26.7.18

Causa Kojetice: Ředitelka školy versus zřizovatel 2.

Ke cause Základní školy a Mateřské školy Kojetice na Mělnicku se vracíme s dalšími dokumenty a s přehledem mediálního ohlasu. Ve sporu zaměstnanců školy a některých rodičů se zastupitelstvem, starostkou a dalšími rodiči, jsou často prezentovány i věcné chyby a nedoložitelná tvrzení.

Nejprve přinášíme snímek petice Vyjádření nesouhlasu s náhlým odvoláním paní ředitelky Mgr. Pavlíny Komeštíkové, kterou iniciovali členové skupiny na sociální síti Facebook s názvem Podpora paní ředitelce ZŠ a MŠ Kojetice:Na Vyjádření nesouhlasu s náhlým odvoláním paní ředitelky Mgr. Pavlíny Komeštíkové reagoval Obecní úřad Kojetice zastoupený starostkou Věrou Richtermocovou tímto dopisem:

Vážení rodiče žáků Základní školy a Mateřské školy Kojetice,

reagujeme na Váš dopis podaný dne 26. 4. 2018, v němž vyjadřujete nesouhlas s odvoláním paní ředitelky Mgr. Pavlíny Komeštíkové a současně jí vyjadřujete tímto dopisem i svojí podporu.

Na prvním místě uvádíme, že si obec váží Vámi projeveného zájmu a zejména pak i kladných ohlasů na fungování naší školy. Je zcela zřejmé, že obec jakožto zřizovatel plní svou úlohu řádně. Nicméně je nezbytné současně uvést, že obec je povinna postupovat tak, aby kvality jí zřizované základní školy byly zachovány. Rozhodně pak důvodem postupu obce nejsou, jak uvádíte, „mocenské hry“, nýbrž pouze naplnění zákonných požadavků vyplývajících ze školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.)

V návaznosti na výše uvedený školský zákon uvádíme, že školský zákon předvídá ve svém $166 v některých případech nejen právo, ale povinnost vyhlásit konkurz na ředitele školské právnické osoby. Tímto konkurzem není nikterak dotčeno právo současné paní ředitelky se vyhlášeného konkurzu účastnit.

Věříme, že nejen ze strany obce, ale i Vaší, dojde plně k respektování zákonných předpisů a k objektivnímu průběhu výběrového řízení.

S přátelským pozdravem

Obecní úřad Kojetice zastoupený starostkou Věrou Richtermocovou
Na zasedání zastupitelstva 28. května 2018 byly rodiči předány dva podpisové archy na podporu paní ředitelky a zaměstnanců školy. Zde je odpověď od zastupitelů Kojetic :

Obec Kojetice, Lipová 155, 250 72 Kojetice

Odpověď na vyjádření podpory paní Mgr. Komeštíkové a zaměstnancům školy

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 28. 05. 2018 jsme od vás na veřejném zasedání zastupitelstva přijali petici, v níž vyjadřujete podporu paní Mgr. Komeštíkové a všem zaměstnancům školy a žádáte odpovědi na některé otázky.

Přestože byl předmět vašich dotazů, dle našeho názoru, podrobně vysvětlen na uvedeném zasedání zastupitelstva, předkládáme vám odpovědi na čtyři základní otázky, které nám kladete.

1. Proč konkurs o rok dříve?
Konkurs byl vyhlášen v souvislosti s tím, že paní Mgr. Komeštíkové bylo dle pokynu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-2119/2012-20 ze dne 27.1.2012 vydaného k provedení § 166, zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, vystaveno potvrzení o pracovním poměru na pozici ředitelka ZŠ a MŠ Kojetice na dobu 6 let. Potvrzení bylo vystaveno od 1. srpna 2012, tedy do 31. července 2018. Mgr. Komeštíková toto potvrzení akceptovala. O této skutečnosti věděly obě strany, tedy vedení obce i Mgr. Komeštíková.
Konkurs tak nebyl vyhlášen o rok dříve, ale ve vhodnou dobu před vypršením jejího mandátu.
Zřizovatel uvážil vyhlášení konkursu, který zákon umožňuje a který i dává současné paní ředitelce možnost obhájit svou dosavadní práci ve vedení školy, prokázat tak své schopnosti a představit své vize o směřování školy pro následujících šest let. Zřizovatel současně vzal při svém rozhodování o vyhlášení konkursu v úvahu kritické hlasy části veřejnosti (zejména rodičů dětí, které vůbec do ZŠ a MŠ Kojetice nenastoupí anebo docházku ukončí předčasně), nálezy z kontrol České školní inspekce z roku 2016 a 2017 a v neposlední řadě také informaci od Mgr. Komeštíkové o její úvaze výkon funkce ředitelky ukončit.
K procesu z pohledu naplnění platné legislativy najdete vyjádření v odpovědi na dotaz č. 4.

