11.10.19

Stanoviska Valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR k odborným tématům

Z usnesení Valné hromady Asociace středních průmyslových škol České republiky ze dne 2. října 2019 vybíráme: "Valná hromada ASPŠ požaduje konkrétní a úplné informace k reformě financování včetně záruk finančního krytí nejpozději do 30. října 2019. V opačném případě ASPŠ spuštění reformy odmítá."

Valná hromada přijala následující stanoviska k odborným tématům:
  • Valná hromada ASPŠ trvá na tom, aby navýšení platu ve výši 10 % pro pedagogické pracovníky od 1. 1. 2020 bylo promítnuto plně do navýšení tarifního platu. Valná hromada ASPŠ současně trvá na dalším navýšení platů pedagogů ve výši 5 % na posílení nadtarifních složek platu v souladu s programovým prohlášením vlády, a to ke stejnému datu.
  • U nepedagogických pracovníků Valná hromada ASPŠ trvá na navýšení tarifních platů od 1. 1. 2020 celkově o 10 %, s rozdělením 7 % do tarifních složek a 3 % na posílení nadtarifních složek platu. Valná hromada konstatuje, že stávající stav odměňování nepedagogických pracovníků je zcela neúnosný vzhledem k jejich potřebě a přínosu pro fungování škol.
  • Valná hromada ASPŠ požaduje konkrétní a úplné informace k reformě financování včetně záruk finančního krytí nejpozději do 30. 10. 2019. V opačném případě ASPŠ spuštění reformy odmítá.
  • V oblasti maturitní zkoušky Valná hromada ASPŠ trvá na zachování volitelnosti mezi cizím jazykem a matematikou.
  • Valná hromada ASPŠ opakovaně odmítá opakování přijímací zkoušky v rámci jednoho kola přijímacího řízení v maturitních oborech vzdělání.
  • Valná hromada ASPŠ zásadně odmítá postup NÚV v oblasti revizí RVP pro odborné vzdělávání. Naše připomínky byly prakticky kompletně odmítnuty a názor škol není vůbec reflektován.
  • Valná hromada konstatuje velkou nespokojenost nad opakovanou neúčastí ministra školství v diskusi se členy ASPŠ v rámci předem dlouho ohlášeného jednání ve Špindlerově Mlýně, a to právě v době přípravy zásadních reforem pro regionální školství.
  • Valná hromada ASPŠ opakovaně poukazuje na absenci systémového řešení nedostatku učitelů zejména odborných a přírodovědných předmětů.
  • Valná hromada ASPŠ žádá o revizi NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oboru vzdělání, Příloha č.2 - onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro technické obory vzdělání. Jde o základní předpoklad naplnění principu BOZP.
  • Valná hromada ASPŠ požaduje, aby v hodnotách PH max byla promítnuta možnost vyučovat více rozdílných zaměření v rámci jedné třídy s odpovídajícím finančním krytím.

Ve Špindlerově Mlýně, 2.10.2019

Ing. Jiří Zajíček

 Předseda Asociace SPŠ ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat