24.5.18

Asociace ředitelů základních škol ČR: Proč je potřeba bezodkladně změnit systém financování regionálního školství

Kateřina Valachová publikovala na sociálních sítích Facebook a Twitter prohlášení Asociace ředitelů základních škol ČR k projednávanému poslaneckému návrhu novely školského zákona, která odkládá účinnost reformy financování škol. Na webu Asociace ředitelů základních škol ČR dokument stále není.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
zasíláme Vám naše vyjádření k Návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jsme přesvědčeni, že tato navrhovaná změna (odložení změny financování o 10 let) české Školství poškodí. Níže se snažíme vysvětlit naše důvody.
Proč je potřeba bezodkladně změnit systém financování regionálního školství
Asociace ředitelů základních škol (dále jen AŘZŠ) je profesní nepolitickou organizací a na pedagogické scéně působí již téměř 25 let. Profesně je zaměřena především na výchovu a procesy základního vzdělávání a současně na všechny oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto stupně vzdělávání. Zaměřuje se rovněž na řízení škol a jeho podmínky. Působí v celé ČR a i tak je koncipována její struktura. V poslední době se dostává do popředí znovu otázka financování školství. ARZŠ poukazuje mnoho let na výrazné podfinancování školství a požadovala a požaduje narovnání tohoto špatného stavu tak, aby bylo procento HDP jdoucí do školství na průměrné úrovni států EU (min. 6 % HDP). Chybějící rozdíl k evropskému průměru (necelá 2%) je právě ta část, o kterou jsou v ČR ve školství nižší platy než v ostatních oborech. Kromě výše financí jdoucích do školství je z našeho pohledu velkým problémem i stávající systém jejich rozdělování. Vsadil totiž na jejich přidělování normativem na jednoho žáka a zcela opomněl, že reálnou výkonovou jednotkou je třída a oddělení. Systém motivuje školy ke shánění žáků. Ti si brzy uvědomili, že jsou předmětem poptávky a že se zejména v době poklesu jejich počtu o ně školy poperou bez ohledu na jejich kvalitu. Praxe tuto skutečnost jen potvrdila. Stávající systém je i po mnoha dalších stránkách nevhodný. Kromě toho, že nepodporuje kvalitu, je svým způsobem i nespravedlivý, neboť nevytváří rovné podmínky pro žáky základních škol v rámci ČR a je také poměrně komplikovaný. Proto již téměř 12 let žádá AŘZŠ následující změny:
a) Pracovat s reálnou výkonovou jednotkou, tj. třídou nebo oddělením.

Základní školy musí zajistit odpovídající základní vzdělání všem z dané oblasti bez ohledu na to, kolik žáků se v ní vyskytuje a jak naplní třídy (samozřejmě s ohledem na zákonem stanovený minimální počet žáků) - výkonová jednotka 1 žák to neumožňuje. Viz příklad dvou základních škol se stejným počtem devíti tříd - tedy jednou třídou v ročníku: Obvod první školy produkuje obvykle do každého ročníku v průměru kolem 18 žáků (základní školy nemohou počty žáků v obvodu většinou vůbec ovlivnit - jde o základní a nikoliv výběrové školy). pak na všechny žáky při normativu 35000,- Kč/žáka obdrží škola celkem 5 670 000,- Kč (9x18x35000 = 5 670 000,-Kč). Pokud budeme uvažovat druhou školu rovněž s devíti třídami, v jejímž perimetru se pravidelně vyskytuje průměrně kolem 28 žáků, pak do školy přinesou celkem 8 820 000,- Kč. Obě školy potřebují k zajištění výuky téměř stejný počet pedagogů (snad až na dělení a rozdil je celkově cca 1 úvazek). Určitě by měli pedagogové vice naplněné školy obdržet větší nenárokovou částku platu. Ale ani to neospravedlňuje obrovský rozdíl mezi celkovými objemy finančních prostředků obou škol. Ten je neadekvátní (3 150 000,- Kč). Takto by systém rozdělování vůbec nemohl fungovat. Proto mají krajské úřady nelehkou úlohu připravit rozpočet tak, aby všechny školy v regionu mohly zabezpečit výuku. Připravují tudíž dle vyhl. 492/2005 Sb. metodiku financování, v níž pracuji s mnoha různými koeficienty a parametry (např. Np a N. počet žáků na jednoho pedagoga nebo nepedagoga, nebo 2 - průměrného počtu žáků ve třídě, nebo H - průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě - dnešní PH max. atd.). AŘZŠ doporučuje všem, kteří se chtějí k systému financování vyjadřovat, aby si výše uvedenou vyhlášku přečetli a přesvědčili se o její

jednoduchosti". b) Odstranit nepřehlednost financování.
Z výše uvedeného je rovněž zřejmé, že financování je nepřehledné a výpočet poměrně komplikovaný. Nepřehlednost ještě podtrhuje to, že v ČR je 14 modifikací systému financování regionálního školství. Školy se shodnými parametry (stejný počet žáků) jsou v různých krajích různě
financovány. Někdy velmi rozdilně. c) Zajistit předvídatelnost financování v delším časovém horizontu.
Ředitelé škol jsou prakticky předem z přípravy rozpočtu vyloučeni. Parametry se tvoří až v průběhu čerpání finančních prostředku - většinou v únoru, konečný rozpočet získává škola až jeho koncem nebo v březnu příslušného roku. Lze tedy mluvit o předvídatelnosti? Proto ředitelé většinou praktikují systém, bud to vyjde, nebo ne, a když ne, pak jdou na dohodovací řízení, na které si musí připravit řadu argumentu, že požadované peníze škola potřebuje. Důležitá je pro ředitele rovněž
předvídatelnost v oblasti personálního plánování školy - stávající systém to téměř vylučuje. d) Oddělení financování krajského a obecního školství.
Obecní školy jsou často v pozici čekatele, co pro ně zbyde z celkového krajíce na školství v regionu. e) Zohlednit zařazení zaměstnanců do platových stupňu.
Věk a věkový automat ovlivňuje výši výdajů na platy a stávající systém to nerespektuje. Skoly s větším počtem učitelů s delší praxí musí řešit tuto situaci na úkor nenárokové složky platu (pokud nějakou mají) anebo se dostávají do problematické situace. Výrazně zvýšit možnost dělení tříd. Z hlediska kvality výuky je nutné posílit dělení tříd na jazyky, matematiku, český jazyk, technické činnosti apod. Někdy je to nutné i z hlediska bezpečnosti. Současný systém to umožňuje jen ve velmi omezené míře.
ARZS proto uvítala návrh MSMT na úpravu způsobu rozdělování finančních prostředků, který většinu výše uvedených požadavků splňuje. Jde o vcelku jednoduchý systém, který by měl odstranit problémy systému stávajícího. Kromě eliminace honby za žákem má tyto základní vlastnosti:
a) Předvídatelnost
Celostátní hodnoty PHmax budou známy dlouho dopředu před zahájením školního roku (již jsou připraveny pro školní rok 2018/2019 a finanční rok 2019-zatím ještě neschváleny) a neměly by se Z roku na rok měnit, což umožní ředitelům škol již na jaře připravovat personálně nový školní rok s výhledem financování na další kalendářní rok. Jednoduchost Pracuje se s jedním PHmax pro příslušný obor (na ZŠ jeden pro 1. st. a jeden pro 2. st.). Ředitel musí zvládnout dvě matematické operace (dělení a násobení) a postupuje následovně: vydělí počet žáků v daném oboru počtem tříd - dle tabulky přiřadí PHmax a to vynásobí počtem tříd. Tím škola získá informaci o tom, kolik hodin může maximálně odučit. Peníze na platy pak dostane na základě mzdové inventury (soupis tarifních platu - je součástí výstupů z každého mzdového programu). O vše ostatní se systém postará sám. Ředitelé s ním budou určitě umět pracovat a nepotřebují si jej testovat v náběhovém režimu a nepotřebují ani žádnou centrální kalkulačku. To je zbytečné. Někteří hovoří o PHmax jako o kostlivci ve skříni MŠMT. Z objektivního pohledu je nějakým způsobem nutné omezit bezbřehé dělení tříd. Tento jednoduchý parametr takový
požadavek naplňuje. c) Spravedlivost, rovné podmínky
Bude jeden systém financování škol v celé ČR. Žákovi základní školy v celé ČR se dostane stejných nebo velmi podobných podmínek pro vzdělávání. Dalším podstatným momentem je to, že nebude možné přesouvat finanční prostředky mezi obecními a krajskými školami.
Podle našich praktických poznatků ze škol, by si žádná základní (ani mateřská) škola neměla pohoršit. Ba naopak. Nový systém vznikal řadu let za asistence mnoha asociaci a odborníku. I ARZŠ se na jeho tvorbě také podílela.
Diskuze k novému systému financování nabývá v současné době na intenzitě. Rada osob i instituci chce vyjadřovat k jeho zavedení své názory, ale nechce poznat všechny argumenty a faktické fungování tohoto systému v praxi. To mohou posoudit odpovědně především ředitelé a ekonomové škol, méně pak jejich učitelé (nepotřebují to) a ostatní zaměstnanci.
Chtěli bychom požádat všechny, kteří se chtějí k novému způsobu financování vyjádřit, aby si vše podrobně prostudovali, získali informace ze škol a vše dobře zvážili. Zrušením nového systému financování by mohlo dojit k vrácení českého školství o řadu let zpátky. Státy s kvalitními vzdělávacími systémy používají obdobné způsoby rozdělování finančních prostředků a výkonovou jednotku 1 čák, která je u nás stále používána, v základním školství opustily.
AŘZŠ jednoznačně podporuje změnu financování dle principu a parametrů uvedených v části 14 zákona č. 561/2004 Sb. s účinnosti od 1. 9. 2018 a je zásadně proti odložení účinnosti této části zákona a považuje termín 1. 9. 2018 za odpovídající úrovni připravenosti této reformy i nutnosti její realizace.

Mgr. Bc. Hana Stýblová prezidentka AŘZŠ ČR
Mgr. Pravoslav Němeček viceprezident AŘZŠ




Žádné komentáře:

Okomentovat