2. Proč je paní ředitelka odvolána?
Paní ředitelka byla odvolána, jelikož odvolání je nutným předpokladem pro vyhlášení konkursu. Jinými slovy, chceme-li provést konkurs, musí být odvolán stávající ředitel/ředitelka.

Obec Kojetice, Lipová 155, 250 72 Kojetice

3. Proč týden před uplynutím lhůty?

Zřizovatel oznámil paní ředitelce záměr vyhlásit konkurs dne 20. dubna 2018, tedy v zákonem stanovené lhůtě, která je uvedena v §166 odst. 3. Školského zákona - „V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“)“. Jedná se tedy dobu delší než tři měsíce před ukončením funkčního období.
O vyhlášení konkursu rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 23. dubna 2018. Pro hlasovalo 6 zastupitelů z celkového počtu 7 (jeden zastupitel se zdržel)


4. Proč necháváte běžet konkurs za situace, kdy Váš krok odvolání současné paní ředitelky byl právně napaden a toto zůstává bez reakce?
Rozhodnutí zřizovatele o vyhlášení konkursu bylo napadeno dopisem Mgr. Komeštíkové, který byl obci doručen 4. května 2018. Mgr. Komeštíková v něm napadá termín ukončení jejího funkčního období a uvádí, že její funkční období končí dnem 1. července 2019. Obec se z důvodu ověření právní jistoty svého rozhodnutí obrátila na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) s dotazem, zda zřizovatel postupoval správně, tj. v souladu s platnou legislativou.
Dne 23. května 2018 byl obci doručen dopis z MŠMT, v němž je sděleno, že v daném případě postupujeme dle platné legislativy a to i v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu dne 21. července 2015 sp. zn 21 Cdo 3145/2014.
Dle tohoto rozhodnutí nebylo možné v roce 2012 prodloužit funkční období ředitelů bez vyhlášení konkursu, což však nic nemění na faktickém stavu věci, kdy se na ně nadále pohlíželo jako na ředitele školy, byť z dnešního pohledu nebyli řádně jmenováni. Z výše uvedených důvodů těmto ředitelům neběží žádné šestileté období a konkurs může být vyhlášen kdykoliv. Postup obce je považován za správný a odůvodněný legislativou, rozhodnutím Nejvyššího soudu i vyjádřením MŠMT.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s vyvolanou mediální kampaní, v rámci níž je vyhlášený konkurs obestírán nepodloženými spekulacemi a vrhá špatné světlo na celou obec.

Mrzí nás, že k šíření těchto spekulací dochází – dle záznamu IDNES.cz ze dne 28. května 2018 – právě ze strany vedení školy. Domníváme se, že k šíření takovýchto informací by bylo zapotřebí mít pádné důkazy, které zde zcela chybí.

Znovu uvádíme, že za vyhlášením konkursu nestál osobní zájem jedince, ale rozhodlo o něm hlasování obecního zastupitelstva. Jednalo se o společné rozhodnutí zastupitelů obce – výsledek hlasování o vyhlášení konkursu byl 6 zastupitelů pro, 1 se zdržel. Ujišťujeme vás, že postup je veden v souladu s platnou legislativou a je důsledně dbáno na zachování objektivity a transparentnosti celého procesu.

Prosíme vás, respektujme společně zákon a snažme se přispět k uklidnění situace a dobré náladě v obci.

