5.11.19

Stanovisko pedagogických pracovníků 2. ZŠ Plzeň k chystané stávce učitelů

Pedagogičtí pracovníci 2. ZŠ podporují stávku učitelů plánovanou na den 6. 11. 2019. Vzhledem k nevhodně zvolenému terminu nebudeme z organizačních a provozních důvodů uzavírat školu. Přesto naprosto souhlasíme s důvody stávky, které souvisí s dlouhodobě neutěšenou situací ve vzdělávacím procesu. Máme zájem na tom, aby i v budoucnu byly děti vzdělávány kvalitními pedagogy s vysokoškolským vzděláním, a proto považujeme za důležité zvýšení prestiže učitelského povolání. Jsme si vědomi toho, že samotné navýšení finančního ohodnocení nestačí, neboť je to pouze jeden z mnoha motivačních činitelů, které přivedou perspektivní mladé lidi na pedagogické fakulty, poté do škol a vytvoří tak potřebné konkurenční prostředí.

Vzhledem k nárůstu průměrné mzdy v ČR považujeme oblast školství za dlouhodobě podhodnocenou a apelujeme na celkové zlepšení pracovních podmínek pedagogů.

  1. Snížení počtu žáků ve třídách, což souvisí s podfinancováním školství i podpůrných profesí, jako jsou např. školní psychologové. 
  2. Revize inkluzivního vzdělávání - začleňování žáků ze speciálních do běžných škol probíhá bez odborné připravenosti škol. 
  3. Řadu let stagnují finance na pomůcky a učebnice pro žáky. 
  4. Navýšení finančních prostředků pro oblast školství na průměr zemí EU (6 % HDP) a OECD. 
  5. Zvýšení příplatku pedagogům ve funkci třídního učitele (obrovský nárůst byrokracie). 
  6. Snížení počtu přímé vyučovací povinnosti učitelům s přiznaným specializačním příplatkem.

Jelikož cítíme odpovědnost vůči dětem a jejich rodičům, bude škola dne 6. 11. 2019 pokračovat v běžném provozu. Z důvodu změny financování školství od 1. 1. 2020, která s sebou může přinést další problémy v oblasti fungování škol, nevylučujeme v budoucnu možnost využití aktivnější formy protestu - tj. aktivní zapojení se do případné stávky.

Toto prohlášení vyjadřuje stanovisko všech pedagogických pracovníků 2. ZŠ Plzeň.

V Plzni dne 5. 11. 2019

Žádné komentáře:

Okomentovat