5.3.18

RVP 2018: Závěry semináře JČMF a MFF UK k revizím RVP ve fyzice

Celostátní seminář učitelů fyziky a pracovníků v oblasti fyzikálního vzdělávání věnovaný diskusi o plánované respektive připravované revizi Rámcových vzdělávacích programů v oblasti fyziky, který se konal 2.-3. března 2018 na MFF UK v Praze, pořádala Fyzikální pedagogická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků, spolupořadatelem byla MFF UK.


Vzhledem k názorům, které učitelé fyziky vyjádřili v anketě a diskutovali na semináři, se účastníci semináře shodli na následujících doporučeních týkajících se přípravy a následné případné realizace revizí RVP ve fyzice:

  1. Revize RVP by měla mít spíše „evoluční charakter“, měla by vycházet z důkladné analýzy, i toho, zda jsou změny vůbec potřebné; neměla by učitele zatížit rychlou a dramatickou změnou. Časový náběh revizí by měl být postupný, i v závislosti na podmínkách jednotlivých škol.
  2. RVP i další dokumenty by i po revizi měly aktivním učitelům umožnit dostatečnou volnost; rozhodně by neměly omezit již vyvinuté a v praxi ověřené přístupy, které tito učitelé užívají. Školám a učitelům, kteří o to stojí, by naopak měly (např. formou podpůrných materiálů s garantovanou kvalitou) poskytnout dostatečná vodítka pro to, jak vhodně strukturovat výuku.
  3. Příprava revize by měla probíhat co nejvíce transparentně, učitelé musí mít k dispozici dostatek informací a možnost o navrhovaných změnách po dostatečně dlouhou dobu diskutovat.
  4. Navrhované změny RVP by měly být před plošným nasazením pilotovány a ověřovány – a to nejen na školách, které vždy aktivně zavádějí vše nové, a nejen se špičkovými učiteli. Výsledky pilotáže je třeba pečlivě vyhodnotit a vzít je v úvahu při finalizaci návrhů revize RVP; evaluaci by přitom měla provádět nezávislá organizace (ne ta, která návrh revize připravovala) na základě předem stanovených cílů a kritérií.
  5. Učitelům je třeba plánované změny jasně vysvětlit. Přitom musí jít o vysvětlení srozumitelné pro učitele, nejen pro ty, kdo změny navrhují; srozumitelnost je třeba předem ověřovat. Při vysvětlování je třeba dát prostor dotazům a námitkám.
  6. Revize RVP by měla od učitelů vyžadovat co nejméně práce byrokratického charakteru. Práci, která bude nezbytná, je třeba učitelům patřičně honorovat.
  7. Pro aplikaci změn do výuky je třeba učitelům vytvořit podmínky a poskytnout maximální pomoc. (Například vzorové ŠVP – několik typů, různě zaměřených, příklady úloh – raději celé sbírky, laboratorních prací, metodické materiály, materiály k moderním tématům, materiály k mezipředmětovým vazbám, návody ev. i pomůcky k demonstračním experimentům ...)
  8. Již před plošným nasazením je nezbytné zajistit koordinaci s následnou kontrolní a inspekční činností, aby nebyly při kontrolách vyžadovány jiné věci, než které stanoví RVP a související dokumenty.
Zdroj: kdf.mff.cuni.cz, pod licencí CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Žádné komentáře:

Okomentovat