12.6.16

Prohlášení starosty obce Čerčany a ředitele ZŠ Čerčany ke cause stížnosti některých žáků na vedení školy

V rubrice Přečtěte si jsme upozornili na článek Deváťačky sepsaly stížnost na zástupce ředitele, škola jim vyhrožovala trestním činem o situaci na ZŠ Čerčany, který přinesl Deník.cz. Přinášíme reakci starosty obce a ředitele školy.Vážení občané,

vzhledem k mediálnímu vyhrocení kauzy „stížnosti některých žáků na vedení školy“ adresované mně jako starostovi obce Čerčany, jsem se rozhodl vydat toto prohlášení.

Je v zájmu nás všech a především našich dětí - žáků základní školy v Čerčanech, aby se do celé věci vneslo jasno a pořádek. Vedení školy od samého začátku kauzy spolupracuje s rodiči dotčených žáků, celou věc v rámci dotčených osob plně prezentuje, jedná naprosto otevřeně. Proto se mu také dostalo podpory od drtivé většiny dětí a jejich rodičů, které měly být „Těmi poškozenými“.

Zůstává otázkou, kolik je pravdy na obviněních, které stojí v dopise žáků. Nebo můžeme konstruovat dále a zeptat se, co může být připraveno těmi, kteří si nejsou schopni plnit své pracovní povinnosti a manipulací žáků by se třeba mohli chtít mstít vedení školy za to, že je již v kolektivu učitelů naší základní školy nechce.

Další už ne otázkou, ale holou skutečností je role bývalé starostky v celé věci. Někteří z Vás si možná vzpomenou na okolnosti vynuceného odchodu ředitele naší školy pana Klenovce, poté se Vám možná vybaví i situace okolo odvolání ředitelky školy paní Čambulové. Sami si pak uvědomíte, kdo u toho byl, kdo o tom rozhodoval, a kdo měl tyto kauzy na svědomí. Ale pozor, aby Vás náhodou jako mě nenapadlo, že současné vedení školy ještě dnes sklízí plody této „úspěšné akce na ozdravení pořádku v naší ZŠ“, to by se bývalá starostka ostře ohradila, vždyť je to již rok a měsíc od nástupu nového vedení a určitě již bylo dostatek času dát zpět do pořádku vše, co se za ta léta nadrobilo.

O zájmu této současné zastupitelky a předsedkyně kontrolního výboru na uklidnění situace také vypovídá její mediální vystoupení v tisku dnešního dne. On je totiž jeden velký problém, pokud by se nám povedly rozjeté akce a škola bez problémů fungovala, ukázala by se možná její úspěšnost ve funkci starostky v úplně jiném světle. Takže je úplně jedno, co vše se na pracovním setkání zastupitelů probíralo, že měla neomezený prostor pro své dotazy a prezentaci svých postojů, do novin napíše jen to, co se ji zrovna hodí, přesně dle hesla - účel světí prostředky.

Od mého zvolení do funkce jsem v komentářích k chování a jednání bývalé starostky zachovával velkou zdrženlivost a útoky na mou osobu přecházel s úsměvem. Ale posuďte sami, mohu čelit takovému jednání, které využívá jako štít všechny děti naší školy, a dokonce i Ty, které se za vedení školy postavily a to zcela otevřeně, aniž by se schovávaly za nějaký anonymní podpis? Takové jednání poškozuje všechny členy pedagogického sboru, proto se dál nebudu chovat k této osobě ohleduplně. Ovšem zpátky ke škole. Jasno do celé věci snad vnese nezávislý orgán, který jsme požádali o pomoc. Zde máme další otázku, komu nejlépe poslouží, že je celá kauza vyhrocena a o to bude jistě složitější ji rozplést, ale já doufám, že se pravda ukáže, ať už je jakákoliv.

Na Vás občanech ponechám, abyste si o celé věci udělali obrázek sami. Protože se na mě obrátili žáci 9. tříd, neznám konkrétní jména aktérů, s nikým z nich jsem osobně nemluvil a do současné doby mě ani nikdo z nich jinak než prvotním dopisem nekontaktoval. Proto veškeré dostupné informace, které Vám mohu poskytnout, obsahují provedené kroky, které sepsal pan ředitel a které jsou níže uvedeny.

