6.8.19

Vybíráme z archivu: Standard kvality profese učitele v otázkách a odpovědích

Před více než deseti lety vyzývalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k veřejné diskusi o standardu kvality profese učitele: "Odpovědi, které na položené otázky nabízíme, se mohou stát předmětem diskuse - jsou otevřené Vašim námětům, podnětům, pochybnostem, jiným názorům a budou se vyvíjet. Přispějte svými názory, obavami, návrhy, dotazy. Každý příspěvek má vliv."STANDARD V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Pokud se chcete zapojit do veřejné diskuse o standardu, doporučujeme vám přečíst si nejprve následující otázky a odpovědi.
Odpovědi, které na položené otázky nabízíme, se mohou stát předmětem diskuse - jsou otevřené Vašim námětům, podnětům, pochybnostem, jiným názorům a budou se vyvíjet. Přispějte svými názory, obavami, návrhy, dotazy. Každý příspěvek má vliv.
Standard v otázkách a odpovědích.pdf Standard v otázkách a odpovědích.pdf (137,43 KB) - verze ke stažení a tisku
Standard v otázkách a odpovědích Standard v otázkách a odpovědích (166,00 KB) - prezentace
  1. Co je standard - obecně  
 • Standard je nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality. Umožňuje rozpoznání kvality a tedy i její ocenění.
2. Co je standard kvality profese učitele?  
 • Standard je popis žádoucích kompetencí a činností učitele ve zvolených ukazatelích.
 • Standard  vystihuje takovou úroveň kvality, kterou by měli dosahovat všichni učitelé po několika letech praxe.
 • Standard je základním kamenem pro systém profesního růstu.
 • Standard popisuje žádoucí stav, který je reálně dosažitelný za předpokladu, že bude vytvořena systémová podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce
3. Jak a komu standard prospěje?  
Učitelé
 • získají spravedlivější ocenění dobré práce
 • získají perspektivu profesního růstu spojeného s platovým postupem
 • získají vodítko pro cílené zlepšování vlastní práce (sebereflexe)
 • získají odbornou pomoc a podporu pro zlepšování (např. mentory)
 • získají jistotu ohledně toho, co se od nich očekává
 • navzájem si v profesi lépe porozumí (společný jazyk uvnitř profese)
 • objasní snáze vlastní práci veřejnosti (zejména rodičům a zřizovatelům), obhájí ji s oporou ve standardu
Ředitelé
 • budou mít oporu pro spravedlivější rozhodování o finančním ohodnocení kvality práce učitelů
 • snáze udrží začínající učitele ve škole
 • získají vodítko pro pedagogické vedení učitelů ve sboru
 • získají rámec pro rozvojové plány školy
Děti
 • získají učitele, kteří se stále učí a zlepšují
 • zlepší se učení žáků i jeho výsledky
Fakulty připravující učitele
 • získají oporu pro žádoucí proměnu učitelského vzdělávání vzhledem k potřebám kurikulární reformy - obsah studijních programů s důrazem na profesionalizaci učitelství, účinné metody a formy výuky
 • získají společný rámec pro definování profilu absolventa v souladu s cíli vzdělávací politiky
 • přípravné vzdělávání bude provázáno s celoživotním profesním růstem učitele
 • o studium se budou ucházet  motivovanější uchazeči o profesi učitele, protože profese bude atraktivnější
 • budou moci popsat a získat podmínky, které jsou nezbytné pro odpovídající přípravu studentů učitelství
Společnost
 • ve školách budou vyučovat motivovaní a spravedlivě ohodnocení učitelé
 • zájem o učitelské povolání se zvýší, to povede ke zvyšování kvality vzdělávání
 • zvýší se spravedlivost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a vzdělání bude více odpovídat potřebám společnosti i jednotlivce
 • veřejnost získá jasnou představu o nutných vnějších podmínkách pro systémovou  podporu učitelů vlastních dětí
 • veřejnost bude mít příležitost vyjádřit se, jaký význam přikládá kvalitní výuce a jakou podporu je ochotna učitelům poskytnout
4. Bude dobrá práce oceněna finančně?
 • standard pomůže odlišit dobrou práci od nekvalitní s oporou o doklady (důkazy)
 • MŠMT pracuje na systému profesního růstu, který bude propojen s platovým postupem
5. Co je profesní růst?
 • postupné zvládání požadovaných profesních činností na vyšší úrovni
 • postupné zvládání nových profesních činností
 • postupné prohlubování kompetencí
 • postupné prohlubování pochopení podstatných souvislostí profese
6. Čím motivuje systém profesního růstu učitele?
 • nastupující učitelé usilují o to, aby jejich práce dosahovala standardu
→ seberealizace, povinnost, finance
 • zkušení učitelé se snaží dosáhnout vyšších úrovní (pokud budou definovány)
→  seberealizace, prestiž, finance
7. Je standard nástrojem kontroly nebo podpory?
 • standard v první řadě slouží jako nástroj podpory (profesní růst, sebereflexe, kolegiální podpora)
 • „kontrola" spočívá v dokumentování vlastního profesního vývoje
 • ve zlomových bodech profesní dráhy učitel prokazuje, že standard splňuje
 • ředitel se zajímá o doklady o plnění profesního plánu rozvoje podle stanovených pravidel
8. Kdo bude posuzovat učitelovu práci a jak?
 • sám učitel - sebereflexe, sebehodnocení, shromažďování dokladů o plnění standardu
 • učitel se svým mentorem (zkušeným kolegou) - zpětná vazba od mentora, doporučení pro zlepšení
 • ředitel - vyžaduje doklady o učitelově profesním růstu shromažďované k jednotlivým ukazatelům ve standardu podle předem známých pravidel, pozoruje výuku, vede rozhovory s učiteli
