3.7.19

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 25. poradě vedení MŠMT dne 2. července 2019 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020.

První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů a o činnosti škol a školských zařízení a sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Podrobnější rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1.

Druhá část plánu definuje vybrané specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy či akademického sektoru, se zohledněním doporučení mezinárodních institucí a organizací (OECD, Evropská komise apod.).

Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem (např. konkurzní řízení), navazující na inspekční činnost v předchozích obdobích (např. hodnocení účinnosti opatření přijatých školami a školskými zařízeními) nebo reflektující roli České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.

Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní služby.

Podrobnosti ke specifickým, dalším a rozvojovým úkolům jsou uvedeny v příloze č. 2.

Česká školní inspekce
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020
Čj.: ČŠIG-2935/19-G2  

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020

1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe, a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka, v rámci inspekční činnosti: 
a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, 
b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu. Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. 
2. Specifické úkoly 

1. Hodnocení vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

2. Identifikace a hodnocení společných znaků vzdělávání v úspěšných středních školách v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

3. Kontrola organizace a průběhu ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou.

4. Kontrola organizace a průběhu přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

5. Hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na naplňování podpůrných opatření.

6. Identifikace a hodnocení společných znaků úspěšných základních škol ve znevýhodněných lokalitách.
7. Identifikace a hodnocení společných znaků vzdělávání v úspěšných základních školách. 
8. Hodnocení podpory rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti v základních a středních školách. 
9. Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou v základních školách a víceletých gymnáziích. 
10. Hodnocení specifik, forem, rozsahu a přínosů vzdělávání v běžných školách s třídami zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
11. Hodnocení a kontrola zápisů k plnění povinné školní docházky.
12. Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
3. Další úkoly 
1. Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení.
2. Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění zjištěných nedostatků.
3. Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce.
4. Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
5. Vedení evidence školních úrazů.
6. Součinnost školních inspektorů při komisionálních zkouškách a při přezkumech průběhu a výsledků maturitní zkoušky.
7. Plnění povinné školní docházky žáků v zahraniční škole. 
8. Realizace činností vyplývajících ze zastoupení v systému Evropských škol.
9. Zjišťování výsledků žáků v různých ročnících i stupních počátečního vzdělávání, v různých předmětech a gramotnostech (elektronickou cestou prostřednictvím systému InspIS SET). 
10. Mezinárodní zjišťování výsledků žáků a zkušeností učitelů a ředitelů.
11. Realizace opatření uložených České školní inspekci rezortními, mezirezortními a dalšími strategiemi, akčními plány a obdobnými dokumenty.
12. Účast v pracovních a expertních skupinách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších veřejných institucí.
13. Spolupráce s organizacemi, institucemi a orgány veřejné správy, akademického i neziskového sektoru, jejichž předmět činnosti se dotýká problematiky vzdělávání a výchovy. 
4. Rozvojové úkoly 
1. Plnění povinností vyplývajících z mezinárodní spolupráce České školní inspekce a mezinárodních závazků, které Česká školní inspekce plní. 
2. Realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
3. Realizace projektu Zavádění systému řízení kvality v České školní inspekci (Operační program Zaměstnanost).
4. Spolupráce při realizaci projektu „Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích“ (Vysoká škola NEWTON College, podpořeno z prostředků Technologické agentury ČR). 
5. Spolupráce při realizaci projektu „Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění“ (Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, podpořeno z prostředků Technologické agentury ČR).
6. Spolupráce při realizaci projektu zaměřeného na podporu rozvoje systému hodnocení kvality a efektivity vzdělávání na Ukrajině (Asociace pro mezinárodní otázky, podpořeno z prostředků České rozvojové agentury). 
7. Realizace komunikační strategie pro zajištění co nejširší informovanosti.
8. Excelence činností České školní inspekce v oblasti efektivního výkonu státní služby. 
Příloha č. 1 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (konkretizace zaměření) 
1. Podmínky vzdělávání 
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:
