14.11.18

E-kniha pro vás: Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů, širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol.

Ze závěru knihy na MUNI.cz vybíráme:

Je přirozené, že častěji ze školy odcházejí (či do nich vůbec nenastupují) učitelé, kteří se díky svému oboru mohou uplatnit i mimo školství (v českém prostředí typicky např. učitelé cizího jazyka, zejména angličtiny, učitelé informatiky či matematiky). Proto je třeba, aby vzdělávací politika brala tato rizika v úvahu a cíleně se jimi zabývala. Bohužel, odhady počtu chybějících učitelů konkrétních aprobací v jednotlivých regionech (získané s různou mírou spekulace) jsou v poslední době v českém prostředí využívány například jako zdůvodnění pro návrhy na snižování kvalifikačních požadavků na učitele či na zaměstnávání učitelů z řad nadšených odborníků bez pedagogického vzdělání. Málo se ví o tom, že u jedné „nedostatkové“ skupiny učitelů, totiž u učitelů cizích jazyků, byly snížené kvalifikační požadavky dokonce již umožněny novelizací zákona o pedagogických pracovnících a to bez širší odborné diskuze. K těmto řešením se neuchyluje pouze české školství. V některých zahraničních školských systémech jsou uplatňovány podobné postupy, které někdy zahrnují i zvýšení výukové povinnosti učitelů (což se u nás děje také v rámci tzv. nadúvazkových hodin), zaměstnávání učitelů v důchodovém věku či studentů učitelství a zvýšení počtu žáků ve třídě. Podobné pokusy o vyřešení problému s nedostatkem učitelů však vedou ke snižování kvality, proto před nimi již v roce 2005 varovala studie OECD. Ani tzv. fast-trackové cesty do školství nabízené programy Teach First nebo Teach for America nejsou trvalým řešením nedostatku učitelů a nežádoucích odchodů ze školství. Je třeba hledat jiné způsoby, jak zajistit dostatečný počet kvalitních učitelů, umožnit jim profesní rozvoj a udržet ve školách ty učitele, kteří se osvědčí. Jako inspirace může sloužit nedávná zpráva Solving the Teacher Shortage. How to Attract and Retain Excellent Educators zpracovaná v USA kolektivem renomovaných odborníků pod vedením Podolskyové (2016). Strategie, které pro zlepšení situace formulují, se týkají prakticky všech oblastí profesní socializace začínajících učitelů a determinant socializačních procesů, jimž náš výzkum věnoval pozornost, a do značné míry s našimi závěry korespondují. 

Pro řešení problematické situace se i v našich podmínkách jeví jako důležité: (a) garantovat kvalitní přípravné vzdělávání učitelů orientované na realitu jejich profese, (b) zintenzivnit, popř. systematizovat podporu začínajících učitelů včetně péče o jejich profesní rozvoj. A to vše při docenění významu kolegiálního a komunitního rozměru učitelské profese a za podpory vzdělávací politiky ze státní úrovně.

Autoři: Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Tomáš Kohoutek, Eva Minaříková, Miroslav Janík, Tomáš Janík, Jan Mareš, Klára Uličná, Stanislav JežekEdice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi Svazek 45

Kniha vznikla s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu „Jaký význam má kontext: objektiv- ní determinanty socializace začínajících učitelů“ (GA15 12956S).

Spoluautorství kapitol: Světlana Hanušová: kapitola 1, 3, 5, 6, Závěry a doporučení; Michaela Píšová: kapitola 1, 2, 3, 5, 6, Závěry a doporučení; Tomáš Kohoutek: kapitola 4, 5, 6, Závěry a doporučení; Eva Minaříková: kapitola 2, 3.3, 5.5, 5.6.1, 6.2; Miroslav Janík: kapitola 2, 5, 6.2; Tomáš Janík: kapitola 2, 5.6.1, Závěry a doporučení; Jan Mareš: kapitola 2.3.2, 4, 5.5, 5.6.1; Klára Uličná: kapitola 2, 3.1, 5.5, 5.6.1; Stanislav Ježek: kapitola 5, 6.1.

Recenzovaly: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

© 2017 Masarykova univerzita

ISBN 978-80-210-8922-8 (online : pdf) ISBN 978-80-210-8889-4 (váz. vaz.) https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017

Žádné komentáře:

Okomentovat