7.3.18

Zástupci Pedagogické komory jednali s ministrem školství Robertem Plagou o největších problémech českého školství

Dne 13. února 2018 přijal v sídle MŠMT ministr školství Robert Plaga zástupce spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho, Janka Wagnera a Marii Rumpíkovou. Za ministerstvo školství se jednání zúčastnil rovněž náměstek Václav Pícl a ředitel Kanceláře ministra Jaromír Beran.

Radek Sárközi nejprve informoval přítomné o historii vzniku spolku Pedagogická komora a aktuálním počtu členů. Zdůraznil, že jde o spolek, který reprezentuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky od mateřských až po vysoké školy různých zřizovatelů. Z více než 1 800 členů je 80 % učitelů a 16 % ředitelů škol. V rámci diskuze, která byla velmi věcná a protáhla se z plánovaných 45 minut na dvojnásobek, stihli přítomní prodiskutovat řadu akutních problémů českého školství.

Pan ministr přivítal zástupce Pedagogické komory a poděkoval za informace o důvodech vzniku a počtech členů Pedagogické komory.

Janek Wagner informoval o krocích, které lze udělat na MŠMT prakticky ze dne na den. Jedná se o větší transparentnost úřadu i jeho přímo řízených organizací při rozhodování a jeho otevření široké diskuzi s řadovými pedagogy. Pedagogická komora doporučuje, aby z jednání, diskuzí a kulatých stolů byly vždy pořizovány a zveřejňovány videozáznamy, audiozáznamy, doslovné přepisy a zápisy (jak to dělají například výbory Poslanecké sněmovny), nejen tiskové zprávy, jak tomu bylo doposud. Autoři materiálů z MŠMT a jím přímo řízených organizací by měli být pod texty podepsáni. Všechny dotazy adresované MŠMT a odpovědi na ně by bylo vhodné průběžně zveřejňovat na internetových stránkách ministerstva, což by zároveň ulehčilo úředníkům práci s opakovaným zodpovídáním stejných či podobných otázek. Připravované novely, vyhlášky, nařízení vlády, metodické pokyny, nařízení ministra a další dokumenty by měly být nejprve vystaveny na internetu s možností připomínkování on-line, jak tomu např. bylo v případě tvorby nového Občanského zákoníku. Měly by být obnoveny řízené diskuze k vybraným aktuálním problémům školství na Metodickém portálu RVP.CZ, které ustaly za předchozích ministrů Kateřiny Valachové a Stanislava Štecha. Tyto diskuze by měly být transparentně vyhodnocovány.

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí.

Radek Sárközi uvedl, že tým NÚV, který se zabývá revizí rámcových vzdělávacích programů, nemá jasné zadání od MŠMT, co je cílem revizí RVP. Řadoví učitelé netuší, na čem se pracuje. Revize nezohledňuje výsledky ankety, která proběhla loni v době letních prázdnin. Radek Sárközi navrhl ke zvážení, zda není zbytečné, aby školy sepisovaly vlastní školní vzdělávací programy. Stačí, když se učitelé budou ve své výuce řídit rámcovým vzdělávacím programem. Neustálé přepisování a doplňování školních vzdělávacích programů jen plýtvá časem učitelů. Toto i další administrativa jim krade čas, který by mohli věnovat přípravě na kvalitní výuku. Je efektivnější zaměstnat ve škole novou administrativní sílu, která bude vyřizovat šablony a další byrokracii. Např. mateřské školy na sekretářku obvykle nedosáhnou. Učitelé mají učit a ředitelé řídit školu, nikoliv se utápět pod horou papírů.

Pan ministr sdělil zástupcům Pedagogické komory svoji pozici k revizi RVP. Revize RVP by měla vést k redukci celkového objemu učiva.

Janek Wagner doporučil, aby vznikly pracovní skupiny k jednotlivým problémům školství, kterých se budou účastnit zástupci organizací, jež se věcně zabývají daným problémem a kterých se dané téma týká. Pedagogická komora nabízí rychlá šetření k vybraným problémům formou anket a dotazníků mezi svými členy i učiteli na školách, kde má své koordinátory – těch je z doby petice proti kariérnímu řádu více než 1 000. Spolek Pedagogická komora nabízí, že vyšle své zástupce do současných i nových pracovních skupin pracujících na MŠMT a jím přímo řízených organizacích. Například k revizi RVP, využití evropských fondů, revizi inkluze apod.

