28.8.19

Josef Soukal: Mlátička Bob Kartous

Málokdy jsem četl něco pokřivenějšího než nejnovější článek Boba (Bohumila) Kartouse I bez matematiky je státní maturita zločin. Neměl by z ní zůstat kámen na kameni. Podle použitého slovníku se zdá, že autor povzbuzen nejnovějšími alibistickými kroky ministra ministra školství Roberta Plagy, jenž mu evidentně naslouchá, ucítil šanci na úplné torpédování snah vnést do maturit základní řád.

Byl bych moc rád, kdyby si lidé z médií, kteří z demagoga Kartouse, jenž ostatně dokázal penetrovat i řady bojovníků proti dezinformacím, učinili zřejmě nejcitovanějšího vzdělávacího "experta" dneška, v souvislosti s jeho výše uvedeným textem položili několik otázek: 
• Kterými konkrétními argumenty svá tvrzení Kartous obecně podkládá? Jak odpovídá na věcnou kritiku svých tvrzení? Odpovídá na ni vůbec? 
• V čem konkrétně je Kartous ohledně maturit odborník? Na základě čeho je schopen odborně analyzovat maturitní katalogy, podobu zkoušky, konkrétní testové úlohy apod.? Vystudoval některý z předmětů, z nichž se maturuje ve společné části zkoušky? Absolvoval alespoň testologické minimum? 
• Seznámil se Kartous vůbec s maturitními daty? Ví, které základní skutečnosti z nich vyplývají? Informuje o nich O. Botlík, jehož adoruje? Nejsou výhradně negativní a dehonestační vyjádření O. Botlíka na adresu nové maturity jednoznačnou známkou neobjektivity? 
• Jaké byly výsledky maturitní zkoušky před zavedením nové maturity? Do jaké míry byly důvěryhodné, verifikovatelné, spravedlivé? Jak se obsah a forma dřívějších maturit jeví dnes v porovnání s novou maturitou? 
• Co na Kartousova tvrzení a návrhy říkají skuteční a všeobecně respektovaní vzdělávací odborníci neangažující se ve vzdělávacím byznysu? 
• Jaké jsou vzdělávací důsledky masifikace středoškolského studia, k němuž u nás došlo? Jak tento neřízený proces ovlivnil maturity? 
• K čemu by vedl stav, kdy by maturitní data nebyla vůbec srovnatelná a kdy by se možnost žáků bránit se nekvalitnímu hodnocení svého výkonu (ale třeba i zadání zkoušky) výrazně snížila? Co by taková maturita mohla garantovat? 
Nyní k některým tvrzením B. Kartouse konkrétně: 
„Tisíce potenciálních obětí vzdělávacího systému by na konci prázdnin mohly slavit. Povinná maturita z matematiky propadla minulý týden v ministerském testu a na sněmovní úrovni se bude rozhodovat o jejím zrušení či odložení.“ Podle matematiků se nemalá část úloh v maturitním testu týká učiva základní školy. Znamená to, že pokud žák po absolvování střední školy není schopen tyto úlohy zvládat, je „obětí vzdělávacího systému“? Pokud ano, tak nespočívá neblahé působení systému v tom, že žákovi umožnil vstup na střední školu, ačkoli na ni nebyl připraven a jejíž nároky nemůže zvládnout? 
„Ano, v roce 2011 sice nakonec státní maturita zavedena byla, žádný happy end ale nepřinesla. Zpráva o jejích dopadech na český vzdělávací systém není nic jiného než z prstu vycucaný blábol (před veřejností pro jistotu pečlivě tajený).“ Kterou zprávu má B. Kartous na mysli? Jak to, že je o ní informován, když je před veřejností pečlivě tajená? Mohl by sdělit její závěry a kdo a kdy je zformuloval? 
„Tak nějak se prostě předpokládá, že když je maturita ‚státní‘, zajistí už jen kvůli tomu názvu sama od sebe vyšší kvalitu získaného vzdělání. ‚Selský rozum‘ přece říká, že když někomu zvýšíte nároky v podobě zkoušky, donutíte ho víc se učit a tím pádem bude takový člověk automaticky i vzdělanější.“ Selský rozum říká, že Kartous konstruuje nesmyslná tvrzení. Zavedení státní maturity se podle něj mělo krýt se zvýšením maturitních nároků. On sám však vzápětí (viz níže) píše o tom, že pro gymnazisty je maturitní úroveň nízko; a dodejme, že kdo jen trochu sleduje maturitní ohlasy, nemohl nezaznamenat konstatování učitelů z gymnázií (a občas i z jiných škol), že jejich nároky byly daleko vyšší. Nejde tedy o jakési automatické zvyšování. Tvrzení o víře v to, že zavedení nové maturity povede k růstu vzdělanosti, možná pro některé aktéry maturitního dění platí; ovšem od dob ministra Lišky (tedy ještě před ostrým startem) měla maturita především jeden jasně deklarovaný cíl – učinit hodnocení na výstupu ze střední školy srovnatelným. 

