28.11.18

Asociace speciálních pedagogů ČR: Návrh změn vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s odůvodněním

Navrhované změny Asociace speciálních pedagogů ČR stávající vyhlášky 27/206 Sb., jsou koncipovány tak, aby reflektovaly potřeby žáků, škol a školských poradenských zařízení s možností bezodkladného použití v souladu se zněním stávajícího školského zákona.
ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČR, Vinohradská 54, 120 00 PRAHA 2


Návrh změn vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s odůvodněním.

Navrhované změny ASP ČR stávající vyhlášky 27/206 Sb., jsou koncipovány tak, aby reflektovaly potřeby žáků, škol a školských poradenských zařízení s možností bezodkladného použití v souladu se zněním stávajícího školského zákona.

§ 3
NÁVRH MŠMT
(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení nemusí doporučit, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení.

NÁVRH ASP ČR
(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

ODŮVODNĚNÍ
Individuální vzdělávací plán a jeho náležitosti definuje školský zákon v:
  • § 16 odst. 2 f)
  • § 18
  • § 19 i)
  • § 165 odst. 2 a)

Tato připomínka je zásadní

§ 3
NÁVRH MŠMT
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o
    1. úpravách obsahu vzdělávání žáka,
    2. časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání,
    3. úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka,
d)b) případné úpravě očekávaných výstupů ze vzdělávání žáka.

NÁVRH ASP ČR
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o
a) úpravách obsahu vzdělávání žáka,
b) časovém rozvržení vzdělávání,
c) hodnocení žáka,
d) případné úpravě očekávaných výstupů vzdělávání žáka.

ODŮVODNĚNÍ
V individuálním vzdělávacím plánu jsou podstatné také informace o časovém rozvržení vzdělávání a způsobu hodnocení žáka.

Tato připomínka je zásadní

§ 19
NÁVRH MŠMT
(3) (2) Školy, třídy, Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.

NÁVRH ASP ČR
(2) Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu, přičemž v odůvodněných případech nesmí přesáhnout jednu polovinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.

ODŮVODNĚNÍ
Vymezení počtu žáků jiného druhu znevýhodnění, ohrožuje vzdělávání žáků indikovaných pro vzdělávání ve škole zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona v případě, že jejich zdravotní znevýhodnění nekoresponduje se zaměřením v jim dostupné třídě školy, může jim znemožnit vzdělávání i v případě, že třída není naplněna podle § 25. Tato pravidla znemožňují ředitelům škol efektivní naplňování tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Škola je povinna zabezpečit vzdělávání přijatých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nelze předjímat počty žáků v daném školním roce a v dané třídě základního vzdělávání s jednotlivými druhy znevýhodnění tak, aby odpovídal počtu žáků stanovených pro třídu.

Tato připomínka je zásadní

§ 20
NÁVRH MŠMT
(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let.

NÁVRH ASP ČR
(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky.ODŮVODNĚNÍ
V případě opakovaného potvrzení diagnózy neexistuje relevantní důvod, proč žákovi s lehkým mentálním postižením stanovovat jiný termín platnosti doporučení, než ostatním žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.

Tato připomínka je zásadní

§ 22
NÁVRH MŠMT
a) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 3 až 5 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let u prvního doporučení nejdéle po dobu 2 let a dále pak podle povahy speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

NÁVRH ASP ČR
a) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 roku a dále pak podle povahy speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

ODŮVODNĚNÍ
V případě prvního doporučení neexistuje relevantní důvod proč při převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální stanovovat jiný termín platnosti prvního doporučení, než ostatním žákům s diagnostikovaným mentálním postižením.

Tato připomínka je zásadní

Žádné komentáře:

Okomentovat