18.11.18

Program Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na léta 2019–2023

Připravené návrhy hlavních svazových dokumentů (stanovy, finanční řád, program svazu) jsou určeny všem členům ČMOS PŠ v rámci celosvazové diskuze, jež potrvá do konce kalendářního roku tj. 31. prosince 2018. Případné připomínky, komentáře, postoje či návrhy změn směřujte prostřednictvím předsedů OROS a KROS k přípravným komisím.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, seniory a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

Základním cílem ČMOS PŠ je prosazování a obhajoba práv a oprávněných požadavků svých členů, zejména v oblasti pracovněprávní, ekonomické, sociální a profesní, tak jak je definováno v dokumentu „České školství – co chceme“. Ve své činnosti vychází z většinových názorů a stanovisek členů se snahou zůstat i v dalším období vysoce reprezentativní a respektovanou profesní organizací v ČR i na mezinárodní úrovni.
ČMOS PŠ bude především obhajovat důstojné pracovní podmínky svých členů a ostatních zaměstnanců ve školství.  Svou činností bude ČMOS PŠ dbát na právní ochranu zaměstnanců, na jejich sociální a ekonomickou situaci, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci i na jejich počáteční přípravu k povolání a další profesní rozvoj.


Při kolektivním vyjednávání bude ČMOS PŠ:
 • nadále aktivně prosazovat ochranu práv zaměstnanců do kolektivních smluv;
 • vynakládat úsilí na zkvalitnění kolektivního vyjednávání a obsahu uzavíraných kolektivních smluv;
 • dbát, aby zaměstnavatelé v souladu s právní úpravou vytvářeli podmínky pro činnost odborových organizací, jejich orgánů a funkcionářů;
 • aktualizovat vzorovou kolektivní smlouvu s ohledem na legislativní změny;
 • pokračovat v úsilí o vytvoření legislativních podmínek pro uzavírání vyšší kolektivní smlouvy s cílem zajistit účinnou kolektivní ochranu zaměstnanců v pracovněprávních vztazích ve školství;
 • prosazovat uzavírání dohod o vzájemných vztazích ČMOS PŠ a MŠMT.


Při působení ve společnosti ČMOS PŠ bude:
 • klást důraz na trvalý růst výdajů státního rozpočtu a dalších výdajů tak, aby celkový podíl veřejných výdajů na vzdělávání odpovídal výši dosahované ve vyspělých zemích EU (nejméně 6 % HDP);
 • dbát o to, aby veřejné školství, financované z veřejných zdrojů, bylo základem vzdělávací soustavy ČR na všech stupních;
 • usilovat o součinnost se zřizovateli při optimalizaci sítě škol a školských zařízení s důrazem na zavádění opatření k řešení problémů zaměstnanosti;
 • aktivně se zapojovat do procesu připomínkování právních předpisů;
 • bránit přijetí takových právních úprav, které by omezovaly odborová práva včetně práva na kolektivní vyjednávání a práva na stávku;
 • iniciovat vydávání společných právních výkladů s příslušnými ústředními orgány a spolupodílet se na jejich tvorbě;  
 • prosazovat, aby dostatečná míra ochrany práv zaměstnanců zůstala zaručena přímo ze zákona, zejména pracovněprávní úpravou v zákoníku práce.


 1. Pracovní a platové podmínky
ČMOS PŠ bude:
 • prosazovat přijetí opatření vedoucích ke stabilitě a perspektivě povolání ve školství;
 • vystupovat proti všem formám diskriminace, proti obtěžování nebo vystavování zaměstnanců psychickému či fyzickému násilí a stresu na pracovišti;
 • prosazovat další právní úpravy posilující ochranu pedagogických zaměstnanců vzhledem k narůstající agresivitě některých žáků a rodičů;
 • čelit snahám o zrušení tarifního systému odměňování zaměstnanců ve školství;
 • vyjednávat další růst tarifních platů a nárokových složek pedagogických a nepedagogickým zaměstnanců a dosáhnout úrovně srovnatelné s průměrnými mzdami zaměstnanců v ČR podle nejvyššího získaného stupně vzdělání.

 1. Podpora a rozvoj výchovně-vzdělávacího procesu
ČMOS PŠ bude prosazovat a podporovat:
 • odborné řízení školství bez politicky motivovaných vlivů;
 • zlepšení úrovně odborného vzdělávání a přípravy;
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím intenzivnějšího a cíleného rozvoje profesní stránky pedagogických pracovníků;
 • rozvoj profesní kariéry pedagogických pracovníků tak, aby jejich další vzdělávání bylo provázáno s jejich profesním růstem a odměňováním;
 • rozšíření nabídky kvalitních vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;
 • využívání ESIF fondů a dalších programů při podpoře vzdělávání i při odborové činnosti pracovníků ve školství;
 • úsilí pedagogických fakult zaměřené na změny v přípravě a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a rozšíření dostupné studijní nabídky.