„Svou koncepcí a obsahem je státní maturita jen jakousi hromádkou neštěstí na cestě gymnazistů za vyšším vzděláním. Snadno ji překročí a jdou dál. Na druhé straně je to ale často nepřekonatelná hora pro žáky středních odborných škol a nástavbových programů na učilištích. Ti mají totiž vzhledem k obsahu svého studia (a často také vzhledem k jeho mizerné kvalitě) jen velmi malou možnost se na takovou zkoušku připravit.“ Není základním problémem žáků části odborných škol a nástaveb hlavně nízká úroveň studijních předpokladů? Jak se s maturitou srovnává to, že ke studiu jsou běžně přijímáni žáci s velmi špatnými výsledky na základní škole, se čtyřkami na vysvědčení? Co konkrétně se v matematice, češtině a cizích jazycích učí žáci odborných škol, když pak mají „jen velmi malou možnost“ se připravit na zkoušku? Zůstanu-li u oboru, k jehož výuce jsem aprobován, tedy u češtiny: Neprobíhá výuka slohu a mluvnice, neprocvičuje se pravopis, rozbor literárních děl? Jak je možné, že maturitní test z češtiny zvládne i část žáků gymnaziálních kvart a tercií, ba i někteří žáci z nejvyšších ročníků ZŠ? Jak lze vytvořit vyhovující maturitu (navíc opravňující k ucházení se o vysokoškolské studium) pro masu žáků tvořící sedmdesát procent populace v daném ročníku? 
„Díky Botlíkově vůli (a také díky tomu, že disponuje v našich zeměpisných šířkách ojedinělou expertizou, co se měření vzdělávacích výsledků týká) nyní ovšem víme, že státní maturita má devastující vliv na tisíce žáků a desítky tisíc mladých lidí o vzdělávání připravila. Existuje důvodné podezření, že v průběhu jednotlivých let státních maturit došlo k manipulaci s jejich obsahem a vyhodnocováním výsledků tak, aby se měnily počty neúspěšných maturantů. Ty mezi jednotlivými lety postupně narůstaly. Taková situace už nesignalizuje jen pouhé diletantství, nýbrž rovnou státní zločin.“ O jaký konkrétní devastující vliv se jedná? V čem tento vliv spočívá, když celkový počet neúspěšných maturantů (po využití možnosti opravných zkoušek) je zhruba stejný jako před zavedením nové maturity, tj. 4 procenta? Neumožňuje maturita žákům prokázat schopnost vyjádřit se dobře v českém a v cizím jazyce, řešit matematické úlohy? Co Kartous považuje za „manipulaci s obsahem“? Řadí k ní např. zařazení otevřených úloh, po kterém volali i kritici maturity? Došlo skutečně, prokazatelně, k nějaké „manipulaci s vyhodnocováním výsledků“? Nebo jen k testově standardnímu opatření – drobné úpravě bodování s cílem zvýšit úspěšnost – tj. k tomu, co běžně dělá každý učitel, vychází-li mu celkové skóre zadané úlohy či testu hůře, než odpovídá celkovému standardu žákovských výkonů v dané skupině? Proč údajný apoštol maturitní otevřenosti O. Botlík nevydává zprávy o tom, že se úspěšnost žáků v testech (tedy snadno verifikovatelných zkouškách) a ve zkouškách či jejich částech, kde o hodnocení rozhoduje škola, liší – někdy velmi výrazně – ve prospěch žáků? Že školní hodnocení neodpovídá rozdílům ve studijních předpokladech žáků podle typu školy? Že např. v češtině je v nástavbových oborech neúspěšnost v ústní zkoušce několikanásobně nižší než v testech? 
„A ejhle, první ministr v historii státních maturit, který si nechal zpracovat analýzu jejich výsledků a zjistil, že prostě nenaplňují svůj předpoklad (zvýšení kvality vzdělání), protože žáci jsou neúspěšní zejména v těch úlohách, které sledují dovednost aplikovat naučené postupy. Za celá ta léta první ministr, který si opatřil potřebnou evidenci a rozhodoval se podle ní!“ Co je správné na rozhodnutí, v jehož základu je záměna ověřování výkonu za vlastní výuku? Proč by měla být maturita nezaváděna či rušena na základě toho, že ukazuje špatné výsledky žáků? A na základě čeho se B. Kartous domnívá, že předchozí ministři s daty nepracovali? Copak např. rozhodnutí o znovuobnovení centrálního hodnocení písemných prací z češtiny nebylo učiněno na základě analýzy školního hodnocení? Mimochodem, nynější novela školského zákona, jež centrální hodnocení znovu ruší, je odůvodňována zcela nepodloženým tvrzením, které navíc vnáší do hodnocení maturitního výkonu legislativně i eticky nepřijatelnou možnost zohledňovat skutečnosti nacházející se vně samotné zkoušky (což ing. Plaga opakovaně avizoval, např. v rozhovoru pro deník.cz: „Za sebe jsem dokonce schopen usínat s tím, že paní češtinářka svému žákovi v hodnocení pomohla o půl či celý stupeň, protože zná jeho výkony po celé čtyři roky a viděla, že při písemce mu to nesedlo.“). Vyzdvihovat ministra, který takto pracuje s fakty a který hlavně v případě novely školského zákona ignoroval valnou většinu odborníků a učitelů, dokáže jen ten, komu tyhle manipulace vyhovují. 
„Zavedení povinných státních maturit z matematiky přitom hrozí významně zneúspěšnit ty nejzranitelnější – žáky odborných škol. Zejména pak ty, kteří pocházejí z rodin s nízkým vzděláním. Míra nerovnosti v přístupu k němu je u nás oproti jiným rozvinutým zemím velmi vysoká a upevňování tohoto trendu v posledních letech koreluje se zavedením státních maturit.“ 
To, že maturita spravedlivě změří všem žákům stejně, neznamená, že je zaměřená proti „nejzranitelnějším“. Pokud žák něco nezvládá, neznamená to, že je omezován v možnosti se vzdělávat; rušení maturitní objektivity neznamená řešení nerovnosti, ale pouze zavádění nerovnosti nové – nerovnosti výkonu. 
„Najde se nepochybně řada obhájců povinné státní maturity z matematiky, kterým je úplně jedno, jaké dopady by měla. (...) Těmto ignorantům je úplně jedno, že jde o model dlouhodobě neudržitelný. Je jim jedno, že jde o model, který poškozuje českou ekonomiku, protože tlumí vzdělávání, které ji jako jediné může posunout k vytváření vnitřní přidané hodnoty založené na vlastních inovacích. Je jim jedno, co bude s lidmi s nízkým vzděláním, nepoužitelným už v blízké budoucnosti.“ Podle Kartouse je zjevně počet maturitních vysvědčení – bez ohledu na to, jaké vzdělání za nimi stojí – v přímé úměře k úrovni vzdělání. V tom případě by ovšem bylo nejlepší snížit maturitní laťku na úroveň nároků kladených na žáka 1. třídy ZŠ a „vzdělanost“ by se podstatně zvýšila. Tahle palba na navenek zásadní důvody – nerovný přístup ke vzdělání, uplatnění neodmaturovavších – skrývá to, že Kartous se chce vyvinit z osobní spoluzodpovědnosti za maturitní a vzdělanostní nivelizaci vyvěrající z jím vehementně podporovaného navyšování počtu středoškoláků, v jehož důsledku jsou ke studiu přijímáni žáci, již na ně prostě nemají. A ministrem uváděným tvrzením o důvodech, které vedly ke změnám týkajícím se maturity z matematiky (a stejně tak maturity z češtiny a cizích jazyků v připravené novele školského zákona), lze porozumět úplně jinak, velmi jednoduše: Jednak je třeba ušetřit, jednak si nemůžeme dovolit zvýšit neúspěšnost u maturit, resp. ji potřebujeme snížit. 
„Maturita v současné podobě je relikt minulosti a brzda potřebných změn ve vzdělávání. Celý koncept je nezbytné radikálně změnit. Test ani jednorázová zkouška nejsou s to prověřit širší spektrum znalostí a dovedností. Hodnocení musí probíhat na základě průchodu žáka celým studiem, jeho klíčová část pak musí stát na dlouhodobé ročníkové práci a její obhajobě. K této úrovni debaty se ale zatím ani neblížíme. Bohužel.“ Už nyní mají školy ve školní části zkoušky značnou volnost – mj. mohou zkoušku postavit právě na obhajobě ročníkové (závěrečné, maturitní...) práce. Hodnocení žáka v průběhu vzdělávání se odráží ve vysvědčení za jednotlivé ročníky a pololetí. Diskuse o podobě maturitní zkoušky samozřejmě probíhají na různých formálních a neformálních fórech a budou nadále probíhat, k ročníkové zkoušce jako generálnímu řešení se ale kloní málokdo, podle mých zkušeností jen minimum učitelů. Zdaleka nejde o „úroveň debaty“, ale spíše o vágnost a rizika návrhů podobných těm, které překládá B. Kartous. Ostatně – jak by asi vypadaly ročníkové práce žáků, kteří mají problém s dosti jednoduchými testovými úlohami a s vytvořením nedlouhého smysluplného textu? 

Jak vidno, věcně je Kartousův komentář jen mlácením prázdné slámy a v tomto případě také mimořádně agresivním a siláckým atakem na vše pozitivní, co nová maturita přinesla. Navíc v situaci, kdy se média takřka bez výjimky soustřeďují na tvrzení vůči současné podobě maturity laděná kriticky a veřejnost de facto dezinformují. Kartous – údajně bojovník proti dezinformacím, šířeným s cílem rozdělovat společnost – vytváří navýsost fejkový obraz nové maturity. Stylizací do role mlátičky záměrně polarizuje tábory maturitních stoupenců; možná může mít v ringu, který si sám pomáhal narýsovat, dočasně převahu, jeho vítězství by však znamenalo K. O. pro všechny, kteří mají snahu maturitní problémy nikoli jen zakrývat či přehrávat na druhé, ale skutečně řešit. 

Převzato z webu Asociace češtinářů.

45 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Amen.

Simona CARCY řekl(a)...

Jednak je třeba ušetřit, jednak si nemůžeme dovolit zvýšit neúspěšnost u maturit, resp. ji potřebujeme snížit.

Zde je járo pudla. Vláda zjistila, že na proklamované navýšení mezd učitelů vlastně nemá, a odpovědné řešení komplexního úkolu maturity překvapivě peníze také potřebuje. Snížit počet zkoušek na nului by se tak mohlo jevit jako snadná cesta k úsporám.

A pak je tu politický problém. Neúspěšní studenti v bitvě o vzdělání, neúspěšní zemědělci v bitvě se suchem, neúspěšní lesníci v bitvě s kůrovcem a zelenými ideology, neúspěšní....atd - ti všichni ukazují, že v jejich rezortu něco selhává. A to si přece žádný ministr nechce nechat líbit. Vždyť oni jsou ti nositelé toho blaha mezi nás nevědomé. Je tedy potřeba zlepšit optické vyjádření úspěšnosti žáků u maturit, aby bylo jasně vidět, za kterého ministra se to "konečně" zlepšilo.
Jenže nezlepšuje se ve statistikách, ale v učebnách. Dokonce už v těch na základní škole jsou kladeny vratké základy hroutících se kompetencí budoucích maturantů.
Kartous se ve svém demagogickém článku nejen mýlí, on toltiž programově lže. Soudím, že ministr, který vědomě naslouchá lháři, musí být vyměněn.

Tajný Učitel řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr řekl(a)...

To muselo dát ale ohromnou práci vysoukat ze sebe ten blábol tak, aby byl hoden bafuňáře z asociace češtinářů.

Jiří Kostečka řekl(a)...

To muselo dát ohromnou práci, schovat se zbaběle za pseudonym a pak za bukem po česku plivnout na text, na jaký se sám nezmůžu, že Petře - či co jste zač.

Petr řekl(a)...

Štouchance od fundamentalistů vašeho typu mi jsou fakt upřímně jedno. Ostatně jediný, kdo vás momentálně bere vážně, je ten váš bizarní spolek... holt si budete muset počkat, až se v ministerském křesle zase zjeví nějaký ambiciózní magor. On se bohužel dříve či později zjeví, teď buďme rádi za neokázalou racionalitu Roberta Plagy, který zjevně nemá potřebu naslouchat lobbistům bez odpovědnosti.

Radek Sárközi řekl(a)...

Skvělý rozbor! Podobně by dopadly všechny články B. Kartouse, kdyby si s nimi dal někdo práci a upozornil na faktické chyby a záměrné manipulace v nich.

Simona CARCY řekl(a)...

Pan Petr je docela obratný politik, jen ve službách hloupé myšlenky, ale to se prostě stává. Když od Benešové chtěli, aby ukázala "studii", kterou napsala pro Zemana, ukázalo se, že to nebyla studie a vlastně jen takový článeček.
Já bych chtěla vidět podklady, které vyústily v Plagovy závěry. Mám totiž pocit, že z toho, co mediálně pan ministr upustil, uvedené závěry nevyplývaly ani omylem.
Takže nejde o neokázalou racionalitu, ale o pěkný marketing. Ale na to nepotřebujeme ministry.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

LD Petr opět na scéně. Nikdy by nepřiznal, že Plaga je evidentně ve vleku lobbistů z EDUinu, právě těch, kteří nemají žádnou odpovědnost. Tu naopak máme my, praktikující učitelé. Takovou, o jaké se podobným anonymním slinbabám ani nesní.

Simona CARCY řekl(a)...

Jen není pěkné, Petře, říkat Václavu Klausovi mladšímu magor. To si nezaslouží.

Nicka Pytlik řekl(a)...

buďme rádi za neokázalou racionalitu

Trdlo k trdlu sedá, lehkoživka rovného si hledá.
Hlupci a lenoši kupředu, levá! Racionálně do řitě...

Eva Adamová řekl(a)...

"...teď buďme rádi za neokázalou racionalitu Roberta Plagy"

Tvrdit, že člověk, který na nátlak Schillerové a zřejmě i Babiše velmi snadno vycouval z 15% navýšení platů na 10%, který zavede asistenty jako standardní pracovní pozici ve speciálních školách ale už ne v běžných školách, který přistoupí na to aby asistentům přistálo na hrbu při plném úvazku v praxi nerealizovatelných 36 hodin přímé vyučovací povinnosti atd., oplývá racionalitou, je velmi odvážné tvrzení. Mně spíše připadá, že oplývá absolutní nedosatečnou schopností orientovat se v základních problémech našeho školství.

Nejedná se v jeho případě spíše o okázalou iracionalitu?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Kdyz postavim vedle sebe pana Soukala a Kartouse, tak pan Soukal je pro me odbornik. Ten druhy si na nej jen hraje. A myslim si, ze pan Soukal animo sobe jako o odbornikovi nemluvi. Clovek, co neco vi byva skromny.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici by takové poměřování vůbec nečinili. Nejsou k tomu uchopitelná kriteria.
Snad jedině velikost košile jako měřítko akcelerace odbornického růstu.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Nekončící dvacetiletá diskuse o maturitě neustále řeší v principu neřešitelné rozpory (psal jsem o tom několikrát) a stále to je (a z povahy věci to nikdy nebude jinak) jen o momentální síle té či oné zájmové skupiny, která své "řešení" vnutí ostatním. Nemohu si pomoci, ale pořád mi připadá jako nejlepší východisko nechat to na školách. Ano, znám ten argument o upadající úrovni, ale s dovolením, co je komu do toho, jakou úroveň má školní maturita v Kotěhůlkách, pokud kupříkladu nesedí ve školské radě dotyčné školy.

Josef Soukal řekl(a)...

Otázka potom je, co je komu do čehokoli, co se ho tzv. bezprostředně netýká.

Josef Soukal řekl(a)...

Jinak mocenská síla a síla argumentů jsou dvě úplně jiné věci, stejně jako vnucení pseudořešení a řešení problémů.

poste.restante řekl(a)...

Ano, znám ten argument o upadající úrovni, ale s dovolením, co je komu do toho, jakou úroveň má školní maturita v Kotěhůlkách, pokud kupříkladu nesedí ve školské radě dotyčné školy.