1. Koncepci a rámec školy/školského zařízení, včetně srozumitelné vize a strategie rozvoje školy/školského zařízení, včetně školních vzdělávacích programů, které z nich vychází, pravidel vlastní organizace činnosti (např. systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování), bezpečnosti zohledňující podmínky a prostředí školy/školského zařízení či komunikace se všemi zainteresovanými partnery.
2. Pedagogické vedení školy/školského zařízení, včetně podněcování pedagogického rozvoje školy/školského zařízení a jeho evaluace, vytváření zdravého školního klimatu, usilování o zkvalitnění personálních podmínek (např. hodnocení práce pedagogů, profesní rozvoj pedagogů i vedení školy a podpora začínajících pedagogů), usilování o zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání.
3. Kvalitu pedagogického sboru, včetně kvalifikovanosti a profesionality pedagogů, respektující a vstřícné komunikace pedagogů, spolupráce a vzájemné podpory pedagogů, reflektivního přístupu a aktivního vlastního profesního rozvoje.
4. Prostorové, materiální a bezpečnostní podmínky školy/školského zařízení pro realizaci vzdělávacího programu.
5. Organizaci výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.
6. Organizaci poradenské služby ve škole/školském zařízení (např. včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci dětem, žákům a studentům, výchovného a kariérového poradenství). 
2. Průběh vzdělávání 
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:
1. Vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání, včetně přijímání ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a ukončování vzdělávání.
2. Poskytování účinné podpory dětem, žákům, studentům, včetně identifikace individuálních potřeb dětí, žáků, studentů, spolupráce s odbornými pracovišti, strategie práce s dětmi, žáky, studenty s potřebou podpůrných opatření.
3. Plánování vzdělávání, včetně přípravy vzdělávání v souladu s kurikulárními dokumenty a se znalostmi a zkušenostmi dětí, žáků, studentů, včetně rozvíjení všech složek cílů vzdělávání a vyhodnocování dosahování cílů vzdělávání.
4. Využívání širokého spektra výchovně-vzdělávacích strategií, včetně účelnosti zvolených metod a forem s ohledem na stanovené cíle, dále pestrost forem vzdělávání využívaných ve škole/školském zařízení, podporu aktivity, iniciativy a samostatnosti dítěte, žáka, studenta, reálné souvislosti vzdělávacího obsahu, účelné využívání digitálních technologií.
5. Vzdělávání každého dítěte, žáka, studenta, včetně sledování průběhu vzdělávání a výsledků vzdělávání každého dítěte, žáka, studenta ze strany pedagogů, využívání prvků formativního hodnocení včetně využívání sebehodnocení a vrstevnického hodnocení. 
6. Zaměření na sociální a osobnostní rozvoj dětí, žáků, studentů, včetně posilování pozitivního sebepojetí a sebevědomí, podporu vzájemné spolupráce dětí, žáků, studentů, očekávání kvalitních výsledků vzdělávání u každého dítěte, žáka, studenta.
7. Podporu dětem, žákům a studentům pro adaptaci při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání, změně školy a oboru vzdělání, po dlouhodobé absenci v důsledku vážné nemoci či úrazu a při pobytu ve školském zařízení.
8. Kvalitu, rozsah a formy efektivní prevence a řešení rizikových jevů.
9. Poradenskou podporu při vzdělávání dětí, žáků a studentů, zejména těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a podporu v oblasti kariérového poradenství. 
3. Výsledky vzdělávání 
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:
1. Soustavnost získávání informací o vzdělávacích výsledcích každého dítěte, žáka, studenta, včetně účelnosti systému k získávání informací o těchto výsledcích, podávání informací o těchto výsledcích a přijímání účinných opatření na základě těchto výsledků.
2. Soulad vzdělávacích výsledků se vzdělávacími programy, včetně souladu výsledků interních i externích hodnocení vzdělávání a včetně efektivní podpory poskytované těm dětem, žákům, studentům, kteří nedosahují očekávaných výsledků.
3. Motivaci dětí, žáků, studentů k dosahování dobrých výsledků ve vzdělávání, včetně podpory motivace dětí, žáků, studentů k dosahování úspěšnosti ve vzdělávání, dále pak účelné zapojování dětí, žáků, studentů do projektů a soutěží.
4. Efektivitu a pravidelnost vyhodnocování výsledků vzdělávání a úspěšnosti žáků a studentů při ukončování vzdělávání, v dalším vzdělávání nebo profesní dráze, dále pak opatření přijatá na základě výsledků při ukončování vzdělávání (např. preventivní opatření k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání) či sledování úspěšnosti absolventů školy. 
4. Kontrola 
V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce:
1. Kontroluje dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a to včetně zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů a včetně poskytování školního stravování.
2. Kontroluje dodržování postupu při umísťování dětí a mládeže do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči.
3. Realizuje veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám/školským zařízením. 
5. Rozsah a způsob provádění inspekční činnosti 
Hodnocení a kontrola se provádí zejména v rámci komplexní inspekční činnosti plánované ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, a to v pravidelném inspekčním cyklu. V ostatních případech mohou být úkoly naplňovány výběrově dle konkrétních cílů či obsahu podnětu, a to podle stanoveného předmětu inspekční činnosti. 
