18.4.18

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK: Manipulace s textem Stanoviska SUMA

Dne 14. března 2018 se na půdě školského výboru Sněmovny konala schůze, během níž se uskutečnilo vystoupení zástupců Jednoty českých matematiků a fyziků k výuce matematiky. Tohoto setkání se zúčastnili v roli návštěvníků i dva členové Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, prof. Kvasz a doc. Jančařík. Na místě se seznámili s podkladem, který byl rozdán vytištěný a který je nyní k dispozici i na webu PSP.

Nepodepsaný podklad během schůze prezentoval RNDr. Jiří Rákosník, CSc., z Matematického ústavu Akademie věd ČR.

Musíme upozornit na strany nadepsané „Ze stanoviska Společnosti učitelů matematiky JČMF“. Porovnáme-li je s originálním stanoviskem SUMA JČMF, které bylo zasláno předsedovi Výboru a které je k dispozici na webu Společnosti učitelů matematiky JČMF, je zřejmé, že došlo k podstatné manipulaci s textem Stanoviska. Níže uvádíme výňatky, které tuto manipulaci dokládají.

Vynechání bodu číslo 5 Stanoviska SUMA lze vysvětlit tím, že v Podkladu je uvedeno „Ze stanoviska...“; tedy je naznačeno, že z originálního textu bylo něco vynecháno. Ovšem považujeme za nepřijatelné, že vedle zkrácení originálního stanoviska došlo i k významově podstatnému přeformulování vět a k dodání nových. To podstatným způsobem mění původní smysl Stanoviska SUMA.

Podle našeho názoru je doložená manipulace s textem neetická. Domníváme se, že členové Výboru byli záměrně uvedeni v omyl tak, aby význam Stanoviska SUMA lépe vyhovoval jednostrannému pohledu autora či autorů „Podkladu“.

Za katedru MDM PedF UK

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (vedoucí katedry), prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (zástupce vedoucí), doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (tajemník katedry)

Stanovisko SUMA: "V žádném případě nejsou jen dvě metody: Hejného (nová a moderní) a zastaralá, jak mediální zkratka napovídá."

"Podklad": "V žádném případě nejsou jen dvě metody: Hejného (nová a moderní) a zastaralá, jak to mnohdy interpretují média, která nekriticky uvádějí "přednosti" Hejného metody, zamlčují řadu případů, kdy učitelé výuky touto metodou zanechávají a rodiče se proti jejím výsledkům bouří."

Zcela nová teze, která ve stanovisku SUMA chybí: "Tzv. Hejného metoda není svou podstatou nic nového. Jde o extrémní formu tzv. konstruktivismu ve výuce, který byl v řadě zemí již dávno vyzkoušen a bez úspěchů opět opuštěn."

Stanovisko SUMA: "Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil a je-li třída k tomu vhodná, může tato výuka vést k dobrým výsledkům."

"Podklad": "Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil, a je-li třída k tomu vhodná, může SNAD tato výuka vést k dobrým výsledkům."

Stanovisko SUMA: "Dostane-li však učitel příkazem, že takto musí učit, je to často kontraproduktivní. To přirozeně platí pro jakoukoli jinou metodu výuky."

"Podklad": "Dostane-li však učitel příkazem, že takto musí učit, je to často kontraproduktivní."

Žádné komentáře:

Okomentovat