6.3.18

Revize RVP: Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické společnosti jako průřezová témata (podkladová studie)

V úvodu studie se uvádí: "Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana.

Rozvoj demokratického občanství žáků je v kurikulárních dokumentech součástí klíčových kompetencí (především klíčová kompetence občanská, resp. občanské kompetence a kulturní povědomí), vzdělávacích oborů (především Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ, Společenskovědní vzdělávání) a v neposlední řadě je také součástí konceptu průřezových témat. V RVP ZV je jako jedno průřezové téma vymezena Výchova demokratického občana, součástí RVP SOV je průřezové téma Občan v demokratické společnosti. V tomto kontextu je vhodné zmínit to, že v RVP G průřezové téma zaměřující se na demokratické občanství zařazeno není."Problematika demokratického občanství má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí vlastních práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka občanskou gramotností. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má žákovi umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.
Ze současné mezinárodní debaty lze jasně vyčíst, že tématu rozvoje občanských kompetencí a výchovy demokratického občana je dáván velký prostor. A to právě z toho důvodu, že poskytuje možnou odpověď ze strany vzdělávání na aktuální problémy a společensko-politické výzvy. Jedná se o nástroj prevence radikalizace a obrany proti extremismu, umožňující pokojné soužití v kulturně rozmanitých společnostech a jako takové je účinným nástrojem ochrany demokracie. Z těchto důvodů by se z přípravy budoucích demokratických občanů měla ve školách stát vzdělávací priorita.

Výchova demokratického občana se přirozeně netýká jen tematicky blízkých předmětů, nýbrž má celoškolní potenciál. Rozvoj občanských kompetencí se nejefektivněji realizuje tzv. celoškolním přístupem – budování demokratického školního klimatu, rozvíjení prostředí umožňující žákům participaci na rozhodování, zkušenostními zážitkovými projekty. Tento potenciál výchovy demokratického občana hluboce přesahující jeden předmět či vzdělávací oblast se může plně rozvinout pouze tehdy, pokud bude celoškolní a průřezový přístup uplatněn také v kurikulu.


2 komentáře:

Pavel Doležel řekl(a)...

"Těžiště realizace PT VDO na středních odborných školách spočívá v důsledně a promyšleně prováděné etické výchově, vedoucí k občanským ctnostem, ve vytvoření demokratického klimatu školy (např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem), v náležitém rozvržení prvků PT do jednotlivých částí školního vzdělávacího programu včetně plánované činnosti žáků mimo vyučování, v cílevědomém úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, v promyšleném a funkčním používání strategií výuky, např. používání aktivizujících metod a forem práce ve výuce, v realizaci mediální výchovy."

Soudruzi, musíme náležitě rozvrhnout prvky a promyšleně provádět etickou výchovu. Soudruzi, PRO-MYŠ-LE-NĚ! Každý soudruh by si měl sám rozmyslet, nejlépe pak hlavou, jak přispěje svým dílem k demokratickému klimatu školy, strany a dělnické třídy. Soudruzi, hlavně to klima! Je třeba cílevědomě usilovat o znalosti a dovednosti žáků, ale tady pozor, soudruzi, jen ty DOBRÉ! Soudruzi, politicky, myslete politicky! Protože, víte co se stane s plněním plánu, když nebudete myslet politicky? No půjde do prdele, soudruzi. A odměny pak budou jaký? Kurva, nižší...nižší... NÍŽŠÍÍÍÍ.

Nicka Pytlik řekl(a)...

v důsledně a promyšleně prováděné etické výchově, vedoucí k občanským ctnostem

Pytlici vřele doporučují pravidelné exkurze do poslanecké sněmovny.
A nám tam ta mládež tak nějak násála...

Okomentovat