31.10.18

Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 309)

Navrhovaná úprava zajistí, aby mohl zřizovatel školy (škol) de facto i de iure ovlivňovat nabídku oborů vzdělání včetně počtu přijímaných uchazečů a tím naplňovat svoji komplexní strategii v oblasti středního školství ve své gesci. Zároveň návrh omezuje pravomoci ředitelů škol.


ZÁKON ze dne ................... 2018, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I Změna školského zákona

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 60 odst. 2 písm. b) se za tečkou doplňuje nová věta ve znění „Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů může zřizovatel podmínit svým schválením.“

Čl. II Přechodná ustanovení
Přijímací řízení vyhlášená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. OBECNÁ ČÁST

A Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Podle ustanovení § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oborů vzdělání a formy vzdělávání v kompetenci ředitele střední školy a zřizovatel nemá zákonný institut, jak záměry přijímaných v jím zřizovaných školách ovlivnit.

Platná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a princip rovnosti mužů a žen se na ni nevztahuje.

B Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Cílem předkládaného návrhu je umožnit zřizovateli střední školy rozhodovat, jaké obory vzdělání včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů bude škola v daném školním roce nabízet, a tím zabezpečit naplňování jeho zřizovatelských záměrů.

Pokud se týká krajem zřizovaných škol, navrhovaná právní úprava především umožní zřizovateli ve svém rozhodování zohlednit svoji celkovou strategii středního školství v regionu a zajistit uplatnění celokrajského hlediska oproti jednostrannému pohledu ředitele pouze v rámci dané školy.

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a princip rovnosti mužů a žen se na ni nevztahuje.

C Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Navrhovaná úprava zajistí, aby mohl zřizovatel školy (škol) de facto i de iure ovlivňovat nabídku oborů vzdělání včetně počtu přijímaných uchazečů a tím naplňovat svoji komplexní strategii v oblasti středního školství ve své gesci.

D Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti v právech a zákazu retroaktivity. Čl. 41 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že návrh zákona může vedle poslance, skupiny poslanců, Senátu nebo vlády podat také zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku, tj. kraje. Právo zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje je pak obsaženo v ustanovení § 86 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů a v ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

E Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují.

F Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smluvními závazky České republiky.

G Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, a dále nebude mít žádné sociální dopady včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí.

H Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná změna nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů.

I Zhodnocení korupčních rizik

Navrhovanou právní úpravou tak nevznikají žádná korupční rizika.

J Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K čl. I

V ustanovení § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uvádí: „Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.“ Na konci tohoto textu se navrhuje doplnit za tečkou nová věta ve znění „Předpokládaný počet přijímaných uchazečů může zřizovatel podmínit svým schválením.“ Tato úprava má umožnit zřizovateli školy de factoi de iure ovlivňovat záměry počtu přijímaných uchazečů v jím zřizovaných středních školách a realizovat tak svoji koncepci středního školství v kraji.

K čl. II

Z důvodu právní jistoty a předvídatelnosti práva se navrhuje zakotvit přechodné ustanovení upravující použitelnost dosavadní právní úpravy ve vztahu k vyhlášeným přijímacím řízením.

K čl. III
Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, aby byl dán dostatečný časový prostor řediteli střední školy i jejímu zřizovateli k realizaci procesu případného schválení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

V Karlových Varech dne 13. září 2018

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r. hejtmanka kraje

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

§ 60
Organizace přijímacího řízení

(1) Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy; ředitel školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna, není-li dále stanoveno jinak; způsob vyhlášení dalších kol přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.
(2) Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů může zřizovatel podmínit svým schválením.
(3) Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení
a) školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,
b) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.
(4) Informaci o skutečnostech podle odstavců 2 a 3 zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen "jednotná zkouška"), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.
(6) Při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekoná.

7 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ještě nedávno se tu někomu zdál tlak krajů fikcí.

Charlie řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Charlie řekl(a)...

"Cílem předkládaného návrhu je umožnit zřizovateli střední školy rozhodovat, jaké obory vzdělání včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů bude škola v daném školním roce nabízet, a tím zabezpečit naplňování jeho zřizovatelských záměrů."

Překlad:
Ačkoli má Vaše škola, pane řediteli/paní ředitelko, vynikající výsledky ve výuce daného oboru, je perfektně vybavena a personálně zajištěna a má dostatečnou kapacitu, potřebujeme udržet kvůli ... (dosaďte sami např. sociálnímu smíru, přízni voličů, udržení pracovních míst nebo kvůli řediteli, který je vedení kraje více nakloněn, atd.) tento obor na dalších školách, a proto daný obor v tomto roce na Vaší škole otevřen nebude vůbec nebo jen se sníženou kapacitou.