Takže do úrovně maturit v Kotěhůlkám mi nic není, pokud bydlím v Horní dolní.
Ale když se náhodou přestěhuji do Kotěhůlek a můj syn nastoupí na mizernou školu, tak se z toho mávnutím kouzelné hůlky stane můj problém?

A když absolvent z Kotěhůlek dostane živnostenský list na činnost vázanou na dosažené vzdělání, tak je to můj problém, nebo není?

Zajímavá myšlenka.
Co mají pak co ekoaktivisté z Prahy kecat do stavby silnice v Kotěhůlkách na Vysočině? Vždyť tam nebydlí a po té silnici nejezdí.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

"Ale když se náhodou přestěhuji do Kotěhůlek a můj syn nastoupí na mizernou školu, tak se z toho mávnutím kouzelné hůlky stane můj problém?"


Ano, vždyť to tak u základních a mateřských škol je už celá desetiletí. U nás i v zahraničí. Je celá řada lidí, kteří se do Kotěhůlek stěhovat nebudou právě kvůli škole. Funguje to tak i u vysokých škol, některé jsou prestižní a některé ne. Obdobně u doktorů, nemocnic, advokátů, řemeslníků, řezníků, kadeřnic atd. Střední školy v tom přece nejsou žádnou výjimkou.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

"A když absolvent z Kotěhůlek dostane živnostenský list na činnost vázanou na dosažené vzdělání, tak je to můj problém, nebo není?"


Neumím si představit, jak kvalitu výkonu vázané živnosti "obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy" ovlivní, zda a jak dotyčný živnostník státně maturoval z matematiky či z češtiny.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

"Co mají pak co ekoaktivisté z Prahy kecat do stavby silnice v Kotěhůlkách na Vysočině? Vždyť tam nebydlí a po té silnici nejezdí."


Kecat může každý do všeho (svoboda slova). Obecně to má fungovat tak, že se utkají názory (podložené argumenty) v soutěži politických stran a o řešení rozhodne vítěz voleb, řekněme na základě nějaké strategie, koncepce. Není to s maturitou také tak?

Simona CARCY řekl(a)...

Když povinně ž češtiny maturující novinář napíše do titulku na obrazovce "ministrině Schillerová", pobaví to část veřejnosti. Když jiný novinář povinně nematurující z matematiky mate veřejnost tím, že si plete procenta a procentní body a ještě navíc promile, pak se věci neznalý vyděsí a věci znalý zalituje, že ty soft-obory jako žurnalistika té matematice dávají na frak. A vázané živnosti jako lékárník? Děkuji, nechci.

poste.restante řekl(a)...

...ale s dovolením, co je komu do toho, jakou úroveň má školní maturita v Kotěhůlkách,...

… Kecat může každý do všeho (svoboda slova).


Asi se v tom trochu ztrácím. :-)

Tak může každý kecat do úrovně školní maturity v Kotěhůlkách, nebo mu po tom nic není?

Simona CARCY řekl(a)...

Pan Bělecký se dozajista mýlí s větou "..se utkají názory (podložené argumenty) v soutěži politických stran a o řešení rozhodne vítěz voleb, řekněme na základě nějaké strategie, koncepce". To by se musely každé volby při nových osvícených koncepcích, které vzniknou, když politik náhodou spí, neustále měnit koncepty maturit, přijímaček atd.. To je to nejhorší, co školy a děti potřebují - proměnlivé prostředí, jepičí život rychlokvašených konceptů. Jenže tak to dnes běží, ministerstvy napříč zmítá expertokracie a to je špatně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

to nejhorší, co školy a děti potřebují... jepičí život rychlokvašených konceptů

Přesně!
Halasné rušení něčeho, co se ještě nestihlo neméně halasně zavést, je pro koncový stav rozhodně mnohonásobně horší, než kdyby se to v tichosti nechalo, jak to původně bylo.
Pokud by povinná maturita z matematiky údajně ničemu nepomohla, pak její zrušení poškodí mnohem víc. To se pytlici klidně zase vsadí. Ještě, že to je těm pytlikům nezanedbatelně ukradeno. Překotně trdloidní doba v plném lesku.

P. Vršecký řekl(a)...

Pan Petr není docela obratný politik, ale neschopná socanská vyžírka, kterou Plaga vyrazil z MŠMT. Svojí schopnost "argumentovat" předvedl v téhle diskuzi dokonale. Neokázalá racionalita je ovšem coby způsob označení typického populistického lavírování, jaké už Plaga předvedl nejednou, zápich týdne.

Unknown řekl(a)...

K názorům "eduinské" provenience jsem rezervovaný, přiznávám, že je nesleduji dosti pozorně, především mi ale chybí jejich konkretizace, ze které mám obavy. Ale třeba se mýlím (v případě ASČ se ale mýlit nemohu). Mocenské spory o to, kdo prosadí své zájmy do praxe a zlobbuje ministry či jejich vlivné podřízené, mě z hlediska kvality vzdělání nezajímají. Zcela souhlasím se slovy pana Soukala: "Jinak mocenská síla a síla argumentů jsou dvě úplně jiné věci, stejně jako vnucení pseudořešení a řešení problémů." Chybí mi jen "maličkost". Aby pánové z ASČ, vášniví stoupenci současné maturity ("mocenské argumenty" jim v době, kdy byla prosazena, nikterak nevadily), nejen kritizovali své odpůrce, ale především sami konkrétně předvedli, jak si smysluplnou výuku svého předmětu představují. Polemika vůči jinak smýšlejícím by jim formálně šla, slohový útvar dodržují, pravopis a gramatiku také. Poněkud horší je to s myšlenkovým obsahem tématu (ale o ten koneckonců u státní maturity tolik nejde). Ono je totiž nutné nejen negovat vše, co řekne odpůrce, daleko důležitější je zcela konkrétně předvést, jak si to v praxi představují oni, vždyť jsou členy organizace, která usiluje o prestiž v daném oboru. Toho jsme se však dosud nedočkali, přestože jsem o to předsedu ASČ mnohokrát požádal. Vždy však má nějaký důvod, to neudělat. Takže žádám znovu. Na ČŠ jsem takových konkrétních příkladů uvedl už řadu. Zkuste to také, pánové. Teprve potom lze diskutovat věcně. Zatím to není možné, takže, marná sláva, v praxi je nadále uvolněna cesta "mocenským argumentům". Nebo právě o to jde?

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

"Tak může každý kecat do úrovně školní maturity v Kotěhůlkách, nebo mu po tom nic není?" Vyjadřovat se k něčemu je přeci jedna věc a nařizovat někomu něco druhá.


"To by se musely každé volby při nových osvícených koncepcích, které vzniknou, když politik náhodou spí, neustále měnit koncepty maturit, přijímaček atd.. To je to nejhorší, co školy a děti potřebují - proměnlivé prostředí, jepičí život rychlokvašených konceptů. Jenže tak to dnes běží, ministerstvy napříč zmítá expertokracie a to je špatně."


