8.11.19

Vyjádření pedagogů Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči ke stávce učitelů 6. 11. 2019

Z dopisu vybíráme: "Máme výhrady k organizaci stávky tak, jak ji organizuje ČMOS. Většina z nás se dostala do pasti. Když stávkovat nebudeme, budou učitelé zase všem pro smích a vláda bude argumentovat tím, že nejsme jednotní a nestojíme za odbory. Když do stávky půjdeme, dáme tím potvrzení odborům, že s jejich dosavadním vyjednáváním a ignorováním palčivějších systémových problémů ve školství souhlasíme. Správné řešení bohužel neexistuje."


Vážení zástupci pedagogické komory,

11 pedagogů Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči se dne 6. 11. 2019 účastní stávky.

Máme výhrady k organizaci stávky tak, jak ji organizuje ČMOS. Většina z nás se dostala do pasti. Když stávkovat nebudeme, budou učitelé zase všem pro smích a vláda bude argumentovat tím, že nejsme jednotní a nestojíme za odbory. Když do stávky půjdeme, dáme tím potvrzení odborům, že s jejich dosavadním vyjednáváním a ignorováním palčivějších systémových problémů ve školství souhlasíme. Správné řešení bohužel neexistuje.

Přesto jsme se nakonec rozhodli, že stávku podpoříme. Využili jsme práva, které nám zaručuje Ústava ČR, a následujícím vyjádřením chceme upozornit na lži, nepravdy a zavádějící informace, které se v mediálním prostoru objevují, očerňují učitele a staví je do opozice proti společnosti.

Média uvádí, že od roku 2013 stoupl průměrný plat učitele o 60 %. To je lež. Skutečností je nárůst o 31 %. Zde se však neuvádí druhý důležitý údaj, a sice to, že průměrná mzda v ČR za toto období narostla o 27 %. Tudíž nejde o navyšování učitelských platů, ale o kopírování inflace. Žádáme o nárůst učitelských platů v návaznosti na výši průměrné mzdy v ČR tak, aby bylo skutečně dosaženo 130 % této mzdy.

Učitelské sbory všeobecně stárnou. Hrubá mzda začínajícího učitele v roce 2020 bude činit 28.630,- Kč, čistá pak 21.790,- Kč. Je potřeba si uvědomit, že mladí lidé nemají zájem o učitelské povolání nejen z důvodu nízké prestiže tohoto povolání, ale i z důvodu finančního ohodnocení.

Náš další bod se plně ztotožňuje s myšlenkou ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše Louny. Dovolujeme si proto citovat: „Možná ještě mnohem důležitějším důvodem, než jsou výše zmíněné platy, jsou pro nás naprosto nesystémové, nepedagogické a chaotické změny vyhlášek, které ministerstvo předkládá bez patřičných konzultací s lidmi z terénu a odborníky. Inkluze „po česku“, která prakticky likviduje naše kvalitní speciální školství a velmi silně narušuje práci ve třídách klasických škol, je kapitolou sama o sobě. To, že díky těmto změnám již pedagog prakticky nemá čas na „klasické“ a dobře prospívající děti, které systémem školství proplouvají pouze o své vůli, je známé všem lidem z praxe.“ V současné době máme školy plné inkludovaných dětí. Stát přislíbil podporu asistentů, ale nyní hrozí situace, že tito asistenti nebudou státem finančně podporováni.

Trápí nás neustálé nekoncepční kroky ve školství ze strany ministerstva. Nejvíce to v současné době pociťujeme se změnami podoby státní maturitní zkoušky (cizí jazyky, matematika). Současní studenti středních škol nevědí, z čeho budou maturovat. Vynakládají se obrovské finanční prostředky na certifikaci centrálních hodnotitelů maturit a zároveň se v současné době uvažuje o hodnocení písemných prací z jazyků učiteli na školách. Opět chybí konzultace zaváděných změn s odbornou veřejností.

Dále žádáme o snížení administrativní zátěže pedagogických pracovníků, konkrétně o zrušení ŠVP. Za zcela dostačující považujeme řídit se RVP.

Chápeme, že v současné době jsou zapotřebí nové moderní metody a formy výuky, ovšem nikoliv na úkor systematičnosti a osvědčených tradičních postupů, ke kterým patří učení se zpaměti např. slovíčkům, násobilce, chemickým vzorcům atd. Výsledkem mnoha nových nevyzkoušených (experimentálních) metod a celkové nekoncepčnosti vzdělávacího systému je neustálé snižování vědomostních výsledků žáků. Opět chybí konzultace zaváděných změn s odbornou veřejností.
Neustálá kritika výuky různých předmětů lidmi, kteří sami nenabízejí konkrétní řešení, vede k demotivaci stávajících pedagogů a posléze i žáků. Těmto kritikům je velmi často poskytován značný prostor v médiích, kde negativně ovlivňují laickou veřejnost. I toto vede k tomu, že mladí lidé nemají zájem o učitelské povolání.

Ke stávce jsme se připojili, přestože jsme učitelé církevní školy a konkrétní důvod stávky se nás osobně nedotýká. Věříme však, že v budoucnu bude pedagogická komora pamatovat i na učitele a zaměstnance nejen škol státních, ale i církevních a soukromých.

Skuteč 6. listopadu 2019

Stávkový výbor při GSŘMR ve Skutči
Zdroje:
https://www.facebook.com/3ZSLouny/posts/2496778740641143


Žádné komentáře:

Okomentovat