24.7.18

Causa Kojetice: Ředitelka školy versus zřizovatel

Základní škola a Mateřská škola Kojetice na Mělnicku se dostala do hledáčku médií. Jde tu o spor zaměstnanců školy a některých rodičů se zastupitelstvem, starostkou a dalšími rodiči. Ředitelka školy byla odvolaná z důvodu končícího šestiletého funkčního období, v následně vypsaném výběrovém řízení byla jako jediná ze tří uchazečů označena za vhodnou kandidátku. Zřizovatel ji ale znovu nejmenoval a vyhlásil nové výběrové řízení s argumentací, že v ředitelku ztratil důvěru. Pokusili jsme se na popud čtenářů shromáždit podrobnější informace o celé cause, dnes zveřejňujeme dostupné oficiální materiály, v dalším pokračování pak zveřejníme další informace.

Nejprve se podívejme na závěry inspekční zprávy z března 2016:

Závěry

Zásadní klady:

 • pravidelné zadávání školních srovnávacích testů ve všech ročnících
 • motivační zveřejnění úspěchů žáků v tzv. Síni slávy - doučování formou tzv. ambulantních dyslektických nácviků

Zásadní nedostatky:

 • nesoulad ŠVP PV s RVP PV 
 • nevydání školního řádu MŠ
 • absence povinných údajů ve vnitřním řádu ŠD 
 • nesoulad organizace vzdělávání s obsahem ŠVP PV
 • neplnění povinné hodinové dotace dané učebním plánem v ŠVP ZV z důvodu přehlédnutí změn v učebním plánu 
 • nezajištění bezpečnosti dětí a žáků v prostorách školy
 • vzdělávání v ŠD a výuka angličtiny v prostorách nevyhovujících pro tyto aktivity 
 • vykonávání dohledu nad dětmi v některých částech provozu MŠ nepedagogickou pracovnicí 
 • nesprávné vyhlášení volných dnů během školního roku pro děti v MŠ 
 • společné vzdělávání dětí MŠ a účastníků ŠD vedené vychovatelkou ŠD
 • nevhodně nastavené časové uspořádání nadstandardních aktivit v MŠ 
 • krácení pobytu venku při dopoledním vzdělávání v MŠ
 • spojování „spících“ dětí v MŠ v době odpočinku v jedné třídě 
 • nezajištění dostatečného počtu lůžek v MŠ 

Slabé stránky:

 • nevyhovující nastavení pravidel a mechanismů k organizování vlastní činnosti školy
 • negativně se promítající do podmínek, průběhu i výsledků vzdělávání
 • nedostatky v kontrolní činnosti vedení školy 
 • nedostatečný postup při zjišťování příčin neomluvené absence žáků 
 • nestabilita pedagogického sboru
 • dvě nekvalifikované učitelky 
 • nedostatky v průběhu vzdělávání v MŠ

Nedostatky, které byly odstraněny v průběhu inspekční činnosti:

 • úprava ŠVP ŠD 
 • úprava a doplnění informací do Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve Školním řádu 
 • dodání chybějících písemných zmocnění od zákonných zástupců k převzetí a předání dítěte lektorem pro nadstandardní aktivity v MŠ 

Návrhy na zlepšení (udržení) stavu:

 • zkvalitnit řídící a kontrolní mechanismy
 • dále konat opatření k zajištění výuky kvalifikovanými pedagogy 
 • vyhodnocovat a zohledňovat výsledky externích dotazníkových šetření v otázce klimatu školy při vzdělávání 
 • DVPP zaměřit na studium specializace pro výchovné poradenství a prevenci rizikových jevů
 • diferencovat učivo s ohledem ke vzdělávacím schopnostem a osobnostním předpokladům žáků se SVP a diferencovat činnosti dětí v MŠ 
 • pravidelně aktualizovat webové stránky školy
 • zařazovat do výuky různé formy sebehodnocení, vzájemného hodnocení žáků a strukturovaný závěr hodin a jejich zhodnocení vyučujícím i žáky
 • zefektivnit hodnocení vzdělávacích pokroků dětí v MŠ 