Mimochodem jsem před časem zažil situaci, kdy kraj takto "vyškemral" víceoborovou třídu u učebních oborů, které v kraji jiná škola nevyučovala i přes nesouhlas ředitele školy, a úředníci se další rok divili, že tuto víceoborovou třídu budou muset platit ještě další 2 roky, než žáci dostudují

Eva Adamová řekl(a)...

Žádná fikce to rozhodně není. Třeba ve Zlínském kraji se v posledních deseti letech ohledně středních škol dějí věci, že z toho rozumným lidem lezou oči z důlků. Uvedu jen několik příkladů, které jasně hovoří o "systematičnosti" práce kraje v této oblasti.

1. Zrušení osmiletého gymnázia ve spádových Valašských Kloboukách před osmi lety a nesmyslné ponechání téhož v nespádovém Slavičíně.

2. Pokus o zrušení jedné gymnaziální třídy na zlínských gymplech před pěti lety, který neprošel, ale vedl k omezení počtu míst na gymnáziích, protože ředitelé všech gymplů se v kraji v pudu sebezáchovy domluvili na naplňování tříd pouze do počtu 26.

3. Povolení středoškolského domácího vzdělávání před dvěma lety na ZŠ v Březové, která nemá se středoškolským vzděláváním žádné zkušenosti. Za tímto bohužel stojí kamarádšoft ředitele Zimčíka s krajským radním Gazdíkem, který před vstupem do politiky dělal ředitele v sousední obci. Za minulého radního to neprošlo.

4. Zrušení oboru Obchodní akademie při Gymnáziu ve Valaškých Kloboukách a nahrazení tohoto oboru další třídou čtyřletého gymnázia tamtéž, což vůbec nekoresponduje s bodem 2.

5. Povolení oboru Veřejná správa na zemědělském učilišti ve Valašských Kloboukách, kde pro tento obor není vůbec žádné zázemí, denní maturitní obor tam nikdy neměli a dálkoví studenti oboru Podnikání u maturity vždy dopadnou jako hubkaři. Navíc to naprosto nekoresponduje s výše uvedeným zrušením Obchodní akademie.

Taky vám to přijde jako galymatyáš bez hlavy a paty?

poste.restante řekl(a)...

Zájem krajů je logický a předpokládatelný.
My můžeme v podstatě vyjít jen ze dvojí premisy a na to navazující logiky:

A. Kraje (stejně jako obce) plní zřizovatelské funkce a mají plné právo nakládat se "svým majetkem". Koneckonců jde o zvolené zástupce občanů. - Pak ovšem musíme přijmout i fakt, že krajský úřad, potažmo zastupitelstva mohou činit rozhodnutí nejen rozumná a správná, ale také naprosto blbá a účelová.

B. Riziko, že zájmy komunálních politických či mocenských klik a jednotlivců povedou k nesmyslným a špatným rozhodnutím je příliš vysoké a je nutné ho více či méně eliminovat. - Pak lze případná rozhodnutí z kompetence krajů (obcí) buďto zcela vyjmout, nebo podmínit souhlasem vyššího orgánu (MŠMT, Parlament).

Osobně si myslím, že převod zřizovatelských funkcí na kraje a obce byla jedna z největších porevolučních pitomostí ve školství a je jednou z příčin současného neutěšeného stavu. Tím, kdo má garantovat dostupnost a kvalitu vzdělávání je stát a nikoliv obec či region a stát by k tomu také měl mít nástroje. Což v současnosti nemá.

Eva Adamová řekl(a)...

S posledním odstavcem naprostý souhlas. Za ten mrdník, který ve středním školství v současné době je, si mohou jednotlivé kraje svým neuváženým a nekoncepčním rozhodováním samy.

Teď už je to tak rozjeté a rozeštelované, že to vypadá na pozdě bycha honit. Než spravovat rozpadající se barák, je mnohdy lepší ho celý zbořit a postavit od základů znovu.

Ygrain řekl(a)...

No jo, jenže ono bývá zvykem nejdřív z toho baráku vystěhovat lidi. Vzhledem k tomu, jak ve školství obvykle opravy vypadají, můžeme ale čekat spíš zflikovanou rekonstrukci za plného provozu.

Okomentovat