1.10.18

Česká školní inspekce reaguje na článek o InSPIS Portál

Česká školní inspekce zareagovala na článek „Česká školní inspekce uvádí zavádějící informace o InSPIS Portál“, který jsme publikovali 14. září 2018. Ondřej Andrys v e-mailu uvedl, že ve článku je uvedena celá řada zcela nesprávných a nepravdivých údajů týkajících se provozování systému InspIS PORTÁL. Tyto údaje podle něj nevychází ani z jeho předchozích odpovědí na naše otázky, ani z odkazovaných zdrojů.

Předchozí odpověď Ondřeje Andryse, kterou jsme publikovali v článku Česká školní inspekce uvádí zavádějící informace o InSPIS Portál byla dle našeho názoru vyhýbavá a zavádějící. Primárně neuvedl podrobnosti, jako v následujícím textu (stačila odpověď o přibližné výši nákladů), který je opět v řadě ohledů vyhýbavý a neřeší klíčový bod kritiky: školy nemají o systém InspIS PORTÁL zájem a neaktualizují své údaje (většina údajů je z roku 2014).

Text Ondřeje Andryse:

Reagujeme na Váš článek zveřejněný pod názvem „Česká školní inspekce uvádí zavádějící informace o InSPIS Portál“ dne 14. 9. 2018 na portálu www.pedagogicke.info, ve kterém je uvedena celá řada zcela nesprávných a nepravdivých údajů týkajících se provozování sytému InspIS PORTÁL. Tyto údaje nevychází ani z našich odpovědí na Vaše dřívější otázky, ani z Vámi odkazovaných zdrojů.

A) K odkazované smlouvě „Provoz InspIS 2017“

Pokud si tuto smlouvu řádně prostudujete, zjistíte, že se uzavírá na poskytování tří služeb vztahujících se k různým systémům rodiny InspIS, a to pouze pro období roku 2017. Jedná se o tyto služby:

1. Služba zajištění provozu systémů, jejich upgrade a dalších provozních náležitostí – jinak obecně zajištění tzv. SLA

– pro období 12 měsíců jsou celkové finanční náklady ve výši 2.755.800 Kč bez DPH

2. Služba poskytování uživatelské podpory systémů

– pro období 12 měsíců jsou celkové finanční náklady ve výši 2.443.860 Kč bez DPH

3. Služba zajištění zákaznických úprav a rozšíření těchto systémů, tedy jejich rozvoj

- charakter této služby je rámcový, tzn. financování není paušální (měsíční) a souvisí se skutečně objednaným množstvím činnosti dle potřeby objednatele, celkové náklady mohou být až 2.970.000 Kč bez DPH

Vztah těchto služeb (a jejich nákladů) vzhledem k systému InspIS PORTÁL je následující:

1. Služby provozu vůbec nezahrnují správu serverů (jak dovozujete), jejichž správu zajišťuje Česká školní inspekce, jak se ostatně uvádí i ve smlouvě samotné. Tyto služby se vztahují k zajištění provozu systémů, tzn. „objemově“ jsou ovlivněny zejména množstvím funkčností (a jejich složitostí), počtem uživatelů (a jejich aktivitou), množstvím souvisejících aplikací a dalších náležitostí daných systémů. A právě tyto parametry také určují cenu těchto služeb, nikoliv tedy počet serverů, na kterých je daný konkrétní systém provozován. K údajům o počtu a konfiguraci serverů také není nijak vztažena smluvní cena této (ani jiných) služeb smlouvy. V tomto ohledu (výše uvedené parametry „složitosti“ zajištění provozu a jeho garancí) je postavení funkčně zcela triviálního systému InspIS PORTÁL a např. dalšího systému ze smluvní množiny, kterým je InspIS SET (systém pro elektronické testování žáků) s jeho komplexní a robustní funkcionalitou, šesti paralelně provozovanými aplikacemi a více než 300 tis. uživateli asi takové, jako systému pro řízení jaderné elektrárny (InspIS SET) a systému pro evidenci návštěv (InspIS PORTÁL). Zcela přesný rozsah podílu pracnosti relevantních služeb mezi systémem InspIS PORTÁL a zbývajícími systémy nelze z pochopitelných důvodů naznačených výše určit. Reálně jej lze odhadovat někde kolem 1:50, finanční objem prostředků by tedy mohl být cca 55 tis. Kč bez DPH.

