30.9.19

MŠMT: Informace ke stížnosti na novelizaci inkluzivní vyhlášky

Pedagogická komora, z. s., zaslala na MŠMT žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotazy se týkaly stížnosti na novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou některé české organizace zaslaly "do Bruselu", na což upozornil ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro Učitelské noviny.


Odpověď MŠMT zveřejnila Pedagogická komora, z. s., na svém datovém úložišti ve formátu PDF . Součástí odpovědi byla i příloha se stanoviskem ministra školství v češtině. Ostatní dokumenty jsou v anglickém jazyce (viz odkazy níže).

Žádost vyřizujeme poskytnutím požadovaných informací:

Předně je nutné uvést, že dne 13. 11. 2007 ve věci D. H. a ostatní proti České republice (stížnost č. 57325/00) rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že systém zařazování žáků mimo hlavní vzdělávací proud v České republice, ačkoli používá etnicky neutrální kritéria, vede k diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání, čímž odporuje Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (celé znění soudního rozhodnutí v českém jazyce je dostupné zde: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160352).

Z tohoto důvodu sleduje legislativní opatření České republiky přijímaná v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice Výbor ministrů Rady Evropy, který je za tímto účelem oprávněn komunikovat i s nevládními organizacemi a státními institucemi zaměřenými na ochranu lidských práv.

K naplňování opatření v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice se vyjádřila ve svém stanovisku zaslaném Radě Evropy Veřejná ochránkyně práv, které se věnovalo i plánované změně vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, viz stanovisko Veřejné ochránkyně práv ze dne 14. 5. 2019 zveřejněné v anglickém jazyce na webu Rady Evropy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168094d830.

Ke stanovisku Veřejné ochránkyně práv se dne 11. 6. 2019 vyjádřil ministr školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-18056/2019-1 (viz přiložené Stanovisko ministra školství.pdf).

Stanovisko ministra školství, mládeže a tělovýchovy bylo poskytnuto ministryni spravedlnosti a vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Překlad do anglického jazyka je zveřejněn na webu Rady Evropy: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168094ee95.

Své vyjádření k naplňování opatření v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice a ke změně vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zaslala Výboru ministrů Rady Evropy dne 2. 8. 2019 (ve spolupráci s dalšími organizacemi) i Nadace Open Society Fund Praha, viz celé znění v anglickém jazyce na webu Rady Evropy: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168096c5c2.

Česká republika
reagovala na toto vyjádření sdělením ze dne 26. 8. 2019, které je v anglickém jazyce rovněž dostupné na webu Rady Evropy:https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168096f661.

Požadované dokumenty (výše zmíněné stanovisko Veřejné ochránkyně práv a vyjádření Nadace Open Society Fund Praha) a reakce České republiky (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) na ně tudíž nebyly projednány v rámci institucí Evropské unie, nýbrž jsou určeny Výboru ministrů Rady Evropy.

Případnými výstupy Výboru ministrů Rady Evropy, které by přímo navazovaly na výše uvedené dokumenty, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nedisponuje.

S pozdravem

Mgr. Martina Postupová


ředitelka odboru právního a správního

Odbor právní a správní - 62

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5


118 12 Praha 18 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

jeden rozsudek + česká připosranost + absence zdravého selského rozumu = katastrofa pro základní školy a pro celou řadu SVP žáků

Nicka Pytlik řekl(a)...

Absenci zdravého selského rozumu se říkávalo jednoduše hloupost.
Vlastníkem hlouposti bývá, aniž by si to povětšinou uvědomoval, hlupák.
Ten, kdo ale hlouposti dělá záměrně a zpravidla ve svůj prospěch, je pitomec.

Radek Sárközi řekl(a)...

Nadaci OSF vadí v novele vyhlášky nejvíce vypuštění slova "přednostně"...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ono jim vadí speciální školství jako celek.
Nejhorší je, že vyhrožovali zastavení všech dotací. To je už hnus.

Tomáš Barták řekl(a)...

A co tolikrát omílaný a proklamovaný nejlepší zájem dítěte?

Nicka Pytlik řekl(a)...

O zájem dítěte lze jít až když je uspokojen zájem panděr.

E.Kocourek řekl(a)...

Ministeriálům zvyklým na celý život v předklonu před vrchností, toho času bruselskou, zbytečno vysvětlovat výhody vymanění se z působnosti vydavatelů nesmyslných rozsudků. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

vymanění se z působnosti

Ono jak kdy a jak kdo.
Ministerstvu financí se už pár let poměrně úspěšně daří vymanit se z působnosti rozsudku soudu o náhradě škody za gaunersky uplatněné likvidační zajišťovací příkazy.

Okomentovat