12.5.19

Stanovisko ředitelů středních odborných škol k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Ze stanoviska vybíráme: "Tato změna nerespektuje postavení středních odborných škol, které jsou tvořené více celky (pracovišti), dislokovaných na více místech (obcích, městských částech). Provoz těchto samostatných částí školy je zabezpečen prostřednictvím zástupců ředitele. Tito zástupci přitom řeší místní provozní záležitosti a problémy, včetně nutné administrativy, zodpovídají za personální zabezpečení výuky v místě, včetně kontrolní činnosti a dalších činností s provozem souvisejících."

Níže podepsaní ředitelé středních odborných škol zásadně odmítají navrhované znění novely NV č.75/2005 Sb., v části, která stanovuje pracovní pozice pedagogických pracovníků středních škol a týdenní rozsah jejich přímé pedagogické činnosti.

Respektujeme nutnost uvedené NV novelizovat ve smyslu změn financování regionálního školství. Navrhovaná opatření ale v žádném případě nesmí ohrozit chod škol a zajištění požadované kvality výchovně vzdělávacího procesu.

Navrhovaná změna unifikuje všechny druhy středních škol bez ohledu na jejich zaměření, vnitřní systém a celkovou náročnost řízení. Staví na stejnou úroveň střední školy s poměrně jednoduchou organizační a řídicí strukturou (např. gymnázia) se středními odbornými školami se složitými organizačními strukturami a systémy řízení, které často zajišťují vzdělávání v oborech zakončených výučním listem i v oborech zakončených maturitní zkouškou, mnohdy dislokovanými po provedených „optimalizacích“ v řadě míst i rozdílných obcích.

Požadujeme, aby v případné novele nařízení vlády v části, která stanovuje pracovní pozice pedagogických pracovníků středních škol a týdenní rozsah jejich přímé pedagogické činnosti, bylo zachováno stávající platné znění nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (konkrétně Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, část 3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola).

Podrobnější zdůvodnění na druhé straně.

V Hradci Králové 25. 4. 2019

Škola:

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. Odboje 670
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Vysvětlení připomínek k navrhovaným změnám:

§ 2a, odst. 2) – Tato změna nerespektuje postavení středních odborných škol, které jsou tvořené více celky (pracovišti), dislokovaných na více místech (obcích, městských částech). Provoz těchto samostatných částí školy je zabezpečen prostřednictvím zástupců ředitele. Tito zástupci přitom řeší místní provozní záležitosti a problémy, včetně nutné administrativy, zodpovídají za personální zabezpečení výuky v místě, včetně kontrolní činnosti a dalších činností s provozem souvisejících.

V případě, že škola má více takovýchto celků, je nezbytné stanovit snížení přímé pedagogické činnosti zástupcům s ohledem na velikost a podmínky v dané lokaci. Využití § 2a, odst. 1) je pro tuto potřebu akceptovatelné, nikoliv ale jako souhrn pro všechny zástupce ředitele. Tím by totiž došlo k neúměrnému nárůstu přímé činnosti zástupců ředitele, což by přímo ohrozilo řídicí práci těchto zástupců v dané lokaci. Je třeba si uvědomit, že v současné době nejsou potřeby školy zdaleka pokryty prací nepedagogických pracovníků, takže podstatná část administrativy leží na bedrech ředitele a jeho zástupců. 3. věta 2. odstavce je chápána jako negace § 4 odst. 2), což utvrzuje záměr o stanovení snížení počtu hodin přímé činnosti zástupců ředitele ve smyslu věty první (souhrn přímých činností všech zástupců). Na jednotlivé zástupce se tedy neuplatňuje § 2a, odst.1).

V příloze NV č. 75/2005 Sb. dochází, podle návrhu, k vyškrtnutí původního bodu 3.7, čímž se de facto ruší na středních odborných školách pozice zástupce ředitele pro praktické vyučování. Pokud tím měl navrhovatel v úmyslu tuto funkci zařadit mezi ostatní zástupce ředitele a uplatnit na ně souhrn snížené dotace přímé pedagogické činnosti ve smyslu § 2a, potom si pravděpodobně neuvědomil důležitost pozice zástupce ředitele pro praktické vyučování. Pracovník na této pozici je přímo zodpovědný za zabezpečení chodu praktického vyučování, jeho organizaci, komunikaci s firmami, které spolupracují se školou při zajišťování praktické výuky, uzavírání smluv s partnery, pravidelnou kontrolu všech smluvních pracovišť a operativní řešení problémů na těchto pracovištích, kontrolu, zda jsou na všech pracovištích dodržována veškerá bezpečnostní a hygienická pravidla, zda výuka probíhá ve smyslu schválených vzdělávacích programů. Reší nákupy, servis a obměnu vybavení praktického vyučování na pracovištích školy, zásobování materiálem, likvidaci odpadů a mnoho dalších činností. Tato práce je naprosto odlišná od práce jakéhokoliv jiného zástupce ředitele a je velmi časově a organizačně náročná. Původně stanovená výše úvazku odpovídala potřebám školy a naopak umožňovala řediteli školy variabilitu dle skutečných podmínek. Zrušení této pozice bez náhrady může mít za následek úplný kolaps praktického vyučování. Tento záměr je naprosto nepochopitelný zejména v době, kdy dochází k přibližování spolupráce středních odborných škol a firem ve smyslu uplatňování prvků duálního vzdělávání v našich podmínkách. Pokud škola praktikuje výuku ve více lokacích (městech), je naopak nezbytné vytvořit dostatečný prostor pro práci několika samostatných zástupců pro praktické vyučování.

Schválením navrhované novely NV č. 75/2005 Sb., by za současného nepřetržitého administrativního přetěžování středních škol došlo k částečné, ne-li úplné paralýze některých středních odborných škol, zejména těch, které zajišťují praktické vyučování, a také těch, které jsou dislokovány na více místech a tudíž vyžadují rozšířené vedení prostřednictvím samostatných zástupců ředitele (kteří de facto pracují spíše jako zastupující nižší ředitelé samostatných celků). Za podmínek stanovených novelou NV a současných platových podmínkách ve školství v kontrastu s narůstajícími nároky a administrativou by bylo velmi problematické na pozice zástupce ředitele někoho z pedagogů jmenovat. Naopak hrozí odchod těchto zkušených pracovníků nejen z pozice zástupce, ale i mimo sektor školství. To v konečném efektu může vést i k rezignaci ředitelů středních škol, protože nebudou schopni zodpovědně a efektivně zastávat svoji funkci.

Rozdělovník:

 • Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje 
 • Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
 • PaedDr. Markéta Stuchlíková, vedoucí odboru školství krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • Mgr. Edita Vaňková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 • Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor České školní inspekce
 • Mgr. Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT ČR
 • Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy 
 • Ing. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR 
 • Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
 • Ing. Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA
 • Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory
 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR
 • Agrární komora ČR
 • Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PŠ
 • Bohdana Göblová, předsedkyně OS KOVO

Žádné komentáře:

Okomentovat