Inspekční činnost je prováděna zpravidla formou inspekce na místě nebo formou inspekčního elektronického zjišťování (případně elektronických anket) realizovaného prostřednictvím informačních systémů České školní inspekce. 
Příloha č. 2 Konkretizace specifických, dalších a rozvojových úkolů 
1. Specifické úkoly 
1. Hodnocení vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky. Segment středního vzdělávání Česká školní inspekce hodnotí a kontroluje standardně v souladu se svým zákonným zmocněním. Stejně tak Česká školní inspekce pravidelně provádí kontrolu organizace a průběhu maturitních zkoušek. Cílem realizace tohoto úkolu, který navazuje na shodně koncipovaný úkol realizovaný v uplynulých třech školních letech, je důsledně posoudit kvalitu a efektivitu vzdělávání v těch středních školách, jejichž žáci jsou při maturitních zkouškách dlouhodobě neúspěšní. Součástí realizace bude také sledování problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání, a to jak přechodů žáků mezi jednotlivými školami, tak odchodů žáků zcela mimo vzdělávací systém. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a vychází z Koncepčních záměrů inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014‒2020 schválených ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
2. Identifikace a hodnocení společných znaků vzdělávání v úspěšných středních školách 
v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Jedním z obecně vnímaných problémů středního školství v České republice je značně nevyrovnaná a v řadě případů nízká kvalita vzdělávání v oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem (dále „obory kategorie H“) – podílí se na ní různou měrou jak faktory stojící mimo samotné střední školy (vstupní úroveň uchazečů o tyto obory, často nízká prestiž vzdělávání v oborech kategorie H u veřejnosti apod.), tak samotná činnost středních škol (kvalita výuky a obecně pedagogická práce). Přesto jsou školy, které se s vnějšími i vnitřními výzvami dokáží úspěšně vyrovnat a dosahovat výborných vzdělávacích výsledků i v segmentu oborů kategorie H. Cílem realizace tohoto dvouletého úkolu bude identifikovat takové společné znaky průběhu vzdělávání v těchto oborech, které mohou mít souvislost s vysokou kvalitou vzdělávání jako celku, případně s dobrými vzdělávacími výsledky žáků. Výstupy inspekční činnosti přinesou mimo jiné inspirativní příklady (konkrétní, nebo v podobě podložených tezí) pro ostatní školy s potenciálem přispět ke zvyšování kvality v českých středních školách v souladu s principy Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
3. Kontrola organizace a průběhu ukončování středního vzdělávání v oborech středního 
vzdělání s maturitní zkouškou. Segment středního vzdělávání Česká školní inspekce hodnotí a kontroluje standardně v souladu se svým zákonným zmocněním. Stejně tak Česká školní inspekce pravidelně provádí kontrolu organizace a průběhu maturitních zkoušek. Cílem realizace tohoto úkolu je dohlédnout na korektní průběh těchto zkoušek a provést kontrolu toho, zda jejich organizace a průběh odpovídají pravidlům stanoveným v příslušných právních předpisech. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a vychází z Koncepčních záměrů inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválených ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován formou kontroly na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
4. Kontrola organizace a průběhu přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. S účinností k 1. září 2016 došlo v důsledku schválené novely školského zákona k zásadní změně v přijímání ke střednímu vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. V přijímacím řízení v uvedených oborech se od školního roku 2016/2017 koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, přičemž možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tímto není dotčena. Česká školní inspekce bude kontrolovat dodržování souvisejících předpisů a regulérnost průběhu zkoušky. Úkol bude realizován formou kontroly na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
5. Hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na naplňování podpůrných opatření. Ve školním roce 2019/2020 budou již čtvrtým školním rokem naplňovány principy společného vzdělávání zavedené novelou školského zákona účinnou od 1. 9. 2016. Cílem těchto zásadních změn realizovaných v rámci počátečního vzdělávání v České republice je umožnit dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účastnit se za stanovených podmínek vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim i školám pro tuto individuální integraci adekvátní podporu. Česká školní inspekce bude v rámci tohoto specifického úkolu navazovat na činnosti realizované ve vztahu ke společnému vzdělávání v uplynulých školních letech a soustavně sledovat, hodnotit a kontrolovat, jakým způsobem jsou zákonné požadavky uplatňovány v praxi, jak se daří naplňovat principy společného vzdělávání definované školským zákonem a k jakým změnám v dané oblasti činnosti škol dochází. Součástí bude také monitoring obtíží, rizik a systémových limitů v souvislosti s nastavenými parametry společného vzdělávání. Inspekční činnost bude významně zaměřena na práci asistentů pedagoga a jejich spolupráci s učiteli. Realizace úkolu je rovněž součástí monitoringu dopadu legislativních změn v této oblasti a také monitoringu dopadu intervencí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde také o příspěvek k prioritám Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, které se soustředí na snižování nerovností a na práci učitele jako stěžejního předpokladu kvality výuky. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
