13.4.18

E-kniha pro vás: Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Tento dokument vznikl jako výsledek práce expertní skupiny ustanovené ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-1995/2017) za účelem externího hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Součástí implementace Strategie 2020 schválené vládou dne 9. července 2014 byl závazek provedení externího vyhodnocení jejího naplňování s cílem nezávislého a objektivního posouzení vývoje vzdělávací politiky vzhledem k prioritám a cílům vytyčeným Strategií 2020. Dalším cílem tohoto hodnocení měla být analýza dopadů opatření navazujících na Strategii 2020 v rámci celkových změn vzdělávacího systému v ČR, a to i v kontextu evropských a globálních trendů. Vše mělo posloužit taktéž k základnímu vytyčení cílů pro oblast vzdělávací politiky v období následném po roce 2020.
Žádné komentáře:

Okomentovat