9. Jak bude učitel dokazovat, že standard plní? Bude to nějaká zkouška?
 • rozpoznání kvality učitelovy práce bude výsledkem dlouhodobého procesu spolupráce mezi učitelem, jeho mentorem a ředitelem
 • dokazování bude založené na shromáždění důkazů v učitelově portfoliu
 • důkazy v portfoliu budou vycházet z běžných materiálů, které učitel vytváří při své práci: např. roční plány výuky, plány hodin, reflexe proběhlé výuky, kopie dětských prací s učitelovým hodnocením, mentorovy a ředitelovy záznamy z hospitací, zpětné vazby od žáků i rodičů, fotky či jiné záznamy z výuky žáků (DVD), osobní plán učitelova profesního rozvoje
 • v tom, jak využívat externí hodnotitele,  není shoda - právě toto může být předmětem diskusních příspěvků
10. Co když učitel bude pořád chodit na školení, získá body, splní standard, a jeho kolega, který za něj vše odučí, nebude chodit na školení, nebude mít body a nesplní standard?
 • splnění standardu bude záviset na tom, jaký výkon ve výuce učitel odvádí
 • učitel se bude školit,  pokud to bude potřebovat cíleně ke zlepšení výkonu, ale „body" za absolvované školení nebudou rozhodující pro uznání kvality učitelovy výuky
 • školení bude důležité jen tehdy, když učitel využije to, co se na školení naučil, ve své praxi
11. Proč standard nezformuluje MŠMT nebo ČŠI nebo VÚP nebo pedagogické fakulty?
 • standard vyjadřuje očekávání společnosti od práce učitelů, ne pouze řídících nebo kontrolních resortních orgánů
 • standard vyjadřuje nároky, které na sebe klade sama profese
 • všichni příslušníci profese mají mít příležitost formulovat profesní standard
 • experty na výuku a učení jsou především učitelé ve školách
12. K čemu je dobrá veřejná diskuse pro učitele?
 • učitelé si navzájem vyjasní, co považují za dobrou výuku, a najdou přijatelnou shodu 
 • učitelé se mohou doopravdy zapojit a jejich hlas bude slyšet
 • díky diskusi, do níž přispějí, si mohou standard osvojit (= vzít za svůj)
 • během diskuse se shodnou na terminologii, které budou společně rozumět
 • diskuse zprostředkuje veřejnosti větší vhled do profese učitele, a tím pádem i podporu
13. Kde je veřejný prostor pro diskusi?
14. Kdo se zapojí do diskuse? 
 • učitelé (jednotlivci, sbory, asociace)
 • ředitelé (jednotlivci, asociace)
 • studenti
 • fakulty
 • veřejnost
15. Jak dlouho diskuse potrvá?
 • I. etapa 16.3. - 18.5.
 • II. etapa 1.6.. - 15.7.
 • zveřejnění první dokončené verze standardu do konce října 2009
 • harmonogram různých diskusních seminářů naleznete na internetu
16. Jak mohu přispět k formulaci standardu? 
Zapojit se do veřejné diskuse
 • samostatně jako učitel, rodič, ....
 • jako člen sboru (diskutovat s kolegy a výstupy zaslat do veřejné diskuse)
 • jako člen asociace (diskutovat s kolegy a výstupy zaslat do veřejné diskuse)
Zapojit se do veřejné diskuse na webu
 • prostřednictvím strukturovaného diskusního příspěvku (dotazníku)
 • prostřednictvím diskusního fór na dílčí otázky
Zapojit se do veřejné diskuse
 • vlastními návrhy
 • připomínkami k předloženému návrhu
 • reakcemi na uveřejňované návrhy ostatních diskutujících
 • kladením otázek
17. Jak se budou zpracovávat diskusní příspěvky?
 • zpracování usnadní strukturovaný dotazník
 • bude provedena a zveřejněna obsahová analýza průběžná a závěrečná
 • analýzu zpracuje expertní tým
 • budou zveřejňovány odpovědi na často kladené dotazy
 • vše bude dokumentováno
 • konečná verze standardu bude vycházet z provedených analýz a bude směřovat k širokému konsensu
18. Bude práce na standardu končit s koncem diskuse?
 • výstupy z veřejné diskuse budou postoupeny k dalšímu zpracování v následných projektech MŠMT
 • standard bude cyklicky revidován - bude to živý materiál
19. Jak bude standard legislativně ukotven?
 • bude, ještě není zcela jasné jak
 • v zákoně nebude plné znění standardu (standard bude upravován vyhláškou)
20. Existují standardy v zahraničí?
 • ano, například ve Velké Británii, Nizozemí, Finsku .. připravují se na Slovensku
 • příklady budou doplňovány na webové stránce v sekci „inspirační zdroje"
21. Proč mají učitelé společně přemýšlet o své profesi a formulovat standard učitelovy práce? 
 • bez popisu očekávané kvality učitele není možné vytvářet a financovat nezbytné podmínky pro její dosahování
 • standard potřebuje každá profese, která chce kvalitu zohledňovat při odměňování
 • ministerstvo bude hledat cesty, jak potřebné podmínky zajistit
 • strukturovaný popis žádoucí kvality práce pomůže učitelům uskutečňovat reformu
22. Další otázky, na které budeme hledat společnou odpověď v diskusi:  
 • Pro jakého učitele je standard určený? Pro začínajícího? Jak tedy budou motivováni učitelé po dosažení standardu? Má mít standard více úrovní?
 • Kolik času bude mít učitel na to, aby dosáhl standardu?
 • Co když učitel standardu nedosáhne - bude muset odejít ze školy? Bude to nějak ošetřeno v pracovní smlouvě?
 • Jakou roli bude hrát Česká školní inspekce?
 • Jaký vliv bude mít standard na vztahy mezi učiteli? Posílí kolegialitu nebo rivalitu?
 • Jak  bude standard propojen s DVPP?
 • A další otázky, které do diskuse vnesete Vy během diskusních seminářů nebo na www.standarducitele.cz