2. Ani rozsah služeb poskytování uživatelské podpory se pro jednotlivé systémy neváže k počtu serverů, na kterých je daný systém provozován. I zde platí zhruba stejné zákonitosti jako v případě služeb zajištění provozu. A tak zatímco v případě jiných systémů InspIS (zejména InspIS SET a InspIS ŠVP) byly poskytnuty tisíce konzultací prostřednictvím telefonního callcentra (přičemž se zpravidla jednalo o konzultace v rozsahu jednotek až desítek minut), popř. prostřednictvím systému InspIS HELPDESK nebo e-mailem, v případě systému InspIS PORTÁL to bylo pouze celých 29 incidentů řešených výhradně elektronicky v systému InspIS HELPDESK. V tomto ohledu je tak podíl na ceně těchto služeb max. 0,5% ceny dané služby, tedy něco málo přes 12 tis. Kč bez DPH.

3. Služba úprav systémů se v rámci plnění této smlouvy systému InspIS PORTÁL vůbec nedotkla.

V roce 2017 tak systém InspIS PORTÁL mohl být na základě této smlouvy provozován za cca 55 tis. Kč bez DPH, se započítáním služeb uživatelské podpory pak za cca 67 tis. Kč bez DPH!!! Jde tedy o dramaticky jinou částku, než kterou jste na základě svých nesprávných výpočtů a dedukcí v textu uvedl.
Opakujeme ale, že se jednalo o situaci roku 2017, který nebyl předmětem Vaší původní otázky (a není to ani rozumně dovoditelné), naopak máme za to, že pokud položíte takto obecnou otázku, zajímají vás údaje aktuální platné (resp. za aktuální období). V tomto duchu jsme také odpověděli a jasně uvedli, že se jedná o údaje roku 2018. Vámi odkazovaná smlouva přestala platit k 31. 12. 2017. Vytvářet dojem, že se snažíme uvádět jakési „zavádějící informace“, je opravdu nekorektní, a to i s ohledem na to, že všechny smlouvy a dokonce také související podklady příslušných veřejných zakázek již řadu let zveřejňujeme ve všech státních registrech (registr smluv, profil zadavatele, věstník veřejných zakázek) a také na webových stránkách naší organizace.

K Vašemu vyjádření „Spotřeba elektrické energie pro provoz serveru je ve srovnání s výše uvedenými náklady zanedbatelná.“ si dovolujeme uvést některé základní souvislosti soudobých standardů z příslušné oblasti informatiky, které uplatňujeme i v naší organizaci. Důležité je uvědomit si (a vyplývá to i z Vámi odkazované smlouvy), že v případě serverů pro provoz systémů InspIS se jedná výhradně o servery virtuální, tedy o servery, ke kterým se (např. i díky proměnlivosti jejich HW konfigurace v čase) spotřeba el. energie vůbec nedá vázat (natožpak označit takto jednoduše za zanedbatelnou). Zároveň to, že je systém provozován na jednom virtuálním serveru, neznamená, že jakési energetické náklady se vážou pouze k tomuto serveru (nebo jeho faktickému HW hostiteli). Podstatná je tedy celá serverová infrastruktura (datové centrum) v podobě serverového šasí, skutečných HW serverů, diskových polí, zálohovací knihovny, aktivních komunikačních prvků a celé řady dalších zařízení. Možná budete překvapen, ale náklady na el. energie provozu takového datového centra představují zcela nezanedbatelnou částku min. 500 tis. Kč ročně. Tedy i tato část Vašeho textu je zcela nevalidní, přitom má evidentně vytvářet dojem, že jsme Vám neposkytnuli relevantní informace. Náklady na el. energii jsou při provozu InspIS PORTÁL v roce 2018 zcela převažující, v roce 2017 zhruba obdobné nákladům plynoucím z odkazované smlouvy, v obou obdobích pak však jistě ne zanedbatelné.

B) K Vašemu závěrečnému shrnutí (v článku uvedeno slovy Takže co říci na závěr) - rozdělíme na 3 části:
„Česká školní inspekce provozuje s nákladem přes 600000 Kč ročně webovou službu InSPIS Portál,”:

Jedná se o zcela nepravdivou a ničím nepodloženou informaci!. Detailní rozbor ceny provozních služeb v roce 2017 byl popsán výše. Vyplývá pak mimo jiné z textu smlouvy a obecně známých faktů nebo dovoditelných informací. V roce 2018 pak tyto náklady vůbec nefigurují. Připočtení jednorázových služeb vývoje při dílčím rozšíření systému (realizovaném mimochodem na základě podnětů samotných škol) do provozních nákladů systému je rovněž faktický nesmysl.

