13.9.19

Věra Kovářová: Řada obcí se bude potýkat opět s velkým nedostatkem kapacit, ale také s velkým nedostatkem finančních prostředků

Z interpelace poslankyně Věry Kovářové na 34. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. září 2019 vybíráme: "Velkým problémem jsou obce, které jsou menší, ale zároveň jsou spádovými obcemi, to znamená, že tam mohu říci příklad Mukařov, který taky postavil novou školu, a dnes tam jezdí více dětí z okolí než vlastních a je tam potřeba rozšíření dalších tříd. Sportovní hala tam chybí a bohužel zastupitelstvo se už staví negativně k dalšímu rozšiřování, protože v podstatě ten zřizovatel, tedy obec, staví kapacity pro ty ostatní obce. Někde se daří těm obcím se domluvit, někde ne, a bohužel když pak dojde ke změně vedení té obce, do níž děti dojíždějí, do spádové obce, tak tam dochází potom k velkým nedorozuměním a problémům a to si myslím, že může dojít i potom, jak jste hovořil o těch svazkových školách, tak i posléze může docházet k nějakým nedorozuměním."

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás ve věci nedostatečné kapacity mateřských a základních škol především v oblastech v okolí Prahy a jiných velkých měst a žádala jsem vás o informace, jakým způsobem budou dále pokračovat dotační tituly na mateřské a základní školy, a to z toho důvodu, že je zřejmé, že nedostatek kapacit zůstává nadále velkým problémem, a to jak v oblasti mateřských škol, tak v oblasti škol základních.

Děkuji vám za odpověď, kde jste mi odpověděl částečně, jednotlivě. Ptala jsem se vás na to, zda bude pokračovat dotační titul na Ministerstvu financí, který by měl skončit v roce 2020. Také jsem se vás ptala, kolik celkem bude vláda alokovat na další dva roky finančních prostředků právě do oblasti mateřských a základní škol. A samozřejmě jsem se vás ptala na to, kolik peněz bude v jednotlivých programech na jednotlivé roky 2020 a 2021. Odpovědi se mi dostalo pouze částečně, a proto bych byla ráda, kdybyste mně mohl ještě doplnit tyto informace.

Hovořil jste ve své odpovědi o tom, že na Ministerstvu školství je do roku 2021 program dotační na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol. Také jste konstatoval ve své odpovědi, že byl posílen o 300 milionů. Ano, s tím souhlasím, to bylo v roce 2018, kdy jsme prosadili navýšení toho dotačního titulu o 300 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ve své odpovědi konstatujete, že problémy přetrvávají, tak mě překvapilo a spíše mrzelo, a myslím, že to byla velká škoda, že to navýšení v podobě pozměňovacího návrhu, který jsme předložili na letošní rok, o 300 milionů bohužel neprošlo.

Také jste konstatoval, že na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou také dotační tituly, a zároveň jste konstatoval, že dochází k obrovskému převisu žádostí, myslím, že to bylo ve výši jedné miliardy korun. A také jste odpovídal, že s Ministerstvem pro místní rozvoj komunikujete, což velmi vítám, zda by nemohlo dojít k navýšení, a to z toho důvodu, že projekty na mateřské školy jsou připraveny, jsou stavební povolení a tak jak je spočítáno, je to v řádu několika miliard korun. Takže se ptám, zda ta komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj byla úspěšná, zda tam dojde k navýšení. Konstatoval jste také, že na Ministerstvu školství je titul, který velmi chválím, a to je titul pro vybrané projekty právě pro ty obrovské školy, které nebylo možno financovat z dotací, o kterých jsme zde hovořili, a že tento program bude trvat do roku 2023, což samozřejmě vítáme. Ale musíme také konstatovat, a my jsme spolu byli se podívat v krásné škole v Psárech, kde bohužel ta škola je sice obrovská, ale slouží jako spádová škola. To znamená, že tam jezdí stovky dětí i z jiných obcí a bohužel škola byla otevřena a došlo k tomu, že už první žák byl odmítnut. Čili opakuje se to i v Rudné, kde Rudná navyšuje kapacitu, ale bude brát pouze své děti. To znamená, že musí odmítat žáky z obcí, z těch menších, které budou muset postavit také nové školy, jako jsou Drahelčice. A myslím, že tam k té komunikaci docházelo již velmi často. Čili řada obcí se bude potýkat opět s velkým nedostatkem kapacit, ale také s velkým nedostatkem finančních prostředků. Ve své odpovědi jste konstatoval, že je to povinností obcí, aby zajistily dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol. To je pravda, obce se snaží, ale ta situace, která je v okolí velkých měst, ale i v dalších lokalitách je tak kritická. Migrace mladých lidí do těchto oblastí je mimořádná a stěhují se tam další, takže problém bude i nadále přetrvávat.

