30.8.19

MŠMT: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2018

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2018 představuje klíčový dokument obsahující souhrnné informace o proměnách regionálního i vysokého školství v uplynulém roce.

Úvodní slovo ministra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně zpracovává a předkládá na základě ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice. Účelem výroční zprávy je předat čtenáři souborný přehled o fungování a vývoji našeho školství společně se stručným popisem významných událostí a změn, které se odehrály v předcházejícím roce.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2018 tedy představuje klíčový dokument obsahující souhrnné informace o proměnách regionálního i vysokého školství v uplynulém roce, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří zejména následující.

V oblasti předškolního vzdělávání byla v roce 2018 připravena a schválena novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, která stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu. Rozhodujícím faktorem pro přidělení finančních prostředků již nebude počet dětí ve třídě, ale skutečný počet hodin přímé pedagogické činnosti potřebný pro zajištění provozu mateřské školy. Od 1. 9. 2018 je rovněž garantováno místo ve spádové mateřské škole pro děti ve věku od 3 let, přičemž obce musí zajistit podmínky pro jejich vzdělávání.

V rámci základního vzdělávání byla novelizována vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a to v souvislosti se změnami financování regionálního školství. Nová právní úprava uvádí pravidla pro stanovení počtu žáků ve třídě základní školy tak, aby odpovídala novým pravidlům stanoveným pro financování pedagogické práce. K problematice změn ve financování regionálního školství uspořádalo MŠMT informační semináře pro ředitele škol ve všech krajích ČR, kde byly podány podrobné informace o cílech a podstatě změn.

V oblasti společného vzdělávání pak probíhala v roce 2018 příprava komplexnější novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejímž cílem je snížení administrativní zátěže škol a školských poradenských zařízení a zefektivnění využívání finančních prostředků určených na cílená podpůrná opatření pro vzdělá- vání žáků se SVP a žáků nadaných.

V minulém roce dále pokračovala úspěšná implementace projektu Modernizace odborného vzdělávání, který si klade za cíl rozvíjet kvalitu odborného vzdělávání a podpořit uplatnitelnost absolventů středních odborných škol na trhu práce. Vytyčeného cíle se projekt snaží dosáhnout zejména podporou všeobecné a odborné složky vzdělávání ve středních odborných školách, a to prostřednictvím modernizace školních vzdělávacích programů a přípravou vzdělá- vacích modulů a komplexních úloh. MŠMT rovněž v roce 2018 realizovalo Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání, který se zaměřil na podporu oborů vzdělání, jež lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné.

V roce 2018 se nadále dařilo úspěšně implementovat reformu vysokého školství jak na úrovni MŠMT a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, tak na úrovni samotných vysokých škol. Nejviditelnějším výsledkem je udělení institucionální akreditace již osmi vysokým školám a udělení akreditace více než 150 studijním programům akreditovaným podle nových pravidel. Vysoké školy již ustavily nové orgány, zejména rady pro vnitřní hodnocení, a nově nastavily procesy vnitřního zajišťování kvality. Stabilita vysokého školství byla podpořena díky přijetí technické novely zákona o vysokých školách, která prodloužila platnost existujících studijních programů na dostudování současných studentů. Předejde se tak nutnosti převádět desetitisíce studentů do nově akreditovaných studijních programů.

V roce 2018 MŠMT taktéž úspěšně pokračovalo v naplňování vládního závazku ohledně zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, které aktuálně vedlo k finálnímu navýšení platů pedagogů ve školách v průměru o 15 %, u nepedagogů v průměru o 10 % od 1. ledna 2019, přičemž v případě pedagogických pracovníků by se alokace prostředků měla v průměru rozdělit na 10 % navýšení tarifní složky platu a 5 % navýšení netarifní složky. Během roku 2018 byl rovněž připravován návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, jejímž cílem je zejména posílení postavení a odpovědnosti ředitele školy, a to prostřednictvím umožnění uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele odborníkům z praxe na dobu nejvýše 3 let, pokud jejich praxe v oboru odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že v uplynulém roce započala příprava několika klíčových strategických a koncepčních dokumentů resortu. Jedním z nich je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023, který představuje významný nástroj formování vzdělávací soustavy a je základem komunikace mezi centrem a kraji. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze zastřešujících strategických dokumentů, určuje rámec krajských dlouhodobých záměrů a sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy. Dalším důležitým strategickým počinem bylo zahájení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, základního strategického dokumentu, jehož účelem je definice vize, priorit, cílů a opatření pro oblast vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období přesahující horizont roku 2030+. Zároveň byly zahájeny přípravy nového Strategického záměru pro oblast vysokých škol a ve spolupráci s dalšími resorty úspěšně pokračují práce na základních dokumentech pro nové operační období. Příprava všech výše uvedených dokumentů probíhá co možná nejtransparentnějším způsobem ve snaze zahrnout co nejširší spektrum aktérů do debaty o celkovém nastavení vzdělávací politiky v ČR a posílení vzájemné důvěry.

Je patrné, že rok 2018 přinesl mnoho změn, které, jak pevně věřím, přispějí ke zkvalitnění našeho vzdělávacího systému. Velmi si cením podpory a zájmu širokého spektra aktérů o zapojení do formování vizí vzdělávací politiky, neboť jen na základě celospolečenské shody o dalším směřování českého školství, lze vytyčených cílů dosáhnout. Pevně věřím, že se nadále bude dařit posilovat prvky vzájemné spolupráce mezi všemi aktéry vedoucí k dosažení konsenzu v problematických oblastech.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovyKe stažení:

Žádné komentáře:

Okomentovat