9.3.19

MŠMT zodpovědělo na dotazy o složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů

Vloni jsme požadovali od pracovníků MŠMT informaci o složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů, výsledky jste si mohli přečíst v odpovědi, kterou jsme v srpnu publikovali pod titulkem Složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů je PŘÍSNĚ TAJNÉ! Na další žádosti o informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, MŠMT opakovaně vůbec nereagovalo. Teprve nyní MŠMT odpovědělo na dotazy kolegyně a víme, jak to s více méně nefunkční Radou pro revize rámcových vzdělávacích programů vlastně bylo.

Práce na revizi rámcových vzdělávacích programů tedy probíhají více než rok a půl. Přesto podle vyjádření na konferenci Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ začínáme znovu od počátku.

Odpověď MŠMT:

Vážená paní magistro,

k Vaší písemné žádosti ve věci poskytnutí informace o jmenovitém složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů (Rada) a poskytnutí zápisu z uvedené Rady Vám sdělujeme následující.

Rada byla zřízena jako poradní orgán paní ministryně Mgr. Kateřiny Valachové. Členové Rady byli jmenováni na základě své odborné způsobilosti z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, sociálních věd, ekonomiky a průmyslu a dalších oborů relevantních pro problematiku kurikulárních dokumentů. Odborníky navrhli paní ministryni příslušné odbory sekce vzdělávání MŠMT, NÚV, profesní komory, zájmová a profesní sdružení z oblasti vzdělávání, vysoké školy, vědecké instituce a další relevantní subjekty. V příloze č. 1 zasíláme jmenný seznam členů Rady.

Radu krátkodobě aktivoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Jednání Rady se uskutečnilo dne 27. září 2017. V příloze č. 2 zasíláme zápis z uvedeného jednání.

S pozdravem

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. ředitel odboru

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO PRO REVIZE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Datum: 27. září 2017 od 9:00 hodin

Místo: MŠMT, Velký zrcadlový sál, budova A, Karmelitská 8, Praha 1,

Přítomni:

MŠMT: Ministr prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc., Mgr. Václav Pícl, Ing. Bc. Petr Bannert, Mgr. Marta Stará

Rada: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.; Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.; RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.; Ing. Martin Slabihoudek; RNDr. Zdeněk Somr; Ing. František Kamlach; Mgr. Ludmila Šprachtová; Mgr. Libuše Trávníčková; RNDr. Dag Hrubý; PhDr. Kamila Balharová

NUV: PhDr. Helena Úlovcová, PhDr. Helena Marinková, Ph.D., PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.,
PhDr. Markéta Růžičková, Mgr. Daniel Mareš,

Omluveni:
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M. Ed.; prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.; doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.; Prof. Ing. Vladimir Mařík, DrSc.; Mgr. Renata Šípková;

Zápis z jednání


Úvod
Na úvod pan ministr přivítal členy Rady pro revize RVP (dále jen Rada) a uvedl, že Rada byla sestavena ze zástupců akademické sféry, vzdělavatelů a zaměstnavatelů a jedná se o poradní orgán ministra.

1. Rada pro revize RVP - statut, organizace její činnosti. 
Náměstek pro řízení sekce vzdělávání pan Mgr. Václav Píci poděkoval členům za přijetí členství v Radě pro revize RVP a představil statut Rady pro revize kurikula a smysl zřízení Rady. Zdůraznil, že rolí Rady je podávat podněty k tezím a seznamovat se s výsledky pilotního ověřování revidovaných kurikulárních dokumentů.

2. Představení návrhu pojetí revizí RVP ve všeobecném i odborném vzdělávání.
Paní Olga Kofroňová (NÚV) představila materiál "pojetí revizí RVP", který schválila porada vedení MŠMT jako vstupní materiál pro revize RVP. Dále bylo uvedeno, že se jedná i o naplňování opatření, které vyplývají ze strategických dokumentů a jedním ze záměrů je nejen aktualizovat RVP na současné potřeby k uplatnitelnosti na trhu práce, ale i umožnění propojení s Národní soustavou kvalifikací.