Vážení občané, ještě jednou Vás všechny ubezpečuji, že podniknu veškeré možné kroky k tomu, aby se celá věc řádně objasnila, ale teď, na základě svých dosavadních osobních zkušeností se spoluprací s ředitelem školy a jeho zástupcem, nemohu jinak než zde deklarovat svoji podporu vedení školy i všem členům pedagogického sboru a zaměstnancům školy, kteří za vedením stojí.

Mgr. Martin Richter


Seznámení se situací a postupné kroky k jejímu vyřešení:


 1. Dne 3. 6. 2016 obdržel starosta obce Čerčany dopis žáků devátých tříd, kde ho upozorňují na situaci v ZŠ Čerčany „z důvodů neuváženého chování vedení školy vůči žákům a jednotlivým učitelům. Zároveň ho prosí o pomoc při vyřešení této situace“. Dopis obsahoval dvacet bodů se stížnostmi na chování pana zástupce ředitele Prchala k žákům a učitelům. 
 2. Dne 3. 6. 2016 kontaktoval starosta obce Pedagogicko psychologickou poradnu v Benešově s žádostí o pomoc, zde mu bylo sděleno, že pracovníci se mohou případem zabývat jen po souhlasu zákonných zástupců žáků, kterých se věc týká, a z důvodu velké časové zaneprázdněnosti je možné šetření provést až za několik měsíců. 
 3. Z důvodu závažnosti stížnosti a hrozícího prodlení, dne 3. 6. 2016 předal starosta obce dopis řediteli školy a požádal ho o interní prošetření a řešení. Krátce předtím ředitele školy navštívila skupinka žáků z 9. tříd, kteří avizovali, že byla odeslána nějaká stížnost, aniž by jim byl znám její obsah, a že se s tímto neztotožňují. Je třeba zdůraznit, že do této chvíle nebyly ani třídní učitelky, avšak ani ředitel školy osloveni (ani rodiče, jak se později ukázalo) s jakoukoli stížností či připomínkou a „stížnost“ byla odeslána přímo zřizovateli netransparentně, pouze e-mailovou adresou nekonkrétní osoby, založenou zřejmě pro tyto účely, bez jediného podpisu, jediného jména. 
 4. Ředitel školy seznámil s obsahem dopisu třídní učitelky devátých ročníků. 
 5. Dopis byl podepsán jako „Kolektiv žáků 9. A a 9. B“, ale převážná většina dětí těchto tříd se ohradila, že o obsahu dopisu a jeho odeslání nevěděla. 
 6. Vzhledem k části týkající se bodu 2) stížnosti tj. stížnost žáků za „práva pedagogů“ byla v tentýž den svolána mimořádná porada pedagogů za účasti zřizovatele - starosty obce. Nikdo z pedagogů, až na jednu kolegyni, se s tímto neztotožnil, poukázali na skutečnost, že žáci evidentně nejsou autory, a že by se nikdy nesnížili k tomu, aby děti bojovaly za jejich práva a suplovaly tímto odbory a současně odsoudili toho z pedagogů, který by se k něčemu takovému snížil. Závěrem vyjádřili podporu vedení školy. 
 7. Aby se zjistilo, jak velká část kolektivu obou tříd vnímá skutečnosti uvedené v dopise jako problém, který cítí potřebu řešit, svolaly třídní učitelky na den 7. 6. 2016 společnou mimořádnou schůzku dětí obou devátých tříd a jejich rodičů. Účast byla téměř 100% - v 9. A chyběl jeden žák s rodičem (zahraniční dovolená), v 9. B chyběl jeden rodič (neodkladné jednání). 
 8. Na této schůzce, konané 7. 6. 2016, byli rodiče i děti seznámeni s obsahem dopisu, s pátečním jednáním ředitele školy a třídní učitelky 9. A s pisateli dopisu a s písemným stanoviskem třídních učitelek k dané situaci, které doručily předchozí den starostovi obce. Pro převážnou většinu rodičů byly body uvedené v dopise dětí naprosté překvapení – o potížích dětí s vedením školy a s chováním pana zástupce neměli tušení – děti si doma nestěžovaly. Z diskuze, která následovala, vyplynuly tyto závěry (znění nadiktovali rodiče):