Pan ministr tuto nabídku přivítal a uložil panu náměstkovi Václavu Píclovi, aby Pedagogickou komoru zval na pracovní jednání s odbornými asociacemi k reformě financování.

Další okruh diskutovaných otázek se týkal problémů, jejichž řešení si vyžádá delší dobu několika měsíců. Radek Sárközi tlumočil panu ministrovi Robertu Plagovi obavy z důsledků zavedení nového financování škol podle PHmax, které dosud není zcela připraveno a např. pro konzervatoře není vhodně nastaveno. Ředitelé by ocenili pomůcku, která by jim umožnila snadno si spočítat PHmax své školy po zadání rozhodných údajů do on-line kalkulátoru, aby se nemuseli pracovníků MŠMT individuálně dotazovat e-mailem. Stejně tak by se měli dozvědět, kolik finančních prostředků jejich škola obdrží od roku 2019. Bez těchto informací nemohou vyhodnotit, zda je pro ně nové financování výhodné a jaké dopady bude mít avizované přechodné období do roku 2020. Je však nutné si uvědomit, že pokud do nového systému nepřibudou finanční prostředky, půjde jen o jinak rozkrájený koláč, kdy se někdo nají více na úkor ostatních. Anketa mezi členy spolku Pedagogická komora k tomuto tématu dopadla takto: pouze 11 % respondentů vybralo možnost, že schválená reforma financování škol založená na PHmax a platná od roku 2019 je lepší než současný systém.

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí. Zároveň zdůraznil, že klíčové pro spuštění reformy je úspěšné vyjednání rozpočtu pro regionální školství pro rok 2019.

Ředitelka mateřské školy Marie Rumpíková kritizovala garanci míst pro všechny dvouleté děti od roku 2020. Mateřské školy sice v současnosti přijímají dobrovolně děti mladší tří let, ale jedná se většinou o děti, které tří let dosáhnou do konce kalendářního roku a jsou zralé a samostatné, takže mohou fungovat v kolektivu starších dětí. Pokud ale budou muset být přijaty i děti nezralé a nesamostatné, omezí to starší děti vzdělávané ve stejné třídě. V mateřských školách je až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku (překrývání dvou učitelek na 2,5 hodiny denně není vždy finančně zajištěno). Přitom by bylo vhodné, aby dva dospělí byli s dětmi většinu času, obzvláště v takto početných třídách s dětmi různého věku. Například dětské skupiny podporované ministerstvem práce a sociálních věcí musejí zajistit dvě dospělé osoby už od 7 dětí, což jsou s mateřskými školami nesrovnatelné podmínky (v nich je minimální počet dětí na třídu s jednou učitelkou stanoven vyhláškou na 18 dětí ve vícetřídní škole). Náklady na zřízení garantovaných míst pro dvouleté děti jsou v řádu desítek miliard. Hrozí, že tento nárok využijí všichni rodiče – už proto, že zapsané dítě mohou kdykoliv náhodně umístit i na krátkou dobu do mateřské školy, zatímco nezapsané nikoliv. Mateřské školy jsou vzdělávací zařízení tradičně zaměřené na děti od tří let. Hlídání dětí mladších by mělo zajišťovat ministerstvo práce a sociálních věcí podporou dětských skupin a mikrojeslí. V těch je v současné době umístěno více než 7 000 dětí v malých kolektivech. Zavedení garance pro dvouleté děti v mateřských školách bylo přijato jako poslanecký pozměňovací návrh, chybí k němu tudíž analýza RIA, která se u novel zákonů vzešlých z ministerstev zpracovává vždy. Pedagogická komora oficiálně podpořila e-petici Dvouleté děti do školky nepatří. Anketa mezi členy spolku Pedagogická komora k tomuto tématu dopadla takto: pouhá 2 % respondentů vybrala možnost, že dvouleté děti do mateřské školy musejí být přijaty, pokud o to rodiče požádají a MŠ má volné místo.

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí. Ministerstvo je připraveno debatovat o věcných a finančních aspektech souvisejících se zavedením nároku na umístění v mateřské škole pro dvouleté od roku 2020.

Radek Sárközi upozornil na studii Kudy vede cesta, která varovala před zavedením povinného předškolního vzdělávání pro všechny děti od 5 let. Minulé vedení MŠMT doporučení z této studie ignorovalo a prosadilo novelu školského zákona, která se v praxi ukázala jako zbytečná. V některých případech i škodlivá – například rodičům dětí ze znevýhodněných rodin hrozí pokuty a jejich exekuční vymáhání nebo exekuce za neplacení stravného. Propadnutím na prvním stupni ZŠ je ohroženo pouze 0,5 % žáků. Zavádět kvůli nim plošnou povinnost je neefektivní – je nutné se cíleně zaměřit na sociální práci s nízkopříjmovými rodinami. Pedagogická komora oficiálně podpořila novelu školského zákona k předškolnímu vzdělávání, kterou předložil předseda školského výboru Poslanecké sněmovny Václav Klaus se skupinou poslanců, a to v obou dvou navrhovaných změnách. Radek Sárközi předal panu ministrovi Robertu Plagovi pozměňovací návrhy ze Sekce mateřských škol Pedagogické komory k této novele, jejichž cílem je ještě důsledněji vrátit text školského zákona do původní podoby před posledními změnami.

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí. Dále uvedl, že zrušení povinného předškolního vzdělání vnímá jak předčasné, neboť bylo zavedeno minulý rok a je ještě brzo pro vyhodnocení dopadů tohoto opatření.

Marie Rumpíková poskytla panu ministrovi text neformálního uskupení ředitelek mateřských škol „Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ“ s 80 podpisy a výsledky ankety o největších problémech mateřských škol. Tato část české vzdělávací soustavy je hluboce podfinancována (průměrné výdaje na předškolní vzdělávání v EU činí 0,8 % HDP, zatímco v ČR jsou pouze 0,5 % HDP) a je na okraji zájmu politiků. Dlouhodobé podfinancování českého školství je hlavní příčinou většiny problémů. Od roku 2011 klesly výdaje na školství ze 4,3 % HDP na 3,7 % HDP v roce 2016. Pokud nemá české školství jen živořit, musí se co nejdříve výdaje na něj dostat na 5,1 % HDP, což je průměr EU.

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí. Uvedl, že i jeho cílem je zvyšování objemu prostředků pro školství, které bude směřovat zejména na zvýšení platů učitelů a učitelek.

Radek Sárközi zdůraznil, že školám by velmi pomohlo snížení administrativy, kterou po nich chce MŠMT nebo která vyplývá z platné legislativy. Měl by vzniknout jednotný elektronický systém zadávání dat, odkud by si různé instituce zadané údaje samy generovaly. Svolání a řízení pracovní skupiny pro snižování administrativní zátěže škol by se rád ujal školský ombudsman Ladislav Hrzal, což vyplynulo z jeho setkání s Radkem Sárközim v loňském roce.

Značná administrativa je spjata s inkluzí. Pedagogická komora doporučuje vytvořit pracovní skupinu pro revizi inkluze. Tato revize by měla být především odborná – je třeba, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyučoval speciální pedagog (nikoliv, aby vše zůstalo na učiteli s asistentem, z nichž ani jeden speciální pedagogiku nevystudoval). Takto neodborně inkluze ve vyspělých evropských zemích neprobíhá. Pedagogická komora doporučuje návrat k osvědčené Příloze RVP ZV-LMP, která žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízela ucelený učební plán s posílením hodin např. v oblasti Člověk a svět práce (zde získané dovednosti tito žáci zcela jistě využijí v životě). U žáků individuálně integrovaných v běžných třídách toho lze dosáhnout jen stěží nebo vůbec. Preferována by proto měla být výuka žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami společně v jedné třídě s malým počtem žáků vedené speciálním pedagogem, jak je to obvyklé v zahraničí. Je to nejen prospěšnější pro žáky, ale i finančně méně náročné než současná podoba inkluze. Ta není ani tak společným vzděláváním jako spíše společnou školní docházkou. Anketa mezi členy spolku Pedagogická komora dopadla takto: pouhá 2 % respondentů uvedla, že současná podoba společného vzdělávání (inkluze) se osvědčila.

