20.11.18

Ondřej Šteffl: Poznámky k pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 až 2023

Tento přehled není soustavnou analýzou Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 až 2023. Zaměřil jsem se zejména na obecnější problémy a oblasti, které bývají zpravidla přehlíženy. Naopak jsem se vyhnul konkrétním otázkám a oblastem, kde lze zejména od pedagogické veřejnosti, asociací a odborů očekávat zájem, kritický pohled nebo poučenější stanoviska, než by byla moje (inkluze, podmínky pedagogických pracovníků, ZUŠ atd.).Z poznámky na sociální síti Facebook vybíráme:

DZV nesměřuje do budoucnosti

I když jde o Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání, až na výjimky se hledí jen na současný stav trhu práce, sítě škol, poptávky po povoláních atd. V řadě oblastí (např. na trhu práce) je i čtyřletý cyklus poměrně dlouhý a může dojít k závažným změnám a prognózy jsou nejisté. Mnohem podstatnější ovšem je, že dnešní děti, žáci a studenti budou žít a pracovat ještě za dvacet, čtyřicet či dokonce padesát let, a tedy že by je školy měly vybavovat znalostmi a dovednostmi, o kterých můžeme předpokládat, že jim budou užitečné i v takto dlouhém horizontu. To se týká například revize RVP. Podobně i struktura školství resp. síť škol by měly být budovány s ohledem na dlouhodobý horizont. To vše je ovšem extrémně komplikované v situaci, kdy Česko nemá prakticky žádné věrohodné dlouhodobé strategické dokumenty. V obou případech, tedy co se týká obsahu vzdělávání i struktury vzdělávání lze ovšem očekávat, že rychlost změn ve společnosti se bude dále zvyšovat, že poroste rychlost technologických změn i jejich dopadů. Tudíž bude stále obtížnější dosavadními postupy na tyto změny reagovat. Z toho důvodu by bylo žádoucí usnadňovat změny, vytvářet pružnější obsahy i struktury. V RVP např. ponechat už i na základní škole výrazně větší volitelnost ze strany školy i žáka, strukturu oborů středních škol zjednodušit a zpružnit atd.

Pouze trh práce

Vzdělání a vzdělávání se stále chápe téměř výhradně (výjimky se v textu najdou) v souvislosti s trhem práce a ekonomickou konkurenceschopností, jako příprava pracovní síly. Vzdělávání jako příprava pro kvalitní a plnoprávný a plnohodnotný život, celoživotní učení, samostatné rozhodování a získávání informací se objevuje jen zcela sporadicky.

Přitom řada zásadních událostí v poslední době (viz bod Izolovaně od zbytku společnosti) se týká jevů, které nemají (jen) ekonomické pozadí, ale jde i o otázky identity, o kulturní války atd. Tvářit se, že společnost je jen ekonomika, že lidé jsou jen zaměstnanci nebo zákazníci, a že vzdělání má jen kvalifikační úkoly je nepochybně zúžené a omezené vidění celého problému. A to zejména v době, kdy již lidé v práci tráví menšinu svého (bdělého) času a tento podíl bude velmi pravděpodobně stále klesat. Takový přístup ke vzdělávání je navíc v přímém rozporu s platným školským zákonem, §2 odstavec (2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,

atd. DZV je koncipováno, jako kdyby jediným cílem vzdělávání byly ty vyznačené části. Přitom je z vývoje společnosti zřejmě, že deficity například v uvedených bodech a) a c) jsou značné a že často představují pro další vývoj společnosti větší riziko než dílčí či strukturní nedostatky v přípravě na výkon povolání.

Na samém počátku DZV se sice píše: „Dnešní doba přináší potřebu reagovat na mnoho změn, které rychle přicházejí. Na změny společenské, technologické, ekonomické, kulturní, ale i na změny, které s sebou přináší digitalizace a globalizace. Musíme průběžně sledovat nejen trendy a poptávku po dovednostech, podporovat rozvoj kvalifikace, konkurenceschopnosti, dovedností i kompetencí, prosazovat rovnost, sociální soudržnost, ale také budovat vztah ke vzdělávání a vzdělání.“ Ale v dalším textu už je tento zásadní přístup již omezuje jen na kvalifikaci a konkurenceschopnost.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když už je řeč o dlouhodobých záměrech a rozvojích, pytlici zaznamenali mnohé otázky scio testů čtenářské gramotnosti pro první ročníky sš a jsou přesvědčeni, že taková úroveň bude co nevidět i ve společné části maturitní zkoušky z českého jazyka.
Z hlediska čtenářské gramotnosti to není zřejmě nikterak podstatné, ale v jedné otázce je trpasličí planeta Pluto uvedena v přehledu planet.

Okomentovat