8.10.18

Ze sociálních sítí: MŠMT odpovídá na dotaz rodiče ohledně domácích úkolů

Na sociální síti Facebook se objevila odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dotaz rodiče ohledně povinnosti vypracovávat domácí úkoly. Řada komentujících rodičů označuje odpověď za vyhýbavou či závádějící, někteří ale argumentují, že například cizí jazyk se bez domácí přípravy nenaučíte...

Celý text odpovědi MŠMT:

Žádný právní předpis neupravuje přímo povinnosti žáků mimo vyučování, přitom je zcela logické, že vzdělávání samotné předpokládá jak školní výuku, tak přípravu na ni, což může probíhat mj. i formou domácího úkolu. Jedná se totiž o jednu z metod či forem výuky a ty jsou výlučně v kompetenci každého pedagogického pracovníka, potažmo vedení školy, protože na některých je možné se domluvit společně na pedagogické radě, nebo je může nařídit ředitel školy. Ten rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb a také za ně zodpovídá (§ 164 ŠZ). Metody nebo formy výuky (tedy popř. i domácí úkoly) jsou pak ošetřeny ve školním vzdělávacím programu (§ 5 ŠZ) a ve školním řádu dané školy (§ 30 ŠZ).

Lze tedy konstatovat, že domácí úkoly (příprava) nejsou povinné z pohledu legislativy, ale pokud je škola nebo samotný vyučující požaduje, má žák povinnost tento požadavek splnit, stejně jako každý jiný úkol, který mu učitel zadá (§ 22 ŠZ). Samozřejmě vše musí být přiměřené věku žáků a musí být zohledněny jejich fyziologické potřeby. Takto lze ostatně chápat také výklad dokumentu ministerstva Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu, ze kterého sám citujete, neboť i zde je zcela zřetelně uvedeno, že se jedná o činnosti školy odehrávající se zejména, nikoli tedy pouze při vyučování. Dále se konstatuje, že školním řádem nelze upravovat volný čas a jiné skutečnosti, pokud nemají přímou souvislost se vzděláváním, což o domácí přípravě rozhodně říci nelze.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud tedy žák plnění povinností zadaných učitelem odmítne, může učitel využít zákonných výchovných opatření jako při jakémkoliv jiném přestupku proti školnímu řádu či jiných pravidel školy (§ 17 vyhlášky 48). Pokud žák jakýkoliv úkol nevypracuje nelze toto hodnotit klasifikací, neboť v tomto případě není co hodnotit, ale lze žáka postihnout jiným způsobem a to takovým, který si škola zavedla za neplnění povinností (které by opět měly být zakotvené ve školním řádu). Více takových odmítnutí pak může vést k tomu, že učitel nebude mít dostatek podkladů pro hodnocení žáka v daném předmětu a ten bude muset být pak přezkoušen, a to i komisionálně (§ 22 vyhlášky 48).

ŠZ – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Žádný právní předpis neupravuje přímo povinnosti žáků mimo vyučování

No paráda! A proč tedy musí být žactvo prokazatelně proškoleno, jak se má chovat během státních svátků a prázdnin? Proč, milé mšmt?

Jirka řekl(a)...

Bingo!

Okomentovat