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí. Plánovaná revize inkluze by měla mimo jiné vést ke snížení administrativní zátěže.

Na konci jednání zástupci Pedagogické komory ocenili vstřícnost ministra školství Roberta Plagy a poděkovali mu za velmi přínosnou diskuzi.

41 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pan ministr vzal pozici Pedagogické komory na vědomí.

Teď jde o to, co to s vědomím pana ministra udělá. A jestli se bude řídit i svědomím.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Hlavně aby to vzal na vědomí při plném vědomí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

V každém případě je potěšitelné, že pan ministr bere na vědomí učící učitele. Už bylo načase.

Petr řekl(a)...

Na úvod bych řekl, že mnohé z návrhů představených Pedagogickou komorou na jednání považuji za rozumné a chci věřit, že by jejich realizace přispěla ke kultivaci diskuze o školství. Nicméně:

"Autoři materiálů z MŠMT a jím přímo řízených organizací by měli být pod texty podepsáni"

?? asi dobře nerozumím, ale proč by to měl někdo chtít?? ministerstvo je snad orgán státní moci a ne klub soukromých osob...

"Pedagogická komora nabízí rychlá šetření k vybraným problémům formou anket a dotazníků mezi svými členy i učiteli na školách, kde má své koordinátory"

Nerozumím, k čemu by měly být takové ankety dobré? Například níže uváděná "zjištění", že si něco myslí blíže nevymezený počet respondentů z 1800 členů PK si něco myslí, o ničem nevypovídá, to je leda k smíchu. Navíc si nemyslím, že bychom měli z našich daní platit ministerstvo, aby dělalo to, co si přejí učitelé. Mělo by dělat to, co je správné.


"Radek Sárközi zdůraznil, že školám by velmi pomohlo snížení administrativy, kterou po nich chce MŠMT nebo která vyplývá z platné legislativy."

Troufám si tvrdit, že nejdrsnější administrativní zátěž na školy nepadá z resortu školství, ale z agend jiných resortů.

Radek Sárközi řekl(a)...

Administrativní zátěž z MŠMT: ŠVP, inkluze, výkazy pro MŠMT, informace pro ČSI a dokumentace, kterou inspekce kontroluje, výběrová šetření ČŠI, přijímačky a maturity z CERMAT...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Mělo by dělat to, co je správné."

Mělo - velmi správný postřeh.

Jenže NE - DĚ - LÁ !!!

Petr řekl(a)...

Sem tam překvapivě i jo... třeba podporuje společné vzdělávání nebo péči o nejmenší děti ve školkách.

Nicka Pytlik řekl(a)...

podporuje společné vzdělávání nebo péči o nejmenší děti ve školkách

Až tak syrový sarkasmus by ani ti pytlici nedali.
Sehnat asistenta, speciální pedagogaga nebo psychologa je prý docela problém. Batolat ve školkách plno a chůvy se teprve hledají, aby v roce dva dvacet mohly narukovat v šiku.
Řečima se to podporuje dobře. Jakože žádná katastrofa nenastala a všude ve světě to mají, přeceee!!!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Péťo, až tak vtipný být nemusíte...

Petr řekl(a)...

Nu, já jsem za obojí vážně ministerstvu povděčen.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Další defilé subalterního úředníka Petra, nad jehož přípodotky se má diskuse odklonit do nikam. Čeho že on je to mluvčí? Víš-li to kdo, pověz.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Nu, já jsem za obojí vážně ministerstvu povděčen."

Jste-li mentálně retardované dvouleté dítě, proč ne...

Petr řekl(a)...

Pochybuji, že Vaše legrační výpady někoho interesují.

A nemám potřebu mluvit za kohokoli jiného než za sebe.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Názor 1800 učitelů je k smíchu? To prozrazuje o Péťovi mnohé.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kolikpak si myslí Péťa, že je třeba členů ČOSIV?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

To bylo, pane Sotoláři, zřejmě na mě. On si myslí, že sám může legračně vtipkovat a my ne :-) .

Petr řekl(a)...

