29.8.19

ČSÚ: Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019

Publikace Školy a školská zařízení představuje základní statistické ukazatele z oblasti školství a školských zařízení v České republice. Nabízí vybrané ukazatele i v krajském srovnání a v časové řadě od roku 2008 (resp. školního roku 2008/09) do současnosti. Poskytuje základní informace o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů ve školách na území České republiky, dále o přijatých do 1. ročníků, absolventech škol, počtech pedagogických pracovníků a další – v řadě věcných, územních a časových členění.

Úvod

Formální vzdělávací systém v České republice tvoří čtyři základní stupně vzdělávání. Prvním stupněm je vzdělávání předškolní, které jako doplněk výchovy v rodině mohou děti absolvovat ještě před započetím povinné školní docházky na základní škole. S účinností od školního roku 2017/2018 je však i pro děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8., předškolní vzdělávání povinné. Kromě mateřských škol jej zajišťují přípravné třídy základních škol a přípravné třídy základních škol speciálních. Následuje základní vzdělávání získávané nejčastěji na základních školách. Žáci, kteří úspěšně projdou přijímacím řízením, si mohou plnit část povinné školní docházky i na víceletých gymnáziích nebo na konzervatořích. Po zavedení výše zmíněného povinného posledního roku předškolního vzdělávání je od školního roku 2017/2018 povinná školní docházka celkem desetiletá a trvá od 5 do 15 let, jeden rok v předškolním vzdělávání a devět let na základní škole. Ti žáci, kteří absolvovali devítiletou povinnou školní docházku na základních školách, se mohou ucházet o vzdělávání na střední škole, kde mohou absolvovat střední stupeň vzdělávání. V České republice existují tři základní typy středních škol: střední všeobecné školy s maturitou (gymnázia), střední odborné školy s maturitou a střední odborná učiliště. Dalším – nejvyšším ‒ stupněm ve vzdělávacím systému je vzdělávání terciární, které je zařazené jako studium navazující na úplné střední vzdělávání s maturitou. Do terciárního stupně patří vyšší odborné vzdělávání a vysokoškolské studium.

Publikace Školy a školská zařízení představuje základní statistické ukazatele z oblasti školství a školských zařízení v České republice. Nabízí vybrané ukazatele i v krajském srovnání a v časové řadě od roku 2008 (resp. školního roku 2008/09) do současnosti. Poskytuje základní informace o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů ve školách na území České republiky, dále o přijatých do 1. ročníků, absolventech škol, počtech pedagogických pracovníků a další – v řadě věcných, územních a časových členění.

Publikace je členěna na tabulkovou část, která podává přehled klíčových statistik v časové řadě a v dílčích tříděních, rejstříkový výklad používaných pojmů v abecedním řazení a analytickou část. Je nutné upozornit, že podmínky, za nichž se uskutečňuje vzdělávání předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, vymezuje Školský zákon (561/2004 Sb.), zatímco vysoké školy podléhají Zákonu o vysokých školách (111/1998 Sb.). V důsledku toho se liší i legislativa, která stanovuje statistické sběry dat (podrobněji zde). Např. u vysokých škol jsou data vykazována za kalendářní rok, zatímco u nižších úrovní vzdělávání za školní rok. Pojmy a metodika užívané pro tyto dvě skupiny škol proto nejsou totožné a v rejstříku je u některých pojmů uveden dvojí výklad.

Jako v minulých letech, i letos publikace vychází z dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ze kterých Český statistický úřad (ČSÚ) čerpá i při přípravě tabulek s údaji o formálním vzdělávání publikovaných ve Statistické ročence České republiky, resp. v krajských ročenkách1.


A Předškolní vzdělávání - mateřské školy a přípravné třídy základních škol
B Základní vzdělávání celkem
B.1 Základní vzdělávání poskytované na základních školách
C Střední školy celkem (bez konzervatoří)
C.1 Střední školy poskytující odborné vzdělávání (bez nástavbového studia)
C.2 Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání s maturitní zkouškou
C.3 Střední školy poskytující nástavbové studium
D Konzervatoře
E Vyšší odborné vzdělávání
F Vysokoškolské vzdělávání
G Školská zařízení
Archiv:

rok 2019 | školní rok 2018/2019
rok 2018 | školní rok 2017/18
rok 2017 | za školní rok 2016/2017
rok 2016 | za školní rok 2015/2016
rok 2015 | za školní rok 2014/2015
rok 2014 | 2013/2014
rok 2013 | 2012/2013
rok 2012 | 2011/2012
rok 2011 | ve školním roce 2010/2011
rok 2010 | školní rok 2009/2010


Žádné komentáře:

Okomentovat