2.9.18

MŠMT: Pokyn náměstka ministra k zajištění jednotného postupu při doporučování a využívání personální podpory asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školách speciálních

Z pokynu vybíráme: "Zákonná úprava umožňuje přiznat a poskytovat podpůrná opatření i žákům vzdělávajícím se ve speciálních třídách a školách, ale pouze ve zcela výjimečných případech, neboť podmínky ve speciálních školách a třídách jsou již primárně nastaveny pro skupinové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu byly zřízeny a vybaveny, a to jak po stránce personální, tak i po stránce materiální. Financování speciálních tříd a škol je plně v kompetenci krajských úřadů, a to formou jak příplatků k základní částce normativu, tak i formou dofinancování z rezervy (zejména asistentů pedagoga či dalšího pedagoga působícího ve speciální třídě). Dosavadní zjištění však ukázala, že systém určování „výjimečných případů" v oblasti poskytování finančních prostředků je nefunkční."


Praha, 29 srpen 2018
č. j.: MSMT-26841/2018-1

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo") dosud stále rozepisuje prostředky státního rozpočtu pro jednotlivé kraje určené na regionální školství pomocí republikových normativů. V souvislosti s ukončením přechodného období pro poskytování podpůrných a vyrovnávacích opatření (§ 32 Přechodná ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů) a se záměrem přípravy náběhu dalších legislativních změn souvisejících se změnou způsobu financování regionálního školství se ministerstvo rozhodlo sjednotit systém financování podpůrného opatření asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a školách speciálních. Zákonná úprava umožňuje přiznat a poskytovat podpůrná opatření i žákům vzdělávajícím se ve speciálních třídách a školách, ale pouze ve zcela výjimečných případech, neboť podmínky ve speciálních školách a třídách jsou již primárně nastaveny pro skupinové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu byly zřízeny a vybaveny, a to jak po stránce personální, tak i po stránce materiální. Financování speciálních tříd a škol je plně v kompetenci krajských úřadů, a to formou jak příplatků k základní částce normativu, tak i formou dofinancování z rezervy (zejména asistentů pedagoga či dalšího pedagoga působícího ve speciální třídě). Dosavadní zjištění však ukázala, že systém určování „výjimečných případů" v oblasti poskytování finančních prostředků je nefunkční.

Na základě výše uvedeného Vás žádám o zajištění jednotného postupu při doporučování a využívání personální podpory asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školách speciálních, a to s platností od 1. 9. 2018.


Personální podporu asistenta pedagoga financovanou jako podpůrné opatření s normovanou finanční náročností doporučí školské poradenské zařízení (dále ,,ŠPZ"), pouze u rediagnostikovaných žáků, kde byl tento způsob financování již využíván (a nadále je nezbytný). Škola poskytne ŠPZ maximální součinnost a uplatní požadavek doporučení další personální podpory s normovanou finanční náročností v případě, že není možno pokrýt jeho financování z rozpočtu školy, a to v počtu nejvýše dvou asistentů pedagoga na třídu. Další doporučované personální požadavky budou hrazeny z rozpočtu školy.

Respektování tohoto doporučení bude z důvodu efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu podléhat kontrole České školní inspekce.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

VÁCLAV PÍCL
náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádné komentáře:

Okomentovat