6. Identifikace a hodnocení společných znaků úspěšných základních škol ve 
znevýhodněných lokalitách. Významným problémem českého vzdělávacího systému je diferenciace škol ovlivněná do značné míry (byť ne výhradně) různými formami znevýhodnění žáků (sociálního, jazykového apod.). V některých lokalitách dochází ke koncentraci takových žáků v konkrétních školách, přičemž školy se s tímto objektivním vnějším faktorem vyrovnávají s různou mírou úspěšnosti. Cílem realizace tohoto dvouletého úkolu je popsat a zhodnotit vzdělávání v takových školách s vysokým podílem znevýhodněných žáků, které i přesto dosahují dobrých výsledků, neboť dokáží v rámci vzdělávání taková znevýhodnění různými nástroji či mechanismy omezovat či kompenzovat. Náplní druhého roku realizace úkolu bude identifikovat a hodnotit, jakými způsoby tyto školy znevýhodnění snižují, a jak se zavedené příkladné postupy promítají do průběhu a výsledků vzdělávání1. Výstupy inspekční činnosti přinesou mimo jiné i inspirativní příklady pro jiné školy působící ve znevýhodněných lokalitách s ambicí přispět k překonávání a snižování rozdílů v kvalitě vzdělávání v českých základních školách, což je v souladu s principy Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. V rámci realizace úkolu dochází k úzké spolupráci s vybranými externími odborníky (např. z Agentury pro sociální začleňování apod.). Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
7. Identifikace a hodnocení společných znaků vzdělávání v úspěšných základních 
školách. Jednou z nejefektivnějších cest směřujících k plošnému zkvalitňování vzdělávání je přenos inspirativních postupů z úspěšných škol k ostatním školám. Česká školní inspekce v souladu se svými zákonnými kompetencemi zjišťuje a hodnotí průběh a výsledky vzdělávání a také efektivnost vzdělávací soustavy. Při svých zjištěních pak zohledňuje také podmínky, které školy ke své činnosti mají, a zároveň také vyhledává, identifikuje a popisuje faktory a vlivy, které jsou společné školám, jež jsou všeobecně vnímány jako kvalitní. Cílem druhého roku realizace tohoto dvouletého úkolu bude identifikovat takové společné znaky průběhu vzdělávání v základních školách, které mohou mít souvislost s vysokou kvalitou vzdělávání jako celku, případně s dobrými vzdělávacími výsledky žáků2. Výstupy inspekční činnosti přinesou mimo jiné inspirativní příklady (konkrétní, nebo v podobě podložených tezí) pro ostatní školy s potenciálem přispět ke zvyšování kvality v českých základních školách v souladu s principy Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
8. Hodnocení podpory rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti 
v základních a středních školách. V rámci inspekční činnosti se Česká školní inspekce zaměřuje zejména na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v souladu s požadavky příslušných rámcových vzdělávacích programů, přičemž oblast hodnocení gramotností je nedílnou součástí výpovědí o kvalitě počátečního vzdělávání. Česká školní inspekce hodnotí podporu, dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání v šesti vybraných gramotnostech (čtenářská, matematická, sociální, přírodovědná, jazyková, informační), přičemž každý školní rok je hodnocena skupina tří gramotností, každá na jiném stupni škol (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ). Opakující se zaměření na jednotlivé gramotnosti umožňuje formulovat závěry o žádoucích i nežádoucích posunech v podmínkách, rozvoji i úrovni žáků v různých fázích vzdělávací dráhy. Realizace úkolu navazuje na výstupy projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice i na Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocení gramotností prostřednictvím výběrových šetření České školní inspekce předpokládá také Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 nebo Národní program reforem. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol, formou ověřování míry podpory a dosažené úrovně ve zmíněných gramotnostech prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a také v podobě analýz získaných dat a informací. 
1 Během prvního roku realizace úkolu byly na základě posouzení řady objektivizovaných informací od různých aktérů vzdělávání identifikovány školy vzdělávající znevýhodněné žáky způsobem, který dokáže dopady znevýhodnění žáků snižovat, byla připravena metodika takto tematicky zaměřeného inspekčního šetření a provedeno a vyhodnoceno pilotní ověření připravených inspekčních nástrojů. 
2 Během prvního roku realizace úkolu byly na základě posouzení objektivizovaných kritérií identifikovány školy vykazující dobré výsledky (s přihlédnutím k podmínkám, v nichž pracují) v různých (národních i mezinárodních) ověřováních výsledků vzdělávání, byla připravena metodika takto tematicky zaměřeného inspekčního šetření a provedeno a vyhodnoceno pilotní ověření připravených inspekčních nástrojů. 
9. Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících 
s environmentální výchovou v základních školách a víceletých gymnáziích. Environmentální výchova je jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Česká školní inspekce bude sledovat a hodnotit formy, rozsah, kvalitu i dopady environmentální výchovy v základních školách a v nižším stupni víceletých gymnázií ve vztahu k výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a k dovednostem potřebným pro adekvátní chování jedince v souladu s principy udržitelného rozvoje. Výstupem z inspekční činnosti bude mimo jiné doporučení směrem k obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, k metodické podpoře učitelům, k materiálnímu vybavení škol apod. Vyhodnocena bude kvalitativní změna v oblasti environmentálně zaměřených témat sledovaných dílčím způsobem Českou školní inspekcí v dřívějších letech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol, formou ověřování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a v podobě analýz získaných dat a informací. 
10. Hodnocení specifik, forem, rozsahu a přínosů vzdělávání v běžných školách s třídami 
zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona. Základní školy mohou na základě § 16 odst. 9 školského zákona zřizovat v běžných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami speciální třídy. V některých případech je možné a vhodné realizovat vzdělávání žáků z takových speciálních tříd v určitém rozsahu společně s žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb, přičemž takové společné vzdělávání může mít pozitivní dopady na obě skupiny žáků. Česká školní inspekce bude ve druhém roce tohoto dvouletého úkolu sledovat a hodnotit formy, rozsah a přínosy společného vzdělávání žáků ve školách s uvedenými třídami s cílem formulovat obecné principy, které vedou v případě vzdělávání žáků takových škol k úspěšnějšímu dosahování cílů vzdělávání3. Úkol má přímou vazbu k naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 
3 Během prvního roku realizace úkolu byly identifikovány školy realizující vzdělávání ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, bylo připraveno monitorovací elektronické zjišťování základních informací o realizaci vzdělávání v těchto školách, byla připravena metodika takto tematicky zaměřeného inspekčního šetření a připraveno pilotní ověření připravených inspekčních nástrojů. 
Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
11. Hodnocení a kontrola zápisů k plnění povinné školní docházky. 
Korektní průběh zápisů k plnění povinné školní docházky je stěžejním atributem rovného přístupu všech dětí ke vzdělávání. Proto jsou zápisy Českou školní inspekcí každoročně sledovány. Realizace tohoto úkolu souvisí také s implementací společného vzdělávání v kontextu novely školského zákona a s vyhodnocením dopadu Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018. Úkol bude realizován formou kontroly na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
12. Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu jako procesy i výsledky duchovní činnosti umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce), umění pak jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. Cílem realizace tohoto specifického úkolu bude identifikovat, posoudit a hodnotit formy a metody, jimiž školy podporují kulturní smýšlení žáků, usilují o aktivní zapojení žáků do nejrůznějších aktivit prezentujících jejich pozitivní hodnotovou orientaci v dané oblasti a přispívají k osobnostnímu rozvoji žáků opřenému o zdravě sebevědomé, sebekritické uvědomění si sama sebe. Výstupy inspekční činnosti přinesou podněty pro šíření příkladů inspirativní praxe škol v dané oblasti, impulzy pro cílenou podporu na úrovni škol i pedagogických pracovníků a případně také pro úpravy rámcových vzdělávacích programů. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
2. Další úkoly 
1. Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení. 
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován formou účasti v konkurzních komisích, určení dalších členů těchto komisí a v podobě analýz získaných dat a informací. 
2. Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění 
zjištěných nedostatků. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
3. Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají 
do působnosti České školní inspekce. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a v podobě analýz získaných dat a informací. 
4. Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a v podobě analýz získaných dat a informací. 
5. Vedení evidence školních úrazů. 
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován formou přijímání hlášení o úrazech prostřednictvím systému InspIS DATA a v podobě analýz získaných dat a informací. 
6. Součinnost školních inspektorů při komisionálních zkouškách a při přezkumech 
průběhu a výsledků maturitní zkoušky. Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován formou účasti na komisionálních zkouškách a přezkumech a v podobě analýz získaných dat a informací. 
7. Plnění povinné školní docházky žáků v zahraniční škole. 