Ano, ideální svět vypadá jinak, např. školství běží třicet let podle jedné koncepce, ale v takovém světě nežijeme.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

děkuji za pochvalu ohledně dodržování tématu apod., ovšem jinak jste jako obvykle mimo. V polemice šlo o obecný rámec a nastavení maturity jako celku, dále o totéž ohledně maturity z češtiny - a to jsme, račte si všimnout, navrhli už před několika lety. Takže o "myšlenkový obsah" se bojíte zbytečně. V polemikách, které jsem během let vedli s Vámi, jsme opakovaně narazili na meze Vašich představ o maturitě, přesněji na jejich nerealizovatelnost. Tyto polemiky končí tím, že se podstatným věcným argumentům vyhnete a napadáte ostatní, že Vaše - někdy bohužel zmatečné - výroky zkreslují. Už delší dobu deklaruji, že pokračování považuji za ztrátu času, a na rozdíl do Vás se vyhýbám tomu, abych Vás oslovoval, natož atakoval.
Co se týče údajných ukázek Vaší výuky, předvádíte ukázky Vašich výukových podkladů, což je něco trochu jiného. Tyto podklady považuji za kvalitní, a kdybyste se pošetile nezabetonoval ve svém jednostranném světě antinovomaturitní a antiasociační negace, dávno bychom je šířili, stejně jak to činíme v desítkách dalších případů, a to bez ohledu na to, zda se s autory shodneme ve všem, o co usilujeme.
O tom, že bychom podporovali nějaká čistě mocenská opatření - navíc realizovaná na základě ignorace diskuse, odborných názorů nebo na základě manipulačních tvrzení - nemůže být ani řeči. Spuštění maturity mělo především přispět k cíli, který uvádím v polemice - a ten byl nesporně splněn. Došlo i k dalším pozitivním změnám, jež tu nebudu vyjmenovávat; Plaga a samozřejmě Kartous pozitiva nové maturity ohrožují. Způsob, kterým jste se Vy osobně po mé výzvě "vyrovnal" s výše popsanými manýry, nelze nazvat jinak než pokryteckým. Je to ovšem Vaše věc a v tomhle ohledu mne vůbec nezajímáte - jen pro pořádek připomínám, že byste se místo napadání jiných měl věnovat svým vlastním počinům.
Co se týče mé výuky, obecně jsem Vám ji popsal několikrát, leccos můžete vyčíst z mých čítanek, a také byste se mohl podívat na některý ze stovek příspěvků na našich stránkách, lze z nich snadno vydedukovat, jaké pojetí výuky mně a ASČ vyhovuje. O své výuce jsem i s předvedením menších ukázek práce se žáky a prací žáků hovořil před desítkami češtinářů na konferenci o literatuře pořádané tuším vloni Anglickým gymnáziem v Praze, záznam bohužel není k dispozici. Prezentování svých dalších středoškolských výukových materiálů, vyučovacích hodin, se nevěnuji (konkrétní příklady budu určitě prezentovat v průběhu příštího kalendářního roku na besedách či seminářích, na něž jsem byl pozván). Z okruhů své činnosti jsem si vybral jiné věci, mj. vytváření dalších výukových materiálů pro ZŠ. Nicméně už delší čas usiluji o rozběh institucionálně ukotveného projektu, v němž by spojili síly vědci s učiteli a jehož výsledkem by byly právě konkrétní výukové materiály pro hodiny literatury na různých typech SŠ. Pokud se projekt rozběhne, zúčastním se i autorsky.
Co se týče ukázek Vašich výukových materiálů, oceňuji, to pro Vás není nic nového. Jen se třeba ptám, jakým způsobem třeba žáky motivujete k tomu, aby byli ochotni zamýšlet se nad textem Máje, nad okruhy otázek, které zajímají intelektuály, ale asi méně náctileté, třeba vřazení Máje do evropského duchovního kontextu. Pokud bych měl prezentovat své výukové zkušenosti, psal bych o tom, že na úplném začátku zařazuji ukázky z Vesničky mé střediskové, kde recitace R. Hrušínského umožňuje snadno nastolit otázku, jak žije Máj v obecném povědomí a co o něm v dané chvíli žáci vlastně vědí, jakou o něm mají představu a jaký k němu mají vztah. Ukázka je zajímavá i proto, že je možné ji konfrontovat s Hrušínského interpretací celého Máje.
Věnoval jsem Vám, pane Lippmanne, mnohem více řádků, než jsem původně zamýšlel. Byl bych rád, kdybyste přestal nesmyslně osočovat mne i ASČ a raději zkoušel polemizovat věcně, jak po tom stále voláte.

Unknown řekl(a)...

Pane Soukale, stačilo přece napsat, že nic konkrétního se od Vás opět nedočkáme. Nic z toho, co píšete, nikterak nedokládáte. Vaše "argumentace" se vůbec netýká smyslu, obsahu a z toho plynoucí kvality výuky, nýbrž měření výsledků jakéhosi obsahu předmětu, který zřejmě pokládáte za samozřejmý, takže necítíte potřebu o něm diskutovat.
Až dosud jsem nikdy nebyl pozván k práci na "institucionálně ukotveném projektu". Zato minimálně pan Kostečka byl takto velice angažován. Až po tiskovou konferenci ministryně školství.
To, že mě obviňujete z pokrytectví, a to opět bez jakéhokoli dokladu či přesvědčivého vysvětlení, je ovšem nehorázné. Na své výzvě k diskusi nadále trvám, ale to je vše, co mohu udělat. A také trvám na tom, aby "institucionálně ukotvený projekt" byl projektem MŠMT, ne něčím, co bude z dílny ASČ.
S motivací svých žáků nemám problém. Nezačínám totiž od Máje, ale od začátku výuky. A všechno žákům zdůvodňuji. Od počátku pracujeme s nezbytnými souvislostmi, které uvádím ve svých článcích na ČŠ a které maturita nejen že nevyžaduje, ale naopak jejich využití velice znesnadňuje.
Otevřené úlohy nejsou ani trochu otevřené. Ten název je patrně záměrně matoucí. Jde o úlohy bez možnosti výběru z předem daných odpovědí, jednoduše řečeno bez nápovědy. Úloha, která má předem dané jednoznačné řešení, není ani vzdáleně otevřená.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne, to je dialog se slepým, přesněji řečeno se zaslepeným. Vynecháte spoustu věcí, abyste opět mohl napadat. O smyslu obsahu maturity z češtiny jsme se nadiskutovali dost a dost, je ho v něm přes některé nedostatky dost, což ovšem Vy ignorujete.
Co se týče projektů, Vaše reakce je komická. K práci na čemkoli lze těžko přizvat toho, jehož vztah je k dané věci výhradně negativní, to snad pochopíte i Vy. K projektu výukových materiálů, o němž jsem psal, můžete psát cokoli, ale těžko nám můžete něco zakazovat - je to totiž nápad a zatím spíše neformální iniciativa ASČ a neznamená nic jiného než spojení vědců a učitelů na konkrétní práci. Rád bych Vás upozornil, že ASČ nečeká, až někdo něco vymyslí a pak ji k dílu přizve; jak jste si jistě všimnul, primárně se soustřeďujeme na pozitivní aktivity (a odpovídat na Vaše útoky nás od nich zdržuje).
Co se týče motivace Vašich žáků, nechtěl jsem naznačit nic jiného, než že se náctiletí mohou zajímat i o jiné věci, než jak se Máj vřazuje do duchovních souvislostí, a že je dobré začínat od toho, co se jich bezprostředně dotýká.
Dokládat vaše pokrytectví nemusím, sám jste svůj "protest" proti ministrovu ignorování diskuse, jehož valná část byla věnována kritice zastánců nové maturity, sepsal a publikoval, tuším že na České škole.
-
Nevím, proč jste si z mnoha detailů mého textu vybral právě otevřené úlohy - zřejmě proto, že jinak na obhajobu B. Kartouse nejste schopen uvést nic - ovšem tyto úlohy jsou v testologii definovány a s tím laik prostě nic neudělá; viz https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/D/Didaktick%C3%A9_testy#otev.c5.99en.c3.a9_.c3.balohy_se_stru.c4.8dnou_odpov.c4.9bd.c3.ad

Radek Sárközi řekl(a)...

