14.5.19

Daniel Prokop a Tomáš Dvořák: Analýza výzev českého vzdělávání

Publikujeme celou studii, kterou si nechal Nadační fond Eduzměna vytvořit pro zmapování aktuálního stavu vzdělávacího systému a jeho jednotlivých aktérů. Studii zpracovali nezávislí sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák. Je založena na rešerši a dodatečné analýze již existujících studií a dlouhodobých mezinárodních šetření. Má podobu bodů, které ve stručnosti shrnují výsledky dílčích šetření.


Cílem této studie je provést rešerši a dodatečnou analýzu vybraných problémů v českém vzdělávání a poskytnout podklad pro zacílení opatření podporovaných Nadačním fondem Eduzměna založeným Nadací České spořitelny, Nadačním fondem Avast, Nadací Karla Janečka a Nadací OSF. Účelem není zcela komplexní analýza, ale zmapování vybraných nejdůležitějších problémů na výstupech českého vzdělávání a překážek, kterým čelí jednotliví aktéři ve vzdělávání. Studie ve svém zaměření vychází z obecného tematického zadání Nadačního fondu a jeho předpokládaných možných typů zaměření. Vyšší důraz je tedy kladen na základní vzdělávání a některé problémy středního a předškolního vzdělávání. Vzhledem ke svému účelu se tato studie zaměřuje zejména na problematické aspekty vzdělávání v Česku. Cílem studie je souhrn a identifikace problémů a možných bariér – nikoli návrh řešení či analýza best practices v zahraničí či v regionech. Ty mohou být předmětem dalších analýz.

Studie vychází z existujících zdrojů. Jsou jimi zejména mezinárodní výzkumy (PISA, PIAAC, TIMSS, PIRLS, TALIS) využitelné pro studium vývoje jednotlivých oblastí gramotnosti a kompetencí českých žáků, nerovností ve vzdělávání apod. Dále již zpracované analýzy (výroční, tematické a další zprávy ČŠI, McKensie, OSF, EDUin, ČOSIV atd.), ad-hoc výzkumy realizované v dílčích oblastech vzdělávání, jako je mediální výchova, či mezi specifickými aktéry, jakými jsou aspiranti o učitelskou profesi (např. výzkumy MEDIAN, Jeden Svět na školách, Kalibro, SCIO atd.), a také akademické články českých i zahraničních autorů. Tato rešerše byla doplněna 4 skupinovými diskusemi s experty v oblasti výzkumu a řízení vzdělávání, s řediteli a zřizovateli škol, s aktivními učiteli a se standardními učiteli.

Studie je rozdělena na úvod a další 4 kapitoly. První shrnuje aktuální stav vzdělávacího systému, především co se týká úrovně poskytování znalostí a dovedností dětem. Mezi ty patří mj. průměrná gramotnost v základních oblastech s trendy naznačujícími možné nedostatky vzdělávání na druhém stupni ZŠ, velká diferenciace kvality vzdělávání a závislost výsledků na rodinném původu, omezené znalosti a dovednosti žáků v oblastech jako je mediální gramotnost a jejich omezená občanská angažovanost a důvěra institucím, problémy v uplatnitelnosti z některých typů škol. V neposlední řadě potom fakt, že čeští žáci podle některých mezinárodních srovnání chodí do školy často neradi (což na 2. stupni ZŠ opět souvisí se sociálním statusem) a potýkají se nadprůměrně s problémovými jevy, jako je šikana.

Další kapitoly popisují vybrané problémy, které mohou s problémy na výstupech vzdělávání souviset a které existují na straně učitelů a výuky, rodičů a jejich vlivu na děti a vzdělání obecně, a řízení školní soustavy (tedy kooperace MŠMT, zřizovatelů a ředitelů škol).Studie ke stažení.

4 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

Ke grafu 19 - asi bych našel nějaké lidi, kteří jsou schopni "chilská junta" přečíst jako [chilská junta]…

Tvar "Čile" bych nečekal ani v elaborátu eduínů…

Nicka Pytlik řekl(a)...

"chilská junta" přečíst jako [chilská junta]

U Zeuse! To snad ne?!

Vladimír Stanzel řekl(a)...

[Pinochetova junta v Chile provedla puch.]

tyrjir řekl(a)...

Nerozchilujte se, prosím. :)))

Okomentovat