Hodnocení vývoje od posledního inspekčního zjišťování v roce 2010:

 • navýšení kapacity všech součástí školy
 • nově zavedená výuka matematiky „metodou prof. Hejného“ 
 • zkvalitnění partnerství se zahraničními školami
 • zkvalitnění vybavení prostředky ICT a knihami a pomůckami pro podporu čtenářské gramotnosti. 
 • častější účast v projektových aktivitách
 • zvýšení počtu žáků, kteří ukončili vzdělávání ve škole ještě před absolvováním 5. ročníku (v hodnoceném období celkem 19 žáků) z důvodu přestupu na jinou základní školu v regionu
 • zvýšená fluktuace pedagogů, nestabilita pedagogického sboru

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření.
Další šetření provedla Česká školní inspekce v březnu 2017 na základě stížnosti matky žáka školy, výsledek šetření je neveřejný, ale stížnost byla ve všech bodech uznána jako důvodná. Ze zprávy vybíráme:

Škola nepřijala dostatečně účinná opatření, aby nedocházelo ke slovním a fyzickým výpadům mezi uvedenými žáky a nezajistila tak pro ně bezpečné prostředí. (...)

Žákovi tak nebylo v uvedených dnech po ukončení dopoledního vyučování umožněno, aby odešel na oběd domů. Pokud žák nevyužívá možnosti stravování ve školní jídelně, musí mu škola umožnit stravování jiným způsobem.(...)

Dne 8. února 2017 od 11:30 hod. do 11:40 hod. neprobíhala v základní škole výuka dle platného rozvrhu hodin.

Analogickou stížnost podala matka žáka školy i školskému ombudsmanovi poté, co se situace podle ní nezlepšila. Ze zprávy ombudsmana vybíráme:

Šikana žáka 3. třídy ZŠ

Se stížností na ZŠ se na mne obrátila matka žáka třetí třídy, kterého spolužáci ve škole dlouhodobě slovně a fyzicky napadají. Stěžovatelka uvádí, že škola tuto situaci dostatečně neřeší. Uvádí konkrétní případ, kdy spolužák skočil jejímu synovi na ruku, kterou měl 10 dní od sundání sádry a naštípl mu zhojenou zlomeninu.

Stěžovatelka se před časem obrátila na ČŠI, kde dále uvádí, že škola nepustila opakovaně jejího syna mezi dopoledním a odpoledním vyučováním domů na oběd, uvádí také konkrétní den, kdy škola nezajistila vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin, ředitelka svolala mimořádnou poradu a nezajistila dohled nad žáky. ČŠI označila všechny stížnosti za důvodné. Ani po šetření ČŠI a přijatých opatření se situace nelepšila.

Podnět jsem řešil osobní návštěvou školy a paní ředitelky, jednal jsem i s dalšími učitelkami, se stěžovatelkou a starostkou obce.

Ředitelka uvádí, že jsou malá škola, bez sborovny a kabinetů, s žáky jsou po celou dobu vyučování. Syn stěžovatelky se špatně adaptuje v kolektivu, vytahuje se před spolužáky, že např. nemusí do školní jídelny na oběd, provokuje a nerespektuje učitelky. Matka začlenění syna do kolektivu znesnadňuje tím, že ho nepouští na mimoškolní akce, ze školy v přírodě ho odveze o den dříve atd. Spolužáci s ním odmítají kamarádit, protože lže a vymýšlí si, provokuje je.

V podstatě totéž potvrzuje třídní učitelka. Společně s kolegyní označily stěžovatelku za problematickou osobu, která ve škole hrubými slovy napadla jednu z učitelek.

Na závěr jednání s ředitelkou jsem se dozvěděl, že zřizovatel vyhlásil na místo ředitelky konkurzní řízení a současnou ředitelku odvolal.

Před odchodem ze školy mě ještě zastavila maminka, která se představila jako zástupce rodičů a předala mi petici proti odvolání paní ředitelky s cca 50 podpisy.

Jednání se stěžovatelkou

Stěžovatelka znovu popsala to, co uvádí ve stížnosti, napadání svého syna označila za šikanu. Škola a učitelky se nesnaží vytvářet klima vzájemné důvěry, situaci neřeší. Po odvolání paní ředitelky se zdvihla další vlna proti ní a jejímu synovi, do které byly zataženy i děti.

Podala žádost o možnost přerušení školní docházky a vzdělávání syna v domácím prostředí. Do čtvrté třídy syn nastoupí do jiné školy.

Jednání se starostkou obce

O situaci je informována. Na základě šetření ČŠI z roku 2016 a 2017 si uvědomuje chyby, které škola udělala. Snažila se situaci s ředitelkou řešit. Vztahy jsou už ale velmi vyhrocené. Proto se rozhodla odvolat ředitelku a vyhlásit konkurz, do kterého se samozřejmě může přihlásit i současná ředitelka. Snažila se to rodičům na třídní schůzce vysvětlit. Rodiče vysvětlení nepřijali, sepsali petici, zaměstnanci školy vyhrožují výpověďmi, pokud ve škole nezůstane stávající paní ředitelka. Rodiče vše medializovali např. několika reportážemi v Rádiu Impuls a na sociálních sítích.

Závěr ombudsmana

Každá strana sporu má na situaci svůj podíl viny. Škole se bohužel nepodařilo včas vytvořit atmosféru spolupráce se stěžovatelkou. Chování spolužáků k synovi stěžovatelky podle mého názoru má znaky šikany.

Podle mého názoru nebyla přijata adekvátní opatření k závěrům šetření ČŠI. Místo nápravy se spory a projevy šikany dále stupňovaly.

V současné chvíli jsou vzájemné vztahy ve třídě a mezi školou a rodinou stěžovatelky silně narušené. Žádost stěžovatelky o přerušení školní docházky a vzdělávání syna v domácím prostředím, kterému škola vyhověla, považuji v současné chvíli za rozumné řešení. Zároveň by stěžovatelka měla synovi pomáhat se začleněním do dětského kolektivu například v zájmovém kroužku.

Za rozumné řešení vzhledem k šetření ČŠI i současné situaci považuji vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Doporučil jsem všem stranám sporu, aby se snažily situaci zklidnit a vzájemně komunikovaly.

Medializace podle mne není v tuto chvíli vhodné řešení, protože spor jen eskaluje.

Doporučuji po nějaké době, např. v říjnu nebo listopadu, provést další šetření ČŠI a zjistit, zda se situace ve škole stabilizovala.

Jako poslední dokument publikujeme Informaci o výsledku konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kojetice, se sídlem: Moravcova 26, 250 72 Kojetice u Prahy, ze 3. července 2018, kterou nám poskytla starostka Kojetic (na webu obce zveřejně není):

Vážení občané,

obec Kojetice, jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Kojetice, považuje za nezbytné v zájmu předejití případným zavádějícím, tendenčním či manipulativním „informacím“, s nimiž jsme se bohužel v nedávné době právě ve věci obcí vyhlášeného konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy setkali, informovat o výsledcích předmětného konkursu, který byl vyhlášen dne 23.04.2018.

Předesíláme, že pro organizaci a průběh konkursního řízení platí striktní postupy dle platných právních předpisů, které se k problematice konkursů na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol vztahují, konkrétně jde o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

V obcí stanovené lhůtě (tj. do 23.5.2018) byly podány přihlášky do konkursu celkem 3 uchazečů.
Obec Kojetice jmenovala v souladu s ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. konkursní komisi, která byla složena ze dvou členů určených zřizovatelem, jednoho člena určeného ředitelem krajského úřadu, jednoho člena, kterým je školní inspektor České školní inspekce, jednoho člena, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy, jednoho člena, kterým je pedagogický pracovník příslušné školy, a jednoho člena, kterým je člen školské rady příslušné základní školy. Obec Kojetice přizvala do konkursní komise ještě další dva odborníky z oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, kteří měli v komisi hlas poradní.