Názor 1800 učitelů mi k smíchu vcelku je, když se vydává za reprezentativní vzorek 130 tisíc.

Radek Sárközi řekl(a)...

A kolik je členů EDUinu? On někdy někdo dělal průzkum mezi 130 000 učiteli? Např. v rámci revize RVP dělal NÚV dotazníkové šetření, kde odpověděla necelá tisícovka respondentů... Největší ohlas měla petice proti kariérnímu řádu, kterou vlastnoručně podepsalo 21 609 učitelů. :-)

Radek Sárközi řekl(a)...

A že nikomu dosud nevadilo, že Asociace ředitelů ZŠ má jen 140 členů, takže je naprosto nereprezentativní, a Asociace pedagogů ZŠ má asi 10 členů, přesto byla zvána na jednání na MŠMT a mluvila tam za všechny učitele...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kolikpak běžných výzkumů má více než 1800 respondentů? A za co se vydává tzv. ČOSIV? Co vy na to, Petře? Nebo peskujete jen někoho? Máte na to nějaký klíč?

Nicka Pytlik řekl(a)...

já jsem za obojí vážně ministerstvu povděčen.

To je ale velmi podobné tomu, jako když dostanou pytlici od někoho přes držku, jsou mu neskonale vděčni, že jim nepřelámal i oudy.

mi k smíchu vcelku je, když se vydává za reprezentativní vzorek 130 tisíc.

Tak to se peťové u provolávání třeba České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání musejí utřískat o zem.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Názor 1800 učitelů mi k smíchu vcelku je, když se vydává za reprezentativní vzorek 130 tisíc."

V tom, případě je k smíchu celé ministerstvo, jak už bylo zmíněno, spolků, kterým MŠMT naslouchá má zlomek z 1800. Jestli to nebude tím, že Péťa umí jenom do stovky a všechno navíc už mu přijde stejný.

Charlie řekl(a)...

Tak inkluze po česku tu bohužel s námi asi už zůstane, ale její dopady se ještě dají redukovat. Pokud jde o nástup dvouletých do školek, tak doufám, že nikdy nenastane. Ne snad proto, že bych jim nechtěl popřát dobrodiní kolektivní péče, ale proto, že se MŠMT hrne do agendy, která mu vůbec nepřísluší. Sociální problémy matek by mělo řešit MPSV, které by mělo začít zřizovat jesle a dětské skupiny. MŠMT je tu od vzdělávání. Je to stejné, jako když nemohou nemocnice suplovat domovy důchodců a jiné způsoby sociální péče. Jistě, vypadá to jako přelévání peněz, ale jak řekla jedna moje známá, učitelka v MŠ "nevím proč jsem studovala 5 let PF, abych nyní utírala prdelky dvouletým dětem?".

Nicka Pytlik řekl(a)...

nástup dvouletých do školek, tak doufám, že nikdy nenastane

Dvouletá batolata už ve školkách jsou.
V roce 2020 mají za nimi konečně už přikvačit i jejich chůvy.
Pytlici spíš trápí otázka, mají-li ve školkách pro ta batolata sepsán vzdělávací program.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Ale jděte, Petře, subalterní úředníčku, motající se kolem školství. Učitel by takové pitomosti nikdy nepsal.

Charlie řekl(a)...

Dvouletá batolata v NĚKTERÝCH MŠ opravdu jsou, ale jedná se pravděpodobně o děti, kterým budou 3 během školního roku (nejsou tam ale nárokově). Pochybuji ale, že by je přijímaly školky, které jedou na výjimku z počtu dětí (28) ve třídě. Kromě toho se posuzuje jejich samostatnost (pleny, oblékání, stolování), a ředitel MŠ má právo nedostatečně zralé dítě odmítnout. Dalším problémem je i to, že některé MŠ mají třídy věkově homogenní, některé heterogenní a podle toho mají sestavené svoje vzdělávací programy. Představa vzdělávání ve třídě se 14 dvouletými dětmi je pak pro mnohé námět na horor, ve třídě s 28 dětmi od 2 do 6 let to bude podobné. Chůvy, seženou-li se, toho mnoho nevyřeší, snad jen na vesnicích v oblastech s velkou nezaměstnaností u žen 50+.
Obecně: Takto to dopadá, stojí-li v čele školských úředníků vizionář, hledící zasněně k jásavým zítřkům a zapomíná na běžnou každodenní šeď nízko honorované práce v podfinancovaném, a kromě období voleb, opomíjeném resortu.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Milá osobo Petr:
...Názor 1800 učitelů mi k smíchu vcelku je, když se vydává za reprezentativní vzorek 130 tisíc.......

A můžete mi prosím vysvětlit, jakým právem a koho se do věcí montuje spolek 150 lidí, zvaný vznosně ČSPIV? To vám jako nevadí?????????? To není směšné???????

...Troufám si tvrdit, že nejdrsnější administrativní zátěž na školy nepadá z resortu školství, ale z agend jiných resortů........

No, to si opravdu troufáte. A kterých resortů????
IVP, PLPP, výchovný plán, vedení dokumentace o SVP, třídnice, výkazy, výkazy o počtech, výkazy o SVP, ......... toto je práce, požadavek MŠMT.
Semo tamo napíšu posudek pro OSPOD (MPSV) nebo policii (MV),asi tak dvakrát do roka.

Petr řekl(a)...

No, tak ae zeptejte svého ředitele.

Jinak tím, že anketa nějaká anketa Pedagogické komory o ničem v zásadě nevypovídá, jsem nechtěl říct, že podobné průzkumy v jiných spolcích jsou reprezentativnější. Podle takových anket se fakt stát těžko může rozhodovat, snad k nim někdy nějak okrajově může přihlédnout, ale to je tak všechno. Připadá mi relativně v pohodě, když přijde PK s nějakým stanoviskem, asociace AB s druhým, spolek CD s dalším... no a nějak o tom to ministerstvo jedná, to samozřejmě ano, to je v pořádku. Ale o čem vypovídá podle vás údaj, že 98 % z pravděpodobně několika set lidí v nějaké asociaci (těžko hlasovalo všech 1800, že?) si něco myslí? Beru, že přijde PK s tím, že něco zastává (a chci věřit, že vedení nebude zastávat opak toho, co chtějí členové)... dělat z toho nějaké grafy a simulovat, že to je reprezentativní statistika, je prostě nesmysl. Netvařte se, že 1,5 % učitelů zastupuje všechny, smiřte se s tím, že jste jeden z několika desítek spolků a myslím v pohodě...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

No jo, ale Péťa si myslí, že administrativně zatížený je jen ředitel a učitelé nic, mají veget. Ti se ředitele ptát nemusí, oni dobře vědí co a kolik toho píší...

Ale to bys musel opravdu o školách něco vědět, jenže ty je znáš jenom z těch kolonek, Péťo.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já hovořila o administrativě učitelů.

Kontrolní otázka: proč ministerstvo nedělá žádné průzkumy??
Dnes, v době elektroniky, by to neměl být vůbec žádný problém. Na ministerstvu je podle mě dost lidí, co pomalu nemají do čeho dloubnout, takže se zpracováním průzkumu by taky nebyl problém.Jestliže obtěžuje školy jinými kašpárkovinami, proč ne průzkumy.Samozřejmě by na to musel být čas (ne jako připomínkování vyhlášek nebo zákonů, kdy na to máte tři dny).Pak bychom mohli dostat reprezentativnější vzorek.
Samozřejmě by šlo i o správné formulace otázek, protože např. otázka: chcete inkluzi? je blbá a nicneříkající. Dotazník umí sestavit každý končící student vysoké,co musí d+lat diplomku.
Kontrolní otázka další" Proč se ministerstvo tedy zabývá a ohání tzv. průzkumy typu AI, ČOSIV, a jiných subjektů, co znají české školství asi jako já vybavení atomové elektrárny a chovají se více nž účelově a neobjektivně?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"Netvařte se, že 1,5 % učitelů zastupuje všechny, smiřte se s tím, že jste jeden z několika desítek spolků a myslím v pohodě..."

Fajn. Ale proč tohle všichni ti Péťové NIKDY neřekli na adresu jiných spolků? Takový klacek se vytahuje jen proti někomu, zcela účelově, zaujatě, neférově. Jedno zda je to právě Štech, Pavlík, Uhl nebo Petr.

Petr řekl(a)...

No, myslím, že jsem to někde i řekl, a klidně to řeknu znovu: žádná ze současných asociací nemá právo mluvit za všechny učitele. Teoreticky (a ještě jednou opakuji: teoreticky) by mi k tomuhle byly nejblíž odbory. Ale z toho, co jsem se zde dozvěděl o jejich fungování, se mi zdá, že ani ty žádnou mimořádnou legitimitou netrpí. Stát, pokud chce jednat s učiteli, prostě musí jednat ve složitém terénu mnoha partikulárních zájmových skupin.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Názor 1800 učitelů mi k smíchu vcelku je, když se vydává za reprezentativní vzorek 130 tisíc."

"Stát, pokud chce jednat s učiteli, prostě musí jednat ve složitém terénu mnoha partikulárních zájmových skupin."

Jedná-li stát se skupinami čítajícími PROCENTA! z počtu členů ped. komory, musí tato být alespoň vážným kandidátem a ne k smíchu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

složitý terén mnoha partikulárních zájmových skupin

Vida!
Dozajista i pytlici tvoří sobecky terenní skupinu, která má především zájem na tom, aby nesčíslní pitomci byli do zadele nakopáni. To by se ale ukopali k smrti.

Petr řekl(a)...

To byste měl tu prdel asi modrou i Vy

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

žádná ze současných asociací nemá právo mluvit za všechny učitele.

Fajn. Ale jak chovalo MŠMT? Vybere si třeba ČOSIV, a tady nejde o procenta, ale hrstku lidí, který jako jediný spolek zaštiťoval inkluzi. NIKDO tehdy nepřišel s kritikou, že ČOSIV prakticky nikoho nereprezentuje. Zato reprezentoval stejný ideologický postoj, a proto patřil mezi vyvolené. Doufám, že i Petrův hlas se ozve vždy, kdy někdo bude opět předstírat, že mluví za významnou skupinu učitelů nebo odborníků. Děkuji předem.

Radek Sárközi řekl(a)...

O čem vypovídá anketa Pedagogické komory mezi našimi členy?

1) O tom, co si myslí členové největšího školského spolku v ČR.
2) O tom, co budeme a nebudeme prosazovat v souladu s hlasováním v anketě.
3) Co si zřejmě myslí i ostatní učitelé...

Např. v anketě pouze 2 % respondentů uvedla, že se současná podoba inkluze osvědčila. To znamená, že pravděpodobně nepanuje mezi pedagogy žádné velké nadšení ze společného vzdělávání, jak ho zavedla Kateřina Valachová. Ověřit to lze návštěvou náhodně vybrané sborovny. Nebo si MŠMT může zadat reprezentativní průzkum, což si nepamatuji, že by kdy v historii stalo... Kdyby ty odpovědi na otázku byly třeba 25 % pro inkluzi, dalo by se to začít zpochybňovat, ale 2 % jsou opravdu málo a s největší pravděpodobností je někde chyba, kterou je třeba začít řešit...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

No právě! Chyba je v těch 2 %. Kdyby to byla 60% podpora, tak by to rychle viselo na webu MŠMT. A nikdo by nezkoumal, zda to bylo 60 % z 1800 nebo 180.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Petře, poseroutko, přestaň s tou komedií nestrannosti a napiš nám, čím se živíš, resp. kdo tě živí. Obávám se, že se na tebe skládáme všichni.

Nicka Pytlik řekl(a)...

byste měl tu prdel asi modrou i Vy

To se dnes bude pytlikům obzvláště dobře usínat. Byli postaveni do jedné řady se slovutnými odborníky na vzdělání, konzultanty a auditory. Jupííííí

Pavel Doležel řekl(a)...

Tak, ono existuje něco, čemu se v kryptoautistických kruzích Seldonů a ostatních lidí s IQ nad 90, říká zákony velkých čísel. A pak existuje něco, čemu se mezi největšími úchyly ze skupiny popsané výše, říká centrální limitní věta. Co do počtu, je vzorek 1800 osob zcela jistě reprezentativní, pokud je náhodným výběrem z celé populace. Tož tolik z kryptoautistického pelechu.

Okomentovat