10.3.18

Poslanecký návrh změny školského zákona měnící přístup do přípravných tříd

Z důvodové zprávy vybíráme: "Je také třeba doplnit, že možnost doplnit přípravné třídy, do kterých byly přednostně umístěny děti s odkladem povoleným ředitelem základní školy, také dalšími dětmi, u kterých je to doporučeno školním poradenským zařízením, může být v mnoha případech klíčová pro naplnění zákonného požadavku alespoň deseti dětí ve třídě, aby bylo přípravnou třídu vůbec možné zřídit. Tento poznatek z praxe potvrzuje také průzkum, který navrhovatel provedl v únoru 2018 mezi řediteli pražských základních škol a který ukázal, že přibližně čtyři pětiny ředitelů navrhovanou změnu školského zákona podporují." Na uvedený nedostatek prosazený v jedné z předchozích novel školského zákona Kateřinou Valachovou bylo bezúspěšně poukazováno.
ZÁKON ze dne .....................,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb. se mění takto:
1. V § 47 odst. 1 první věta zní: „Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.“
ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a
nezbytnost navrhované právní úpravy Zákon č. 178/2016 Sb. upravil § 47 odst. 1 školského zákona tak, že od účinnosti od 1. září 2017 umožnil přijímat do přípravných tříd základních škol pouze děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Do této změny byly děti s povoleným odkladem školní docházky přijímány do přípravných tříd přednostně, a bylo tedy možné přijímat do přípravných tříd i děti bez povoleného odkladu školní docházky, u kterých to písemně doporučilo školské poradenské zařízení (viz § 47 odst. 2 školského zákona). Předložený zákon toto opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu.
Důvodová zpráva vládního návrhu novely školského zákona (VII. volební období, sněm. tisk 611/0), po schválení vyhlášené ve Sbírce zákonů jako zákon č. 178/2016 Sb., ve své zvláštní části odůvodnila změnu § 47 odst. 1 mimo jiné takto: „Přípravné třídy by nadále neměly suplovat činnost mateřské školy, ale naopak pomoci vyrovnat vývoj těch dětí, které mají z jakéhokoliv důvodu odklad povinné školní docházky.“ (str. 74 sněmovního tisku 611/0).
Změna provedená novelou v § 47 odst. 1 však záměr jejího předkladatele, vyjádřený citovaným odůvodněním, ve skutečnosti nenaplňuje. Umožňuje totiž zápis do přípravných tříd pouze dětem s povoleným odkladem, a zcela pomíjí skupinu dětí narozených od září do prosince kalendářního roku, které mají tzv. „odklad věkem“. Podle aktuálního znění školského zákona mají tyto děti možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo jít předčasně do první třídy základní školy. Pro tyto děti však není ani jedno řešení dobré. Mateřská škola už pro ně není motivační, zvlášť při smíšených třídách, ve kterých zejména v menších obcích běžně bývají i dvouleté děti – nudí se zde, ztrácejí zde svůj potenciál a motivaci pro výuku. (Nelze zde přijmout argument, že povinností mateřské školy je vytvořit pro každé dítě optimální podmínky pro jeho vzdělávání – praxe ukazuje, že mateřské školy se o to sice snaží, ale není to v jejich silách.) Na základní škole tyto děti zase mohou mít problémy se zvládáním výuky. Zařazení do přípravné třídy základní školy je pro tento okruh dětí nejvhodnějším způsobem vzdělávání, jak se ostatně před účinností zákona č. 178/20016 Sb. již osvědčilo v praxi.
Je také třeba doplnit, že možnost doplnit přípravné třídy, do kterých byly přednostně umístěny děti s odkladem povoleným ředitelem základní školy, také dalšími dětmi, u kterých je to doporučeno školním poradenským zařízením, může být v mnoha případech klíčová pro naplnění zákonného požadavku alespoň deseti dětí ve třídě, aby bylo přípravnou třídu vůbec možné zřídit. Tento poznatek z praxe potvrzuje také průzkum, který navrhovatel provedl v únoru 2018 mezi řediteli pražských základních škol a který ukázal, že přibližně čtyři pětiny ředitelů navrhovanou změnu školského zákona podporují.
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky Zákon je v souladu ústavním pořádkem a neodporuje žádným smlouvám, mj. proto, že pouze vrací legislativu do stavu před 1. zářím 2017.
3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí Státní rozpočet, ani rozpočty krajů a obcí nebudou zasaženy žádnými dalšími výdaji.
4. Návrh na zrychlené projednání zákona podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké
sněmovny PSP Navrhujeme Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, neboť je vzhledem k termínům zápisů do základních škol důležité, aby ke změně došlo co nejdříve.
B. Zvláštní část
K části první – Změna školského zákona K čl. Čl. I K bodu 1.: V poslední větě se slova „a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky“ nahrazují slovy „přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky“. Touto změnou je umožněno přijímat do přípravných tříd základních škol kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (a které jsou přijímány přednostně), přijímat také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to písemně odporučilo školské poradenské zařízení.
K části druhé – Účinnost
Čl. II Účinnost zákona je navržena ke dni vyhlášení, aby bylo možné podle novelizovaného znění § 47 odst. 1 školského zákona přijímat děti do přípravných tříd základních škol od školního roku 2018/2019.
V Praze dne 2. března 2018
Předkladatelé: Jan Čižinský, v. r.
Lukáš Bartoň, v. r. Václav Klaus, v. r.
Kateřina Valachová, v. r. Helena Langšádlová, v. r.

Petr Gazdík, v. r.

Zdroj: PSP.cz

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Stejný návrh doporučila schválit Pedagogická komora jako pozměňovák ke Klausově novele o předškolním vzdělávání...

Okomentovat