23.4.19

Václav Korbel, Daniel Münich: Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem

Zatížení domácími úkoly a jejich užitečnost je nejen v Česku často diskutovaným tématem učiteli, rodiči, odbornou veřejností, potažmo i žáky samotnými. Kromě toho, že ani v odborné literatuře neexistuje shoda nad přínosností domácích úkolů pro vzdělanost žáků, žádný výzkum dosud nezmapoval míru zatížení domácími úkoly v České republice v mezinárodním porovnání a jaké faktory (škola, učitel, žák) v něm hrají roli.


Zjištění na základě dat z šetření TIMSS mezi žáky 4. a 8. tříd v přírodovědných předmětech a matematice ukazují, že čeští žáci jsou v porovnání s ostatními zeměmi zatíženi DÚ velmi málo. Ve 4. třídách stráví nad DÚ v průměru 13 minut na každou vyučovací hodinu, což je pod průměrem ze zúčastněných zemí. V 8. třídách činí průměrné zatížení DÚ na hodinu pouze 9 minut, což je nejnižší hodnota ze všech 45 zúčastněných zemí.

Analýza faktorů nejvíce ovlivňujících množství a délku DÚ ukazuje, že v ČR i celosvětově je největší rozdíl mezi matematikou a přírodovědnými předměty, kde se v matematice zadává přibližně o třetinu více DÚ, navíc o třetinu delších. V Česku hrají určitou roli charakteristiky učitele jako věk, zkušenosti i styl výuky. Na druhou stranu, charakteristiky učitele, školy a žáků vysvětlují pouze 5 % celkových rozdílů v zatížení DÚ. Výsledky lze interpretovat i tak, že charakteristiky škol, učitelů, ani žáka nemají zásadnější vztah se zatížením DÚ.

Tato studie neodhaluje kauzální dopady DÚ na studijní výsledky žáků ani jiné přínosy nebo negativa. Nicméně ukazujeme, že odhadnutý vztah (nekauzální) mezi zatížením DÚ a výsledky žáků se výrazně liší podle toho, zda vycházíme z rozdílů mezi zeměmi, mezi školami, anebo z rozdílů uvnitř škol. Tím ilustrujeme, že zjednodušené nebo dokonce pominuté předpoklady odhadů mohou vést k mylným závěrům, jako že větší zatížení DÚ kauzálně zhoršuje žákovské výsledky, jak by někdo mohl usuzovat například na základě mezinárodního srovnání.

Zjištění studie odhalují velmi nízké zatížení českých žáků DÚ v mezinárodním srovnání. Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že by čeští učitelé měli žáky začít zatěžovat DÚ více. Zaprvé není prokázáno, ani v zahraničí, že vyšší zatížení DÚ automaticky studijní výsledky zlepšuje. Zadruhé debata o míře zatížení DÚ pomíjí další důležité otázky ohledně vhodného zasazení DÚ do místních podmínek výuky. Ačkoliv zodpovězení těchto otázek je mimo možnosti této studie, měly by být předmětem dalších výzkumů a odborných debat. Kvalitní učitelé by navíc měli být schopni posoudit vhodnost využívání domácích úkolů v místních podmínkách.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Takže víme, že v domácích úkolech zaostáváme za světem, ale nevíme, jestli je to dobře, a nebo špatně, a čemu vůbec ty úkoly poslouží. Podstatné ale je, jak to mají ve Finsku!

Eva Adamová řekl(a)...

Takže např. v Rusku stráví děti téměř 40 minut nad DÚ na jednu vyučovací hodinu? Tzn. asi tři hodiny denně? Tak to musí brzy toho zlého kapitalistu dohnat a předehnat!!! A je-li tomu skutečně tak, nelze se divit jejich velké spotřebě vodky.

Unknown řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že nemáme domácí úkoly zakotveny v našem právním řádu, nevím o čem vlastně článek je.

Okomentovat