Zastupitelé obce Kojetice V Kojeticích 31. 5. 2018

Zde jsme připravili přehled článků týkajících se causy a vybrali jsme z nich zajímavé pasáže:

Škole hrozí, že přijde o všechny učitelky. Spor o ředitelku obec nevyřešila

„Je to pro nás šok. Paní starostka tvrdila, že pokud paní ředitelka projde konkurzem, bude opět jmenovaná, ale to se nestalo. Je to pro nás složitá situace. Jelikož jsme se to dozvěděly 3. července, nemohly jsme dát výpověď k poslednímu červnu, je těžké si teď o prázdninách hledat jinou práci. Navíc nikdo neví, kdo paní ředitelku zastoupí, obec nemá náhradníka,“ sdělila iDNES.cz Roubíčková.

„Celých deset let jsem měla co dělat, abych našla fundované učitele,“ upozornila Komeštíková.

Půjdeme s ní, hrozí učitelé hromadnými výpověďmi kvůli odvolání ředitelky (28. 5.)

„Netušila jsem, že budu odvolaná, bylo to velmi náhlé. O své práci nepochybuji, naše škola dosahuje skvělých výsledků v různých oblastech, rodiče mají velký zájem dávat k nám děti, dokonce teď nemůžeme přijímat další žáky do první třídy, protože máme přetlak,“ řekla iDNES.cz Komeštíková.

Jedno vysvětlení se přesto nabízí. Školu totiž údajně delší dobu terorizuje matka jednoho z žáků čtvrté třídy (redakce její jméno zná, rozhodla se ho však neuvádět). Podle informací iDNES.cz matka této ženy sedí v zastupitelstvu obce, a právě v tom vidí Komeštíková možný důvod svého odvolání. „Tato žena nám opakovaně vyhrožovala, nechtěla, abychom tu já ani moje učitelky dále pracovaly,“ říká ředitelka.

Jiná učitelka, Gabriela Novotná, přihlížela několika ženiným výstupům. „Vždycky sem přišla s velkým rámusem, začala křičet, nadávat, nebylo to příjemné a doteď se mi o tom špatně mluví. Je tomu tak už od doby, kdy k nám svého syna dala, takže skoro čtyři roky. Jsme z toho unavené, rozhozené, bez energie,“ říká Novotná.

Učitelé z Kojetic na Mělnicku hrozí hromadnou výpovědí!

Maminku dvou školáků Moniku Bíbovou náhlé odvolání ředitelky šokovalo: „Naše děti jsou tu spokojené, škola funguje a paní ředitelka je skvělá.“ Podpisy drtivé většiny rodičů má obecní úřad v Kojeticích na stole. Zatím ale neodpověděl.

Rodiče protestují proti odvolání ředitelky kojetické školy (30. 5.)

Ředitelka Komeštíková vedla zdejší školu víc jak deset let. Tehdy do školy chodilo jen šest dětí, dnes jich je čtyřicet. Za jejího vedení prošla školní budova renovací a dostala nový nátěr. Třídy jsou vybaveny moderními technologiemi.

Komeštíková vidí důvod odvolání v tom, že již delší dobu mají problém s jednou maminkou, která shodou okolností sedí v zastupitelstvu. „Opakovaně nám vyhrožovala. Nechtěla, abychom tu já ani moje učitelky dále pracovaly,“ říká ředitelka. Zastupitelé obce ji koncem dubna odvolali, přestože její funkční období má podle jejích slov končit až příští rok v červenci.

Vzhledem k tomu, že v pátek je uzávěrka přihlášek do nového konkursu na ředitelské místo a čekáme na další postup exředitelky školy, přineseme další materiály v pondělí. Zároveň jsme obeslali s žádostí o vyjádření další aktéry, jejich odpovědi do pondělí rovněž zpracujeme.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

„Celých deset let jsem měla co dělat, abych našla fundované učitele,“ upozornila Komeštíková.

Obě dvě fundované učitelky ZŠ jsou absolventky UJAK Praha.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Výborně, to je dobře, že lidé v praxi dokazují, že něco umí. A pro UJAK skvělé ocenění!

Okomentovat