Petr Pavlík byl šéfem poradců Kateřiny Valachové a následně se stal politickým náměstkem za ČSSD ministra Stanislava Štecha. Pak za Plagy na rok tento post opustil, ale letos se vratil.

Unknown řekl(a)...

"Co se týče projektů, Vaše reakce je komická. K práci na čemkoli lze těžko přizvat toho, jehož vztah je k dané věci výhradně negativní, to snad pochopíte i Vy. K projektu výukových materiálů, o němž jsem psal, můžete psát cokoli, ale těžko nám můžete něco zakazovat - je to totiž nápad a zatím spíše neformální iniciativa ASČ a neznamená nic jiného než spojení vědců a učitelů na konkrétní práci. Rád bych Vás upozornil, že ASČ nečeká, až někdo něco vymyslí a pak ji k dílu přizve; jak jste si jistě všimnul, primárně se soustřeďujeme na pozitivní aktivity (a odpovídat na Vaše útoky nás od nich zdržuje)."

Ano, tohle tohle hodně vypovídá, pane Soukale. Vy skutečně nečekáte, až někdo něco vymyslí, vy vymyslíte svůj projekt a bavíte se jenom s těmi, kteří mají nanejvýš drobné připomínky, ovšem v jeho rámci. Moje učebnice literatury je ale také projekt. A naprosto konkrétní. Na rozdíl od Vás, ale nikoho nenutím, ba ani nenabádám, aby se pohyboval jen v jeho rámci. V mojí učebnici nenajdete "informaci" (teď necituji doslovně), že učebnice je v souladu s katalogem požadavků ke státní maturitě, jak se dočteme v prvním vydání Vaší i Kostečkovy učebnici.
Kde vám co zakazuji? Říkejte si a navrhujte, co chcete. Jen to nevnucujte skrze své pojetí maturity všem. Protože výuka i maturita mají respektovat každé jejich pojetí, které je v souladu s příslušnou vědou, didaktikou a pedagogikou. Když přinejmenším nemáte nic ani proti mé učebnici, ani proti mým konkrétním ukázkám výuky v článcích na ČŠ, proč podporujete maturitu, která velice omezuje, abych mohl své pojetí náležitě uplatnit? Proč má být má výuka s maturitou v rozporu? Což se přirozeně vůbec netýká jen mne.
Pane Soukale, je zcela nepřijatelné, aby k diskusi k jakémukoli takto zásadnímu a všech se týkajícímu projektu a k jeho tvorbě nebyli pozváni, zdůrazňuji v konečné fázi pozváni i ti, kteří k němu mají vážné výhrady. Důsledky ignorování takové oponentury přesvědčivě dokládá současná situace. Velice totiž záleží na výběru vědců a učitelů, kteří nakonec rozhodují.
Moje motivace žáků spočívá, pane Soukale, v tom, abych je dokázal přesvědčit, že to, co se učí, má pro jejich život smysl, a to bez ohledu na to, čím se budou živit. V souvislostech budou totiž myslet vždy. Jde jen o to, jak k tomu budou vybaveni. Starám se tedy nejen o to, o co se žáci momentálně zajímají, ale také o to, abych jim ukázal, co budou v životě potřebovat, a nenásilně, racionálně, neideologicky se je o tom snažil prostřednictvím poznání přesvědčit. A že Máj s tím souvisí daleko víc, než si dosud myslí, a že souvisí i s tím, o co se momentálně zajímají více.
Na obhajobu pana Kartouse jsem neřekl nic, protože ho neobhajuji. Vy rád cosi podsouváte. Řekl jsem to hned v úvodu. A "otevřené" úlohy jsou výmluvným dokladem zmatečného pojetí výuky i zkoušky. Proto jsem je zmínil.
Na ČŠ jsem nesepsal a nepublikoval žádný "protest", ale výzvu. To za prvé. Za druhé tato výzva není žádným dokladem mého pokrytectví. Nijak jste to také nedoložil a nevysvětlil. Proto je Vaše obvinění zákeřné. To samo o sobě svědčí vlastně o všem.
Znovu Vás vyzývám, abyste své představy o smysluplné výuce češtiny, v daném případě především literatury, konkretizoval. Z útrob ASČ jsem se dosud dozvěděl jen to, že jejím cílem je, aby žák dokázal dílo "intuitivně procítit". Také to tak děláte? Testujete to? Jak? A pokud máte jiný cíl, tak tedy jaký? Sdělte nám jej a předveďte v konkrétní podobě.

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

pokusím se Vám znovu vysvětlit jednoduchou věc: Představte si, že jste pojal záměr napsat třeba učebnici literatury a oslovíte i potenciální spolupracovníky. Když to zmíníte jako vedlejší motiv v diskusi, ozve se jiný pan Lippmann a vehementně se dožaduje přizvání ke spolupráci a ještě "trvá" na tom, abyste projekt předal někomu jinému. Zkuste si to přečíst víckrát, abyste pochopil, jaké hlouposti píšete.
Ale ono nejde jen o hloupost anebo nepozornost, ale také o Vaši nadutost: Vy totiž vůbec nevnímáte, co Vám druhý píše, jste soustředěn na recyklaci svých myšlenek a smyšlenek, nejste ochoten připustit, že byste se snad mohl mýlit. Viz otevřené úlohy.
Týká se to i Vašich evergreenů o tom, co Vám maturita údajně znemožňuje apod. Než budete zase kohokoli k čemukoli vyzývat, přečtěte si po sobě třeba svůj článek věnovaný Máji a zkuste odůvodnit, proč by se žák jeho obsah nemohl předem naučit a u maturity ho jen odvyprávět, tedy jak Vaše pojetí maturity zaručuje ověření schopnosti žáka pracovat s konkrétní ukázkou; na tu Vám ostatně v článku prostor nezbyl, a než by žák odvykládal to, co jste napsal, nezbyl by na ni a na další věci vztahující se k Máchovi čas ani u maturity. A to nemluvím o tom, že by žák chtěl srovnat Máchův text s jinými texty podle SVÉHO výběru, svou četbou - to se evidentně do Vašeho pojetí nevejde.
Obhajobou Kartouse je už to, že k jeho manipulacím a lžím mlčíte a napadáte toho, kdo na ně poukazuje.
Beru jako fakt, že vzhledem k nedostatku pozitivního programu se už delší dobu vyžíváte v tom, abyste napadal jiné. Smiřuji se s tím, že v tom neumíte nepokračovat; tenhle obraz však jen dále snižuje Vaši důstojnost a překrývá to, co jste v životě dokázal.

