21.12.18

NÚV: K problematice fyzikálního vzdělávání v ČR před revizemi RVP - Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů

Publikace je podkladem pro revizi RVP ve fyzice. Jejími autory jsou zaměstnanci a spolupracovníci z pracovišť vysokých škol, které připravují budoucí učitele fyziky. Mnozí z autorů na základních či středních školách učí nebo v minulosti učili. Autoři při přípravě studie využili výzkumy a práce prováděné na katedrách a pracovištích vysokých škol, na nichž působí.

Úvod

Rámcové vzdělávací programy vstupovaly v platnost v letech 2002 – 2012 a znamenaly vyvrcholení úsilí o proměnu vzdělávání v České republice, která probíhala na přelomu tisíciletí. Jsou nejen zadáním státu školám, co mají své žáky učit a za jakých podmínek má vzdělávání probíhat, ale také poskytují podrobnou informaci o vzdělávání fakultám připravujícím učitele, vydavatelům učebnic, výrobcům učebních pomůcek, rodičům a (starším) žákům, zaměstnavatelům i široké veřejnosti. Správně formulované zadání školám je jednou z nutných podmínek pro kvalitní vzdělávání, i když není v tomto směru samozřejmě podmínkou jedinou a není ani podmínkou pro kvalitní vzdělávání postačující.

Rámcové vzdělávací programy vytvořily prostor pro značnou autonomii škol organizovat v zadaném rámci své vzdělávání tak, aby školy dosahovaly předepsaných cílů způsobem, který týmy jednotlivých škol považovaly za nejlepší. Školy své záměry vyjádřily ve svém školním vzdělávacím programu.
Vzhledem k exponenciálně se rozvíjejícím technologií, exponenciálně rostoucímu lidskému poznání a dynamice proměny společnosti, způsobu práce i životního stylu se MŠMT v roce 2017 rozhodlo přistoupit k revizi rámcových vzdělávacích programů. Obecným cílem revizí je upravit rámcové vzdělávací programy tak, aby školami poskytované vzdělávání vytvářelo reálný předpoklad pro absolventy škol žít aktivní a smysluplný život, přispívat k vytváření soudržné a spolupracující občanské společnosti, pracovně či specificky se ve společnosti uplatnit a přispívat ke konkurenceschopnosti státu v globální ekonomické soutěži v první polovině 21. století.

Předpokladem úspěšných revizí rámcových vzdělávacích programů je pečlivé vyhodnocení výsledků, procesů a podmínek vzdělávání, vyhodnocení cílů, obsahu a formy rámcových vzdělávacích programů i dopadů, které rámcové vzdělávací programy měly na vzdělávání, vyhodnocení trendů rozvoje společnosti i vzdělávání a srovnání českých kurikulárních dokumentů s kurikuly zahraničními. Teprve z důsledné analýzy stávajícího stavu vzdělávání i analýzy výše zmíněných trendů mohou vzejít relevantní doporučení pro revize kurikulárních dokumentů.

Cílem předkládané studie je předložit výše popsanou analýzu a pokud možno formulovat jasná doporučení, kterým směrem se ubírat při revizi rámcového zadání vzdělávacího oboru Fyzika, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Podkladová studie vznikala ve velmi krátkém čase a nad rámec běžného pracovního vytížení všech autorů. Všem, kteří přispěli jednotlivými kapitolami k předkládané studii, děkuji. Doc. RNDr. Janě Strakové, Ph.D. děkuji za laskavé a pečlivé posouzení studie. Děkuji také ředitelce společnosti Elixír do škol, Ing. Petře Proškové za podporu na setkáních pracovní skupiny. Své poděkování vyjadřuji i více jak třem stům učitelům fyziky, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou součástí studie. Mé zvláštní poděkování patří doc. RNDr. Leoši Dvořákovi, CSc., RNDr. Ireně Dvořákové, Ph.D. a RNDr. Věře Koudelkové, Ph.D. za velké množství organizační práce, bez které by tato studie v předkládané podobě nevznikla.

V Praze 13. prosince 2018

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Národní ústav pro vzdělávání


2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Hezká teorie. Minimální vliv učitelů, jen teoretizování.
Při tom hlavním problémem současné fyziky není co se bude učit, ale zda se fyzika vůbec bude učit.
Od nedostatku učitelů, přes nedostatek peněz na dělení tříd na laboratorní cvičení až po nedostatek času připravit pro žáky experimenty. Dnes v době mobilů se fyzika degraduje na promítání videí a to v lepším případě.

Ivo Mádr řekl(a)...

Každá větší revize RVP má projít odzkoušením na patřičné(ne speciálně vybrané) množině škol po delší dobu. Potom se stane, že tuto změnu logicky nepřijmou ti dole - učitelé. A když je něco šité horkou jehlou, pak to taky "dopadne". Příkladů v českém školství máme povícero.

Okomentovat