Dále bych se vás ráda zeptala - vy odpovídáte, že o problému víte. Víte, že kapacitní problémy i přes dotační tituly existují a že provedete analýzu. Tak jsem se chtěla zeptat, kdy bude hotová, protože ten problém už je dnes, ví se o něm a bude do budoucna narůstat, protože územní plány jsou jedna věc, ale výstavba domů začíná zvláště v této době, kdy v Praze je nedostatek bytů, všichni se stěhují tedy do okolí Prahy, popřípadě Brna. Takže kdy bude hotová analýza, jestli není škodou, že ta analýza nebyla provedena už dříve, aby se mohlo pokračovat v dalších dotačních titulech, a zda jste komunikoval s Ministerstvem financí o prodloužení toho dotačního titulu, který má končit v roce 2020. Výhoda toho dotačního titulu je zřejmá, a to z toho důvodu, že může být financování rozděleno do několika let, byla tam etapizace, obce se na to mohly připravit a finanční prostředky - administrace těch žádostí je poměrně rychlá, na rozdíl od toho, když jdou peníze z Evropské unie.

Takže prosím o odpovědi na mé otázky. Děkuji.

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předám panu ministrovi.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, na vaši písemnou interpelaci jsem odpověděl myslím si, že ve velké míře detailů, a to svým dopisem ze dne 26. 6. 2019. Veškeré mnou známé a dostupné informace o dotačních programech, které řeší navyšování kapacit základních a mateřských škol, které realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj, mám za to, že vám byly přehledně zaslány. Podotýkám, přestože jsem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tak jsme dali dohromady i ty informace, které jsme měli dostupné o ostatních resortech a programech, které nejsou v naší gesci.

Samozřejmě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem financí a v rámci této spolupráce jsou dotační programy obou ministerstev koordinovány tak, aby se zacílení vzájemně doplňovalo a nedocházelo k nesystémovým překryvům. Ta koordinace probíhala řadu let, až do letošního roku. Rokem 2019 končí na MŠMT dotační program 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a celá tato dotační agenda včetně finančních prostředků přechází z rozhodnutí vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo, a já si myslím, že je to tak správně, systémově koordinovat, řídit a zastřešovat celou dotační politiku státu směrem k územním samosprávným celkům. Z pohledu starostů je to vcelku logické, abychom se dostali do situace, kdy nepátrá, které ze tří, čtyř ministerstev zrovna má dotační program, ale směřuje svou pozornost přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je k tomu určeno.

Tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v rozpočtu na rok 2020 nemá na uvedený program alokovány žádné finanční prostředky a pokud bych chtěl být skoupý na informace, jakože jsem nebyl, tak bych řekl, že pro rok 2020 je nutno se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o informaci, jaké dotační programy, ať národní či evropské, a s jakou alokací finanční se budou na rok 2020 a roky následující vypisovat a realizovat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude dále od roku 2020 pokračovat pouze s realizací dotačního programu 133310 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi. V tomto programu probíhá realizace deseti velkých projektů v prstenci kolem Prahy, je to ta již zmiňovaná akce v Psárech, která je skutečně moderní školou 21. století, a to také díky tomu, že vznikla na zelené louce. A proč stojí v tuto chvíli, protože zastupitelstvo jako zřizovatel si problému bylo vědomo v dostatečném předstihu a dostatečně dopředu začalo řešit územní dokumentaci a v podstatě projekt a následně bylo možno ho zrealizovat. Ve spoustě těchto obcí stavební připravenost ještě nebyla. To znamená, ptáte-li se, proč ten problém někde nebyl řešen dřív, tak i kdyby tady dotační prostředky byly, tak nebyla stavební připravenost na úrovni těchto obcí. Můžeme se bavit, jestli dříve slepice nebo vejce, jestli tedy má být napřed stavební dokumentace, nebo napřed mají vědět, že je dotační program. Ale není to nějakým opomenutím a já ani nezakrývám, že ten problém existuje v území a že ho nějakým způsobem řešíme. V předchozím větách jsem se snažil vysvětlit, že se ho snažíme řešit systematicky, to znamená koncentrací těchto zdrojů pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kde když jenom si vezmu aktuální stav, se vzaly všechny možné úspory a koncentrovaly se na to, aby v rámci IROPu bylo možné zaplatit co nejvíce projektů mateřských školek a škol základních. Jsou to navýšení v řádu stamilionů, respektive miliard korun a je to konkrétní krok podpořený financemi.

Pokud bych měl odpovědět na vaše otázky, tak předesílám, že ať už v tom dopise, nebo v tuto chvíli to není dáno tím, že bych odpovídat nechtěl, ale pojďme si říct, jak to ve skutečnosti je. Pokud mi kladete otázku, opakovaně: bude pokračovat osvědčený dotační titul na Ministerstvu financí na výstavbu základních škol v okolí velkých měst, který má končit v roce 2020, tak jsem odpověděl se znalostí toho, co Ministerstvo financí dělá, ale ne jako ministr financí. Tedy musím vám odpovědět, že MŠMT nemá jasné informace, zda jiné gesční ministerstvo, tedy Ministerstvo financí bude dále jako správce toho programu v jeho realizaci pokračovat. Na tento dotaz musí odpovědět příslušný resort, pokud chcete širší odpověď než tu, kterou jsem vám dal já.

Kolik financí plánujeme vynaložit pro účely navýšení kapacit mateřských a základních škol v následujících dvou letech? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vynaložit v rámci programu 133310 na posílení kapacit základních škol v následujících dvou letech cirka 600 milionů korun. Kolik finančních prostředků plánuje vynaložit Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, musí říci paní ministryně financí a paní ministryně pro místní rozvoj. Nebo chcete-li souhrnně, tak na to může odpovědět pan premiér. Ale lepší bude se zeptat těch gesčních ministerstev. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není odpovědným orgánem, ale to se asi nemusíme tady přesvědčovat, za sestavení rozpočtu těchto dvou zbývajících kapitol.

Kolik financí na to půjde z národních zdrojů, kolik z evropských zdrojů? Z národních zdrojů, jak jsem říkal, půjde 600 milionů korun, to jsou národní zdroje soustředěné na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterých je financován celý program 133310. Informace o zdrojích Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj vám sdělí příslušné úřady.

Jaká ministerstva budou chystat dotační programy pro tento účel? Než dojde v budoucnu k plnému přechodu těchto věcí na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak budou ty programy ještě dobíhat. To znamená, moje odpověď je, jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kolik financí to činí dohromady a zvlášť po jednotlivých ministerstvech v následujících dvou letech s rozpočtem po jednom roku. V programu 133310 je v rozpočtu na roky 2020 a 21 alokovaná částka 460 milionů na jeden rok, tedy celkově 920 milionů. Reálné čerpání bude dle stavu přípravy a realizace těchto akcí. A jak už jsem říkal, je odhadnuto na 600 milionů korun. Pro finanční alokaci programů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj je nutno obrátit se na příslušné kapitoly.

K doplňujícím dotazům, které jste ještě vznesla ohledně analýzy. Tak ano, o tom problému se dlouhodobě ví. Já jsem říkal, že bez spolupráce se zřizovateli těch škol, tedy s příslušnými, v případě základních škol, v případě zastupitelstev obcí, se nepohnete dál. Analýza, kterou děláme, má samozřejmě smysl i v tuto chvíli, protože se dívá na stávající kapacity a demografický vývoj.

Je dobré vědět, že tato analýza, aby byla přesná, tak pracuje samozřejmě s narozenými dětmi a z toho odhadujete ten demografický vývoj. Nedá se tam úplně za celou republiku obsáhnout ta věc, kdy masivně vzroste nějaká výstavba v dané oblasti. Přesto na základě aktuálních dat se snažíme udělat co nejpřesnější analýzu, která ukáže, že kromě prstence okolo Prahy a oblasti okolo Brna jsou i jiné oblasti, které potřebují tuto cílenou intervenci. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou jsem právě zahájil. Paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Já tomu trošku nerozumím. Vy jste ministr školství a říkáte, že nejste vlastně odpovědný za tu kapacitu. Jestli jsem to správně pochopila, je to tedy v gesci obcí. Ale já si myslím, že tam je potřeba spolupracovat i s těmi obcemi a je tam potřeba i nějaká pomoc. A myslím si, že by Ministerstvo školství mělo mít souhrnný přehled o tom, jaké dotační tituly, jaké finanční prostředky, budou za všechna ministerstva vynaloženy. A zároveň by mělo mít přesné informace, pokud chceme hovořit o té analýze, kolik těch kapacit v jednotlivých krajích chybí. A myslím si, že i kraje si tyto analýzy dělají a mají o tom docela dobrý přehled.

Jestliže veškerá agenda přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj - a vy říkáte, že nemůžete tedy hovořit za Ministerstvo financí, ani za Ministerstvo pro místní rozvoj - tak si myslím, že je to trošku typické. Máme tady problém, který se nazývá nedostatečná kapacita základních a mateřských škol. Vy jste ministrem školství, dotační tituly budou přesunuty na Ministerstvo pro místní rozvoj. A já si myslím, že všechna ta ministerstva, o kterých jste hovořil, tedy Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a MŠMT, by měly vzájemně ty věci koordinovat a měly by se vzájemně o těch věcích informovat. Nechci to srovnávat s tím, co se třeba děje v oblasti eGovernmentu. Ty dvě ministerstva mezi sebou nekomunikují a je to pak velký problém.

Já si chci ještě tedy ujasnit jednu věc. V té odpovědi jste říkal, že dotační titul 310 - to konečné číslo - na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol, by měl být do roku 2021. Uváděl jste tam celkovou částku 1,8 miliardy. To znamená, že v letošním roce nebylo nic vyhlášeno? To bylo z toho minulého roku. Příští a další roky už to také nebude, jestli tomu rozumím. Takže mě velmi mrzí, že tenhle dotační titul, který výborně fungoval, zase zmizí na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jenom poznámka - a s tím s vámi musím souhlasit - co se týče té nepřipravenosti obcí, které neměly připravené projekty pro velké školy. Ono to má své důvody a ty jsou následující. Pokud se zastupitelstvo rozhodne připravovat dokumentaci pro velkou školu, tak to stojí v řádech desítek milionů a ty obce se pro to rozhodnou v momentě, kdy právě budou vypsány ty dotační tituly. A když se nezadaří úplně včas ty dotační tituly připravit, tak se vlastně odkládá zahájení té přípravy. To je konstatování faktu.

A právě to je důvod, proč se ještě zeptám, zda nebude možné nějakým způsobem rozšířit ten dotační titul na vybrané projekty, protože jsou obce, které sice postavily novou školu, ale je jasné, že budou potřebovat školu novou. Konstatuji, že o tom, že tam bude taková výstavba, jaká je, rozhodlo zastupitelstvo v devadesátých letech a to současné bohužel tedy nese důsledky. Tak jenom za obce, které mají tento problém a obrátily se na mě. Jmenuji Chýni a myslím, že v budoucnu i Hostivice. A Rudná asi také bude řešit tento problém. Zda by nebylo možné rozšířit ještě ten dotační titul na ty vybrané školy, nejenom o ty tři obce, ale ještě o další. Protože takové existují a nebudou schopny zaplatit investici v řádu 150 až třeba 350 milionů korun.

Takže to jsou zatím moje doplňující otázky a těším se na odpověď.