Unknown řekl(a)...

Pane Soukale, protože už jen znovu a znovu předvádíte, že věcná diskuse s Vámi není možná, že ji dokonce odmítáte, budu reagovat už jen v bodech a naposled.
1)Váš výklad tákající se projektu je naprosto směšný, něco jiného je psát učebnici, něco jiného pak projekt maturity (přiznávám ještě, že technikratický název "projekt" se mi jeví poněkud nešťastným, ale budiž).
2) Nikde jsem od Vás neslyšel zdůvodnění, proč by úlohy vyžadující jen jedno předem dané řešení měly být otevřené.
3) Na problémy, o nich píšu zásadně nereagujete Vy. Ona by totiž byla zcela nezbytná konkrétnost. Té Vy se ovšem nedopustíte.
4) Váš do nekonečna opakovaný pseudoargument o možnosti se to, co píšu, předem naučit, je rovněž směšný. Vždy se musíme něco naučit předem, jde jen o to co. Stačí letmý pohled do mé učebnice či na mé texty a je naprosto zřejmé, že bez hlubšího porozumění s nimi žák pracovat nemůže. A učitel u zkoušky klade otázky. Ostatně i ty znáte (naposledy v mém posledním článku, ktzerý byl zveřejněn ve středu tam jich najdete dostatek). Navíc jste u žádné mé maturity nebyl, takže si nevymýšlejte. A to nemluvím o tom, že by žák chtěl srovnat Máchův text s jinými texty podle SVÉHO výběru, svou četbou - to se evidentně do Vašeho pojetí nevejde." Nad tím už jen zůstává rozum stát!
5) Můžete mi, pane Soukale uvést některý z mých článků týkajících se interpretace literatury, kde někoho napadám? Není žádným napadáním, že nesouhlasím s těmi, kteří mi cosi vnucují, a že reguji na hrůzné absurdity, kterými mě častují někteří diskutují, bohužel včetně Vás?
6) Vaše zdůvodnění, proč obhajuji pana Kartouse, je vrcholem Vašeho figurálního umění (viz Čapkovo Dvanáctero). Já totiž texty pana Kartouse nečtu, dříve jsem v nich neshledával kromě kritiky nic, co by mě upoutalo. To bych také musel číst to, co prosazují různé podnikatelské svazy apod. Ostatně jsem se k tomu, co o tom vím, dříve už několikrát kriticky vyjádřil. Až bude hrozit, že "eduini" prosadí své představy, se kterými nebudu souhlasit, ozvu se. Už jsem několkrát napsal, že k tomu, co o nich vím, jsem rezervovaný.
7) Pozitivní program jsem shrnul ve svém Desateru a konkretizoval svou učebnící a články. Tady už se pohybujete na hranici vědomé lži. Vaše Důstojnosti!

Josef Soukal řekl(a)...

Vaěe texty, pane Lippmanne, jsou už tak zmatečné a bohužel také manipulativní, že mi skutečně nezbyde než je úplně ignorovat.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Lippmanne,

já vám napíšu natvrdo to, co Josef Soukal musí jako předseda asociace formulovat opatrně. Neudělal bych to, kdybyste mně – nevyprovokován – neustále neokopával kotníky.

Takže za prvé: běžte do háje se svými výzvami, aby členové ASČ předvedli, jak si „to“ (rozuměj: výuku češtiny) v praxi představují. Minimálně pokud jde o mne, už přes třicet let jsou moje hodiny natáčeny na video v reálném školním prostředí, s běžnou třídou a samozřejmě nepřipravené předem. A v mnoha případech jsem takto učil i mimo svoji domovskou školu a město (např. na gymnáziu v Aši, ale i mnohde jinde). Nahrávky z 80. a 90. let jsou patrně ztraceny, ale byly dlouhé roky k dispozici v metodických centrech. Nahrávka z hodiny fonetiky na G Open Gate z r. 2011 je na webu stále ještě dohledatelná. Odkaz nepřikládám, ale existuje.
Co vy? Odvážil jste se nechat nahrát a zveřejnit celostátně nějakou svoji běžnou hodinu? A jít přitom s kůží na trh kritiků?

Za druhé: Neustále se na webech vytahujete svojí učebnicí literatury. Je to už trapné, ale to si v narcistické zahleděnosti do sebe sama patrně neuvědomujete. Poznamenám tedy JEN TADY A TEĎ, že další moje konkrétní představy o výuce jazyka, slohu a literatury najdete celkem ve čtyřech učebnicích literatury pro střední školy a ve čtyřdílné řadě učebnic jazyka a slohu pro gymnázia (u pěti z nich jsem jediným autorem, u ostatních spoluautorem). Všechny mají na rozdíl od té vaší doložku MŠMT; ty literární vyšly na rozdíl od té vaší v desetitisícových nákladech, ty jazykové dohromady ve více než dvousettisícovém nákladu, metodické příručky nepočítaje; všechny byly na rozdíl od té vaší vydány renomovaným nakladatelstvím s celostátní působností, nikoli nakladatelstvím školy, v níž autor působí. V jazykových učebnicích před každým tematickým celkem uvádím motivační hodinu, v níž vysvětluji a dokládám konkrétními příklady, proč je předkládané učivo potřebné a jaký má přínos pro duševní rozvoj studenta i pro praktické využití v mimoškolním životě. Literární učebnice z r. 1993 je napsána tak, že každá kapitola je pojata jako konkrétní vyučovací hodina, včetně interakce se studenty; mám ověřeno, že se podle ní učí dodnes. Dále byste moje představy o výuce češtiny nalezl ve více než 30 odborných článcích v recenzovaném časopisu Český jazyk a literatura a v neposlední řadě v mé doktorské práci, pokud byste se obtěžoval projít si jejích 220 stran (tématem je motivace a aktivizace žáků při výuce českého jazyka na gymnáziu). Je tam dost a dost praktických ukázek, jak si představuje člen ASČ motivující výuku mateřského jazyka.

Jiří Kostečka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jiří Kostečka řekl(a)...

