3.9.18

Jana Krajčová a Daniel Münich: Studie Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání

Kvalita učitelské práce je všeobecně vnímána jako klíčový spolu-determinant výsledků vzdělávání. Tato kvalita spoluurčuje mimo jiné tvorbu lidského kapitálu, budoucího ekonomického výkonu a kvality života. Navzdory tomu zůstává kvalita práce učitelů fenoménem, který je extrémně obtížné definovat, natož pak měřit. Možnost nepřímého náhledu na kvalitu učitelů nabídla mezinárodní výběrová šetření PIAAC a ALL dovedností dospělých populací zúčastněných zemí. Ve výběrových vzorcích těchto šetření se nachází i pedagogičtí pracovníci českého regionálního školství. Šetření obsahují informace o obecných intelektuálních schopnostech a dovednostech pro běžný život ve formě dosažených skórů dospělých jednotlivců v testech čtenářské, matematické a ICT gramotnosti (tj.) používání digitálních technologií.

Tato studie detailně mapuje úroveň a rozdíly ve výše uvedených intelektuálních dovednostech národních populací a jejich učitelů. Konkrétně jde o (a) mezinárodní srovnání starších a mladších dospělých populací a (b) mladších a starších generací učitelů. Naše srovnání se neomezuje na průměrné hodnoty test skórů, ale odhaluje i velikost heterogenity dovedností v rámci příslušných populací jednotlivých zemí. Nabízíme tak detailní náhled na problematiku výběrovosti do učitelské profese, a to jak v mezinárodním, tak mezigeneračním srovnání.

Studie se zaměřuje na situaci v České republice. Z analýzy vyplývá, že:

  1. Průměrné intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním srovnání zůstávají průměrné až mírně nadprůměrné, a to jak u starší, tak u mladší generace.
  2. Heterogenita dovedností zdrojových českých populací, starších i mladších, je poměrně nízká.
  3. Podobně jako v řadě dalších zemí je i v Česku patrná intelektuální výběrovost do učitelské profese.
  4. Heterogenita dovedností mezi českými učiteli je na průměrné mezinárodní úrovni, ale skrývá velmi dynamický nárůst heterogenity čtenářských a ICT dovedností u mladší generace učitelů.

Nárůst je mimořádně vysoký a nesrovnatelný s tím, co pozorujeme v ostatních zemích. Heterogenita intelektuálních dovedností v rámci celé populace českých učitelů zůstává na průměrné úrovni díky poměrně vysokému podílu starších učitelů, kde je heterogenita nízká. Heterogenita dovedností českého učitelského sboru v dalším období pravděpodobně poroste s tím, jak bude klesat podíl málo heterogenních učitelů, kteří do profese vstoupili před rokem 1989.

Nárůst heterogenity mezi učiteli, pokud se promítá i do heterogenity kvality jejich pedagogické práce ve svém důsledku znamená, že roste a poroste heterogenita vzdělání, která se dostává dětem v různých třídách, školách a regionech. Pokud růst heterogenity čtenářské gramotnosti u mladších generací českých učitelů potvrdí navazující výzkumy, mělo by to vést k přehodnocení nástrojů výběrovosti učitelské profese, ke změnám počátečního a dalšího vzdělávání učitelů a v neposlední řadě k výraznému nárůstu jejich velmi nízkého finančního ohodnocení.

Celý text studie Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání

Zdroj: IDEA.CERGE-EI.cz

3 komentáře:

Simona CARCY řekl(a)...

Heterogenita dovedností českého učitelského sboru v dalším období pravděpodobně poroste s tím, jak bude klesat podíl málo heterogenních učitelů, kteří do profese vstoupili před rokem 1989.

Hodnotí se heterogenita dovedností napříč profesemi? Třeba u právníků či lékařů?
A to klesání podílu málo heterogenních učitelů je nějakej eufemismus pro vymírání?
Jinak totiž vnímám ten předpoklad jako málo o něco opřený.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ač neradi, přiznávají pytlici, že mají svoji heterogenitu poměrně dost nestejnorodou.
Podle ročního odobí jim kolísá průměrná hodnota procentního bodu od 0,82 do 1,24 s rozptylem limitně se blížícím nule. Způsobuje to zřejmě poměrně vysoká míra entropie jejich exkluzivní disjunkce s nezanedbatelným reziduem monokinetické hybnosti.

Jana Karvaiová řekl(a)...

---různá struktura složení nebo vlastnost heterogenního složení, různorodost, heterogennost----
Mám se urazit hned nebo potom? Jakože starší generace je rozptýleněji blbá kdežto ta mladší oplývá génii? Jsem si nějak nevšimla.Nedávno jsem si přečetla, jak pedagogičtí elévové málo čtou a ejhle, průzkum vece něco jiného. A kdeže se ten průzkum prováděl?

Okomentovat