3. Komunikační strategie vůči odborné veřejnosti - prezentace dílčích výsledků šetření.
Markéta Růžičková (NÚV) představila stručně strategii komunikace NÚV s odbornou veřejností následně zástupci NÚV představili realizaci a výsledky šetření, které se uskutečnilo ve dnech 14. 7. - 20. 9. 2018 a jehož cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků napříč jednotlivými stupni vzdělání. Velikost vzorku se pohybuje na hladině 930 respondentů a vzhledem ke skutečnosti, že se do šetření mohla zapojit i širší veřejnost, jsou do vzorku začleněni i tito respondenti. Počet pedagogických pracovníků se pohybuje okolo 772 respondentů. Tento vzorek bude předmětem dalších podrobnějších analýz.

4. Ukázka prací na revizích vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.

Daniel Mareš (NÚV) v rámci své prezentace představil postup prací na revizi RVP v oblasti matematiky a návrh dílčích výsledků vzdělávání. V průběhu prezentace bylo zdůrazněno, že úkolem je nejen zpřesnit a lépe definovat výsledky učení, ale především zajistit návaznost při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělání, především mezi 9. třídou a vstupem do středního vzdělávání.

5. Diskuse, závěr
V rámci odborné diskuse byly vysvětleny členům Rady nejasnosti z prezentací zástupců NÚV. Dále byly diskutovány zkušenosti členů Rady s aplikací RVP při tvorbě školních vzdělávacích programů
a potřebnost aktualizovat RVP. Závěrem Mgr. Václav Pícl, poděkoval za aktivní účast na jednání Rady.

Praze dne 27. září 2018

Zapsal:
Mgr. Marta Stará

Schválil:
Ing. Bc. Petr Bannert

Poznámka redakce: Datace v zápisu do roku 2018 je chybná, což vzbuzuje určité podezření o validitě dokumentu.

Členové Rady

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
doc. Mgr. Petr Novotný,
Ph.D. PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Ing. Martin Slabihoudek
Prof. Ing. Vladimir Mařík, DrSc.
RNDr. Zdeněk Somr
Ing. František Kamlach
Mgr. Renata Šípková
Mgr. Ludmila Šprachtová
Mgr. Libuše Trávníčková
RNDr. Dag Hrubý
PhDr. Kamila Baiharová
5 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je neuveritelne, jake tajnosti se delaji kolem veci, ktere bezprostredne souvisi s kazdodenni praci nas vsech.
Tak hlavne, ze se kde kdo ohani demokracii.

Eva Adamová řekl(a)...

No koukám na to jako vejr a přemýšlím nad tím jak je možné, že se na nějaké ustavující schůzi rady v září 2017, kde se teprve představují principy revize, už zároveň ukazuje i postup prací na revizi RVP matematiky, když zároveň vím, že se při setkáních ke strategii 2030+ v březnu 2019 hovořilo o tom, že se teprve v podstatě začíná. Jinak bych také řekla, že revize matematiky v RVP ZV je práce tak na dvě hodiny.

1. vrátit pět hodin do každého ročníku na druhém stupni
2. přesunout výuku desetinných čísel po dělení desetinného čísla přirozeným číslem a výuku úhlů do pátého ročníku
3. vrátit do devátého ročníku povinnou výuku lomených výrazů a goniometrických funkcí

Nicka Pytlik řekl(a)...

revize matematiky v RVP ZV je práce tak na dvě hodiny

A co kompetence?
Pytlici o nich poslední dobou neslyšeli, nečetli... Ani o těch rozklíčovaných!
Vypadá to na naprostý rozklad zkompetentňování v českých školách. A dokonce i v inovativně alternativních programech ani vidu, ani čuchu.

Ivo Mádr řekl(a)...

Mám obavy, že revize učebních osnov matematiky bude probíhat trochu jinou formou. Jen se hrozím, aby těch bezhlavě vyškrtaných pasáží nebylo příliš. O dotaci 5 hodin matematiky v učebním plánu si můžou matematici nechat jen zdát. Prioritou budou předměty spojené s obranou vlasti a odhalováním šíření dezinformací z jistých zemí. A na všechny možné změny budou chybět peníze, včetně platů učitelů.

Eva Adamová řekl(a)...

V tom případě to nebude revize, ale destrukce.

Okomentovat