Realizace úkolu na základě zmocnění ve školských právních předpisech. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací. 
8. Realizace činností vyplývajících ze zastoupení v systému Evropských škol. 
Realizace úkolu na základě Úmluvy o statutu Evropských škol, sdělení č. 122/2005 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, a pověření ministrem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění činností Českou školní inspekcí. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti a v podobě analýz získaných dat a informací. 
9. Zjišťování výsledků žáků v různých ročnících i stupních počátečního vzdělávání, v různých oblastech a gramotnostech (elektronickou cestou prostřednictvím systému InspIS SET). Již několik let provádí Česká školní inspekce v souladu se svým zákonným zmocněním zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání výběrová zjišťování výsledků žáků na základních i středních školách, v různých ročnících, předmětech i gramotnostech. Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání je důležitým prvkem pro poskytování účelné zpětné vazby (jeden ze stěžejních úkolů České školní inspekce jako zpětnovazebné instituce) jak na úrovni školy a hodnocení kvality jejího vzdělávacího procesu, tak na úrovni hodnocení efektivity vzdělávací soustavy. Na úrovni žáka a školy poskytují výsledky těchto zjišťování informaci o tom, jak žáci naplňují minimální požadavky definované státem (dle příslušných rámcových vzdělávacích programů, případně standardů), v čem jsou neúspěšní, v čem požadavky splňují apod. Na úrovni vzdělávací soustavy a jejího řízení jsou výsledky důležitým zdrojem informací např. pro tvorbu vzdělávacích politik nebo pro případné úpravy kurikulárních dokumentů. Pro Českou školní inspekci je informace o výsledcíchvzdělávání také důležitým doplněním hodnocení kvality školy, kdy např. v případě opakovaných rizikových výsledků vzdělávání může Česká školní inspekce školu navštívit, hodnotit a kontrolovat, a s pomocí dalších inspekčních nástrojů může napomoci zjistit příčiny daného stavu a podpořit školu k jeho nápravě či zlepšení. Informace o výsledcích vzdělávání navíc Česká školní inspekce propojuje se zjištěními z dalších typů inspekční činnosti i s výsledky mezinárodních šetření typu PISA, což je velmi důležité v rámci poskytování komplexního obrazu o kvalitě vzdělávání v České republice. Mají-li být výpovědi o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání komplexní, relevantní a kvalitativně silné, je třeba důsledně zjišťovat, sledovat a hodnotit jak podmínky, tak průběh i výsledky vzdělávání. Jde o aspekty hodnocení, které jsou vzájemně propojené a komplementární. Není možné vypovídat o kvalitě školy bez respektu k jejím podmínkám, není možné vypovídat o kvalitě školy bez důsledného hodnocení průběhu vzdělávání a příslušných pedagogických procesů a stejně tak není možné vypovídat o kvalitě školy bez systematického hodnocení jejích vzdělávacích výsledků. Proto je zjišťování výsledků vzdělávání nedílnou a velmi důležitou součástí inspekční činnosti. Mimo to je třeba poukázat na skutečnost, že realizace elektronického zjišťování výsledků vzdělávání v gesci České školní inspekce umožňuje koordinovat všechny možné druhy ingerencí do školy (zjišťování výsledků, mezinárodní šetření, inspekční hodnocení, kontrola, inspekční elektronické zjišťování informací o vzdělávání apod.), vzájemně reagovat na výsledky jednotlivých typů inspekční činnosti a také koncentrovat podporu pro školy se znalostí jejích silných i slabých stránek v rámci podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání. Realizaci výběrových zjišťování výsledků vzdělávání předpokládá také Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 nebo Národní program reforem. Úkol bude realizován formou ověřování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a v podobě analýz získaných dat a informací. 
10. Mezinárodní zjišťování výsledků žáků a zkušeností učitelů a ředitelů. 
Realizaci úkolu předpokládá Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Národní program reforem i obsah a pojetí individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který od 1. 2. 2017 realizuje Česká školní inspekce. Ta je garantem mezinárodních zjišťování výsledků vzdělávání v České republice na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy již od roku 2011. Informace získané prostřednictvím mezinárodních šetření typu PISA, PIRLS, TIMSS nebo TALIS Česká školní inspekce dále analyzuje a propojuje je s informacemi a zjištěními z různých typů národní inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních. Realizace mezinárodních zjišťování tak České školní inspekci umožňuje poskytovat komplexní informace o kvalitě a efektivitě počátečního vzdělávání, které v sobě synergicky propojují informace, zjištění a údaje z různých typů inspekční činnosti, včetně mezinárodního vzdělávacího kontextu. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol, v rámci elektronických nástrojů pro testování a dotazování a v podobě analýz získaných dat a informací. 
11. Realizace opatření uložených České školní inspekci rezortními, mezirezortními 
a dalšími strategiemi, akčními plány a obdobnými dokumenty. Realizace úkolu na základě závazků rezortu školství, resp. České školní inspekce v rámci dokumentů tohoto druhu. Úkol bude realizován takovými metodami, postupy a nástroji, které budou odpovídat jeho charakteru. Součástí budou vždy také analýzy získaných dat a informací. 
