5.5.20

Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 5. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

a) dětí do dvou let věku,
b) dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole a pečujících osob v dětské skupině,
c) dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,

d) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
e) osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
f) osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
g) řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
h) osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
i) moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2.

2. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. h) nebo i) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 1. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

- v případě osob uvedených v bodu písm. h) byl umělci proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
- mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
- místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
- je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
- v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

II.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 30. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. Z toho důvodu se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Mimořádné opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví jako nové výjimky účastníky vzdělávání a pro osoby, kterým se pořizují fotografie v některých případech.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví
podepsáno elektronicky

10 komentářů:

Knut Klapka řekl(a)...

Dá se tohle komentovat slušně?
Dá se to komentovat vůbec?
To jim tam všem hráblo? Co to dělají?
Chápe to někdo?

Unknown řekl(a)...

Nechápe to naprosto nikdo. Jen malé množství aktivistických ředitelů škol je přímo nadšeno. Připadá mně to, že to dělají schválně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Připadá mně to, že to dělají schválně.

Dělají to vědomě. Tak nějak mimoděk něco dělají tak akorát trdla.
Snad jen kvadrátní bloud pošle za takových okolností svoje vlastní dítě do školy.

Knut Klapka řekl(a)...

Vědomě to dělají. Ale proč?
Obávám se, pane Pytliku, že takových rodičovských bloudů, a nemusí to být zrovna členové sekty chřipečkářů, bude velmi mnoho. Ona si totiž většina lidí aktuálně myslí, že už se nic neděje, epidemie odezněla, máme to za sebou, vracíme se k normálu, sundáme roušky, nic nehrozí. Téhle iluzi podléhá i dost jinak rozumných lidí; přání (vhodně podporované v mediálním prostoru) je zde otcem myšlenky.
Taky proto tento neskutečný útok na zdraví a životy učitelů projde nejspíš bez většího povšimnutí. Veřejnost má jasno - ustrašení učitelé a "vám se, mně se zdá, nechce makat" (poručík Hamáček). A učitelé se bránit nedokázali nikdy ničemu, nehledě na to, že celá řada jich to rozhodnutí pokládá vlastně za správné a už se nemůže dočkat, až k těm dětičkám bez roušek nastoupí. Poslání, ne?

krtek řekl(a)...

Hlava mi to nějak nebere - čtvrthodinová návštěva supermarketu, půlhodinová jízda autobusem je nebezpečná, musíme mít roušky, den ve škole nebezpečný není, nemusíme mít roušky.
Chápu, že v prostředí čestných prohlášení zdravých lidí je riziko nízké, ale pak tedy stačí jedno "nečestné" prohlášení a je celá skupina, sbor v p...
Není nad jasné, dokonalé a neprotikladné metodiky.

old pratavetra řekl(a)...

A učitelé se bránit nedokázali nikdy ničemu, nehledě na to, že celá řada jich to rozhodnutí pokládá vlastně za správné a už se nemůže dočkat, až k těm dětičkám bez roušek nastoupí. Poslání, ne?

Poslání? Sobectví, exhibicionismus, pedofilie. Psychopatů je ve školství stále víc.

Unknown řekl(a)...

"se nemůže dočkat, až k těm dětičkám bez roušek nastoupí"

A vlezdoprdelismus, "třeba se mně nic nestane a budu za oddaného hrdinu". To, že mimo školu mluví jinak? Asi nedobrý morální profil mnohých učitelek a učitelů. je to obraz současné společnosti.

Knut Klapka řekl(a)...

To já bych řekl, že je to i setrvalý obraz mnohých učitelů a učitelek napříč společnostmi, až někam k neblahému opatu Felbigerovi a prvnímu invalidnímu vojákovi za katedrou. Obraz současné společnosti je to ovšem také, jak jinak.

Ygrain řekl(a)...

Krtku, nemusí to být ani nečestné - stačí, aby byl dotyčný nakažen, ale ještě bez příznaků.

Knut Klapka řekl(a)...

Pochopitelně. Vždyť ani není jisté, jak dlouhá je vlastně inkubační doba. To jsou všechno jen formality pro úředního šimla. S politováním oznamujeme... (ale nic nebylo zanedbáno).
Nedá se dělat nic. Jedině opustit školství, má-li kdo tu možnost. Ostatním nezbývá než nastoupit s vědomím, že při troše smůly je solidní šance nevydržet ani do švestek. A pokud virus nevychcípá sám, ať už z jakýchsi záhadných důvodů nebo proto, že má pravdu doktorka Peková, na podzim to nebude lepší, naopak. To už nastoupí všichni žáci, pojede se normální provoz a už si nikdo nebude hrát na roušky, rozestupy, skupiny a nadměrné desinfekce.
I když já bych si docela tipnul, že kompletní základky nastoupí ve skutečnosti již od prvního června.

Okomentovat