16.6.16

ČŠI: Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.
6 Závěry

Předškolní vzdělávání 

Přestože pouze dvě pětiny ředitelů mateřských škol jsou seznámeny s obsahem doplňkového předmětu Etická výchova v základních školách, téměř všechny mateřské školy (96,3 % škol) zařazují do činností s dětmi některá ze stěžejních témat etické výchovy, která jsou vymezena v RVP ZV. Skoro všechny mateřské školy zařazují do výchovy dětí témata Mezilidské vztahy a komunikace, Prosociální chování v osobních vztazích, Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství, Ochrana přírody a životního prostředí a Rodinný život. Naopak s ohledem na věk dětí nejméně často mateřské školy začleňují do jejich výchovy témata Sexuální zdraví a Duchovní rozměr člověka.

Pouze přibližně v šestině škol učitelé ve školním roce 2014/15 absolvovali další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na oblast etické výchovy.

Základní vzdělávání 

Více než třetina základních škol nemá zařazenu etickou výchovu v ŠVP. Více než polovina z nich nezavedla etickou výchovu z důvodu nedostatku časové dotace, u škol jen s 1. stupněm je častým důvodem také neproškolenost pedagogického sboru. Přibližně dvě pětiny škol plánují etickou výchovu v budoucnu zavést (nejčastěji od roku školního roku 2017/18), a to v podobě integrace témat etické výchovy do několika jiných předmětů.

Základní školy, které již mají etickou výchovu zařazenu v ŠVP, ji mají nejčastěji integrovánu do jednoho či několika jiných předmětů, a to jak na 1., tak i na 2. stupni. Ve školním roce 2015/2016 se ve většině základních škol účastní etické výchovy více než 90 % žáků (91,7 % základních škol jen s 1. stupněm, 74,2 % plně organizovaných). Téměř všechny školy zařazují do výuky žáků témata Mezilidské vztahy a komunikace, Prosociální chování v osobních vztazích, Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství, Etické hodnoty, Ochrana přírody a životního prostředí a Rodinný život. Naopak méně než polovina škol využívá téma Duchovní rozměr člověka. Na školách jen s 1. stupněm poměrně méně často vzhledem k věku žáků zařazují téma Sexuální zdraví (23,4 % škol, oproti 83,8 % plně organizovaných škol). Pro výuku témat etické výchovy učitelé nejčastěji využívají řízený rozhovor, diskusi a výklad, vysvětlování a vyprávění, z pomůcek nejvíce pracují s učebnicemi, knihami a publikacemi, příručkami a pracovními listy. Používané metody, formy a pomůcky odrážejí charakter této vzdělávací oblasti. Přibližně čtyři pětiny oslovených učitelů si myslí, že po zavedení etické výchovy na škole se zlepšily vztahy mezi žáky a celkové klima školy. Jako největší změny v chování a jednání žáků po zavedení etické výchovy do výuky vnímají učitelé to, že se žáci vzájemně více tolerují a dokážou si více pomáhat. Pouze necelá desetina učitelů se domnívá, že zavedení etické výchovy do výuky nepřineslo žádné pozitivum a nepociťují žádnou změnu v chování žáků. Ve více než třech pětinách škol vyučuje etickou výchovu nejméně jeden učitel bez specifického vzdělání v této oblasti a pouze šestina učitelů ve školním roce 2014/15 absolvovala DVPP zaměřené na oblast etické výchovy. Zejména v případech, kdy školy využívají průřezový charakter etické výchovy, nemají pedagogové bez absolvování příslušných kurzů potřebné souvislosti s obsahem tohoto komplexního tématu, jak je vymezeno v RVP. Tyto skutečnosti potvrzují nejčastější potřebu ředitelů pro zlepšení kvality výuky témat etické výchovy, což je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, školení a seminářů zaměřených na metodiku výuky témat etické výchovy. Dále pětina ředitelů za vhodný prostředek ke zkvalitnění výuky v této oblasti považuje větší výběr metodických materiálů a učebnic vztahujících se k etické výchově.

Jako vhodný prvek s pozitivním dopadem je třeba zmínit pravidelně vyhlašovaný rozvojový program MŠMT na podporu implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií.

Střední vzdělávání 

Více než šestina středních škol nemá zařazenu etickou výchovu v ŠVP. Více než tři pětiny z nich nezavedlo etickou výchovu z důvodu nedostatku časové dotace. Více než čtvrtina škol chce etickou výchovu v budoucnu zavést. Střední školy, které již mají etickou výchovu zařazenu v ŠVP, ji mají nejčastěji integrovánu do jednoho či několika jiných předmětů. Ve školním roce 2015/2016 se v necelé polovině škol účastní etické výchovy více než 90 % žáků. Pro výuku témat etické výchovy učitelé nejčastěji využívají výklad, vysvětlování a vyprávění, častou metodou je také řízený rozhovor a diskuse. Z pomůcek jsou nejčastěji využívány učebnice, knihy, publikace, příručky a různé audiovizuální pomůcky. Většina oslovených učitelů si myslí, že po zavedení etické výchovy na škole se zlepšily vztahy mezi žáky a komunikace mezi pedagogy a žáky. Jako největší změny v chování a jednání žáků po zavedení etické výchovy do výuky vnímají učitelé to, že se žáci vzájemně více tolerují a jsou otevřenější ve svých názorech. Pouze 4,5 % učitelů žádnou změnu v chování žáků nepociťuje.

Situace v kvalifikaci učitelů etické výchovy je na středních školách lepší než na základních školách. V necelých 30 % škol je výuka zajištěna pouze učiteli, kteří neabsolvovali žádné vzdělání v oblasti etické výchovy (tato situace se vyskytuje na více než polovině základních škol). Obdobně jako u základních škol pouze necelá šestina učitelů ve školním roce 2014/15 absolvovala DVPP zaměřené na oblast etické výchovy, což nezajišťuje komplexní výukové pojetí tohoto průřezového tématu.

Pro zlepšení kvality výuky témat etické výchovy by ředitelé nejčastěji uvítali větší výběr kvalitního metodického materiálu a učebnic. Pouze necelá pětina ředitelů by si pro své pedagogy přála širší nabídku DVPP, školení a seminářů v oblasti etické výchovy. Tuto skutečnost uvedlo necelých 30 % ředitelů základních škol, což koresponduje s vyšší kvalifikovaností pedagogů na středních školách než na základních školách.

Pedagogové všech stupňů škol mají o etické výchově mnohdy takovou představu, která je odlišná od koncepce etické výchovy uvedené v RVP, kde je obsahově i stylem výuky pojata komplexně a vyžaduje systematický přístup. Školy si však většinou vybírají pouze některá témata bez vzájemné návaznosti, čímž se snižuje účinek na pozitivní formování jedince a rozvoj měkkých dovedností, které má etická výchova přinášet.

7 Doporučení

S ohledem na výše prezentované výsledky inspekční činnosti Česká školní inspekce doporučuje:

  • posilovat průřezové pojetí etické výchovy v příslušných vzdělávacích oblastech dle RVP,
  • posilovat prožitkové formy vzdělávání dětí a žáků s cílem osvojení a upevnění hodnotového systému dětí a žáků,
  • využívat komplexnosti témat etické výchovy v jejím promítnutí do širokého spektra školních i mimoškolních vzdělávacích aktivit,
  • začleňovat témata etické výchovy do pregraduální přípravy učitelů,
  • podporovat DVPP v tématech etické výchovy.

Žádné komentáře:

Okomentovat