18.3.18

NÚV: Předběžný plán prací na revizi RVP všeobecného vzdělávání (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách.

PRÁCE NA REVIZÍCH RVP JSOU ČLENĚNY DO NĚKOLIKA KROKŮ:

  1. Zpracování podkladových studií k jednotlivým vzdělávacím oblastem; cílem je charakterizovat stávající stav realizovaného a výsledného kurikula v dané oblasti, zachytit zahraniční trendy a formulovat návrhy na změny, jsou-li potřebné. Studie jsou diskutovány v NÚV, následně v odborných skupinách NÚV. Naší snahou je, aby po dopracování byly alespoň vybrané studie zveřejněny.
  2. Posílení odborných skupin NÚV, ve kterých probíhá první fáze revize; odborné skupiny tvoří zástupci akademických pracovišť, které se zabývají především didaktikou dané vzdělávací oblasti, resp. oboru/předmětu. Jejich členy jsou ale také učitelé ze škol či pracovníci dalších institucí působících ve školství. Složení odborné skupiny je plně v kompetenci příslušného metodika/garanta NÚV. Pokud projeví zájem o jednání některá z profesních učitelských asociací, je jí umožněna účast.
  3. První fáze revize zahrnuje především „vyčištění“ obsahu dané vzdělávací oblasti; oblast je sledována od předškolního vzdělávání do ukončení středního vzdělávání, odstraňují se překryvy či naopak zaplňují bíla místa, formulují se výsledky učení pro jednotlivé uzlové body (konec předškolního vzdělávání, 3., 5., 7. a 9. ročník ZŠ; úroveň vzdělávání E, H; M, L0, K). Tato fáze revize je poměrně dlouhá, vzdělávací obory/předměty jsou rozděleny do obsahových částí a postupně projednávány (např. matematika – geometrie v rovině, geometrie v prostoru, analytická geometrie atd.); pro každou z částí jsou formulovány výsledky učení žáka pro uvedené uzlové body. Výchozí materiál připravuje metodik/garant NÚV, skupina jej projedná, metodik/garant zpracuje, pošle skupině k vyjádření, skupina připomínkuje, pošle metodikovi/garantovi, ten opět zapracuje a rozešle skupině ke kontrole. Do projednávání jsou zapojeni i odborníci na předškolní vzdělávání, primární vzdělávání atd. Za realizaci popsaného procesu plně odpovídá metodik/garant NÚV, který jej samozřejmě může různým způsobem modifikovat tak, aby jeho průběh byl skutečně efektivní.
  4. Další fáze revize předpokládá vznik oponentních skupin, které se budou k návrhům vyjadřovat jednak písemně, jednak se zúčastní ústního projednávání. Oponentní skupiny budou různého zaměření (předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání – maturitní, nematuritní), budou tvořeny zejména učiteli ze škol, zástupci učitelských asociací. Výsledky práce oponentních skupin budou vyhodnoceny a relevantní z nich budou zapracovány. Takto vytvořená konečná verze příslušného RVP bude předána MŠMT.
V současné době se pracují dvě odborné skupiny (matematika; ICT) v první fázi (bod c); ostatní se svou činností začínají (bod b).

3 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Potvrzuji, Pedagogická komora projevila zájem o účast ve skupině matematika a už v ní pracují naši zástupci.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

V plánu prací bych očekával nějaké termíny u jednotlivých kroků.

Josef Soukal řekl(a)...

Poznámka i k RVP: http://www.ascestinaru.cz/katerina-sormova-jak-ctou-romove-kvantitativni-vyzkum-urovne-ctenarske-gramotnosti-romskych-zaku-recenze/

Okomentovat