23.7.19

Vlastimil Chytrý, Jaroslav Říčan, Dagmar Živná: Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody

Empirická sonda je věnována problematice metakognice a výkonnosti v matematice. Cílem příspěvku je porovnat úroveň metakognice a matematické výkonnosti v závislosti na preferovaném způsobu vedení výuky (proklamované kurikulum) jako jednoho z možných faktorů ovlivňujících žákovu výkonnost a kompetence. Pro účely této empirické sondy byla zvolena metoda kvaziexperimentu, přičemž byly vybrány tři skupiny žáků: (i) žáci ZŠ Montessori (n = 49), (ii) žáci běžných nespecializovaných ZŠ (n = 63) a (iii) žáci, kteří jsou vyučováni podle Hejného metody (n = 77). Na základě induktivní statistiky byly prokázány jak statisticky významné rozdíly (metakognitivní znalost; bias index), tak i statisticky a zároveň věcně významné rozdíly (výkonnost v matematice; kalibrace). Příčiny těchto diferencí jsou v závěru textu diskutovány a zároveň je poukázáno na limity metodologického šetření.Převzato ze Studia Pedagogica 1/2019.

3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Nechť se na mne autoři studie nezlobí, ale bez detailního prozkoumání inteligenčních schopností žáků ze vzorků zastupujících jednotlivé typy škol nemá jejich studie žádnou vypovídací hodnotu. K tomu, aby tuto vypovídací hodnotu měla, by bylo potřeba vzorky pečlivě sestavit, nebo-li do každého vzorku zařadit shodné procento žáků z dané části inteligenčního spektra, a ne že se přijde na školu, která je vůbec ochotná se zúčastnit, a habne se tam okolo 50 děcek.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ZŠ Montessori (n = 49), žáci běžných nespecializovaných ZŠ (n = 63) a žáci, kteří jsou vyučováni podle Hejného metody (n = 77)

V případě, že by v čr bylo celkem nějakých osm tisíc žáků, dalo by se to zveřejnit.
A co třeba delší časové období? Řekněme alespoň šest let.
A jak stará byla dítka? Byla všechna ze stejného ročníku?

Aby mohly být závěry generalizovány dostatečně přesvědčivě.. bylo by nutné realizovat longitudinální studii na rozsáhlém souboru a podchytit množství nezávislých proměnných souvisejících a ovlivňujících výkonnost v matematice.

Touto větou, tučně zvýrazněnou, mělo celé pojednání začít.
Jinak autoři prokázali, že se v problematice orientují, že umějí pracovat se zdroji a tak nějak podobně. Jako podklad k oprávněnosti čerpání fondů dobrý.

Unknown řekl(a)...

Tak legrační pidivýzkum aby člověk pohledal. A ještě k tomu ten bombastický titulek:
Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody.

Okomentovat