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Pardon, paní poslankyně. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Vypadá to, že pan ministr by chtěl reagovat. Prosím, pane ministře.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na ten úvod té druhé vaší části. Ta interpretace, že ministerstvo, které má na starosti vzdělávací politiku České republiky, to nezajímá, samozřejmě není pravdivá. A právě proto, že jsem v podstatné míře v detailu se znalostí, ale ne úplného detailu z těch daných dotačních programů, vám odpověděl, ukazuje, že vím, že existují programy na jiných ministerstvech. To, že se bavím a jsem schopen vám odpovědět, že nedochází k překryvu s Ministerstvem financí, tak lze z toho velmi jednoduše dovodit, že ke komunikaci mezi těmi dotčenými ministerstvy dochází.

Ta roztříštěnost není ideální z pohledu starostů a já bych pohledem starosty chtěl, aby bylo jedno místo a jeden program, ve kterém se budu moci orientovat, respektive podívám se, jestli je vyhlášena výzva a můžu připravovat ty aktivity. Samozřejmě, že vždy budou - asi nejsem idealista v tom, že by takhle někdy finálně fungovalo - protože vždy budou nějaké výjimky, nebo speciální věci, kdy dává smysl, aby to třeba řešil ten jiný úřad. V tomto případě se jedná o ty svazkové školy v tom prstenci.

Takže já nepředpokládám, že když děláme analýzu, která ukáže, že ten problém je i třeba v jiných místech, nebo pokračuje problém v tom prstenci, tak já nepředpokládám, že ten problém nebudeme dále řešit. To znamená, ptáte se po pokračování ať už jakoukoliv formou, tak já předpokládám další ingerenci státu a podporu státu právě pro nové kapacity mateřských, respektive spíše v tuto chvíli díky demografickému vývoji, základních škol. Ale samozřejmě záleží dle konkrétního ORP a jaká je tam situace.

Zmínila jste jednu věc a já se u ní zastavím, byť bych ji mohl přejít. Jestli je skutečně - a souhlasím s tím, že pokud je to velká investice, tak aby někdo investoval v malé obci velké miliony do přípravy projektové dokumentace, když neví, že je dotační program, tak ta připomínka byla na místě. To znamená ano, musí vědět, že má smysl investovat do té projektové přípravy, nebo že má velkou šanci ty prostředky dostat. V tom se shodneme. A ano, v minulosti to takto mohlo být v některých obcích chápáno a blokováno to rozhodnutí zastupitelstva o tom, aby si vůbec připravili projekt. O tom žádná.

Ptáte-li se mě ale, jestli se ministerstvo zříká zodpovědnosti. No nezříká. Ale musím s plnou vervou říct, že ten, kdo je zodpovědný za tu budovu a kdo je zřizovatelem, tedy vlastníkem té budovy, tak je ta obec. V případě, že se bavíme o mateřské nebo základní škole. A když se podíváte dlouhou dobu do minulosti, tak když se převáděly zřizovatelské kompetence, tak přecházely i prostředky, které byly překlopeny do rozpočtového určení daní. A ten investiční program historický, který byl na Ministerstvu školství - pokud mám správné informace a věřím, že mám - tak se překlopil do toho RUDU. A mám za to, že nelze oddělovat zřizovatelskou kompetenci, nelze oddělovat zodpovědnost té obce za vývoj toho území a za tu školu jako celek.

To, co je nezpochybnitelných partem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak je samozřejmě to, aby tam měl kdo učit, aby byl adekvátně ohodnocen. A jak vidíte i podpora toho, aby sdruženými finančními nástroji, respektive sdruženými investicemi státu a té místní samosprávy, se děly takové hezké budovy jako třeba úplně nová škola v Psárech, kam ministerstvo školství poslalo 238 milionů korun. Děkuji.

