22.4.19

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství (materiál se předkládá v souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství, připomínkové řízení)

Návrh novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda v mateřských školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních financované ze státního rozpočtu. Návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ukončuje možnost přiznávat podpůrné opatření asistent pedagoga dětem, žákům a studentům vzdělávajících se ve speciálních mateřských, základních a středních školách a speciálních třídách u běžných škol těchto druhů zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Současně určuje pravidlo ukončení platnosti doporučení těchto podpůrných opatření ex lege k  12. 2019. Návrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga v oddělení školní družiny, které je tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona.

Ke stažení:


ODŮVODNĚNÍ

A. OBECNÁ ČÁST

1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY


V souvislosti s přípravou nového systému financování personální podpory ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních a v odděleních školní družiny zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je nutné podrobně specifikovat pro školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazkem obcí maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda financované ze státního rozpočtu.

Stávající znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá potřebám výše uvedených škol a současný právní stav ve financování podpůrných opatření personální podpory je u těchto subjektů nejednotný.

2. ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ

Analýza společného vzdělávání přinesla mnoho poznatků o tom, že asistenti pedagoga nejsou vždy zcela odborně kvalifikovaní pro výkon své profese. Dále došlo k výraznému nárůstu administrativních procesů na straně školy a školských poradenských zařízení. Česká školní inspekce rovněž identifikovala potřebu zjednodušit administrativní procesy spojené s poskytováním podpůrných opatření všech stupňů.

Předkládaná právní úprava si klade za cíl tato zjištění pozměnit ve prospěch funkční aplikace financování personální podpory. Úpravou legislativních předpisů dojde ke snížení administrativní zátěže na straně škol a školských poradenských zařízení souvisejících s administrací financování personální podpory. Dále bude podpořena stabilizace pedagogických kolektivů a jejich profesionalizace, což povede k zajištění kvalitních personálních podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni ve speciálním školství. Operativní projednání návrhu právních předpisů je důležité z důvodu včasného nastavení podmínek efektivního a účelného využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s reformou financování regionálního školství s účinností od 1. 1. 2020.

3. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM

Navrhovaná novela vyhlášek představuje pouze dílčí změny dosavadní právní úpravy v mezích zákonného zmocnění.

4. ZHODOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace vzdělávacích systémů.

Na předmětnou úpravu přímo nedopadají žádné předpisy Evropské unie ani nijak nezasahuje do podmínek hospodářské soutěže na území Evropské unie.

Úprava je tak plně slučitelná s právem Evropské unie.

5. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

V České republice bylo k 30. 9. 2018 v systému regionálního školství celkem 112 mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních a celkem 663 tříd mateřských škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních. Dále bylo v rejstříku škol a školských zařízení evidováno celkem 329 základních škol podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních a celkem 3 387 tříd základních škol podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních. V 816 odděleních školních družin zřízených pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona bylo zapsáno celkem 8 394 účastníků.

Právní úprava předkládaných vyhlášek navazuje na zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění školský zákon a počítá pouze s eliminací negativních dopadů způsobených změnou výpočtu rozpočtu jednotlivých škol. Finanční dopady navrhované právní úpravy lze tedy považovat za rozpočtově nenavýšené vzhledem k tomu, že dojde k převedení finančních prostředků vynakládaných na personální podpůrná opatření v těchto školách, třídách a odděleních do rozpočtů jednotlivých škol.

Veškeré změny vyplývající z implementace předmětného návrhu novely vyhlášky budou zabezpečeny v rámci schválených limitů kapitoly bez dodatečných požadavků na státní rozpočet. Předkladatel se zavazuje, že po roce účinnosti navržené právní úpravy předloží Ministerstvu financí vyhodnocení přínosů a finančních úspor plynoucích z navržené optimalizace v oblasti financování podpůrných opatření v segmentu speciálního školství.

6. ZHODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH DOPADŮ, VČETNĚ DOPADŮ NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Navrhovaná úprava se dotýká výše uvedeným způsobem osob (dětí, žáků a studentů) se zdravotním znevýhodněním s vyšším stupněm přiznaných podpůrných opatření. Obecně má systém podpůrných opatření legislativně ukotvený ve školském zákoně pozitivní dopady na vzdělávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Navrhovaná úprava zajišťuje financování takové míry personální podpory, která odpovídá potřebám konkrétních dětí a žáků na základě druhu a míry zdravotního postižení. Předložený návrh pouze upravuje parametry financování personální podpory tak, aby se zajistilo účelnější a efektivnější využití finančních prostředků státního rozpočtu podle jednotných pravidel. Standard podpory poskytovaný konkrétním osobám zůstává zachován, a proto nedojde k negativním sociálním dopadům.

7. ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN

Navrhovaná právní úprava není diskriminační. Novelizovaná vyhláška č. 27/2016 Sb. právě naopak směřuje k naplnění vzdělávacích potřeb všech žáků bez rozdílu, v souladu s jejich nejlepším zájmem. Na tomto přístupu předkládaná vyhláška nic nemění.

8. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na životní prostředí.

9. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU

Změny obsažené v návrhu žádným způsobem neovlivňují bezpečnost či obranu státu.

10. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Navrhovaná právní úprava vychází z principu, že školy zpracovávají neanonymizované osobní údaje (včetně citlivých) na základě žádosti zákonných zástupců při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání či do školní družiny. Škola je povinna tyto údaje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) sdružuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 školského zákona vybrané údaje ze školních matrik. Citlivé osobní údaje vypovídající o dítěti jsou předávány ze škol v anonymizované podobě.

Navrhovaná právní úprava vychází z výše uvedených pravidel formulovaných v jiných právních předpisech, a nepředstavuje nové zpracování osobních údajů nad rámec dosavadní právní úpravy.

11. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK

Návrh novely vyhlášky je pouze změnou upravující vnitřní rozpory a změnou přinášející některé administrativní úspory. Návrh nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Část první – změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.

K Článku I (§ 1d)

K odst. 9:


Počty dětí s narušenou komunikační schopností neustále rostou a závažné vady řeči jsou jednou z nejčastějších příčin odkladu povinné školní docházky. Logopedická intervence ve třídách zřízených pro děti s vadami řeči je dosud financována převážně normativně a v rozdílné výši podle krajů. V rámci systémového řešení MŠMT navrhuje standardně zajistit pro každé dítě s diagnostikovanou závažnou vadou řeči 1 hodinu speciálně-pedagogické intervence týdně.

K odst. 10

Současný systém financování podpůrných opatření v mateřských školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních je nejednotný v rámci České republiky. Přestože jsou tyto školy financovány zvýšeným normativem, personální podpora asistenta pedagoga je na mnoha školách financována jako podpůrné opatření. V souladu se zavedením reformy financování k 1. 1. 2020 MŠMT reaguje touto legislativní změnou na potřeby výše uvedených škol a zavádí jednotný a transparentní systém financování přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga srovnatelných škol/tříd ve výši 36 hodin přímé pedagogické činnosti týdně na 8 hodin provozu mateřské školy. Změnou bude posílena motivace asistentů pedagoga k dalšímu vzdělávání, podpořena stabilita pedagogických kolektivů škol a ředitelům umožněno dlouhodobější finanční plánování. Významným pozitivem legislativní úpravy je rovněž snížení administrativní zátěže a efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu.

Část druhá – změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.

K Článku II (§ 10 odst. 12)


Personální podpora asistenta pedagoga je vedle vychovatele obvyklou pracovní pozicí využívanou v oddělení školní družiny zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. Změnou právního předpisu dojde k zákonnému nároku škol na přidělení finančních prostředků na přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga ve výši 10 hodin týdně bez ohledu na délku provozu oddělení. Tato nároková personální podpora zvýší možnosti školy pro realizaci i organizačně náročnějších zájmových vzdělávacích aktivit.

Část třetí – změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.

K Článku III bodu 1 a 2 (K Příloze č. 1, oddíl 1, body 1.7. a 1.8.)


Vzhledem k novým pravidlům financování škol a tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona ustanovení vymezují ta podpůrná opatření, která v nich nebude možné poskytovat, aby nedošlo k dvojímu financování.

Dosavadní rozrůzněnost financování personální podpory asistenta pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních přinášela nerovné finanční podmínky pro tyto školy v rámci České republiky. Tato praxe rovněž nárokovala zvýšené finanční požadavky na státní rozpočet. Personální podpora asistenta pedagoga financovaná z podpůrných opatření nebyla pro tyto školy systémovým řešením. MŠMT proto v souladu s reformou financování regionálního školství k 1. 1. 2020 nastavuje jednotná pravidla, kdy budou finanční prostředky na podpůrná opatření asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda napočítána přímo do PH školy tak, aby byly zajištěny rovné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se všemi druhy zdravotního postižení uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona ve srovnatelných školách a třídách.

Část čtvrtá – účinnost

K článku IV


Nabytí účinnosti vyhlášek se navrhuje dnem 1. 9. 2019, s výjimkou ustanovení části třetí, článek III, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.Zdroj: Apps.ODOK.cz

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

"Dále bude podpořena stabilizace pedagogických kolektivů a jejich profesionalizace, což povede k zajištění kvalitních personálních podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni ve speciálním školství."

A mimo speciální školství stabilizovat pedagogické kolektivy (tzn. přidělovat asistenty jinak a rozumněji než doposud, aby mohli mít na dané škole smlouvy na dobu neurčitou) a profesionalizovat personální podporu dětí s SVP (zavést pro asistenty požadavek Bc. vzdělání v oboru speciální pedagogika a platově je zařazovat minimálně do osmé platové třídy) nepotřebujeme? No asi nepotřebujeme, a i kdybychom potřebovali nemáme to z čeho zaplatit.

Okomentovat