5.9.19

Hnutí občanů Trikolóra: Program (školství)

Hnutí občanů Trikolóra publikovalo svůj program, ze kterého vybíráme části týkající se školství či vzdělávání. Odborným garantem části programu Školství je Václav Klaus mladší.

OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY

Vzdělávání, věda, výzkum a inovace
 1. Podporujeme zdravý patriotismus a národní sebevědomí. Chceme motivovat žáky, aby přemýšleli o naší historii i současnosti a cítili hrdost na ty, kteří obětovali svůj život nebo svobodu v boji za hodnoty Československa a České republiky. 
 2. Nepodporujeme zavádění povinné branné výchovy do škol. Tento citlivý předmět musí zůstat dobrovolným a volitelným. Budeme však podporovat sportovní, lyžařské, vodácké a další tradiční školské instrumenty zvyšující zdatnost národa. 
 3. I nadále hodláme podporovat činnost Vojenského historického ústavu a Vojenského ústředního archivu jako předních pracovišť pro uchovávání národní paměti. 
 4. Zasadíme se o významnou redukci dotačních programů pro neziskové organizace v oblasti obrany. Zajistíme, aby klíčové aktivity spojené s rozvojem vojenské historie a vojenských tradic převzalo do své režie ministerstvo obrany. 
 5. Podporujeme vojenské vzdělávání, ale pouze v oblastech s jasnou vojenskou přidanou hodnotou, kterou nelze získat na jiných vysokých školách. Provedeme audit kapacit vzdělávacích institucí ministerstva obrany. 
 6. Oblast výzkumu, vývoje a inovací je pro obranyschopnost České republiky klíčová. Peníze určené pro vědu, výzkum a inovace budeme směrovat pouze do projektů s vysokou přidanou hodnotou a v úzce vymezených oblastech, ve kterých jsou a mohou být české vysoké školy, výzkumné instituce a podniky světovou špičkou.

ŠKOLSTVÍ 

Dostaneme peníze daňových poplatníků k dobrým učitelům.
 1. Školy jsou vzdělávací instituce, navrátíme školám jejich základní funkci. Ve školách se má především učit. 
 2. Zvýšení znalostí průměrného českého „deváťáka“ – absolventa základní školy – musí být prioritou systému. Zejména v základních předmětech (čeština, matematika, cizí jazyk). 
 3. Základní školy jsou osou vzdělávacího systému. Jejich podpora tomu musí odpovídat. 
 4. Zabráníme politické indoktrinaci žáků a studentů ze strany státu, neziskových organizací a dalších subjektů. Ve školách se má učit myslet, nikoli „co si myslet“. 
 5. Dostaneme peníze našich daňových poplatníků k dobrým učitelům a ředitelům, a necháme je pracovat. 
 6. Znovu zavedeme spravedlivý systém financování škol na základě počtu žáků. Zrušíme pH-Maxy a nepřehledné byrokratické přehazování obrovských finančních prostředků ze škol naplněných a úspěšných do systému. Peníze musí končit ve školách, ne „v systému“. 
 7. Zrušíme ideologicky zavedenou plošnou „inkluzi“ a s ní spojenou byrokracii (budeme podporovat individuální začleňování schopných žáků se zdravotním postižením). Ochráníme speciální a praktické školy. 
 8. Posílíme kompetence ředitelů škol a snížíme jejich administrativní zátěž. Zákonem taxativně vymezíme povinné výkazy, ostatní budou dobrovolné a zřizovatel ani státní úřady je nebudou moci vyžadovat. 
 9. Zrušíme povinnost škol zadávat smlouvy do Registru smluv. 
 10. Zrušíme poloprázdné a nekvalitní školy. 
 11. Rámcové vzdělávací programy zredukujeme a zjednodušíme jejich jazyk - výsledkem by měly být opět stručné osnovy pro jednotlivé ročníky („páťák z Aše musí být vzděláván stejně jako páťák z Brna“). Zrušíme povinnost plnění průřezových témat. Zrušíme umělé a prázdné pojmy tzv. kompetence žáka a navrátíme se k probíranému učivu, četbě knih a přemýšlení v souvislostech. 
 12. Podpoříme školy v možnosti využívat více zaměstnanců pro podporu kontroly a vedení pedagogické činnosti i více zaměstnanců v technicko-hospodářských oborech. 
 13. Zachováme tarifní systém jakožto státem garantované minimum ohodnocení učitelské práce. Další navyšování mezd namíříme do nenárokových složek. 
 14. Ochráníme mateřské školy v jejich základní funkci, kterážto je pedagogická nikoli „hlídací“. Nepřipustíme povinné přijímání batolat. Školky jsou především pro předškoláky od tří let věku. 
 15. Zrušíme povinnou předškolní docházku. 
 16. Zrušíme „pamlskovou“ vyhlášku a další „novátorské“ změny ve školním stravování.
Střední škola
 1. Jsme pro jednotnou a přehlednou maturitní zkoušku. V rukou státu ponecháme testy z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. 
 2. Stanovíme zásadní minimum podstatných znalostí pro maturitní testy a ponecháme odborným a učňovským školám dostatek času pro odborné předměty. 
 3. Zliberalizujeme učňovské školství. Schopní řemeslníci a živnostníci se budou moci spolupodílet na vzdělávání, vzít si (i nepravidelně) učedníky, obdržet státní příspěvek na jejich vzdělávání, a následně vystavit výuční list. Podpoříme zapojení firem do odborného výcviku žáků. V učňovských oborech dramaticky posílíme praxi. Budeme podporovat duální vzdělávání v oborech s výučním listem – přímé zapojení firem do odborného výcviku žáků). 
 4. Zastavíme přijímání studentů středních škol bez patřičných studijních předpokladů. 
 5. Zrušíme povinnost pedagogického vzdělávání pro odborníky v daném oboru.
Vysoká škola
 1. Zajistíme bezplatné kvalitní vysokoškolské vzdělání pro nadané a pracovité absolventy středních škol, v oborech s reálnou poptávkou společnosti a zaměstnavatelů. Naopak se domníváme, že mladý člověk, který je líný nebo hloupý, nemusí 20 let pobývat ve vzdělávacích zařízeních podporovaných daňovými poplatníky. 
 2. Zrušíme akreditační úřad a pravomoc řízení systému VŠ přeneseme zpět na ministerstvo. Zastavíme hyperinflaci vysokoškolského vzdělávání nevalné úrovně v oborech s minimálním vědním obsahem.
Věda a výzkum
 1. Podpoříme základní výzkum zejména v sepětí s mladou generací – tj. na univerzitách. 
 2. Provedeme audit výsledků vědecké činnosti a půjdeme striktně po výsledcích v poměru s finanční náročností.
Sport 
 1. Zrušíme novou statní Agenturu pro sport.
 2. Posílíme tok finančních prostředků přímo jednotám a klubům. Chceme peníze dostat k trenérům mládeže. 
 3. Budeme podporovat sportovní školy a akademie. 
 4. Podpoříme zachování tzv. „rodinného stříbra“ ve všech význačnějších sportech. 
 5. Podpoříme významné místní a regionální sportovní akce s dlouhou tradicí.1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ve školách se má především učit.

Chtělo by se řící, že pro začátek by to úplně stačilo.
Ale začít konáním zázraků je tak nějak mimo lidské možnosti.

Okomentovat