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď pane ministře. Já jsem nechtěla říci, že by se o to Ministerstvo školství nestaralo, myslím si, že komunikace se starosty probíhá. Jen poznámka, co se týče obcí jakožto zřizovatelů a vlastníků budov. Máte pravdu, starostové, nebo respektive obce jsou zřizovateli, také stavějí ty kapacity mateřských a základních škol, ale na druhou stranu musím říci, že poměrně dost těžko se totiž určuje budoucí demografická křivka, protože právě v okolí velkých měst nejen že se tam nastěhovalo hodně mladých lidí a přišly s nimi děti nebo se ty děti narodily, ale tam zcela netypicky probíhá i ta migrace stávající. V celé republice myslím, že je to, možná že mám starší informace, asi 11 procent. Kdežto právě v těch okresech kolem Prahy je migrace daleko vyšší a nestěhují se tam lidé různého věku, ale zase tam přicházejí mladí, zcela netypicky, nikde jinde se to neděje. To znamená, že vlastně zcela nečekaně se opět navyšuje počet dětí a pravděpodobně se bude dále navyšovat i těch, které ještě nejsou narozené, čili se to dá velmi špatně, jak jste říkal, spočítat.

Co se týče rozpočtového určení daní, já to jen připomenu. Obce byly de facto diskriminovány kdysi, co se týče rozpočtového určení daní, a neměly příliš finančních prostředků na investice. To se změnilo, zlepšilo se to. Ony mají daleko více finančních prostředků na investice, ale právě v těch obcích a městech, kde je potřeba vystavět novou základní nebo mateřskou školu, tam je potřeba investovat i do jiné občanské vybavenosti, takže skutečně ty obce jsou v obrovském stresu, a především zastupitelé a starostové, protože samozřejmě rodiče a občané se obracejí především na ně.

Vy jste zmínil, že v rámci rozpočtového určení došlo ke změně a že tam je platba na žáka, ale to se týká pouze neinvestičních nákladů. Takže to je něco, co samozřejmě té obci významně pomáhá, ale investiční náklady je věc trochu jiná.

Takže já jen prosím o to, aby ten problém byl skutečně řešen rychle, aby byly dotační tituly, které se v podstatě osvědčily, ty národní dotační tituly, protože máme kritickou situaci v oblasti kapacit mateřských a základních škol, aby byly vypsány, aby se do nich dalo poměrně dostatečné množství finančních prostředků, aby obce věděly, že ty finanční prostředky budou k dispozici, a mohly se připravovat ohledně dokumentace. Mám na mysli ty obrovské školy, ohledně mateřských škol, tam ta projektová dokumentace je připravená, stavební povolení jsou v řádu tří miliard korun po celé republice. Jen konstatuji, že RUD ano, ale jsou to neinvestiční náklady.

Velkým problémem jsou obce, které jsou menší, ale zároveň jsou spádovými obcemi, to znamená, že tam mohu říci příklad Mukařov, který taky postavil novou školu, a dnes tam jezdí více dětí z okolí než vlastních a je tam potřeba rozšíření dalších tříd. Sportovní hala tam chybí a bohužel zastupitelstvo se už staví negativně k dalšímu rozšiřování, protože v podstatě ten zřizovatel, tedy obec, staví kapacity pro ty ostatní obce. Někde se daří těm obcím se domluvit, někde ne, a bohužel když pak dojde ke změně vedení té obce, do níž děti dojíždějí, do spádové obce, tak tam dochází potom k velkým nedorozuměním a problémům a to si myslím, že může dojít i potom, jak jste hovořil o těch svazkových školách, tak i posléze může docházet k nějakým nedorozuměním. Nicméně vítám a zaznamenala jsem, obec Železné postavila první svazkovou mateřskou školu, a tak uvidíme, jak to bude fungovat. Děkuji.

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Má někdo zájem o vystoupení? Pan ministr se hlásí. Prosím.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Děkuji ještě za slovo, já bych jen upřesnil. Já jsem samozřejmě nemyslel ten nápočet, který je v RUDu v poslední době, ale při nápočtu historickém na začátku tohoto tisíciletí byly investice soustředěny na Ministerstvu školství a byly zohledněny v tom původním nápočtu. Ale tam se nezohlednilo, jestli ta obec má školu, nebo nemá školu, to znamená, že tento investiční nástroj se rozplynul v tom všeobecném rozpočtovém určení daní. Samozřejmě ten nástroj, který je posledních pár let, směřuje k investičním výdajům. Toho jsem si vědom.

Žádné komentáře:

Okomentovat