  1. My, rodiče žáků 9. A a 9. B, považujeme pana učitele Josefa Prchala za naprosto kompetentního pedagoga a vychovatele našich dětí. Nebyli jsme dětmi seznámeni s obsahem dopisu, který byl adresovaný panu starostovi dne 2. 6. 2016. (Podepsáno 26 rodičů z 31.)
  2. S dopisem adresovaným panu starostovi dne 2. 6. 2016, podepsaným jako Kolektiv žáků 9. A a 9. B, nesouhlasí tito žáci. (Podepsáno 26 žáků z 32.) 
 9. Se závěry této schůzky seznámily třídní učitelky ředitele školy a starostu obce. Zároveň požádaly ředitele školy, aby s žáky, kteří potvrdili výhrady uvedené v dopise, vyřešil problémy na osobních pohovorech s nimi za přítomnosti jejich zákonného zástupce. 
 10. Ve středu 8. 6. 2016 objasnil ředitel školy situaci ve škole při pracovním setkání zastupitelů obce Čerčany. Starosta a zastupitelstvo obce zde vyjádřili vedení školy plnou podporu. 
 11. Prostřednictvím dopisu oslovil starosta obce děti a jejich rodiče (9. 6. 2016) a nabídl v případě zájmu osobní účast na řešení vzniklé situace. 
 12. O celé záležitosti byl informován OSPOD Benešov. 
 13. Se všemi žáky proběhlo osobní jednání v přítomnosti zákonného zástupce s ředitelem školy (9. a 10. 6.). 
 14. Ředitel školy a zástupce ředitele školy navštívili žáky v osmých a devátých ročnících. Ředitel školy zopakoval, že u něj mají kdykoliv s jakýmikoliv problémy otevřené dveře.
Závěrem bych rád uvedl, že podstata celé úspěšně „nafouknuté kauzy“ je zcela jiná. V jediném lze souhlasit se stěžovateli, ať už je jím kdokoli, obětí této vyhrocené záležitosti jsou opravdu žáci 9. tříd, ale nikoli proto, že by se stali obětí nevhodného chování pana zástupce, či silnými slovy řečeno - šikany ze strany vedení. Je více než zřejmé, že se stali oběťmi manipulace ze strany jiné dospělé osoby, zřejmě pedagogického pracovníka či pracovníků, kteří si sami nedokázali vyřešit své problémy a využili k tomuto žáky naší školy. Této verzi nasvědčuje mnoho indicií, předně obsah stížnosti obsahuje 2 části, jedna hovoří o vztahu pana zástupce k žákům a druhá o problémech ve vztahu pana zástupce k pedagogům. Již na první pohled je zřejmé, že - ve vší úctě k intelektuální úrovni našich žáků - se nejedná o dílo dětí tohoto věku, jak také potvrdily třídní učitelky, které se dotazovaly, co jednotlivými body mají žáci na mysli, např. kvalifikovanost pedagogů. Tomuto pojmu nerozuměli a v lepším případě ho zaměňovali za pojem klasifikace apod.

Dále jsem na přání rodičů a některých dětí vedl poslední dva dny rozhovory na toto téma a závěrem vyplynulo, že to rozhodně není „z hlavy dětí“, a že se jedná v těchto bodech o podporu oblíbené paní učitelky.

Jsem obyčejný člověk, ale záleží mi na lidských hodnotách, spravedlnosti a především jako řediteli ZŠ Čerčany, kterým jsem již více než rok, na dobrém jménu této školy. Trápí mě, že celá záležitost poškozuje vše, co dobrého se ve škole udělalo, pošlapává pracovní nasazení většiny pedagogického sboru včetně pana zástupce. Udělám vše, aby toto nebylo zmařeno, ať už se jedná o pouhý osobní či snad vyšší zájem kohokoli jiného.

Ing. Miroslav Král, ředitel školy

Originál stanoviska ke stažení na webu ZŠ Čerčany

Žádné komentáře:

Okomentovat