12. Účast v pracovních a expertních skupinách Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a dalších veřejných institucí. Realizace úkolu v rámci implementace poznatků, zjištění a zkušeností České školní inspekce při činnosti takových expertních skupin, jejichž zaměření se dotýká problematiky počátečního vzdělávání. Realizace úkolu navazuje na Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován formou účasti na jednáních těchto skupin a plněním úkolů, které budou na těchto jednáních dohodnuty. 
13. Spolupráce s organizacemi, institucemi a orgány veřejné správy, akademického i neziskového sektoru, jejichž předmět činnosti se dotýká problematiky vzdělávání a výchovy. Realizace úkolu na základě principu otevřenosti úřadů veřejné správy, se záměrem využívat informací, poznatků a zkušeností širokého spektra aktérů, jejichž činnost směřuje do segmentu počátečního vzdělávání, s cílem kontinuálního zvyšování kvality práce České školní inspekce i komplexního hodnocení kvality vzdělávání a s ním souvisejících činností ve školách a školských zařízeních. Realizace úkolu navazuje na Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020 schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Úkol bude realizován formou konzultací, jednání či přípravy a realizace inspekčních úkolů. 
3. Rozvojové úkoly 
1. Plnění povinností vyplývajících z mezinárodní spolupráce České školní inspekce 
a mezinárodních závazků, které Česká školní inspekce plní. Realizace úkolu na základě stanovených závazků (např. zastoupení ČR v GB PISA, BPC TALIS, CERI OECD, ECEC apod., členství ve Stálé mezinárodní konferenci inspektorátů apod.). Úkol bude realizován takovou formou, kterou dané závazky předpokládají. 
2. Realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení 
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Realizace úkolu na základě schváleného projektu s účinností k 1. 2. 2017. Úkol bude plněn formou realizace projektových aktivit a přípravy stanovených projektových výstupů. 
3. Realizace projektu Zavádění systému řízení kvality v České školní inspekci (Operační 
program Zaměstnanost). Vláda České republiky na svém zasedání dne 4. dubna 2018 schválila Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech. Ten navazuje na předchozí záměry Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra České republiky podpořit systémy řízení kvality v úřadech, které jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, služebními úřady České republiky. Schválený metodický pokyn přispívá k naplnění usnesení vlády ze dne 10. dubna 2017, v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu. V návaznosti na předmětná vládní usnesení jsou služební úřady povinny zavést příslušné systémy pro řízení kvality a postupovat v souladu se zněním metodického pokynu, přičemž jim je dána možnost naplnit stanovené požadavky s využitím finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace úkolu na základě schváleného projektu s účinností k 1. 9. 2019. 
Úkol bude plněn formou realizace projektových aktivit a přípravy stanovených projektových výstupů. 
4. Spolupráce při realizaci projektu „Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích“ (Vysoká škola NEWTON College, podpořeno z prostředků Technologické agentury ČR). Česká školní inspekce je partnerem vysoké školy NEWTON College při realizaci zmíněného projektu, který je financován z prostředků Technologické agentury České republiky. Realizace úkolu je založena na poskytování expertních stanovisek a zjištění České školní inspekce v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni. Úkol bude realizován formou konzultací a jednání s realizátory projektu. 
5. Spolupráce při realizaci projektu „Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění“ (Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, podpořeno z prostředků Technologické agentury ČR). Česká školní inspekce je partnerem Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně při realizaci zmíněného projektu, který je financován z prostředků Technologické agentury České republiky. Realizace úkolu je založena na poskytování expertních stanovisek a zjištění České školní inspekce v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni. Úkol bude realizován formou konzultací a jednání s realizátory projektu. 
6. Spolupráce při realizaci projektu zaměřeného na podporu rozvoje systému hodnocení kvality a efektivity vzdělávání na Ukrajině (Asociace pro mezinárodní otázky, podpořeno z prostředků České rozvojové agentury). Již od roku 2014 se Česká školní inspekce, v souladu se zahraničně-politickými prioritami vlády České republiky, podílí na podpoře reforem v oblasti vzdělávání na Ukrajině. V uplynulých letech tak Česká školní inspekce významně přispěla zejména k transformaci národní ukrajinské inspekční autority do podoby Státní služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny, k přípravě, ověřování, vyhodnocení a implementaci metod, postupů a nástrojů pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity vzdělávání v ukrajinských školách i k vymezení místa, které by zpětná vazba poskytovaná školám i státu v oblasti kvality vzdělávání měla v systému školství zaujímat. V následujícím období bude pozornost soustředěna na další podporu zavádění systému hodnocení kvality vzdělávání, zejména s ohledem na budování kapacit pro hodnocení kvality vzdělávání v jednotlivých regionech Ukrajiny a využívání ICT nástrojů pro efektivní výkon hodnoticích a kontrolních činností. 
