19.6.19

Kulatý stůl na téma Řízení vzdělávacího systému v ČR 2030+ v Dolních Břežanech

Výstupy z kulatého stolu ke Strategické linii 3 - zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce, jejímž garantem je Arnošt Veselý, v Dolních Břežanech 6. června 2019 na téma Řízení vzdělávacího systému v ČR 2030+. Diskuzní otázky byly dvě: "S jakými problémy se potýkají ředitelé škol? Jakými způsoby je možné je podpořit a napomoci jejich odbřemenění?" a "Je potřeba uvažovat o zavedení tzv. „středního článku řízení“? Jak by mohl vypadat?"


Moderátor panelové diskuze:

 • Arnošt Veselý, předseda externí expertní skupiny pro přípravu Strategie 2030+

Panelisté:

 • Hana Barboříková, MAS Dolnobřežansko
 • Martina Běťáková, místostarostka Psáry
 • Květa Trčková, ředitelka ZŠ Jílové u Prahy
 • Jindřich Kitzberger, PedF UK, ředitel ZŠ Duhovka
 • Zuzana Najvárková, ředitelka ZŠ a MŠ Úhonice
 • Václav Trojan, ředitel Ústavu dalšího rozvoje pedagogických pracovníků UK
 • Jaromír Beran, ředitel kanceláře ministra


Prezentace Jindřicha Kitzbergera:Diskuzní otázky:
 1. S jakými problémy se potýkají ředitelé škol? Jakými způsoby je možné je podpořit a napomoci jejich odbřemenění?
 2. Je potřeba uvažovat a zavedení tzv. „středního článku řízení“? Jak by mohl vypadat?

Ad 1)
 • Velká administrativní zátěž ředitelů – údržba budovy školy, výběrová řízení, výkaznictví, komunikace s rodiči, časté legislativní změny atp. – velmi by pomohla pozice provozního ředitele
 • Odbřemenění ředitelů by mělo proběhnout směrem ke zřizovateli, který však musí získat metodickou podporu z centra (MŠMT)
 • Nejtěžší situace je na malých školách – rozsah agendy je stejný jako u větších škol, avšak administrativní aparát je mnohem slabší
 • Systém s tak vysokou mírou autonomie, jakou disponuje ČR, musí vykazovat vysokou systémovou podporou – poskytovatelem může být např. NIDV
 • V ČR je přibližně 2500 zřizovatelů, kteří zřizují pouze jednu ZŠ – tito zřizovatelé nemají zřízen školský odbor, tudíž se ředitel školy neustále obrací pouze na starostu
 • Žádná škola nemůže být úspěšná na úkor jiné školy – logika nastavení systému se musí posunout směrem od konkurence ke sdílení
 • Je nezbytné vnímat český kontext s vysoce heterogenní vzdělávací soustavou – inspirujme se, ale nesrovnávejme se např. Finskem, kde panuje naprosto odlišná kultura
 • Je třeba si uvědomit, že stávající stav stále vyhovuje většině společnosti – řešení nelze aplikovat plošně, musí se jednat o soubor změn, každý region se potýká s jinými problémy
 • Řízení školy a pedagogická činnost jsou dvě naprosto rozdílné věci, přičemž obě vyžadují speciální přípravu - ředitelé nejsou dostatečně připraveni na svou funkci
 • Ředitel má být leader pedagogického procesu, tuto činnost nelze delegovat – je třeba podpořit jej v pedagogické oblasti
 • Ředitelé věnují pedagogickému leadershipu a skutečnému řízení školy jen kolem 16 % času
 • Nejširší podporu potřebují ředitelé malých škol a školek, jsou osamoceni v systému
 • K odbřemenění ředitele vedou 2 cesty:
  • Přehodnotit vztah právní subjektivity
  • Posílit personální kapacity ve školách
  • Zřizovatel disponuje právním, technickým i administrativním zázemím, které může svým školám poskytnout – odborné kapacity pak musí být v samotné škole
  • Centralizace neznamená cestu ke zlepšení, je třeba podporovat diverzitu
  • Problémem je, když se řediteli rozrůstá malá škola – ruku v ruce by měl jít přerod ve velkého manažera, který s sebou nese i delegování funkcí a pravomocí
  • Škola by rovněž mohla disponovat vlastním personalistou, který by dbal o řízení lidských zdrojů a jejich další rozvoj - ve školách by byl zaveden systém hodnocení učitelů a ředitelů, se kterým by personalista dále pracoval
  • Problém vztahu mezi ředitele a zřizovatelem není v právní subjektivitě, ale v nastavení majetkových vztahů
  • Ředitelé nepovažují výkazy a související administrativu za nadbytečnou, škrtání výkazů nepovede ke zkvalitnění systému – potřebují však výpomoc (administrativní pracovníci, ekonomové, personalisté, správci sítí atp.)
  • Ředitelé ZŠ a MŠ mají až třikrát vyšší vyučovací povinnost než ředitelé SŠ
  Ad 2)
  • Článek, který bude napomáhat s řízením školy, nesmí být odtržený od daného území, musí se nacházet v blízkosti školy (např. ORP) – je však třeba zajistit dostatečné odborné kapacity
  • Ředitelé by uvítali formu, která je k nim regionálně blízká - např. fungování MAS se velmi osvědčilo, ale není to systémové
  • Úroveň okresů se ukazuje jako ideální linie, v rámci které lze řešit problematiku školství
  • Střední článek řízení má zajistit školám zejména právní a ekonomický servis, nikoliv však odborný (pedagogický) - zřizovatelé nejsou schopni tuto roli převzít z hlediska metodického a odborného, avšak nesmí se zříkat funkce aktéra vzdělávací politiky
  • Velmi důležitá je otázka důvěry – zejména zespodu nahoru k centru (MŠMT) – velmi by napomohlo, kdyby MŠMT posílilo svou metodickou roli a představovalo konzultačního partnera
  • ČŠI v posledních letech rovněž velmi posílila metodickou funkci, což se v systému velmi osvědčilo
  • Musíme se zbavit iluze, že opatření, o kterých hovoříme budou rozpočtově neutrální – je třeba dorovnat obrovský dluh školství z minulosti - MŠMT je však tlačeno k tomu, aby přineslo řešení, která nic nestojí
  • Zřizovatelé se mezi sebou neshodnou, jakou míru podpory chtějí školám poskytovat a často se neshodnou ani samotní ředitelé – změny by zpočátku měly probíhat na bázi dobrovolnosti, na plošná opatření není systém nastaven
  • Na zřizovatele byla z centra delegována odpovědnost a přiděleny finance, za což má centrum nárok vyžadovat určitou úroveň kvality poskytovaného vzdělávání
  Výstupy z dotazníkového šetření mezi školami – MAP na území ORP Černošice (Hana Barboříková)  Kromě podrobného zjištění názorů ředitelů škol na území ORP Černošice a ORP Říčany na titulní otázky v prezentaci najdete i tuto představu:

  Jak by podle Vás mělo v nadcházejících letech vypadat vzdělávání v základní škole? Co by dítě opouštějící ZŠ / MŠ mělo umět? 

  • Vyhledat, třídit, prezentovat informace.
  • Slušné chování, respekt, tolerance k odlišnostem.
  • Přijímat pravidla, umět se rozhodnout, nést odpovědnost, angažovanost.
  • Umět řešit konflikty, odolávat zátěži, závislostem, pracovat s chybou.
  • Kriticky přemýšlet, selský rozum, hledat řešení.
  • Mít pracovní návyky, návyky pro celoživotní vzdělávání.
  • Základní čtenářskou, matematickou, finanční gramotnost.
  • Používat ICT.

  Dítě

  • Samostatné, vstřícné, empatické, respekt k autoritám, kontrovat své emoce, slušné chování, nést následky, morální hodnoty.
  • Umět se vyjadřovat, zdravě sebevědomé, sociálně zdatné.
  • Schopné koncentrace, komunikace a spolupráce v kolektivu.
  • Pracovat s chybou, toužící po dalším vzdělávání, hledat řešení.
  • Umět relaxovat.
  Školka

  • Více rozvíjet volní a citové složky, prosociálnost, etickou výchovu.
  • Důraz na dětskou hru.
  • Oprostit se od výkonnosti.

  Škola

  • Více rozvíjet emoční inteligenci, sociální gramotnost.
  • Občanský život, právní povědomí.
  • Upozadit encyklopedické znalosti.

  Jak je možné se zapojit?

  Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte, ať už na některém z kulatých stolů, anebo využijete online diskuzi na www.facebook.com/Edu2030plus

  Samozřejmě je možné i zaslat e-mail na adresu msmt.czedu2030@msmt.cz.

  Informace o přípravě Strategie 2030+ můžete rovněž sledovat i na facebooku, twitteru a instagramu MŠMT.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat