11.2.18

Upřesňující informace centra ARPIDA k dopisu paní asistentky z jižních Čech zveřejněného v sobotu 10. února 2018 na Facebookovém profilu Václava Klause ml.

Paní asistentka nepracuje v centru ARPIDA, ale v jiné, běžné základní škole. Ani dívka se zdravotním postižením tedy není žákyní škol při centru ARPIDA.

Dále bychom rádi upozornili na několik nepřesností v uvedeném dopisu. Paní asistentka ve svém článku nehodnotí celé naše centrum, ale činnost pouze jedné části – školského poradenského zařízení, speciálně pedagogického centra. Nejedná se o začínající asistentku, ale o paní, která se podílí na vzdělávání dívky několik let.

To, že bude dítě vzděláváno v hlavním vzdělávacím proudu je volbou rodičů. Z žádného vyučovacího předmětu (ani tělesné výchovy) nesmí být dítě bez souhlasu rodičů vylučováno. Škola má povinnost jeho vzdělávání zabezpečit v souladu se zákonem. Speciálně pedagogické centrum se snaží školu metodicky vést a její pracovníky podpořit. Metodické vedení musí být v souladu s platnou legislativou a vychází z diagnostiky, která proběhne na základě žádosti zákonných zástupců. Zákonní zástupci tedy žádají poradenské zařízení o posouzení a následné vypracování doporučení pro školu. Doporučení může být využito rodiči, školou, učitelem či asistentem. Vychází z vlastního vyšetření a z informací poskytnutých opět rodiči a školou a je výsledkem vzájemné domluvy mezi těmito zúčastněnými stranami. Všechny zúčastněné strany také stvrzují svým podpisem, než se začnou opatření realizovat, že se způsobem nastavení souhlasí.

Rozhodnutí o průběhu vzdělávání jsou v kompetenci školy, která poskytuje vzdělávání. Ředitel školy stanovuje pracovní náplň svých zaměstnanců (zde asistentky pedagoga). Náplň práce tedy nemůže paní asistentce nařídit speciálně pedagogické centrum. Zároveň jí nebyla nucena žádná konzultace s rehabilitačním pracovníkem a jím zvolený postup cvičení. Byla jí pouze, spolu s jinými metodickými podporami, nabídnuta možnost využít v případě zájmu (ve spolupráci s rodiči) poradenských služeb našeho fyzioterapeuta, který s tímto konkrétním dítětem dlouhodobě pracuje. Jednalo se pouze o snahu škole metodicky pomoci, pokud dítě bude i nadále zařazeno ve výuce tělesné výchovy. Zároveň s tím byla paní učitelce i paní asistentce nabídnuta možnost navštívit centrum ARPIDA a konzultace ve speciálně pedagogickém centru. Možnost naše centrum navštívit nabízíme běžně pracovníkům škol a zpravidla ji oceňují jako účinnou metodickou podporu při vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

Plně si uvědomujeme, že podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postižením na běžných základních školách nejsou ideální, ale není možné hledat viníka problémů u školského poradenského zařízení.

Pro úplnost uvádíme, že centrum ARPIDA je v opačné roli, protože jednou z našich služeb je vzdělávání dětí ve speciálních školách (MŠ, ZŠ, SŠ). Centrum ARPIDA již 25 let nabízí a poskytuje komplexní (ucelenou) pomoc dětem a dospělým s tělesným a kombinovaným postižením a jejich rodinám. To zahrnuje prostředky léčebné (např. rehabilitace), pedagogické (školská zařízení pro žáky s tělesným a kombinovaným postižením) a sociální (sociální služby – např. denní stacionáře, osobní asistence a další). V právě probíhajícím školním roce se v centru ARPIDA vzdělává více než 110 dětí, žáků a studentů. Součástí každodenní péče je široká škála doplňujících potřebných terapií a aktivit. Cílem centra ARPIDA je podpořit optimální vývoj dítěte s často závažným postižením, podpořit jeho maximální možnou soběstačnost a přispět k co nejvyšší kvalitě života dítěte (dospělého) s postižením a jeho rodiny.

V případě zájmu jsme vždy připraveni takto napomáhat i dalším osobám (také asistentům, školám), které péči nebo vzdělávání dítěte s tělesným a kombinovaným postižením uskutečňují.

Srdečně zveme zájemce, i Václava Klause ml., k návštěvě našeho centra.

Za centrum ARPIDA

Marek Wohlgemuth, ředitel

Poznámka redakce: Publikováno jako komentář k textu Ze sociálních sítí: Pár slov k inkluzi

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Alibismus nejhrubšího zrna.

Celé je to ukázkou toho, že i cesta dlážděná dobrými úmysly rodičů, ředitele školy i centra Arida, může být v konkrétním případě cestou do pekel.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mě by spíš zajímalo:
Jestliže mají rodiče k dispozici špičkově vybavené pracoviště, kde by přesně věděli, co s ním, proč ho strkají do běžné školy, kde evidentně moc netuší,co s ním?

Okomentovat