Úkol bude realizován formou expertních konzultací, jednání, konferencí, seminářů, workshopů a sdílení know-how. 
7. Realizace komunikační strategie pro zajištění co nejširší informovanosti. 
Jedním z důležitých cílů České školní inspekce je pravidelně, otevřeně, široce a transparentně sdělovat informace o své činnosti, kvalitě a efektivitě škol a školských zařízení i vzdělávací soustavy jako celku v jednotlivých parametrech a oblastech počátečního vzdělávání, stejně jako komunikovat a projednávat přípravu, realizaci i vyhodnocení jednotlivých inspekčních úkolů nebo obecné otázky související se vzděláváním s představiteli klíčových skupin aktérů působících v počátečním vzdělávání (zástupci škol a školských zařízení, odborných školských asociací, akademického či neziskového sektoru, zřizovatelů, zaměstnavatelů, odborů apod.). Úkol bude realizován formou zveřejňování informací, prezenčními konzultačními jednáními, účastí na seminářích, konferencích či obdobných akcích oborových partnerů apod. 
8. Excelence činností České školní inspekce v oblasti efektivního výkonu státní služby. 
Vedle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je Česká školní inspekce jediným služebním úřadem v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy. Smyslem realizace úkolu je kontinuální zvyšování kvality činností úřadu ve smyslu zákona o státní službě, úzká spolupráce a součinnost se sekcí státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako nadřízeném služebním úřadu, vzdělávání státních zaměstnanců, posilování proklientského přístupu, aktivity směřující k maximální transparentnosti vykonávaných činností, rozvoj interní kultury úřadu, uplatňování etických principů a pravidel etiky státních zaměstnanců apod. Realizace tohoto úkolu navazuje na realizaci rozvojového úkolu č. 3. Úkol bude realizován formou konzultací, jednání, vzdělávání, seminářů a obdobných akcí. 
4. Metodologický komentář k realizaci specifických úkolů dle bodu 1 
Základ realizace jednotlivých specifických úkolů bude spočívat zejména v získávání a analýze informací z prezenční inspekční činnosti ve školách, z dotazníků zadávaných ředitelům, učitelům, asistentům pedagoga a žákům, v rámci specifických úkolů č. 1 a 2 budou analyzovány také výsledky výběrových testování žáků základních škol (6. ročník – matematická gramotnost, 8. ročník – environmentální výchova) a středních škol (1. ročník – čtenářská gramotnost, 3. ročník – sociální gramotnost) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Specifický úkol č. 1 bude realizován formou tematické inspekční činnosti na vzorcích základních a středních škol. Do realizace specifického úkolu č. 4 budou zahrnuty všechny školy, pro něž je na školní rok 2019/2020 plánováno provedení komplexní inspekční činnosti, tedy cca 700 mateřských škol, cca 700 základních škol a cca 300 středních škol včetně víceletých gymnázií, v případě specifického úkolu č. 2 cca 700 základních škol a víceletých gymnázií. Specifické úkoly č. 2, 4 a 12 budou realizovány v rámci komplexní inspekční činnosti, specifický úkol č. 10 při orientační nebo komplexní inspekční činnosti, specifické úkoly č. 7, 8 a 9 budou realizovány formou kontroly. U specifických úkolů č. 3, 5 a 6 půjde o druhý rok realizace úkolu; v průběhu školního roku 2018/2019 došlo k identifikaci příslušných škol, přípravě inspekčních nástrojů a jejich pilotnímu ověřování, ve školním roce 2019/2020 se uskuteční hlavní zjišťování a analýza získaných informací. U specifického úkolu č. 11 půjde o první ze dvou let realizace s plánem obsahu obdobným jako u výše uvedených dvouletých úkolů. 
Základem inspekčních nástrojů, které budou používány v rámci realizace specifických úkolů č. 1, 4, 7, 8, 9 a 10 jsou standardizované a dlouhodobě používané inspekční formuláře, doplněné v jednotlivých případech o baterie otázek cílených k předmětu daného specifického úkolu, inspekční formuláře ke specifickým úkolům č. 2, 3, 5, 6, 11 a 12 jsou či budou nově vytvořeny (na tvorbě těchto formulářů se kromě odborných útvarů České školní inspekce vždy podílejí také externí spolupracovníci, a to jak v pozici tvůrců, tak v pozici oponentů). Dále pak budou prováděny hospitace, řízené rozhovory s vedením škol, pedagogickými pracovníky i žáky, zadávány budou ankety a dotazníková šetření (v rámci prezenční inspekční činnosti), analyzována bude relevantní školní dokumentace. V případě testů použitých pro výběrové zjišťování výsledků vzdělávání v rámci realizace specifických úkolů č. 1 a 2 bude součástí příprav vedle oponentního posuzování také pretestace poskytující potřebné základní psychometrické parametry použitých testových položek. Součástí přípravy na realizaci jednotlivých specifických úkolů je také vzdělávání inspekčních pracovníků, kteří se na plnění těchto úkolů budou podílet. 

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

v úspěšných základních školách

A to je co?

Okomentovat