22.12.18

Jan Tupý: Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví – Tělesná výchova), analyticko-koncepční studie (interní dokument)

Analyticko-koncepční studie Člověk a zdraví byla vytvořena podle struktury dané Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Ve studii byly využity různé strategické a koncepční dokumenty, zprávy, studie, šetření atd., které informují o problematice pohybu, zdraví a bezpečí ve vztahu ke vzdělávání v mateřských, základních a středních školách i v ČR obecně a zároveň směřují ke kurikulárním dokumentům a k jejich možným revizím. Do jednotlivých kapitol byly vybrány materiály, které dokumentují typické názory ve sledované oblasti, nebo reprezentují ověřené výzkumy a šetření. Výběr je dán i skutečností, že dílčích podkladů je mnohem více, než je vzhledem k rozsahu studie reálné zpracovat.


Studie přináší stav kurikulárních dokumentů a názory (zjištění) před zahájením procesu revizí RVP nebo na jeho počátku.1 Byla snaha orientovat se jak na předškolní a základní vzdělávání, tak na střední vzdělávání. Reálně však převažují materiály a dokumenty týkající se povinného základního vzdělávání, což se odráží i v tomto materiálu.

Na začátek studie byla oproti zadané struktuře vložena kapitola Vstupní informace o vzdělávacích oblastech zaměřených na problematiku pohybu, zdraví a bezpečí v rámcových vzdělávacích programech (RVP), která přináší přehled zařazení i změn dané problematiky v RVP pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

V kapitolách 1 a 2 byly zachyceny informace o sledované oblasti (z různých dokumentů, studií a dalších materiálů). Do studie byly vybírány přednostně ty texty, které se nějak „dotýkají“ kurikulárních dokumentů a jejich užití v praxi. Převzaté texty byly převážně kráceny a převedeny do minulého času. V každé části byla zařazena problematika tělesné výchovy (TV), zdraví i bezpečí s tím, že napřed jsou (pokud je to možné) vždy uváděny informace o TV a pohybových aktivitách (PA), pak o zdraví a bezpečí. Jednotlivé kapitoly byly opatřeny poznámkami a komentáři, které doplňují uvedené názory, data a dílčí závěry, případně doporučeními, které ze závěrů jednotlivých materiálů vyplývají a mohou být využity pro zlepšení situace ve vzdělávání v dané oblasti, případně naznačují možnosti úprav dané oblasti při revizích RVP. Kapitola 3 přináší v souladu se zadanou strukturou náměty na revize RVP v dané oblasti.
V celé analytické studii byla důsledně dodržena citace z jednotlivých materiálů a na závěr byl doplněn přehled použité literatury.Žádné komentáře:

Okomentovat