Za třetí: V projektu státní maturity jsem byl vskutku angažován, ale ne tak, že bych ji prosazoval „silově“, jak s oblibou opakovaně a beze studu lžete. Nikdy jsem totiž nebyl v žádné politické straně ani jsem nebyl funkcionářem na MŠMT či cokoli podobného.
Vy jste tehdy nebyl pozván na „institucionálně ukotvený projekt“ prostě proto, že mezi češtináři o vaší maličkosti nikdo nevěděl. I tak jste měl ovšem možnost přihlásit se již v době prvních debat o nové maturitě do veřejného projektu "nový maturitní model", jak to udělal např. O. Hausenblas – byl vyhlášen řádně a včas. Mohl jste se ucházet stejně jako já, Brož, Hausenblas a kdokoli jiný o hlasy češtinářů z terénu. Jenže na něco takového, jako je koncepční a komplexní sestavení návrhu maturitní zkoušky, prostě nemáte. Vy umíte jen kritizovat, opakovaně o státní maturitě lhát a psát na web vedený normalizačním cenzorem pseudofilozofické kompiláty, které mají s praktickými problémy, potřebami a cíli výuky českého jazyka a literatury pramálo společného.
Žvaníte o rozdílu mezi vzděláním a odborností, a přitom jste schopen dopouštět se takových odborných blundrů ve svém vlastním aprobačním oboru, že se jim lze jen útrpně pousmát. Viz například perlu z vašeho příspěvku v této diskusi (když už pominu hladinu poklesu, kdy jste se dokonale ztrapnil dokonce i u nebohemistů): „/…/jak se dočteme v prvním vydání Vaší i Kostečkovy učebnici.“ Pardon, ale mezi „i“ a „e“ je na klávesnici mezera jako vrata, což vylučuje tolerovatelný překlep (jímž SNAD lze vysvětlit jiný váš novotvar „technikratický“), takže to jistě svedete jako obvykle na nepozornost. Já bych spíš řekl, že neumíte skloňovat.

Přijde-li reakce, čekám trojitého lippmanna, otočku třetí: „Dál nemá smysl diskutovat.“ Rozumějme: uraženě trhnu hlavou a dělám, že jsem povznesen nad oponentovo hemžení se někde v nížinách pod mojí Výsostí. Kolikrát jste přesně tohle už předvedl…

Unknown řekl(a)...

Pane Kostečko, Vaše arogance nepřekvapuje a já klidně půjdu do háje. Bez urážení. Vy mě totiž urazit nemůžete.
Takže: Vaše články znám a kromě jednoho (Tajemství domu Usherů) je nepokládám za nijak objevné. Dále nevím, kterou svou učebnici literatury máte na mysli (znám Vaše učebnice jazyka), četl jsem Vaši knihu Do světa literatury jinak, jenže jsem záhy zjistil, že její název nesplňuje očekávání. Pak ještě existuje učebnice pro státní maturitu a čítanka. Mne nezajímá, kolik jste toho napsal, mne zajímá obsah toho, co jste napsal. Učebnice jazyka je odborně kvalitní, leč svým přemrštěným akademismem poněkud těžko použitelná. Je tak trochu Vaším osobnostním obrazem. Ale prosím, proč ji nepoužít.

O projekt nové centralizované maturity jsem se ucházet nemohl, protože se nemohu ucházet o něco, s čím nesouhlasím. Předcházet měla debata o míře centralizace. Neznámý jsem zase až tolik nebyl, ještě za ministrování Ivana Pillipa jsem začal svou učebnici psát, věděl o ní pan Brož (napsal dokonce pozitivní recenzi) a jeho tehdejší poradce mě dokonce navštívil doma v Č. Budějovicích (tehdy mi nabídl financování z programu Phare). Když se ale ukázalo, že jsem pro novou státní maturitu "nepoužitelný", zájem o mé služby pochopitelně pominul.

S "poklesem hladiny" se ztrapňujete nadále jen Vy. Že "oteplování doprovázela hladina
poklesem", je vyjádření zcela běžné a naprosto srozumitelné, nanejvýš ne zcela stylově neutrální a méně frekventované.

Je hezké, že své hodiny nahráváte. Nabídněte nám je. Já se sice nenahrávám, ale klidně přijeďte. Nečekaně. Můžete se na ně také zeptat paní prof. Čechové.

"V jazykových učebnicích před každým tematickým celkem uvádím motivační hodinu, v níž vysvětluji a dokládám konkrétními příklady, proč je předkládané učivo potřebné a jaký má přínos pro duševní rozvoj studenta i pro praktické využití v mimoškolním životě."
Četl jsem. O skutečné motivaci mám poněkud jiné představy, ale nevnucuji Vám je.

Doložte, že píšu kompiláty. Doložte, že jsou pseudofilosofické. Doložte, že nemají s cíli výuky literatury nic společného. Doložte, že mezi vzděláním a odborností není žádný rozdíl. Vy jste odborníkem na všechno? Urážíte jen bez jediného důkazu!

Vrcholnou ukázkou Vašeho naturelu jsou poukazy na mé překlepy (mělo být učebnicE, ale patrně jsem větu přestylizoval a zapomněl tam původní tvar 6. pádu; technokritický je překlep evidentní, obě písmena jsou vedle sebe). Vaše poslední souvětí je pro něj typické. Píšu toho hodně, někdy i pod tlakem času. Možná byste ale svého kolegu Soukala mohl upozornit, že tvar "všimnul" ještě nebyl kodifikován. I počítač mi ho právě označil.

Pane Kostečko, od pana Soukala se lišíte jen ještě o poznání větší ješitností a hulvátskou drzostí. Jinak jste zplodil jen plytké a ničím nedoložené žvásty (používám Váš slovník), vedené evidentní snahou oponenta náležitě znectít. Váš poslední odstavec přesně sedí. Na Vás. Snad byste mohl o něco více "intuitivně prociťovat" to, co píšete. Z hlediska potřeb věcné diskuse tam totiž není vůbec nic. To je také důvod, proč nemá smysl s Vámi diskutovat. Nejsem ani povznesen, ani uražen. Jak už jsem řekl, tyto a podobné plody zcela bezobsažného "žvanění" mě urazit nemohou. A místo pocitu povznesenosti se jen strachuji o budoucnost našeho školství.
Pokud jsem neodstranil nějaký překlep, kaji se. Ale na vyvracení nesmyslů a urážek hodlám obětovat jen nezbytně nutný čas. To budu raději přemýšlet o tom, jestli se, jak jste vtipně pravil k obveselení svých studentů, opravdu "každá dá ukecat".

Unknown řekl(a)...

V diskusi i laik poměrně bez námahy odhalí, komu jde o věc a je ochoten a schopen věcné diskuse. Umíněným zaúkolovaným lobbistům svítí jejich argumentačně holé zadky, jak Ediemu Murphymu zuby.

Josef Soukal řekl(a)...

K neznámému : Myslím, že je to taková pěkná tečka za věcností a smyslem příspěvků K. Lippmanna.

P. Vršecký řekl(a)...

Život je milosrdný, on si na ten svůj holý zadek nevidí. A ti další, kteří jsou na tom v hospdě "U Komárka" stejně, mu o tom vzhledem k nedostatku kognitivních dispozic, jak trefně diagnostikuje pan Doležal, napsat nemohou.

Unknown řekl(a)...

To víte, P. Vršecký, někdo si nevidí na holý zadek (i když jím osvětluje okolí), někdo si nevidí do úst, někdo ani na špičku nosu. Kam byste se zařadil Vy? ... Že mě to nenapadlo! Vy patříte k bystrozrakým, kteří vidí všude a všechno. Hlavně s klapkami na očích a uších. Jako trefně diagnostikující a kognitivně superdisponovaný pan Doležel. Máte Vy to ale kliku, patříte do elitní společnosti. Inu, Bůh Vás tak stvořil. Nebo příroda?

Okomentovat