15.4.19

CERMAT: Testová zadání jednotné přijímací zkoušky 2019

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo jednotlivá zadání didaktických testů a záznamové archy použité při jednotné přijímací zkoušce 2019. Klíče správných řešení budou zveřejněny až v den zpřístupnění výsledků školám 28. dubna 2019.

Do té doby není možné vyjadřovat se k hodnocení jednotlivých úloh. CERMAT upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.cermat.cz a profilu na sociální síti Facebook Jednotné přijímačky mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící.

12. dubna 2019

Matematika
Zadání didaktického testu
Záznamový arch

Český jazyk a literatura
Zadání didaktického testu
Záznamový arch

15. dubna 2019
Čtyřleté obory a nástavby - 2. řádný termín

16. dubna 2019
Šestiletá gymnázia - 1. řádný termín
Osmiletá gymnázia - 1. řádný termín

17. dubna 2019
Šestiletá gymnázia - 2. řádný termín
Osmiletá gymnázia - 2. řádný termín

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 28. dubna. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.

Uchazeči, kteří byli omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a budou konat jednotné testy v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů, tedy pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.

Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy. Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické testy v příslušných termínech konali. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Další informace související s výsledky přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání zápisového lístku a možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny pod níže uvedenými odkazy.
Zdroj: CERMAT.cz

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Matematika v porovnání s minulými lety lehká až neskutečně. Myslím si, že výběrové gymply budou mít problém uchazeče roztřídit. A jsem zvědavá na test dnešní.

Eva Adamová řekl(a)...

Dnešní test je svou náročností úplně někde jinde než test páteční, což by až tak nevadilo, kdyby bylo všem uchazečům umožněno absolvovat oba termíny. Jenže uchazeči, kteří se hlásí jen na jeden maturitní obor a jako druhý si dají obor učební, absolvují test jen jednou a jsou srovnáváni s lepším výsledkem těch, kteří absolvují test dvakrát. Pokud si vybrali na svůj pokus dnešní termín, pak jsou v pr.... .

Okomentovat