30.6.16

Výzva Asociace ředitelů gymnázií ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol

Tímto stanoviskem a výzvou reaguje Rada AŘG ČR na výsledek jednání vlády ČR o navýšení platů pracovníků v regionálním školství. Stanovisko kontinuálně navazuje na prohlášení AŘG ČR ze dne 18. března 2016 a závěry konference AŘG ČR z března 2016.


Vážené kolegyně ředitelky, vážení kolegové ředitelé!

Z pohledu AŘG ČR je zřejmé, že si vláda ČR nejen dostatečně neuvědomuje vážnost problému, který v oblasti regionálního školství skrytě narůstá, ale nekoná kroky, kterými by směřovala k naplnění svého programového prohlášení. Je víc než patrné, že vzdělávání není základním pilířem vládní politiky, tak jak je v úvodu vládního prohlášení uvedeno! Je zřejmé, že Vláda ČR neplní sliby, ke kterým se ve svém prohlášení zavázala, a proklamovaný důraz na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních zůstává jen na papíře.

Pokud by si vláda vážnost situace uvědomovala a pokud by jí skutečně šlo o nastartování kroků směřujících k růstu kvality vzdělávání v ČR včetně zlepšení přípravy budoucích učitelů na vysokých školách, pak by zcela jistě

  • nenechala bez reakce zjištění mezinárodních šetření, z nichž vyplývá, že učitelé v ČR jsou nejhůře placenou skupinou vysokoškolsky vzdělaných lidí v porovnání se ostatními zeměmi OECD;
  • učinila rázná opatření, která by změnila stav, kdy plat českého učitele je na 50% platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných občanů ČR;
  • pochlubila se viditelnými výsledky v oblasti podpory budoucích učitelů zejména nastavením konkurenceschopných platů, aby o profesní dráze pedagoga uvažovaly i špičky mezi maturanty;
  • svolala již dávno krizový štáb obdobný tomu, který řeší hrozící živelná nebezpečí, aby našel řešení pro akutní nedostatek učitelů, před kterým budou české základní a střední školy stát;
  • nedohadovala se o tom, zda na platy učitelů přidat do státního rozpočtu procento či dvě, ale řešila by koncepční otázku vývoje platů na několik let dopředu ve spolupráci s opozičními stranami tak, aby se učitelé nemuseli za svůj plat stydět.

V současné době je problém zajistit kvalifikované učitele za kantory odcházející do důchodu a dle statistik, které si vedou pedagogické fakulty, bude ve velmi krátké budoucnosti počet absolventů pedagogických oborů řádově nižší než počet učitelů na ZŠ a SŠ, kteří odejdou do důchodu. Tato skutečnost je MŠMT a potažmo vládě známa.

Hlavním důvodem katastrofálně nedostatečného zájmu o studium pedagogiky je jednoznačně

  • výše nástupního platu, jeho růst v průběhu dalších let,
  • absolutní nekonkurenceschopnost benefitů, které mohou ředitelé svým zaměstnancům nabídnout,
  • velmi nízký objem mzdových prostředků v tzv. nadtarifech, jimiž ředitel může učitele motivovat,
  • stále nedořešený kariérní systém a jeho navázání na systém odměňování.

Došli jsme k závěru, že za současných podmínek není mnohdy možné kvalitu výstupů ovlivnit. Vyjednané zvýšení platů ve školství ve vládě pro příští rok nesplňuje naše očekávání ani neřeší výše uvedené problémy. Žádáme výrazně lepší podmínky pro učitele, a proto vyzýváme ředitele škol všech typů ke společnému hledání cesty, která by přiměla politiky splnit sliby, které občanům před volbami dali.

AŘG zároveň vyzývá všechny pracovníky ve školství ke koordinovanému postupu k docílení opravdu zásadního zvýšení platů.

V Praze dne 23. června 2016

Za Radu AŘG ČR

PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR, v.r.
Ing. Alfred Dytrt, místopředseda AŘG ČR, v.r.
RNDr. Jiří Kuhn, člen republikové rady AŘG ČR, v.r.
Zdroj: AŘG ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat