10.3.20

MŠMT: Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Opatření se týká základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých. Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.
Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení. 
Opatření platí do odvolání.
Opatření se týká základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých.
Přestože se opatření výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
Základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se opatření výslovně netýká, doporučujeme však jejich provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře, a to po dohodě se zřizovatelem.
Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.
V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.
Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy. 

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.
Výchovná a ubytovací zařízení – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz omezit v maximální možné míře.
Školní družina – nebudou po dobu platnosti opatření v provozu.
Školní klub a středisko volného času – přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře. 
Školská účelová zařízení – jedná-li se o činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, tak se jich opatření týká. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře. 
Školská poradenská zařízení – opatření se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.
Soutěže a přehlídky podle školských předpisů - přestože se jich opatření přímo nedotýká, doporučujeme tyto akce omezit nebo zrušit, případně je-li to možné odložit jejich konání.

Zaměstnanci školy:
I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.
Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).
Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.
Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. 
Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 
Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Informace k opatření Ministerstva zdravotnictví pro vysoké školy

Pokud jde o studium na vysoké škole, opatření se týká studentů veřejných, soukromých i státních vysokých škol, jakož i studentů studujících v zahraničních vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách na území České republiky poskytovateli zahraničního vysokoškolského vzdělávání (zahraničními vysokými školami a tuzemskými právnickými osobami s nimi spolupracujícími). 

Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek. Vysoké školy mohou využívat nástroje distančního vzdělávání. V případě státních zkoušek se doporučuje posuzovat situaci individuálně.

Pokud jde o případné praxe a další aktivity konané mimo budovy vysoké školy, vysoká škola by si měla sama podle jejich charakteru vyhodnotit, které z nich je vhodné omezit a které nikoliv.

Obdobně je na rozhodnutí rektora, jaká opatřením učiní směrem ke kolejím a dalším účelovým zařízením vysoké školy.

Vždy je nutné dodržovat případně i další mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví případně místně příslušnými hygienickými stanicemi.

Pokud jde o přítomnost akademických pracovníků na pracovišti, výkon jejich samostatné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti není opatřením dotčen. Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě (včetně domácnosti) v případech, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Obdobné se vztahuje i na neakademické pracovníky vysoké školy.

1 komentář:

Vít Tomis řekl(a)...

Tak se konečně žáci zbaví toxického a nacionalistického prostředí. Konečně je nebudou učitelé brzdit a děti ukáží, co umí.

Okomentovat