22.6.20

MŠMT: Standard studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy

Cílem standardu studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy (tzv. doplňujícího pedagogického studia – DPS) je především snaha o zkvalitnění tohoto typu studia jako alternativní cesty k získání učitelské kvalifikace rovnocenné s magisterským studiem v oblasti pedagogických věd. Tato alternativní cesta je určena zejména absolventům vysokoškolských neučitelských „oborových“ programů.


Cílem standardizace kvalifikačního programu DPS bylo mimo jiné i vytvoření profilu absolventa, zahrnutí aktuálních trendů vzdělávání, včetně témat společného vzdělávání do kvalifikačního vzdělávání učitelů se zajištěním přímé provázanosti na využitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi. Právě praxe má ve standardu výrazný podíl na celkové hodinové dotaci programu, a dokládá tak praktickou orientaci celého studia. Akcentace jiných forem vzdělávání, zejména formy distanční, pak nabízí časově vhodnější organizaci studia. Standardizace dalších kvalifikačních studií zároveň umožní uznání částí předchozího studia a prostupnost různých druhů DPS (např. studium pedagogiky, studium v oblasti pedagogických věd, vychovatelství atd.). V neposlední řadě pak transparentně a jednoznačně stanovené parametry vzdělávacích programů poskytnou vhodnou oporu pro realizaci systematické kontrolní činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve výsledku by měl nastíněný proces přinést zvýšení kvality tohoto způsobu získání kvalifikace a v neposlední řadě též jeho zatraktivnění.

Struktura standardu vychází z profilu absolventa programu, který byl vytvořen na základě abstrahování popisu činností učitele do šesti okruhů, definuje tento profil a má podobu kompetenčního modelu. Vzdělávací programy předkládané k akreditaci mohou mít modulovou strukturu. Návrhy modulů nemusí mít shodnou strukturu se strukturou okruhů, ale výsledný navrhovaný program musí vést k dosažení stanovených výsledků učení. Pro usnadnění práce žadatele o akreditaci s předmětným standardem je standard doplněn i doporučením pedagogických fakult k rozdělení jednotlivých kompetencí do oblastí výuky. Formou doporučení je nastaveno i vhodné učivo a indikátory. Vzhledem k tomu, že cílem standardizace DPS není unifikace daného typu studia, ale definování kvalitativních parametrů zajišťujících požadovanou kvalitu na výstupu, je u jednotlivých modulů ponechán realizátorům programů prostor pro naplnění obsahových rámců, tedy učiva i indikátorů.

1 komentář:

Silvie A. řekl(a)...

včetně témat společného vzdělávání

Předpokládám, že za tímto mlžícím názvem se schovává inkluze po česku, o které už se ministeriálové neodvažují mluvit na plnou hubu.
Pokud vím, bývají mezi posluchači kurzů DPS často osoby dávno odrostlé (vysoko-)školním lavicím, ve svém oboru solidně etablované, s bohatými odbornými i životními zkušenostmi. Takové osoby nemají ve zvyku tupě omalovávat z tabule lektorův výklad, a pitomost dokáží hbitě rozpoznat. A patřičně komentovat.

Takže odhaduji, že lektorům "témat společného vzdělávání" v kurzech DPS nebude co závidět.

Okomentovat