Převzato z webu MŠMT.

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

A co teprv až budeme mít ve školách nadstanrad, budou si za něj rodiče připlácet?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dokument v elektronické podobě 'Tvorba profesního standardu kvality práce učitele' redakčního týmu pod vedením profesora Rýdla z února 2009 alias 'Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi' mají pytlici uložen ve složce '!hrůzy' a používají jej při zkompetentňování žactva v oblasti tvorby uchopitelného dokumentu jako názornou učební pomůcku, aby žáci nazřeli, jak rozhodně nemá vypadat uchopitelný dokument, a to především pro jeho nezpochybnitelnou nadčasovost i v té dnešní překotně měnící se době.
Mátlá se to prakticky pořád stejně mizerně, totiž. Styl Normální nebo Výchozí, podle převážně používaného editoru, stupidně oklikaný z panelu nástrojů. Děs, běs.

E.Kocourek řekl(a)...

Předložený text prokazuje hluboké nepochopení jazyka (a situace ve školství) ze strany autorů a/nebo přispivatelů. ////

Ad 1. Co je standard - obecně: Standard je nástroj pro rozpoznání kvality. Standard NENÍ nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality.
Vztah standardu k ocenění kvality záleží na úplně jiných věcech. ////

Ad 2. Co je standard kvality profese učitele?
Standard klidně může popisovat úrovní kvality několik, a přiřazení toho kterého standardu k letům praxe je věcí DALŠÍ úvahy. ////

Standard popisuje žádoucí stav, který je reálně dosažitelný za předpokladu, že bude vytvořena systémová podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce -- kecy, kecy. ////

Ad 3. Jak a komu standard prospěje?
Učitelé získají spravedlivější ocenění dobré práce, získají perspektivu profesního růstu spojeného s platovým postupem -- To opravdu někdo myslí vážně? ////

Pepa řekl(a)...

"Kvalita je hrdost člověka na vlastní práci."
Jestli to opravdu W.E.D. řekl, napadá mě
a) někdo to blbě přeložil
b) někdo to nepřípustně zkrátil
c) autor výroku nechápe významy slov
d) autoři textu zvolili tento výrok, aby skrytě upozornili na nesmyslnost diskuse

Ještě štěstí, že čas oponou trhnul a dnes nás už standard kvality kantora nepálí, neb jsou na stole onačejší věci k řešení, jako třeba pravidelné páteční klimastávky žactva (pravda, o prázdninách asi zapracovali stávkokazi), roční volno kantorů, ...

Okomentovat