„…o kterou není mezi školami zájem a přes údajnou propagaci ji využívají jen omezeně, za poslední dva roky se k jejímu využívání navíc prakticky žádná nepřipojila.“:

Ani tato informace není pravdivá. Předně je třeba si uvědomit, že v registru školských subjektů systému samotného (resp. ve školském rejstříku, ze kterého jsou data o školách a školských zařízeních získávána) je zařazena i celá řada např. školských zařízení (jako samostatné domovy mládeže, školní jídelny, školská poradenská zařízení nebo dětské domovy), pro které vcelku pochopitelně nedává smysl vlastní prezentace tohoto typu (ani z naší strany toto nebylo očekáváno). S ohledem na tuto skutečnost pak lze konstatovat, že svůj profil dodnes naplnilo více než 50% škol, kterým je tato funkcionalita skutečně primárně určena nebo může být ku prospěchu. To rozhodně považujeme za výsledek minimálně uspokojivý.
Zájem veřejnosti je rovněž zanedbatelný a podle všeho v posledních dvou letech klesá.“:

Jedná se o zcela neseriózní a ničím nepodložené tvrzení. Tento zásadní omyl ve Vašem úsudku a poněkud zvláštním výpočtu, který zahrnoval např. zcela nereálný předpoklad stejné návštěvnosti jak během školního roku, tak i např. o letních prázdninách, jsme Vám vysvětlili již v odpovědi na Vaše otázky. Skutečnost je taková, že návštěvnost stoupá a považujeme ji za velmi slušnou. Pokud za jeden školní rok PORTÁL využije zhruba tolik návštěvníků, kolik žáků cca zahrnuje jeden celý populační ročník v rámci segmentu počátečního vzdělávání, považujeme to za naplnění jednoho z cílů existence celého systému.

Samozřejmě zároveň platí, co jsme už psali, že budeme dále pokračovat v motivování škol v tom, aby školy, které tak dosud neučinily, si profil doplnili a zároveň aby všichni své profily udržovali aktuální. Článek v našem bulletinu byl ostatně sepsán právě proto, jak jsme již rovněž uvedli v odpovědích na vaše otázky.

Tedy nikoli Česká školní inspekce ve svých odpovědích na Vaše otázky, ale Vy sám jste v předmětném textu bohužel uvedl řadu zcela nesprávných a ničím nepodložených informací a deduktivních závěrů. Považovali bychom tedy za férové, kdybyste věci uvedl na pravou míru a příslušné pasáže ve vašem článku ze dne 14. 9. upravil do korektní podoby.


Závěr původního článku tedy můžeme zkorigovat: Česká školní inspekce provozovala v roce 2017 s nákladem zhruba 250000 Kč webovou službu InSPIS Portál, o kterou není mezi školami zájem a přes údajnou propagaci ji využívají jen omezeně, za poslední dva roky se k jejímu využívání navíc prakticky žádná nepřipojila. Zájem veřejnosti je rovněž zanedbatelný a podle všeho v posledních dvou letech klesá.

3 komentáře:

Simona CARCY řekl(a)...

....Služby provozu vůbec nezahrnují správu serverů (jak dovozujete), jejichž správu zajišťuje Česká školní inspekce, jak se ostatně uvádí i ve smlouvě samotné. Tyto služby se vztahují k zajištění provozu systémů, tzn. „objemově“ jsou ovlivněny zejména množstvím funkčností (a jejich složitostí), počtem uživatelů (a jejich aktivitou), množstvím souvisejících aplikací a dalších náležitostí daných systémů. A právě tyto parametry také určují cenu těchto služeb, nikoliv tedy počet serverů, na kterých je daný konkrétní systém provozován...

Takže služby správy serverů nejsou zahrnuty vůbec, protože je provozuje ČŠI? To je asi divně, že? Nebo jsou někde skryty, aby mohly být v nouzi vytaženy jako králík?

Radek Sárközi řekl(a)...

Po reakci ČŠI je to ještě zamotanější...

Unknown řekl(a)...

To věci, kterým člověk nerozumí, bývají. Někdo zase nerozumí třeba tomu vzdělávání...

Okomentovat