 1. Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
ČMOS PŠ se bude zasazovat prostřednictvím svých zástupců v tripartitě na národní a regionální úrovni o řešení problematiky v oblasti hospodářské, sociální a školské.


ČMOS PŠ bude nadále rozvíjet a upevňovat sociální partnerství se zástupci státní správy a samosprávy ve školství na úrovni jednotlivých krajů.


ČMOS PŠ bude:
 • aktivně pracovat v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS) a spolupracovat s národními odborovými svazy;
 • považovat nadále problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za nedílnou součást činnosti odborového svazu ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou a ČMKOS;
 • ovlivňovat prostřednictvím svých zástupců v tripartitě na národní úrovni (RHSD) přípravu důležitých právních předpisů, které mají zásadní dopad na postavení zaměstnanců v hospodářské a sociální oblasti a na profesní potřeby zaměstnanců školství.
 • spolupracovat s VOS ve smyslu Smlouvy o sdružení odborových svazů (Školské odbory ČR).


ČMOS PŠ bude na mezinárodní úrovni:
 • spolupracovat s Education International (EI) a European Trade Union Commision for Education (ETUCE) a zároveň s jejich členskými a partnerskými organizacemi;
 • využívat poznatky a zkušenosti z odborářské práce zahraničních odborových organizací působících v oblasti školství;
 • prohlubovat nadstandardní vztahy s Odborovým svazem pracovníků školství a vědy na Slovensku, a to jak na centrální, tak i na regionální úrovni.


 1. Vnitrosvazová působnost a propagace svazu
ČMOS PŠ bude prezentovat hlavní smysl členství v odborech, který se neprojevuje pouze v materiálních výhodách, ale spočívá především v solidaritě,  kolegialitě a soudržnosti zaměstnanců jednoho resortu jako výrazu hrdosti na příslušnou profesi.


ČMOS PŠ bude:
 • svou aktivitu k růstu členské základny směřovat zejména na mladé zaměstnance škol a školských zařízení s cílem rozšířit jejich povědomí o odborech, o významu jejich činnosti a o výhodách odborového sdružování;
 • poskytovat a využívat Informační systém ČMOS PŠ Rotunda ke zlepšení informovanosti členů a zajištění vnitrosvazové komunikace v rámci principů spoluodpovědnosti vyplývajících z hlavních dokumentů svazu;
 • zajišťovat jednotné propagační materiály a reklamní předměty k podpoře zvýšení povědomí o svazu;
 • ve spolupráci s Českomoravskou vzdělávací agenturou zkvalitňovat přípravu odborových funkcionářů a hledat možnosti využití evropských dotačních programů pro zvýšení odbornosti svých členů;
 • poskytovat metodickou pomoc v oblasti BOZP prostřednictvím svazových inspektorů BOZP ve spolupráci s předsedy KROS;
 • podporovat činnost sekce seniorů a podporovat aktivity sekce mladých vedoucí k získávání nových členů;
 • rozvíjet aktivity EXOD.


ČMOS PŠ bude pouze svým členům:
 • poskytovat bezplatné právní konzultace a individuální poradenský servis a v případě žaloby i právní zastoupení před soudem;
 • nabízet účast na školeních, seminářích, konferencích a kulatých stolech o aktuálních otázkách školství;
 • zajišťovat školení pro potřeby základních organizací a oblastních organizačních jednotek společně s průběžnou informovaností o školské problematice a činnosti odborů;   
 • poskytovat materiály zaměřené na činnost odborového svazu, profesní a právní problematiku, kolektivní vyjednávání a další oblasti zájmu zaměstnanců školství v intranetu svazového webu;
 • hledat další možnosti zvýhodnění.ČMOS PŠ bude v rámci propagace své činnost usilovat o zlepšení informační a propagační činnosti uvnitř i vně odborového svazu, zejména prostřednictvím vlastního Týdeníku Školství,
E-zpravodaje, interaktivních webových stránek svazu, FB profilů a aktivní komunikací médii.


Zdroj: Hlavní dokumenty svazu připravené k celosvazové diskuzi před VIII. sjezdem ČMOS PŠ

4 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

A proč nyní dělají odbory pravý opak toho, co chtějí začít dělat od příštího roku?

Radek Sárközi řekl(a)...

Školské odbory mají pouze jeden bod programu:

"Nikdy nedopustíme zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců škol!"

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Od ledna by mohli sídlit rovnou v Karmelitské.

Pedagogická komora řekl(a)...

Náměstka Václa Pícla už tam mají... ;-)

Okomentovat