18.12.19

ČŠI: Zpráva o přípravě a realizaci hlavního šetření TIMSS 2019

Dokument publikovaný Českou školní inspekcí popisuje přípravu a průběh hlavního sběru dat šetření TIMSS 2019, do kterého bylo v České republice zapojeno 210 základních škol, z nichž 152 se zúčastnilo elektronického testování a 58 testování písemného. Na každé škole s větším počtem tříd ve 4. ročníku byly pro testování vybrány dvě třídy.


TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je projektem mezinárodní asociace IEA se sídlem v Amsterodamu, která organizuje srovnávací studie v různých oblastech vzdělávání od roku 1959. Projekt TIMSS zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. Zaměřuje se při tom na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků, převážně se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky.

První sběr dat proběhl v roce 1995 a od té doby se pravidelně opakuje ve čtyřletých cyklech. Česká republika se zapojila hned do prvního cyklu projektu v roce 1995 a následně se zúčastnila všech dalších šetření s výjimkou roku 2003, kdy se uskutečnil třetí cyklus. Máme tak společně s dalšími zeměmi možnost sledovat vývoj v oblasti matematického a přírodovědného vzdělávání za uplynulých dvacet let. Cílem projektu TIMSS je poskytovat jednotlivým zemím informace podložené kvalitním a pravidelným šetřením, které jim pomohou zlepšovat výuku matematiky a přírodovědných předmětů, a zvyšovat tak úroveň vědomostí a dovedností žáků. Každé šetření poskytuje rozsáhlé údaje o rodinném zázemí žáků, o podmínkách vzdělávání ve školách a o průběhu výuky v jednotlivých třídách.

Koncepce sedmého cyklu – šetření TIMSS 2019 – vychází stejně jako v předešlých letech z konsenzu výzkumných pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku zastupujících všechny zúčastněné země. V rámci každého cyklu předchází hlavnímu sběru dat tzv. pilotní šetření, ve kterém se ověřují nástroje pro sběr dat a metodika pro hlavní šetření. Součástí šetření TIMSS 2019 je příprava postupného přechodu od písemného testování k testování elektronickému. Hlavní sběr dat obsahoval testy v elektronické i v písemné podobě.

V rámci hlavního sběru dat, který v České republice proběhl v květnu 2019, vyplňovali žáci testy na počítačích nebo tabletech v elektronické podobě. Tyto testy obsahovaly nově vyvinuté testové úlohy pro elektronické testování a trendové úlohy z předchozího cyklu TIMSS 2015, které byly převedeny do elektronické podoby. Aby bylo možné sledovat případné rozdíly ve výsledcích písemného a elektronického testování, byl vzorek testovaných žáků navýšen o žáky, kteří vyplňovali testy v písemné podobě. Písemné testy obsahovaly pouze trendové úlohy z předchozího cyklu TIMSS 2015. Tato zpráva popisuje přípravu a průběh hlavního šetření cyklu TIMSS 2019 v České republice.


Žádné komentáře:

Okomentovat