Konkursní komise posoudila odborné a kvalifikační předpoklady uchazečů a náležitostí přihlášek se závěrem, že uchazeči splnili stanovené podmínky a byli pozváni k vlastnímu konkursu, který se konal dne 22.06.2018 na Obecním úřadě Kojetice. V rámci konkursu, jehož se zúčastnili všichni tři uchazeči, se uchazeči podrobili řízenému pohovoru a byla posouzena jejich vhodnost pro výkon funkce ředitele školy. Konkursní komise přijala závěr, že z těchto uchazečů je pro výkon funkce ředitele školy vhodný jediný uchazeč Mgr. Pavlína Komeštíková. Vzhledem k tomuto závěru pak konkursní komise nepřistoupila (a ani nemohla přistoupit) ke stanovení pořadí jednotlivých uchazečů.

Závěry konkursní komise, případně výsledné pořadí uchazečů, mají ve smyslu ust. § 5 odst. 6 vyhlášky č. 54/2005 Sb. pro zřizovatele školy doporučující charakter. S výsledkem konkursu byli uchazeči seznámeni osobně dne 22.06.2018 a písemně vyrozuměni dne 26.06.2018.Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.06.2018 uložilo starostce obce projednat výsledky konkursu a doporučení konkursní komise se členy zastupitelstva a projednat s nimi návrh na jmenování ředitele/ředitelky školy do funkce.

K tomuto projednání došlo dne 2. 7. 2018.

Zřizovatel posoudil všechny okolnosti a rozhodl se využít svého práva nevybrat žádného z uchazečů a bez zbytečného odkladu vyhlásit nový konkurs. Důvody, proč se zřizovatel rozhodl nereflektovat na doporučení konkursní komise a nejmenovat uchazeče paní Mgr. Pavlínu Komeštíkovou ředitelkou školy jsou tyto:

 • Zřizovatel následkem nešťastné situace v posledních několika měsících, zejména masivní dezinformační kampani vůči rodičům i veřejnosti, ztratil k paní Mgr. Pavlíně Komeštíkové, jako stávající ředitelce školy, důvěru. Zřizovatel je toho názoru, že korektní, aktivní a důvěryhodná spolupráce mezi zřizovatelem a školou nebude bez změny ve vedení školy možná.
 • Bezprostředně po skončení konkursu, v pátek 22.06.2018, v 12:19 hod., byla na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Kojetice zveřejněna informace o tom, že „Ředitelka vyhrála konkurs v ZŠ a MŠ Kojetice“. Tato informace je – stejně jako mnohé předchozí – zavádějící, neboť o žádné „vítězství“ v konkursu se nejednalo, stávající ředitelka školy byla pouze shledána vhodnou k výkonu funkce, přičemž zřizovatel o jmenování ředitele/ředitelky školy v této době nerozhodl.
 • Zřizovatel při svém rozhodování vzal v potaz důvody, pro které přistoupil k vyhlášení tohoto konkurzního řízení, jako např. hodnocení České školní inspekce z uplynulých let či kritické hlasy veřejnosti.

Z výše uvedených důvodů se zřizovatel rozhodl pro opětovné vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kojetice, se sídlem: Moravcova 26, 250 72 Kojetice u Prahy.

Zřizovatel školy ubezpečuje rodiče a veřejnost, že od září 2018 bude zabezpečena výuka a řádný chod školy v plném rozsahu včetně vedení školy a pedagogického sboru. V případě, že do té doby nebude vybrán vhodný uchazeč na základě konkurzu, bude dočasným vedením školy pověřena vhodná osoba.

Děkujeme za pochopení.

V Kojeticích, dne 3. 7. 2018.

Zastupitelstvo obce Kojetice

Ke cause se vrátíme, jakmile zpracujeme další podklady.

Ke cause jsme již publikovali:


Žádné komentáře:

Okomentovat