnosti žadatele jsou popsány v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
4.2. Vymezení partnerství:
- Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání). - Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání).
- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace):
o spolek, o ústav, o obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše), o nadace nebo nadační fond, o registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená
tzv. církevní právnická osoba.
- Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku). - Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná ve školském rejstříku. - Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek
státu.
- Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. - Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích.

Bližší podmínky oprávněnosti partnera jsou popsány v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická čás
5. Věcné zaměření
5.1.1. Popis podporovaných aktivit:
Povinné aktivity:
Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 5.2.4.
Povinně volitelné aktivity:
Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit č. 2 – 6. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu.
Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory
Podpora mateřských, základních a středních škol v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání. Cílem je podpora pedagogických pracovníků při práci s povinnou cílovou skupinou. Podpora bude spočívat především v šíření metodických materiálů, síťování, předávání zkušeností dobré praxe, podpoře hospitací a pracovních skupin.
Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce
Aktivity se budou zaměřovat jednak na teoretickou přípravu žáků se SVP6 na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost, dále také na praktickou přípravu žáků se SVP7 na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost (stáže u zaměstnavatele, prohlídky pracovišť, aktivity vedoucí k získání kompetencí pro trh práce, a to včetně soft skills apod.).
Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Aktivita se zaměřuje na síťování a spolupráci mezi různými stupni uměleckého vzdělávání, a to za účelem větší podpory při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S ohledem na tyto žáky budou vznikat metodické materiály spolu s inovativními postupy ve výuce.
Aktivita č. 5: Rodičovská fóra
V rámci této aktivity bude cílem propojovat především rodiče dětí a žáků se SVP. Bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů. Rodiče získají místo pro vyjádření a diskusi o záležitostech týkajících se jejich dětí. Setkání tak umožní zástupcům rodičů prezentovat při oficiálních jednáních svou bohatou zkušenost. Aktivity mají otevřít téma vzdělávání dětí a žáků se SVP v běžných školách. Diskuse rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám této cílové skupiny, čímž se posléze otevře prostor i vlastní participaci žáků se SVP.
6 Mimo dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. 7 Mimo dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.

Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle odst. 9 § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 82/2015 Sb (dále jen školského zákona).
V této aktivitě je možné podporovat individuálně integrované žáky nebo žáky, kteří jsou vzděláváni ve studijních skupinách nebo třídách (zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) v běžných školách.
V případě práce s žáky, kteří jsou vzděláváni ve studijních skupinách nebo třídách (zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona), musí být splněn předpoklad, že díky aktivitám projektu dochází k pravidelnému (minimálně 1 krát týdně po dobu 3 vyučovacích hodin) a dlouhodobému (po jeden školní rok) propojování žáků cílové skupiny s žáky intaktními přímo ve vyučování.
Zároveň musí aktivita č. 6 vycházet z inovačního záměru a být evaluována. Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifické části v kapitole 5.2.4.
Volitelné aktivity:
Jedná se o doplňkové, tj nepovinné aktivity, které zvýší kvalitu projektu. Není přípustné, aby byl projekt založen převážně na doplňkových aktivitách. Žadatel může zvolit libovolný počet volitelných aktivit, popř. nemusí zvolit žádnou volitelnou aktivitu, tj. k povinné aktivitě Řízení projektu a minimálně jedné vybrané povinně volitelné aktivitě může zvolit libovolný počet níže uvedených volitelných aktivit.
Aktivita č. 1.: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV)
Výstupy jsou připraveny pro vzdělávání žáků se SVP v běžné škole tak, aby naplnily minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření dle textu upraveného RVP ZV z ledna 2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze- a-telovychovy-kterym-se-1
Aktivita č. 2.: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny
Rozvoj žáků z povinné cílové skupiny ve školách hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím volnočasových aktivit i ve výuce. Tyto aktivity bude doprovázet sběr zkušeností dobré praxe.
Aktivita č. 3.: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou
Aktivita se soustředí na podporu pedagogických, případně dalších pracovníků v práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovníci budou získávat nové zkušenosti v rámci tuzemských či zahraničních stáží.
Aktivita č. 4.: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání
Velkou překážkou inkluzivního vzdělávání bývá neporozumění z řad veřejnosti. Cílem této aktivity je osvěta v oblasti inkluze. Ukázka příkladů dobré praxe. Je možno pořádat semináře, přednášky, videa, plakáty apod.
V rámci všech aktivit je možné uhradit náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzu dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP). Kurz musí rozvíjet pedagogického pracovníka v práci s primární cílovou skupinou. Kurz musí být realizován prostřednictvím outsourcované služby.
Podrobný popis povinně volitelných a volitelných aktivit včetně podmínek jejich výběru a realizace je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 5.2.4.
5.1.2. Popis vyloučených aktivit:
Nebude podporována tvorba nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( dále jen DVPP).
Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí.
5.1.3. Cílová skupina:
• Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte - jedná se o povinnou cílovou skupinu, která musí být zapojena při volbě všech aktivit (kromě povinně volitelné aktivity 2, která cílí na pedagogické pracovníky, kteří tyto děti a žáky vzdělávají, a povinně volitelné aktivity 5, která se soustředí na rodiče těchto žáků). Podpora v této výzvě není směřována na tu část dětí, žáků a studentů se SVP, u nichž potřebu zajištění podpůrných opatření ve vzdělávání zakládá kulturní prostředí nebo jiné životní podmínky dítěte, žáka nebo studenta.
• děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže,
• osoby, podílející se na výchově dítěte (dále jen rodiče8),
• pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků,
8 Do této cílové skupiny lze zahrnout i jiné formy péče o dítě dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, hlava III, § 928 až 975.
• veřejnost.
5.1.4. Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v
případech, kdy půjde o synergii)9: Nerelevantní
5.1.5. Návaznost na strategie: Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018,
Strategie vzdělávací politiky do roku 2020
5.1.6. Udržitelnost: Nerelevantní
5.1.7. Indikátory: Viz příloha č. 1 výzvy
6. Územní zaměření
6.1. Přípustné místo dopadu realizace operace nebo typ území dle Národního
dokumentu pro územní dimenzi Místo dopadu realizovaných projektů je území České republiky.
6.2. Přípustné místo realizace
Projekt musí být realizován na území České republiky. Volitelnou aktivitu č. 3. „Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou“ je dovoleno realizovat i mimo území České republiky na území Evropské unie nebo mimo Evropskou unii, a to pouze v Norsku a Švýcarsku.
7. Způsobilost výdajů 10
7.1. Věcná způsobilost (způsobilé výdaje):
Obecně je věcná způsobilost výdajů definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a 8.7.2. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
9 U navazujících výzev budou v IS KP14+ žadatelům přístupné informace o projektech v rámci počáteční synergické výzvy. Řídicí orgán, který bude vyhlašovat navazující výzvu, má povinnost ji uvést do harmonogramu výzev. 10 Podrobná pravidla způsobilosti výdajů budou uvedena formou odkazu na navazující dokumentaci - Pravidla pro žadatele a příjemce.
7.2. Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje):
Obecně je časová způsobilost definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 8.7.1. Z časového hlediska jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).
7.3. Monitorovací období: 6 měsíců
7.4. Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů: kromě PO OSS a OSS – zjednodušené vykazování v režimu nepřímých nákladů, OSS a PO OSS – úplné vykazování výdajů
7.5. Limity rozpočtu: Limity kapitol rozpočtu jsou upraveny a definovány v Pravidlech
pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.
8. Náležitosti žádosti o podporu
Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici v IS KP14+. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.
Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.
Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.
8.1. Konzultace k přípravě žádosti o podporu: Před podáním žádosti o podporu mohou
žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.
▪ Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Jakub Krátký
▪ E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
▪ Telefon: +420 234 814 532
▪ Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
▪ E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
▪ Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
▪ Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
▪ Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.
Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.
8.2. Možnost změny výzvy:
U vyhlášené výzevy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.
8.3. Přílohy výzvy:
a) Příloha č. 1 Indikátory b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
8.4. Další dokumentace k výzvě:
a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
8.5. Ostatní ustanovení
Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídící orgán. Řídící orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
.....................................................
podpis náměstka pro řízení sekce operačních programů

Žádné komentáře:

Okomentovat